Relationer mellem tabeller i en datamodel

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.
Video: Relationer i Power View og PowerPivot

Gør din dataanalyse mere effektiv ved at oprette relationer mellem data i forskellige tabeller. En relation er en forbindelse mellem to tabeller med data, der er baseret på én kolonne i hver. Som eksempel på, hvorfor relationer er nyttige, kan du forestille dig, at du sporer data til din virksomheds kundeordrer. Du kunne spore alle dataene i en enkelt tabel, der har følgende opbygning:

Kunde-id

Navn

Mail

NedsatTakst

Ordre-id

Ordredato

Produkt

Antal

1

Ashton

chris.ashton@contoso.com

,05

256

2010-07-01

Compact Digital

11

1

Ashton

chris.ashton@contoso.com

,05

255

2010-03-01

SLR Camera

15

2

Jaworski

michal.jaworski@contoso.com

,10

254

2010-03-01

Budget Movie-Maker

27

Denne tilgang kan fungere, men kræver, at der lagres en masse redundante data såsom kunde-mailadressen for hver ordre. Det er billigt at lagre data, men hvis mailadressen ændres, er du nødt til at sikre dig, at du opdaterer hver eneste række for den pågældende kunde. En løsning til dette problem kunne være at opdele dataene i flere tabeller og definere relationer mellem disse tabeller. Dette er den fremgangsmåde, der bruges i relationsdatabaser, f.eks. SQL Server. F.eks. kan en database, som du importerer, måske repræsentere ordredata ved hjælp af tre relaterede tabeller:

Kunder

[Kunde-id]

Navn

Mail

1

Ashton

chris.ashton@contoso.com

2

Jaworski

michal.jaworski@contoso.com

KundeRabatter

[Kunde-id]

NedsatTakst

1

,05

2

,10

Ordrer

[Kunde-id]

Ordre-id

Ordredato

Produkt

Antal

1

256

2010-07-01

Compact Digital

11

1

255

2010-03-01

SLR Camera

15

2

254

2010-03-01

Budget Movie-Maker

27

Relationer findes i en datamodel, som du opretter eksplicit, eller som Excel opretter på dine vegne, når du importerer flere tabeller samtidig. Du kan også bruge Power Pivot-tilføjelsesprogrammet til at oprette eller administrere modellen. Du finder flere oplysninger under Oprette en datamodel i Excel.

Hvis du bruger Power Pivot-tilføjelsesprogrammet til at importere tabeller fra den samme database, kanPower Pivot registrere relationerne mellem tabellerne ud fra kolonnerne i [kantede parenteser] og gengive disse relationer i en datamodel, som den opretter i baggrunden. Du kan finde flere oplysninger under Automatisk registrering og afledning af relationer i denne artikel. Hvis du importere tabeller fra flere kilder, kan du manuelt oprette relationer som beskrevet i Oprette en relation mellem to tabeller.

Toppen af siden

Denne artikel indeholder

Kolonner og nøgler

Relationstyper

Relationer og ydeevne

Flere relationer mellem tabeller

Krav til en tabelrelation

Ikke understøttet i en tabelrelation

Sammensatte nøgler og opslagskolonner

Mange-til-mange-relationer

Self-Joins og løkker

Automatisk registrering og afledning af relationer i Power Pivot

Automatisk registrering for navngivne sæt

Afledning af relationer

Kolonner og nøgler

Relationer er baseret på kolonner i hver enkelt tabel, der indeholder de samme data. F.eks. kan der oprettes relationer mellem tabellerne Kunder og Ordrer, fordi de begge indeholde en kolonne, der gemmer et kunde-id. I eksemplet er kolonnenavnene identiske, men dette er ikke et krav. Det ene kunne være Kunde-id og det andet Kundenummer, når blot alle rækkerne i tabellen Ordrer indeholder et id, der også gemmes i tabellen Kunder.

I en relationsdatabase er der flere forskellige typer nøgler, hvilket typisk blot er kolonner med specielle egenskaber. Hvis du forstår formålet med hver nøgle, kan det hjælpe dig med at administrere en datamodel med flere tabeller, der leverer data til en pivottabel, et pivotdiagram eller en Power View-rapport.

De følgende nøgler er mest interessante, i forhold til hvad vi skal bruge:

 • Primær nøgle: identificerer en række i en tabel, f.eks kunde-id i tabellen kunder.

 • Alternativ nøgle (eller kandidatnøgle): en kolonne ud over den primære, der er entydig. Det kan f.eks. være en Medarbejder-tabel, der indeholder et medarbejder-id og et sygesikringsnummer, hvor begge er entydige.

 • Fremmed nøgle: en kolonne, der refererer til en unik kolonne i en anden tabel, f.eks. Kunde-id i tabellen Ordrer, der refererer til Kunde-id i tabellen Kunder.

