Oversigt over pivottabel- og pivotdiagramrapporter

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Brug en pivottabel til at opsummere, analysere, udforske og præsentere oversigtsdata. Brug et pivotdiagram til at visualisere disse oversigtsdata i en pivottabel og til nemt at se sammenligninger, mønstre og tendenser. Både en pivottabel og et pivotdiagram gør det muligt at foretage informerede beslutninger om vigtige data i virksomheden. De følgende afsnit indeholder en oversigt over pivottabeller og pivotdiagrammer.

Om pivottabeller

En pivottabelrapport er en interaktiv måde, hvorpå du hurtigt kan opsummere et stort antal data. Brug en pivottabelrapport til at analysere numeriske data i detaljer og besvare uventede spørgsmål om dine data. En pivottabelrapport er især udviklet til:

 • Forespørgsler om store datamængder på mange brugervenlige måder.

 • Subtotaler og sammenlægning af numeriske data, summering af data efter kategorier og underkategorier og oprettelse af brugerdefinerede beregninger og formler.

 • Du kan udvide og skjule niveauer af data for at fokusere på dine resultater, og du kan indskrænke detaljeringsniveauet ud fra opsummeringsdataene for områder, der særligt interesserer dig.

 • Flytning af rækker til kolonner eller kolonner til rækker (eller "pivotering") for at få vist forskellige opsummeringer af kildedataene.

 • Filtrering, sortering, gruppering og betinget formatering af de mest nyttige og interessante delmængder af data for at gøre det muligt for dig at fokusere på de ønskede oplysninger.

 • Præsentation af kortfattede, flotte og kommenterede onlinerapporter eller udskrevne rapporter.

Du bruger ofte en pivottabelrapport, når du vil analysere totaler, især når du har en lang liste med tal, der skal opsummeres, og du gerne vil sammenligne flere fakta om hvert enkelt tal. I den pivottabelrapport, der er vist nedenfor, kan du nemt se, hvordan tredje kvartals salg af golfudstyr i celle F3 ligger sammenlignet med salg for en anden sport eller et andet kvartal eller i forhold til det samlede salg.

Eksempel på kildedata og den deraf følgende pivottabel

1. Kildedata – i dette tilfælde fra et regneark

2. Kildeværdierne for opsummeringen af 3. kvartals salg af golfudstyr i pivottabellen

3. Hele pivottabellen

4. Opsummeringen af kildeværdierne i C2 og C8 fra kildedataene

I en pivottabel bliver hver kolonne eller hvert felt i din datakilde til et pivottabelfelt, der opsummerer flere rækker med oplysninger. I eksemplet ovenfor bliver kolonnen Sport til feltet Sport, og hver post for Golf er opsummeret i et enkelt Golf-element.

Et værdifelt, f.eks. Summen af salg, indeholder de værdier, som skal opsummeres. Celle F3 i den foregående rapport indeholder summen af værdien Salg fra hver række i kildedataene, hvor kolonnen Sport indeholder Golf, og kolonnen Kvartal indeholder 3. kvartal. Som standard opsummerer data i området Værdier de underliggende kildedata i pivotdiagramrapporten på følgende måde: Numeriske værdier bruger funktionen SUM, og tekstværdierne bruger funktionen TÆL.

Hvis du vil oprette en pivottabelrapport, skal du definere kildedataene, angive en placering i projektmappen og opstille felterne.

Se oprette en pivottabel til at analysere data, oprette et pivotdiagramog bruge feltlisten til at arrangere felter i en pivottabel, kan finde flere oplysninger.

Måder at arbejde med en pivottabelrapport på

Når du har oprettet den indledende pivottabelrapport ved at definere datakilden, arrangere felter i pivottabelfeltlisten og vælge et indledende layout, kan du udføre følgende opgaver, mens du arbejder med en pivottabelrapport:

Undersøg dataene    ved at gøre følgende:

 • Udvide og skjule data og vise de underliggende detaljer, som vedrører værdierne.

 • Sortere, filtrere og gruppere felter og elementer.

 • Ændre summeringsfunktioner og tilføje brugerdefinerede beregninger og formler.

Skift formularlayout og feltarrangement    ved at gøre følgende:

 • Ændre formularen til pivottabelrapporten: kompakt, disposition eller tabelformat.

 • Tilføje, arrangere og fjerne felter.

 • Ændre rækkefølgen af felter eller elementer.

Skift layoutet af kolonner, rækker og subtotaler   ved at gøre følgende:

 • Slå feltoverskrifter for kolonner og rækker til eller fra eller vise eller skjule tomme linjer.

 • Vise subtotaler over eller under deres rækker.

 • Justere kolonnebredden ved opdateringer.

 • Flytte et kolonnefelt til rækkeområdet eller et rækkefelt til kolonneområdet.

 • Flette eller ophæve fletning af celler for ydre række- og kolonneelementer.

Skift visningen af tomme celler og fejl    ved at gøre følgende:

 • Ændre, hvordan fejl og tomme celler vises.

 • Ændre, hvordan elementer og etiketter uden data vises.

