Power View-designtip

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Her er nogle tip til arbejdet i Power View i Excel og i SharePoint, der kan hjælpe dig med at oprette interaktive visninger af data fra datamodeller i Excel-projektmapper eller tabelmodeller, der er installeret på en forekomst af SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP1) Analysis Services (SSAS).

I denne artikel

Gentag for de andre tabeller, og fjern id'er, nøgler og andre detaljer, som du ikke skal bruge i denne rapport.

Power View i Excel

Power View i SharePoint

Tilpasse en Power View-rapport til vinduet

Hvorfor er diagramikonerne nedtonede?

Hvad betyder ikonerne i feltlisten?

Felter i feltsektionen

Tabelnavne

Rækkenavnefelter

Layoutsektion

Se en Power View-rapport i SharePoint i læsetilstand og fuldskærmsvisning

Overlappende elementer og indskudselementer oven på hinanden

Udvide en visualisering

Tilpasse størrelsen på en visualisering

Fortryde

"Vi beklager, men vi kan ikke vise dine data, fordi tæt forbundne felter er på forskellige akser"

Løsning 1: Fjerne feltet

Løsning 2: Oprette et dubletfelt i datamodellen

Se også

Oprette en Power View-rapport

Power View i Excel

Det er let at starte Power View i Microsoft Excel 2013.

I Excel under fanen Indsæt > Power View.

Læs mere om at starte Power View i Excel 2013.

Power View i SharePoint

Start Power View fra en datamodel i en Excel (XLSX)-fil, delt datakildefile (RSDS) eller BISM-forbindelsesfil (BISM) i SharePoint Server 2013.

Modeller kan være i et standard SharePoint Server 2013-dokumentbibliotek eller i et Powerpivot-galleri. Power View designmiljøet åbnes, og du kan se visningen, som du vil placere dine visualiseringer.

Læs mere under Oprette, gemme, eksportere og udskrive Power View-rapporter.

Toppen af siden

Tilpasse en Power View-rapport til vinduet

Til forskel fra andre Excel-regneark har Power View-rapportarket i Microsoft Excel (eller en visning i SharePoint) en fast størrelse, f.eks. som en Microsoft Office PowerPoint-slide.

Tilpasse størrelsen i Power View

Arket passer som standard til vinduet og ændrer størrelse, efterhånden som du åbner flere ruder. Hvis du får eksempel får vist filterområdet, mindskes arket, så det passer til det resterende vindue. Dette kan du slå fra.

Hvis arket ikke længere skal ændre størrelse for at passe til vinduet, skal du fjerne markeringen i knappen Tilpas til vindue.

Nu kan du rulle hen til forskellige dele af arket.

Toppen af siden

Hvorfor er diagramikonerne nedtonede?

Når et element på båndet er deaktiveret (nedtonet), betyder det, at denne handling ikke er tilgængelig for det, du har valgt i arket eller visningen. Hvis en tabel for eksempel ikke har nogen akkumulerede tal, f.eks. sumværdier eller gennemsnit, kan du ikke konvertere den til et diagram, og derfor er alle diagramikonerne deaktiverede under fanen Design.

Føj et numerisk felt til tabellen.

Læs mere om at ændre en sum til et gennemsnit eller et andet aggregat i Power View.

Toppen af siden

Hvad betyder ikonerne i feltlisten?

Ruden til højre for visningen er feltlisten.

Feltsektionen i den øverste halvdel viser tabeller og felter i den datamodel, som din Power View-rapport er baseret på. Det er de felter, der kan sættes ind i din rapport.

Den nederste halvdel er layoutsektionen. Den viser alle feltlayoutmulighederne for den visualisering, du har valgt i visningen.

Felter i feltsektionen

Hvis du klikker på et felt, føjes det til visningen. Hvis der er valgt en visualisering i visningen, føjes det nye felt til denne visualisering. Ellers starter det nye felt en ny visualisering i visningen.

Du kan også trække et felt hen til visningen. Du kan starte en ny tabel eller føje det til en eksisterende tabel.

Tabelnavne

Udvid tabelnavnet i feltsektionen for at se felterne i tabellen.

Når du klikker på selve tabelnavnet, føjer Power View tabellens standardfelter til visningen. Standardfelterne er defineret i den datamodel, som rapporten er baseret på.