I en datamodel kaldes den primære nøgle eller den alternative nøgle den relaterede opslagskolonne. Hvis en tabel har både en primær og en alternativ nøgle, kan du bruge begge som basis for en tabelrelation. Der refereres til den fremmede nøgle som kildekolonnen eller blot kolonnen. I eksemplet er der defineret en relation mellem CustomerID i tabellen (kolonnen) og CustomerID i tabellen Kunder (opslagskolonnen). Hvis du importerer data fra en relationsdatabase, vælger Excel som standard den fremmede nøgle fra én tabel og den tilsvarende primære nøgle fra en anden tabel. Men du kan bruge en hvilken som helst kolonne, der indeholder entydige værdier, som opslagskolonne.

Typer af relationer

Relationen mellem Kunder og Ordrer er en en-til-mange-relation. Der kan til hver kunde være flere ordrer, men der kan ikke være flere kunder til en ordre. De andre typer relationer er en til en og mange til mange. Tabellen Kunderabatter, der definerer en enkelt rabatsats for hver kunde, har en en-til-en-relation til tabellen Kunden.

Følgende tabel viser relationerne mellem de tre tabeller:

Relation

Type

Opslagskolonne

Kolonne

Kunder-KundeRabatter

En-til-en

Kunder.Kunde-id

KundeRabatter.Kunde-id

Kunder-Ordrer

En-til-mange

Kunder.Kunde-id

Ordrer.KundeId

Bemærk!:  Mange-til-mange-relationer understøttes ikke i en datamodel. Et eksempel på en mange til mange-relation er en direkte relation mellem Produkter og Kunder, hvor kunden kan købe mange produkter, og det samme produkt kan købes af mange kunder.

Relationer og ydelse

Når der er oprettet en relation, skal Excel typisk genberegne alle formler, der bruger kolonner fra tabeller i den nye relation. Afhængigt af mængden af data og kompleksiteten af relationerne kan behandlingen tage noget tid. Se yderligere oplysninger i Genberegne formler.

Flere relationer mellem tabeller

En datamodel kan have flere relationer mellem to tabeller. Hvis du vil oprette nøjagtige beregninger, skal Excel bruge én enkelt sti fra én tabel til den anden. Derfor kan der kun være én aktiv relation mellem hvert tabelpar ad gangen. De andre er inaktive, men du kan angive en inaktiv relation i formler og forespørgsler. I diagramvisning er den aktive relation en ubrudt linje og de inaktive er stiplede linjer. I AdventureWorksDW2012 indeholder tabellen DimDate en kolonne, DateKey, der er relateret til tre forskellige kolonner i tabellen FactInternetSales: OrderDate, DueDate og ShipDate. Hvis den aktive relation er mellem DateKey og OrderDate, er det standardrelation i formler, medmindre du angiver andet.

Toppen af siden

Krav til en tabelrelation

En relation kan oprettes, når følgende krav er opfyldt:

Kriterier

Beskrivelse

Entydigt id for hver tabel

I hver tabel skal der være en kolonne, der entydigt identificerer hver række i den pågældende tabel. Denne kolonne kaldes ofte den primære nøgle.

Entydige opslagskolonner

Dataværdierne i opslagskolonnen skal være entydige. Kolonnen må med andre ord ikke indeholde dubletter. I en datamodel svarer null-strenge og tomme strenge til en tom, hvilket er en entydig dataværdi. Det betyder, at opslagskolonnen ikke kan indeholde flere null-værdier.

Kompatible datatyper

Datatyperne i kildekolonnen og opslagskolonnen skal være kompatible. Du kan finde flere oplysninger om datatyper under Datakilder, der understøttes idatamodeller.

Ikke understøttet i en tabelrelation

I en datamodel kan du ikke oprette en tabelrelation, hvis nøglen er en sammensat nøgle. Du er også begrænset til at kunne oprette en-til-en-relationer og en-til-mange-relationer. Andre relationstyper understøttes ikke.

Sammensatte nøgler og opslagskolonner

En sammensat nøgle er sammensat af mere end én kolonne. Datamodeller kan ikke bruge sammensatte nøgler. I en tabel skal der være lige præcis én kolonne, der entydigt identificerer hver enkelt række i tabellen. Hvis du forsøger at importere tabeller, som har en eksisterende relation, der er baseret på en sammensat nøgle, ignorerer guiden Tabelimport i Power Pivot den pågældende relation, fordi den ikke kan oprettes i modellen.

Hvis du vil oprette en relation mellem to tabeller, og der er flere kolonner, der definerer den primære nøgle og den fremmede nøgle, er du nødt til først at kombinere værdier for at oprette en enkelt nøglekolonne, før relationen oprettes. Du kan gøre dette, inden du importerer dataene eller ved at oprette en beregnet kolonne i datamodellen ved hjælp af Power Pivot-tilføjelsesprogrammet.

Mange-til-mange-relationer

En datamodel kan ikke have mange-til-mange-relationer. Du kan ikke bare tilføje sammenføjningstabeller i modellen. Du kan dog bruge DAX-funktioner til at modellere mange-til-mange-relationer.

