Oversigt over formler i Excel

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Hvis du er ny bruger af Excel, finder du hurtigst, at det er mere end bare et gitter, hvor du angiver tal i kolonner eller rækker. Sikker, du kan bruge Excel til at finde totaler for en kolonne eller række med tal, men du kan også beregne en ydelse på et lån, løse matematisk eller tekniske problemer eller finde en bedste-fald-scenario baseret på variable tal, du tilslutter.

Excel gør dette ved hjælp af formler i celler. En formel udfører beregninger eller andre handlinger på dataene i regnearket. En formel altid starter med et lighedstegn (=), der kan efterfølges af tal, matematiske operatorer (som en + eller - Tilmeld addition og subtraktion), og indbyggede funktioner i Excel, som kan virkelig udvide styrken i en formel.

I følgende formel ganges 2 med 3, og derefter lægges 5 til resultatet for at komme frem til svaret, som er 11.

= 2 * 3 + 5

Her er nogle flere eksempler på de formler, som du kan angive i et regneark.

 • =A1+A2+A3    Adderer værdierne i cellerne A1, A2 og A3.

 • =SUM(a1:a10)    Bruger funktionen SUM til at returnere summen af værdierne i A1 til og med A10.

 • =TODAY()    Returnerer dags dato.

 • =STORE.BOGSTAVER("hej")     Konverterer teksten "hej" til "HEJ" ved hjælp af funktionen STORE.BOGSTAVER.

 • = IF(A1>0)    Bruger funktionen HVIS til at teste cellen A1 for at afgøre, om den indeholder en værdi, der er større end 0.

En formel kan også indeholde et eller alle af følgende: Funktioner, referencer, operatorerog konstanter.

Delene i en formel   

En formels bestanddele

1. Funktioner: funktionen PI() returnerer værdien af pi: 3,142...

2. referencer: A2 returnerer værdien i celle A2.

3. konstanter: tal eller tekstværdier, der indtastes direkte i en formel, som 2.

4. operatorer: den ^ (indsætningstegn) opløfter et tal til en potens, og den * (stjerne) operator Multiplicerer tal.

En konstant er en værdi, der ikke beregnes; den være altid den samme. For eksempel datoen 10/9/2008, tallet 210 og teksten "Kvartalsvis omsætning" er alle konstanter. En udtryk eller en værdi, der er resultatet af et udtryk, der er ikke en konstant. Hvis du bruger konstanter i en formel i stedet for referencer til celler (for eksempel = 30 + 70 + 110), er resultatet ændres kun, hvis du ændrer formlen. Generelt er det bedst at placere konstanter i individuelle celler, hvor de kan let ændres hvis det er nødvendigt, og derefter refererer til disse celler i formler.

Operatorer angiver typen beregning, du vil udføre på elementerne i en formel. Excel følger almindelige matematiske regler for beregninger, som er parenteser, eksponenter, multiplikation og Division, og Addition og subtraktioneller forkortelse PEMDAS (skal du Excuse mine Kære tante Sally). Bruge parenteser kan du ændre beregningsrækkefølgen.

Typer af operatorer. Der er fire forskellige typer beregningsoperatorer: matematiske, sammenligningsoperatorer, tekstsammenføjningsoperatorerog reference.

 • Aritmetiske operatorer

  Hvis du vil udføre grundlæggende matematiske beregninger, f.eks. addition, subtraktion, multiplikation eller division, kombinere tal og frembringe numeriske resultater, skal du bruge følgende matematiske operatorer.

  Matematisk operator

  Betydning

  Eksempel

  + (plustegn)

  Addition

  = 3 + 3

  – (minustegn)

  Subtraktion
  Negation

  =3–3
  =-3

  * (stjerne)

  Multiplikation

  = 3 * 3

  / (skråstreg)

  Division

  = 3/3

  % (procenttegn)

  Procent

  30 %

  ^ (indsætningstegn)

  Eksponentiering

  = 3 ^ 3

 • Sammenligningsoperatorer

  Du kan sammenligne to værdier med følgende operatorer. Når to værdier sammenlignes ved brug af disse operatorer, er resultatet en logisk værdi – enten SAND eller FALSK.