Rækkenavnefelter

Sammenlægninger i en tabel er de felter, der er markeret med et sigmasymbol ∑. Et aggregat er en numerisk værdi, der angiver størrelsen, mængden, skalaen, vigtigheden eller udvidelsen af noget. Aggregeringer er defineret i den model, som rapporten er baseret på. Du skal have mindst én aggregering for at kunne oprette en diagramdatavisualisering.

Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere egenskaber for tabelfunktionsmåden for Power View-rapporter.

Du kan også anvende et ikke-aggregeret felt som en aggregering. Hvis du for eksempel har et felt for produktnavn, kan du føje det til en tabel og angive det som antal. Du finder flere oplysninger under Ændre en sum til et gennemsnit eller et andet aggregat i Power View.

Power View regnemaskinesymbol Beregnede felter i en tabel er markeret med symbolet Lommeregner Power View regnemaskinesymbol . Disse kaldes nogle gange beregnede mål. Hver beregnet felt har sin egen formel, der er oprettet med DAX. Du kan ikke ændre et aggregat, for eksempel, hvis det er en sum, det kan kun være en sum.

Læs mere om oprettelse af visualiseringer i Power View.

Toppen af siden

Layoutsektion

Elementerne i layoutsektionen varierer afhængigt af den type visualisering, du har valgt i visningen. Hvis du for eksempel har valgt et diagram, ser du felter i felterne Værdi, Akse og Serie. Her er nogle af de handlinger, du kan foretage i layoutsektionen:

Træk felter fra feltlistens feltsektion hen til felterne i layoutsektionen. Det føjer dem til den valgte visualisering i visningen.

Slet felter fra layoutsektionen. Dette sletter dem ikke fra modellen.

Ret en aggregering i layoutsektionen. De fleste aggregeringer er som standard summer. Du kan permanent ændre standardaggregeringen i Power Pivot. Eller du kan ændre den enkelte aggregering ved at klikke på pilen ud for feltnavnet i feltet Værdier og derefter vælge Gennemsnit, Minimum, Maksimum eller Antal.

Ændre et felt, der ikke er en aggregering til en aggregering. Du finder flere oplysninger under Ændre en sum til et gennemsnit eller en anden aggregering i Power View.

Opret en feltbeholder. Hvis du har valgt et diagram, kan du oprette felter ved at trække et felt til feltet af boks. Du kan finde flere oplysninger fliser i Power View.

Opret multipla ved at trække et felt til enten lodrette eller vandrette multiplafelter i layoutsektionen. Du kan finde flere oplysninger i Visualiseringer af Power View-multipla.

Toppen af siden

Se en Power View-rapport i SharePoint i læsetilstand og fuldskærmsvisning

I læsetilstand fylder rapporten hele browseren. I fuldskærmsvisning fylder rapporten, som navnet antyder, hele skærmen, ligesom et PowerPoint-slideshow. Det er den tilstand, der bruges til præsentationer med Power View.

Gå til fanen Hjem, og vælg Læsetilstand eller Fuld skærm.

I begge tilstande er båndet og feltlisten skjulte, så der er bedre plads til visualiseringerne i visningen. Filterområdet beholder den tilstand, det havde i designtilstand. Hvis det er synligt i designtilstand, er det også synligt i læsetilstand og fuldskærmsvisning.

I læsetilstand og fuldskærmsvisning kan du skifte mellem visningerne i rapporten med piletasterne eller ved at klikke på multivisningsikonet nederst til venstre. Du kan arbejde med rapportvisualiseringerne ligesom i designtilstand.

Du kan imidlertid ikke redigere rapporten i læsetilstand og fuldskærmsvisning. Du kan for eksempel ikke flytte, slette eller ændre størrelsen på visualiseringer eller kopiere, slette eller ændre rækkefølgen på visninger.

Tryk på Esc for at afslutte fuldskærmsvisning og vende tilbage til den seneste tilstand, hvad enten det var design- eller læsetilstand.

Toppen af siden

Overlappende elementer og indskudselementer oven på hinanden

Elementer i visningen kan overlappe eller helt dække hinanden. Du kan for eksempel indsætte et mindre diagram i et større diagram. For at forbedre designoplevelsen kan du flytte objekter fremad eller helt i forgrunden eller bagud eller i baggrunden.