 • Vise eller skjule tomme linjer

Skift formatet    ved at gøre følgende:

 • Formatere celler og områder manuelt og betinget.

 • Ændre den overordnede formattypografi for pivottabeller.

 • Ændre talformatet for felter.

 • Medtag OLAP-serverformatering.

Du kan få mere at vide under Designe layoutet og formatet for en pivottabel.

Om pivotdiagrammer

Et pivotdiagram giver en grafisk repræsentation af dataene i en pivottabelrapport, som i dette tilfælde kaldes tilknyttet pivottabelrapport. Et pivotdiagram er også interaktivt. Når du opretter et pivotdiagram, vises ruden Pivotdiagramfilter. Du kan bruge denne filterrude til at sortere og filtrere de underliggende data i pivotdiagrammet. De ændringer, du foretager i layoutet og dataene i den tilknyttede pivottabel, afspejles med det samme i pivotdiagrammet.

Et pivotdiagram viser dataserier, kategorier, datapunkter og akser, ligesom standarddiagrammer gør. Du kan også ændre diagramtypen og andre indstillinger, f.eks. titlerne, placeringen af signaturforklaring, datanavne, diagrammets placering osv.

En pivotdiagramrapport af sportssalg pr. kvartal

En pivotdiagram-rapport

Du kan automatisk oprette en pivotdiagramrapport, når du først opretter en pivottabelrapport, eller du kan oprette en pivotdiagramrapport fra en eksisterende pivottabelrapport.

Se oprette en pivottabel til at analysere data, oprette et pivotdiagramog bruge feltlisten til at arrangere felter i en pivottabel, kan finde flere oplysninger.

Sammenligning af en pivottabelrapport og en pivotdiagramrapport

Når du opretter en pivotdiagramrapport fra en pivottabelrapport, bliver layoutet af pivotdiagramrapporten, dvs. placeringen af felterne, bestemt fra starten af layoutet på pivottabelrapporten. Når du opretter pivotdiagramrapporten først, bestemmer du diagramlayoutet ved at trække felter fra pivottabelfeltlisten til bestemte områder på diagramark.

Bemærk: Totaler og subtotaler af en tilknyttet pivottabel ignoreres i et pivotdiagram.

Følgende pivottabel- og pivotdiagramrapporter over salgsdata illustrerer relationen mellem de to.

Sammenhængen mellem en række i en kategori og en kolonne til en serie

1. Et rækkenavn svarer til en kategori

2. Et kolonnenavn svarer til en dataserie

Forskelle mellem pivotdiagrammer og almindelige diagrammer

Hvis du er bekendt med almindelige diagrammer, vil du se, at de fleste funktioner er de samme i pivotdiagramrapporterne. Der er dog nogle forskelle:

Række-/kolonneretning    I modsætning til et almindeligt diagram kan du ikke skifte række-/kolonneretning for en pivotdiagramrapport ved hjælp af dialogboksen Vælg datakilde. Du kan dog dreje række- og kolonnenavnene i den tilknyttede pivottabelrapport for at opnå den samme effekt.

Diagramtyper    Du kan ændre et pivotdiagram til en hvilken som helst diagramtype undtagen et xy-punkt-, aktie- eller boblediagram.

Kildedataene    Almindelige diagrammer er direkte forbundet med regnearksceller. Pivotdiagramrapporter er baseret på datakilden til tilknyttet pivottabelrapport. I modsætning til et almindeligt diagram kan du ikke ændre diagrammets dataområde i dialogboksen Vælg datakilde for en pivotdiagramrapport.

Formatering    De fleste formateringer – herunder diagramelementer, du tilføjer, layout og typografi – bevares, når du opdater en pivotdiagramrapport. Men tendenslinjer, datanavne fejllinjer og andre ændringer i datasæt bevares ikke. Almindelige diagrammer mister ikke denne formatering, når det er anvendt.

Selvom du ikke kan ændre størrelsen på datanavnene direkte i en pivotdiagramrapport, kan du øge skriftstørrelsen på teksten, så du på effektiv vis kan ændre størrelsen på navne.

Arbejde med kildedata i en pivottabel- eller pivotdiagramrapport

Når du opretter en pivottabel- eller pivotdiagramrapport, kan du bruge en af forskellige typer kildedata.

Oprette en pivottabel eller et pivotdiagram ud fra data i et regneark

Du kan bruge data fra et Microsoft Excel-regneark som grundlag for en rapport. Dataene skal være i listeformat med kolonnenavne i første række. Hver celle i efterfølgende rækker skal indeholde data, der er relevante for kolonneoverskriften. Der må ikke være nogen tomme rækker eller kolonner for de data, som kan have interesse. Excel bruger dine kolonnenavne som navnene for felt i rapporten.

Bruge et navngivet område    Hvis du vil gøre rapporten nemmere at opdatere, skal du navngive kildeområdet og bruge navnet, når du opretter rapporten. Hvis det navngivne område udvides til at omfatte flere data, kan du opdatere rapporten til at indeholde de nye data.

Excel-tabeller    Excel-tabellerne er allerede i listeformat og er gode kandidater til kildedata i pivottabeller. Når du opdaterer pivottabelrapporten, bliver nye og opdaterede data fra Excel-tabellen automatisk medtaget i opdateringen.