  Sammenligningsoperator

  Betydning

  Eksempel

  = (lighedstegn)

  Lig med

  = A1 = B1

  > (større end)

  Større end

  = A1 > B1

  < (mindre end)

  Mindre end

  = A1 < B1

  >= (større end eller lig med)

  Større end eller lig med

  = A1 > = B1

  <= (mindre end eller lig med)

  Mindre end eller lig med

  = A1 < = B1

  <> (forskellig fra)

  Forskellig fra

  = A1 <> B1

 • Tekstsammenkædningsoperator

  Brug &-tegnet, hvis du vil sammenføje (sammenkæde) en eller flere tekststrenge, så de resulterer i én tekstværdi.

  Tekstoperator

  Betydning

  Eksempel

  & (&-tegn)

  Forbinder eller sammenkæder to værdier og viser én sammenhængende tekstværdi

  = "North" & "wind" resulterer i "Northwind".
  Hvor A1 indeholder "Efternavn", og B1 indeholder "Fornavn", = A1 & "," & B1 resulterer i "Efternavn, Fornavn".

 • Referenceoperatorer

  Kombiner celleområder til beregninger ved hjælp af følgende operatorer.

  Referenceoperator

  Betydning

  Eksempel

  : (kolon)

  Områdeoperator, som opretter en reference til alle cellerne mellem de to referencer, inklusive de to referencer.

  B5:B15

  , (komma)

  Foreningsmængdeoperator, som kombinerer flere referencer til én reference

  =SUM(B5:B15,D5:D15)

  (mellemrum)

  Fællesmængdeoperator, som opretter en reference til de celler, der er fælles for de to referencer

  B7:D7 C6:C8

Toppen af siden

I nogle tilfælde kan den rækkefølge, der bruges til at udføre en beregning, påvirke formlens returværdi. Det er derfor vigtigt at forstå, hvordan rækkefølgen fastsættes, og hvordan du kan ændre denne rækkefølge for at opnå de ønskede resultater.

 • Beregningsrækkefølge

  I formler beregnes værdier i en bestemt rækkefølge. En formel i Excel starter altid med et lighedstegn (=). I Excel fortolkes de tegn, der står efter lighedstegnet, som en formel. Efter lighedstegnet står de elementer, der skal beregnes (operatorerne), f.eks. konstanter eller cellereferencer. Disse adskilles af beregningsoperatorer. I Excel beregnes en formel fra venstre mod højre i overensstemmelse med en bestemt rækkefølge for hver operator i formlen.

 • Rækkefølgen af operatorer i Excel-formler

  Hvis du kombinerer flere operatorer i en enkelt formel, udfører Excel handlingerne i den rækkefølge, der er vist i følgende tabel. Hvis en formel indeholder flere operatorer – f.eks. både en multiplikations- og en divisionsoperator – læser Excel operatorerne automatisk fra venstre mod højre.

  Operator

  Beskrivelse

  : (kolon)

  (enkelt mellemrum)

  , (komma)

  Referenceoperatorer

  Negation (som i –1)

  %

  Procent

  ^

  Eksponentiering

  * og /

  Multiplikation og division

  + og –

  Addition og subtraktion

  &

  Forbinder to strenge med tekst (sammenkædning)

  =
  < >
  <=
  >=
  <>

  Sammenligning

 • Bruge parenteser i Excel-formler

  Hvis du vil ændre rækkefølgen, skal den del af formlen, der skal beregnes først, omsluttes af en parentes. Følgende formel giver f.eks. 11, fordi der i Excel udføres multiplikation før addition. I formlen multipliceres 2 med 3, og derefter adderes 5 og resultatet.

  = 5 + 2 * 3

  Men hvis du bruger parenteser til at ændre syntaksen, adderes 5 og 2 i Excel, og resultatet multipliceres derefter med 3, hvilket giver 21.

  = (5 + 2) * 3

  I følgende eksempel gennemtvinger de parenteser, der omgiver formlens første del, at B4+25 beregnes først, og derefter divideres resultatet med summen af værdierne i celle D5, E5 og F5.