Self-Joins og løkker

Self-joins er ikke tilladt i en datamodel. En self-join er en rekursiv relation mellem en tabel og sig selv. Self-joins bruges ofte til at definere overordnet/underordnet-hierarkier. Du kunne f.eks. forbinde en Medarbejder-tabel til sig selv ved at lave et hierarki, der viser ledelseskæden i en virksomhed.

I Excel er det ikke muligt at oprette relationer i en projektmappe. Med andre ord er følgende sæt relationer ikke tilladt.

 • Tabel 1, kolonne a   til   Tabel 2, kolonne f

 • Tabel 2, kolonne f   til   Tabel 3, kolonne n

 • Tabel 3, kolonne n   til   Tabel 1, kolonne a

Hvis du forsøger at oprette en relation, der ville resultere i, at der blev oprettet en løkke, modtager du en fejlmeddelelse.

Toppen af siden

Automatisk registrering og afledning af relationer i Power Pivot

En af fordelene ved at importere data ved brug af Power Pivot-tilføjelsesprogrammet er, at Power Pivot nogle gange kan registrere relationer og oprette relationer i den datamodel, programmet opretter i Excel.

Når du importerer flere tabeller, registrerer Power Pivot automatisk eksisterende relationer mellem tabellerne. Når du opretter en pivottabel, analyserer Power Pivot dataene i tabellerne. Det registrerer mulige relationer, der ikke er defineret, og foreslår relevante kolonner, der kan medtages i disse relationer.

Registreringsalgoritmen bruger statiske data om værdierne og metadataene i kolonner til at oprette følgeslutninger om sandsynligheden for relationer.

 • Datatyper i alle relaterede koloner skal være kompatible. Ved automatisk registrering er det kun datatyperne heltal og tekst, der understøttes. Du kan finde flere oplysninger om datatyper under Datakilder, der understøttes i datamodeller.

 • Hvis relationen skal kunne registreres, skal antallet af entydige nøgler i opslagskolonnen være større end værdierne i tabellen på mange-siden. Med andre ord må nøglekolonnen på mange-siden i relationen ikke indeholde værdier, der ikke findes i nøglekolonnen i opslagstabellen. Du kan f.eks. have en tabel, der viser produkter med deres id'er (opslagstabellen) og en salgstabel, der viser salget for hvert produkt (mange-siden i relationen). Hvis salgsposterne indeholder id'et for et produkt, som ikke har et tilsvarende id i tabellen Products, kan relationen ikke oprettes automatisk, men du kan muligvis oprette den manuelt. Hvis Excel skal kunne registrere relationen, skal du først opdatere opslagstabellen Product med id'erne for de manglende produkter.

 • Sørg for, at navnet på nøglekolonnen på mange-siden svarer til navnet på i nøglekolonnen i opslagstabellen. Navnene behøver ikke at være nøjagtigt ens. I en virksomhed har du ofte variationer af navnene på kolonner, der grundlæggende indeholder de samme data: Medarb-id, Medarbejderid, Medarbejder-id, MEDARB_ID osv. Algoritmen registrerer de navne, der ligner hinanden, og tildeler de kolonner, der har lignende eller nøjagtigt ens navne, højere sandsynlighed. Hvis du vil øge sandsynligheden for, at der oprettes en relation, kan du derfor prøve at omdøbe de kolonner i dataene, som du importerer, til noget, der ligner kolonnerne i de eksisterende tabeller. Hvis Excel finder flere mulige relationer, oprettes der ikke en relation.

Følgende oplysninger kan gøre det nemmere at forstå, hvorfor ikke alle relationer registreres, og hvordan ændringer i metadata, f.eks. feltnavn og datatyper, kan forbedre resultaterne ved automatisk registrering af relationer. Du kan finde flere oplysninger under Fejlfinding i forbindelse med relationer.

Automatisk registrering for navngivne sæt

Relationer registreres ikke automatisk mellem navngivne sæt og relaterede felter i en pivottabel. Du kan oprette disse relationer manuelt. Hvis du vil bruge automatisk relationsregistrering, skal du fjerne hvert navngivne sæt og tilføje de individuelle felter fra det navngivne sæt og direkte til pivottabellen.

Afledning af relationer

I visse tilfælde sker en automatisk sammenkædning af relationer mellem tabeller. Det betyder f.eks., at hvis du opretter en relation mellem de første to sæt tabeller nedenfor, udledes det, at der findes en relation mellem de to andre tabeller, og der oprettes automatisk en relation.

 • Produkter og kategori - oprettet manuelt

 • Kategori og Underkategori - oprettet manuelt

 • Produkter og Underkategori - relationer udledes

Hvis relationer skal kunne sammenkædes automatisk, skal relationerne gå i én retning, sådan som det er vist herover. Hvis f.eks. de første relationer var mellem Salg og Produkter og Salg og Kunder, udledes der ikke en relation. Dette skyldes, at relationen mellem Produkter og Kunder er en mange-til-mange-relation.

Toppen af siden

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×