Arrangere rækkefølgen af visualiseringer i Power View

Vælg en visualisering på designoverfladen.

Under fanen Design >

Flyt fremad

Placer forrest

Flyt bagud

Placer bagest

Tip!:  Hvis en visualisering er foran det øverste højre hjørne af en anden visualisering, kan det være svært at filtrere eller vælge ikonet for den bagvedliggende visualisering. Du kan placere visualiseringen forrest og derefter sende den bagud igen.

Hvis du tilføjer endnu en visualisering, når visningen er fuld, anbringer Power View den oven på de eksisterende elementer i visningen.

Toppen af siden

Udvide en visualisering

Alle visualiseringer har en pop-op-knappen Pop ud-knap i Power View i det øverste højre hjørne. Når du klikker på den, Visualiseringen ser ud til at udvide for at udfylde hele Power View-visningen, eller hvis du er i læseruden eller fuld skærmvisning tilstand for at udfylde hele tilstand. Dette er kun midlertidige. Resten af rapporten er stadig underneath, og når du klikker på pop op-ikonet igen, Visualiseringen vender tilbage til dets placering i rapporten.

Bemærk!: Felter har ikke en pop op-knappen.

Tilpasse størrelsen på en visualisering

Størrelsen på en visualisering tilpasses automatisk, når du føjer nye felter til visualiseringen. Du kan også tilpasse størrelsen på visualiseringer manuelt.

  1. Markér visualiseringen.

  2. Peg med musen på et af størrelseshåndtagene for visualiseringen (der vises et størrelseshåndtag, når du peger midt på en af de grå stiplede linjer omkring visualiseringen). Musemarkøren ændres til en dobbeltpil Markør med dobbeltpil til tilpasning af billedets størrelse i Power View

  3. Træk dobbeltpilen til den størrelse, som visualiseringen skal have.

Bemærk!: Når du har tilpasset størrelsen på en visualisering manuelt, bliver den ikke længere tilpasset automatisk for at lave plads til nye felter. Der vises i stedet rullepaneler, så du kan rulle i indholdet i visualiseringen. Hvis du vil vende tilbage til automatisk tilpasning af størrelsen, skal du dobbeltklikke på et af størrelseshåndtagene.

Fortryde

En af de gode ting ved at designe i Power View er, at du kan fortryde alt, du gør. Det giver dig frihed til at eksperimentere og lære, fordi du altid kan fortryde det. Du kan fortryde flere trin i den rækkefølge, du udførte dem i.

Fortryd og Annuller Fortryd i Power View

Bemærk!:  I Excel har Power View-ark deres egne knapper for Fortryd og Annuller Fortryd. Det er de store frem- og tilbagepile under fanen Power View.

"Vi beklager, men vi kan ikke vise dine data, fordi tæt forbundne felter er på forskellige akser"

Du får vist denne meddelelse i Power View, hvis en visualisering har det samme felt i mere end ét område - f.eks. både i akseområdet og forklaringsområdet.

Hvis du opretter Power View-rapporter i SharePoint (RDLX-filer) med en SQL Server Analysis Services-model, kan du få vist denne meddelelse selv med forskellige felter, hvis de er " tæt forbundne" (hvis de deler nogle vigtige felter). Denne begrænsning skyldes tilføjelsen af understøttelse af multidimensionelle modeller.

Løsning 1: Fjerne feltet

Fjerne feltet fra alle undtagen et af områderne. Hvis du f.eks. har et søjlediagram med det samme felt i både aksen og forklaringen, skal du fjerne det fra forklaringen og kun lade det stå på aksen.

Løsning 2: Oprette et dubletfelt i datamodellen

Hvis du har adgang til datamodellen for Power View-rapporten, skal du oprette en kopi af det pågældende felt. Lad os sige, at du har et søjlediagram med feltet "Country" i både akse og forklaring. I datamodellen skal du oprette en beregnet kolonne med formlen " = [Country]", og give det navnet "Country2". Derefter skal du i Power View trække Country til aksen og Country2 til forklaringen.

Se også

Videoer om Power View og Power Pivot

Selvstudium: Importér data til Excel, og opret en datamodel

Power View: Undersøge, visualisere og præsentere dine data

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×