  =(B4+25)/SUM(D5:F5)

  Toppen af siden

Funktioner er foruddefinerede formler, der udfører beregninger ved hjælp af bestemte værdier, kaldet argumenter, i en bestemt rækkefølge eller struktur. Funktioner kan bruges til at udføre enkle eller komplekse beregninger. Du kan finde alle Excels funktioner under fanen formler på båndet:

Fanen "Excel-formler" på båndet
 • Syntaksen for funktionen Excel

  I følgende eksempel med funktionen AFRUND afrunder et tal i celle A10, illustreres syntaksen for en funktion.

  Funktionsstruktur

  1. struktur. Strukturen i en funktion, der begynder med et lighedstegn (=) efterfulgt af funktionens navn, en venstreparentes, argumenterne for funktionen adskilt af kommaer og en slutparentes.

  2. funktionsnavn. En liste over tilgængelige funktioner, klik på en celle og trykke på SKIFT + F3, som åbne dialogboksen Indsæt funktion .

  Excel-formler – dialogboksen "Indsæt funktion"

  3. argumenter. Argumenter kan være tal, tekst, logiske værdier som SAND eller FALSK, matrixer, fejlværdier som # i/t eller cellereferencer. Argumentet tildeler du skal frembringe en gyldig værdi for argumentet. Argumenter kan også være konstanter, formler eller andre funktioner.

  4. argument værktøjstip. Der vises et værktøjstip med syntaks og argumenter under funktionen skrivning. Skriv f.eks = AFRUND ( og værktøjstippet vises. Værktøjstip vises kun for indbyggede funktioner.

  Bemærk: Du ikke har brug at skrive funktioner med store bogstaver, vil = AFRUND, som Excel automatisk aktivering funktionens navn, om du når du trykker på kan du angive. Hvis du staver forkert et funktionsnavn, som =SUME(A1:A10) i stedet for = SUM(A1:A10), så Excel returnerer fejlen #NAME? fejl.

 • Angive funktioner i Excel

  Når du opretter en formel, der indeholder en funktion, kan du bruge dialogboksen Indsæt funktion til at hjælpe dig med at indtaste regnearksfunktionerne. Når du vælger starter en funktion fra dialogboksen Indsæt funktion Excel guiden en funktion, som viser navnet på funktionen, hvert af argumenterne og en beskrivelse af funktionen og hvert argument, det aktuelle resultat af funktionen og det aktuelle resultat af hele formlen.

  Guiden "Excel-funktion"

  Bruge Autofuldførelse af formelfor at gøre det nemmere at oprette og redigere formler og minimere skrive- og syntaksfejl. Når du skriver et = (lighedstegn) og starten bogstaver i en funktion, viser Excel en dynamisk rullelisten med gyldige funktioner, argumenter og navne, der svarer til disse bogstaver. Du kan derefter vælge en på rullelisten, og Excel angive den for dig.

  Excel – Autofuldførelse af formel

 • Indlejre funktioner i Excel

  I visse tilfælde kan det være nødvendigt at bruge en funktion som et af argumenterne i en anden funktion. I følgende formel anvendes f.eks. en indlejret funktion MIDDEL, og resultatet sammenlignes med værdien 50.

  Indlejrede funktioner

  1. Funktionerne MIDDEL og SUM er indlejret i funktionen HVIS.

  Gyldige returværdier     Når en indlejret funktion anvendes som argument, skal den indlejrede funktion returnere samme type værdier, som argumentet anvender. Hvis argumentet f.eks. anvender værdien SAND eller FALSK, skal den indlejrede funktion returnere værdien SAND eller FALSK. Hvis funktionen ikke gør det, vises fejlen #VÆRDI! i Excel.

  Niveaugrænse for indlejring    En formel kan indeholde op til syv niveauer af indlejrede funktioner. Når én funktion (som vi kalder funktion B) bruges som argument i en anden funktion (som vi kalder funktion A), fungerer funktion B som en funktion på andet niveau. Både funktionen MIDDEL og funktionen SUM er f.eks. funktioner på andet niveau, hvis de bruges som argumenter i funktionen HVIS. En funktion, der er indlejret i funktionen MIDDEL, er dermed en funktion på tredje niveau osv.