Medtage totaler    Excel opretter automatisk subtotaler og hovedtotaler i en pivottabelrapport. Hvis kildedataene indeholder automatiske subtotaler og hovedtotaler, du har oprettet med kommandoen Subtotaler i gruppen Disposition under fanen Data, skal du bruge den samme kommando for at fjerne subtotaler og hovedtotaler, før du opretter rapporten.

Bruge en ekstern datakilde for at oprette en pivottabel eller et pivotdiagram

Du kan hente data fra en kilde, som er ekstern i forhold til Excel, f.eks. en database, som er en OLAP-kube (Online Analytical Processing) eller en tekstfil. Det kan f.eks. være, at du vedligeholder en database over salgsposter, du vil gengive og analysere.

Office-dataforbindelsesfiler    Hvis du bruger en Office-dataforbindelsesfil (.odc) til at hente eksterne data til rapporten, kan du indlæse data direkte i en pivottabelrapport. Vi anbefaler, at du henter eksterne data for dine rapporter ved hjælp af ODC-filer.

OLAP-kildedata    Når du henter kildedata fra en OLAP-database eller en kube-fil, returneres dataene til Excel kun som en pivottabelrapport eller som en pivottabelrapport, der er blevet konverteret til regnearksfunktioner.

Ikke-OLAP-kildedata    Dette er de underliggende data for en pivottabel- eller pivotdiagramrapport, der kommer fra en anden kilde end en OLAP-database. F.eks. data fra relationsdatabaser eller tekstfiler.

Bruge en anden pivottabelrapport som datakilde

Pivottabelcachen    Hver gang du opretter en ny pivottabel- eller pivotdiagramrapport, gemmer Excel en kopi af dataene i rapporten i hukommelsen og gemmer dette lagringsområde som en del af projektmappefilen. Derfor kræver hver ny rapport yderligere hukommelse og diskplads. Men når du bruger en eksisterende pivottabelrapport som kilde til en ny rapport i samme projektmappe, deler begge rapporter den samme kopi af dataene. Fordi du genbruger det samme lagringsområde, bliver størrelsen på projektmappefilen reduceret, og der opbevares mindre data i hukommelsen.

Placeringskrav    For at bruge en pivottabelrapport som kilde til en anden rapport skal begge rapporter være i samme projektmappe. Hvis kildepivottabelrapporten er i en anden projektmappe, skal du kopiere kilderapporten til den projektmappeplacering, hvor den nye rapport skal vises. Pivottabel- og pivotdiagramrapporter i forskellige projektmapper er adskilte og har hver sin kopi af dataene i hukommelsen og i projektmappefilerne.

Ændringer påvirker begge rapporter    Når du opdaterer dataene i den nye rapport, opdaterer Excel også dataene i kilderapporten og omvendt. Når du grupperer eller opdeler elementer i en rapport, påvirkes begge rapporter. Når du opretter beregnede felter eller beregnede elementer i en rapport, påvirkes begge rapporter.

Pivotdiagramrapporter    Du kan basere en pivottabel- eller en pivotdiagramrapport på en anden pivottabelrapport, men du kan ikke basere den direkte på en anden pivotdiagramrapport. Men i Excel oprettes der en tilknyttet pivottabelrapport fra samme data, når du opretter en pivotdiagramrapport. Derfor kan du basere en ny rapport på den tilknyttede rapport. Ændringer i en pivotdiagramrapport påvirker den tilknyttede pivottabelrapport og omvendt.

Ændring af kildedataene i en eksisterende pivottabelrapport

Ændringer i kildedata kan resultere i, at det er andre data, der bliver tilgængelige til analyse. Det kan f.eks. være, at du nemt vil skifte fra en testdatabase til en produktionsdatabase. Du kan opdatere en pivottabelrapport eller en pivotdiagramrapport med nye data, der svarer til de oprindelige dataforbindelsesoplysninger, ved at opdatere rapporten.

Hvis du vil inkludere ekstra data eller forskellige data, kan du omdefinere kildedataene for rapporten. Hvis dataene er væsentligt anderledes med mange nye eller ekstra felter, kan det være nemmere at oprette en ny rapport.

Få vist nye data efter en opdatering    Opdatering af en rapport kan også ændre de data, der er tilgængelige for visning. For rapporter, der er baseret på regnearkslister, henter Excel nye felter i kildeområdet eller et navngivet område, du har angivet. For rapporter, der er baseret på eksterne data, henter Excel nye data, der opfylder kriterierne for den underliggende forespørgsel, eller data, der bliver tilgængelige på en OLAP-kube. Du kan få vist alle de nye felter på feltlisten og tilføje felterne til rapporten.

Ændre OLAP-kuber, du opretter    Rapporter baseret på OLAP-data vil altid have adgang til alle data i kuben. Hvis du har oprettet en offline-kubefil, der indeholder en delmængde af dataene i en serverkube, kan du bruge kommandoen Offline OLAP til at redigere kubefilen, så den indeholder forskellige data fra serveren.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Se også

Indstillinger for pivottabel

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×