  Toppen af siden

En reference identificerer en celle eller et celleområde i et regneark og fortæller Excel, hvor der skal ledes efter de værdier eller data, du vil bruge i formlen. Ved hjælp af referencer kan du bruge data fra forskellige dele af regnearket i én formel eller bruge værdien fra én celle i flere formler. Du kan også referere til andre celler i andre ark i den samme projektmappe og til andre projektmapper. Referencer til celler i andre projektmapper kaldes kæder eller eksterne referencer.

 • Referencetype A1

  Som standard bruger Excel referencetype A1, der refererer til kolonner med bogstaver (A til og med XFD i alt 16.384 kolonner) og til rækker med tal (1 til og med 1.048.576). Disse bogstaver og tal kaldes række- og kolonneoverskrifter. Hvis du vil referere til en celle, skal du angive kolonnebogstavet efterfulgt af rækkenummeret. For eksempel refererer B2 til cellen i skæringspunktet mellem kolonne B og række 2.

  Hvis du vil referere til

  Skal du bruge

  Cellen i kolonne A og række 10

  A10

  Celleområdet i kolonne A og række 10-20

  A10:A20

  Celleområdet i række 15 og kolonne B-E

  B15:E15

  Alle celler i række 5

  5:5

  Alle celler i række 5-10

  5:10

  Alle celler i kolonne H

  H:H

  Alle celler i kolonne H-J

  H:J

  Celleområdet i kolonne A-E og række 10-20

  A10:E20

 • Bruge en reference til en celle eller et celleområde i et andet regneark i den samme projektmappe

  Funktionen MIDDEL i det følgende eksempel beregner regnearksfunktionen MIDDEL gennemsnitsværdien for området B1: B10 i regnearket Marketing i den samme projektmappe.

  Eksempel arkreference

  1. Henviser til regnearket Marketing

  2. refererer til området af celler fra B1 til B10

  3. udråbstegn (!) Adskiller regneark referencen fra området cellereference

  Bemærk: Hvis der refereres til regnearket indeholder mellemrum eller det tal, og derefter skal du tilføje apostroffer (') før og efter navnet på regnearket, som du = '123'! A1 eller = 'Januar indtægter'! A1.

 • Forskellen mellem relative, absolutte og blandede referencer

  1. Relative referencer    En relativ cellereference i en formel, f.eks. A1, er baseret på den relative placering af den celle, som indeholder formlen, og den celle, som referencen henviser til. Hvis placeringen af den celle, som indeholder formlen, ændres, ændres referencen også. Hvis du kopierer eller fylder med formlen på tværs af rækker og ned langs kolonner, tilpasses referencen automatisk. Som standard bruger nye formler relative referencer. Hvis du f.eks. kopierer eller fylder med en relativ reference i celle B2-B3, tilpasses den automatisk fra =A1-=A2.

   Kopieret formel med relativ reference   

   Kopieret formel med relativ reference

  2. Absolutte referencer    En absolut cellereference i en formel, f.eks. $A$1, refererer altid til en celle på et bestemt sted. Hvis placeringen af den celle, der indeholder formlen, ændres, forbliver den absolutte reference uforandret. Hvis du kopierer eller fylder med formlen på tværs af rækker og ned langs kolonner, tilpasses den absolutte reference ikke. Som standard bruges der relative referencer i nye formler, så du kan være nødt til at ændre dem til absolutte referencer. Hvis du f.eks. kopierer eller fylder med en absolut reference i celle B2-B3, forbliver den det samme i begge celler: =$A$1.

   Kopieret formel med absolut reference   

   Kopieret formel med absolut reference
  3. Blandede referencer     En blandet reference har enten en absolut kolonne og en relativ række eller en absolut række og en relativ kolonne. En absolut kolonnereference har formen $A1, $B1 osv. En absolut rækkereference har formen A$1, B$1 osv. Hvis placeringen af den celle, der indeholder formlen, ændres, ændres den relative reference, og den absolutte reference forbliver uændret. Hvis du kopierer eller fylder med formlen på tværs af rækker og ned langs kolonner, tilpasses den relative reference automatisk, og den absolutte reference tilpasses ikke. Hvis du f.eks. kopierer eller fylder med en blandet reference fra celle A2-B3, tilpasses den fra =A$1 til =B$1.

   Kopieret formel med blandet reference   

   Kopieret formel med blandet reference

 • 3D-referencetypen

  Oprette en reference til flere regneark    Hvis du vil analysere data i den samme celle eller det samme celleområde i flere regneark i en projektmappe, skal du bruge en 3D-reference. I en 3D-reference medtages celle- eller områdereferencen efterfulgt af et interval af regnearksnavne. I Excel bruges alle regneark, der er gemt mellem det første og det sidste navn i referencen. I formlen =SUM(Ark2:Ark13!B5) multipliceres f.eks. alle værdier i celle B5 i alle regneark fra og med Ark 2 til og med Ark 13.

  • Du kan bruge 3D-referencer til at referere til cellerne i andre regneark og til at definere navne og oprette formler ved hjælp af følgende funktioner: SUM, MIDDEL, MIDDELV, TÆL, TÆLV, MAKS, MAKSV, MIN, MINV, PRODUKT, STDAFV.P, STDAFVS, STDAFVV, STDAFVPV, VARIANS.P, VARIANSS, VARIANSV og VARIANSVP.

  • 3D-referencer kan ikke benyttes i matrixformler.

  • 3D-referencer kan ikke benyttes sammen med en fællesmængdeoperator (et enkelt mellemrum) eller i formler, hvor der anvendes implicit skæringspunkt.

  Hvad sker der, når du flytter, kopierer, indsætter eller sletter regneark    I nedenstående eksempler vises, hvad der sker, når du flytter, kopierer, indsætter eller sletter regneark, som er indeholdt i en 3D-reference. Formlen til addition af cellerne A2-A5 i regneark 2-6 [=SUM(Ark2:Ark6!A2:A5)] benyttes i eksemplerne.

  • Indsætte eller kopiere    Hvis du indsætter eller kopierer et regneark mellem Ark2 og Ark6 (det første og sidste i dette eksempel), medtages alle værdier i celle A2-A5 i de adderede ark i beregningen.

  • Slette    Hvis du sletter regneark mellem Ark2 og Ark6, fjernes værdierne i de pågældende ark fra beregningen.

  • Flytte    Hvis du flytter regneark fra placeringer mellem Ark2 og Ark6 til et sted uden for det regnearksområde, der refereres til, fjernes værdierne i de pågældende ark fra beregningen.

  • Flytte første eller sidste ark    Hvis du flytter Ark2 eller Ark6 til en anden placering i projektmappen, justeres beregningen til også at medtage værdierne i de nye mellemliggende regneark.

  • Slette første eller sidste ark    Hvis du sletter Ark2 eller Ark6, justeres beregningen, så der kun medtages værdier i de regneark, der er tilbage.

 • R1C1-referencetype

  Du kan også bruge en referencetype, hvor både rækkerne og kolonnerne i regnearket er nummererede. Referencetypen R1C1 kan bruges til at beregne række- og kolonneplaceringer i makroer. I typen R1C1 vises en celles placering med et "R" efterfulgt af et rækkenummer og et "C" efterfulgt af et kolonnenummer.

  Reference

  Betydning

  R[-2]C

  En relativ reference til cellen to rækker oppe i samme kolonne

  R[2]C[2]

  En relativ reference til cellen to rækker nede og to kolonner til højre

  R2C2

  En absolut reference til cellen i anden række i anden kolonne

  R[-1]

  En relativ reference til hele rækken over den aktive celle

  R

  En absolut reference til den aktuelle række

  Når du indspiller en makro, indspilles der kommandoer i Excel ved hjælp af R1C1-referencetypen. Hvis du f.eks. indspiller en kommando og klikker på knappen Autosum for at indsætte en formel, der adderer værdierne i et celleområde, indspilles formlen i Excel ved hjælp af referencen R1C1, ikke A1.

  Du kan slå R1C1-referencetypen til eller fra ved at markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet R1C1-referencetype i sektionen Arbejde med formler i kategorien Formler i dialogboksen Indstillinger. Hvis du vil åbne denne dialogboks, skal du klikke på fanen Filer.

  Toppen af siden

Du kan oprette definerede navne, der skal repræsentere celler, celleområder, formler, konstanter eller Excel-tabeller. Et navn er en kort relevant beskrivelse, der gør det lettere at forstå formålet med en cellereference, konstant, formel eller tabel, der kan være vanskelig at forstå ved første øjekast. I følgende oplysninger vises almindelige eksempler på navne, og hvordan du kan bruge dem i formler til at gøre formlerne tydeligere og nemmere at forstå.

Eksempel 1

Eksempeltype

Eksempel med område i stedet for navne

Eksempel med navne

Reference

=SUM(A16:A20)

=SUM(salg)

Konstant

=PRODUKT(A12;9,5%)

=Product(price,TaxRate)

Formel

=TEKST(LOPSLAG(MAKS(A16;A20);A16:B20;2;FALSK);"dd-mm-åååå")

=TEKST(LOPSLAG(MAKS(salg),salgsoplysninger,2,FALSK),"m/dd/åååå")

Tabel

A22:B25

=PRODUKT(Pris,Tabel1[@Moms])

Eksempel 2

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Bemærk: I formlerne i kolonne C og D erstatter det definerede navn "Salg" referencen til (område) a9: a13, og navnet "Salgsoplysninger" erstatter området a9: B13. Hvis du ikke opretter disse navne i projektmappen test, returneres formlerne i D2:D3 #NAME? fejl.

Eksempeltype

Eksempel, hvor der ikke bruges et navn

Eksempel, hvor der bruges et navn

Formel og resultat med brug af et navn

Reference

'=SUM(A9:A13)

'=SUM(salg)

=SUM(salg)

Formel

'=TEKST(LOPSLAG(MAKS(A9:13),A9:B13,2,FALSK),"m/dd/åååå")

'=TEKST(LOPSLAG(MAKS(salg),salgsoplysninger,2,FALSK),"m/dd/åååå")

=TEKST(LOPSLAG(MAKS(salg),salgsoplysninger,2,FALSK),"m/dd/åååå")

Pris

$ 995

Salg

Salgsdato

$ 249

17-03-2011

$ 399

02-04-2011

$ 643

23-04-2011

$ 275

30-04-2011

$ 447

04-05-2011

 • Typer af navne

  Der er flere typer af navne, du kan oprette og bruge.

  • Defineret navn     Et navn, der repræsenterer en celle, et celleområde, en formel eller en konstantværdi. Du kan oprette dit eget definerede navn. I visse situationer oprettes der også et defineret navn til dig i Excel, f.eks. når du angiver et udskriftsområde.

  • Tabelnavn     Et navn til en Excel-tabel, som et en samling data om et bestemt emne, der er gemt i poster (rækker) og felter (kolonner). Der oprettes et standard-Excel-tabelnavn med navnet "Tabel1", "Tabel2" osv., hver gang du indsætter en Excel-tabel, men du kan ændre disse navne, så de giver mere mening.

   Du kan finde flere oplysninger om Excel-tabeller under Brug af strukturerede referencer med Excel-tabeller.

 • Oprette og skrive navne

  Du kan oprette et navn på følgende måde:

  • Feltet Navn på formellinjen    Det anbefales at bruge dette felt, når du skal oprette et navn på projektmappeniveau for et markeret område.

  • Oprette et navn ud fra markeringen    Du kan nemt oprette navne ud fra eksisterende række- og kolonnenavne ved hjælp af en markering af celler i regnearket.

  • Dialogboksen Nyt navn    Det er bedst at bruge denne dialogboks, når du ønsker mere fleksibilitet ved oprettelse af navne, som f.eks. ved angivelse af et område for et lokalt regnearksniveau eller ved oprettelse af en kommentar til et navn.

  Bemærk: I navne bruges der som standard absolutte cellereferencer.

  Du kan angive et navn ved at:

  • Skrive    Skriv f.eks. navnet som et argument til en formel.

  • Brug Autofuldførelse af formel    Brug rullelisten Autofuldførelse af formel, hvor gyldige navne automatisk angives for dig.

  • Vælge kommandoen Brug i formel    Vælg et defineret navn på en liste i kommandoen Brug i formel i gruppen Definerede navne under fanen Formel.

Du kan finde flere oplysninger under Definere og bruge navne i formler.

Toppen af siden

I en matrixformel kan der udføres flere beregninger, og derefter kan der returneres et enkelt resultat eller flere resultater. Matrixformler beregnes på grundlag af to eller flere sæt værdier kaldet matrixargumenter. Hvert matrixargument skal bestå af det samme antal rækker og kolonner. Du opretter matrixformler på samme måde, som du opretter andre formler, bortset fra at du skal trykke på Ctrl+Skift+Enter for at indsætte formlen. Nogle af de indbyggede funktioner er matrixformler, og de skal skrives som matrixer, for at du kan opnå de korrekte resultater.

Matrixkonstanter kan bruges i stedet for referencer, når du ikke vil skrive hver enkelt konstantværdi i en separat celle i regnearket.

Brug af en matrixformel til at beregne et eller flere resultater

Bemærk: Når du angiver en matrixformel, indsætter Excel automatisk formlen klammeparenteser (). Hvis du prøver at skrive klammeparenteserne dig selv, vises formlen som tekst i Excel.

 • Matrixformel, der beregner et enkelt resultat    Denne type matrixformel kan forenkle en regnearksmodel ved at udskifte flere forskellige formler med en enkelt matrixformel.

  I følgende matrixformel beregnes f.eks. den samlede værdi af en matrix med aktiekurser og -antal, uden at der bruges en række med celler til at beregne og få vist de enkelte værdier for hver enkelt aktie.

  Matrixformel, der beregner et enkelt resultat

  Når du skriver formlen ={SUM(B2:D2*B3:D3)} som matrixformel, multipliceres antal og kurs for hver aktie. Derefter adderes resultaterne af beregningerne.

 • Matrixformel, der beregner flere resultater    Nogle regnearksfunktioner returnerer matrixer med værdier eller kræver en matrix med værdier som argument. Hvis du vil beregne flere resultater med en matrixformel, skal du indtaste matrixen i et område af celler, der har det samme antal rækker og kolonner som matrix argumenter.

  I et eksempel med en serie på tre salgstal (i kolonne B) for en serie på tre måneder (i kolonne A) bestemmer funktionen TENDENS de lineære værdier for salgstallene. Hvis du vil have vist alle resultaterne af formlen, skal det skrives i tre celler i kolonne C (C1:C3).

  Matrixformel, der beregner flere resultater

  Når du skriver formlen =TENDENS(B1:B3;A1:A3) som matrixformel, returneres der tre forskellige resultater (22196, 17079 og 11962) på baggrund af de tre salgstal og de tre måneder.

Brug af matrixkonstanter

I en normal formel kan du skrive en reference til en celle, der indeholder en værdi, eller selve værdien, også kaldet en konstant. På samme måde kan du i en matrixformel skrive en reference til en matrix eller skrive den værdimatrix, der er indeholdt i cellerne, også kaldet en matrixkonstant. Matrixformler accepterer konstanter på samme måde som ikke-matrixformler, men du skal skrive matrixkonstanterne i et bestemt format.

Matrixkonstanter kan indeholde tal, tekst, logiske værdier som SAND og FALSK eller fejlværdier som #I/T. En matrixkonstant kan indeholde forskellige værdityper – f.eks. {1;3;4,SAND;FALSK;SAND}. Tal i matrixkonstanter kan være i heltalsformat, decimalformat eller videnskabeligt format. Tekst skal stå i dobbelte anførselstegn, f.eks. "tirsdag".

Matrixkonstanter kan ikke indeholde cellereferencer, kolonner eller rækker med forskellig længde, formler eller specialtegnene $ (dollartegn), parentes eller % (procenttegn).

Når du formaterer matrixkonstanter, skal du huske at:

 • Omslutte dem med klammeparentes ( { } ).

 • Adskille værdierne i de forskellige kolonner med et semikolon (;). Hvis du f.eks. vil repræsentere værdierne 10, 20, 30 og 40, skal du skrive {10;20;30;40}. Denne matrixkonstant er en såkaldt 1 x 4-matrix og er lig med en reference af typen 1 række x 4 kolonner.

 • Adskille værdierne i de forskellige rækker med et komma (,). Hvis du f.eks. vil repræsentere værdierne 10, 20, 30 og 40 i én række og 50, 60, 70 og 80 i rækken umiddelbart nedenunder, skal du skrive en 2 x 4-matrixkonstant: {10;20;30;40,50;60;70;80}.

Toppen af siden

Når du sletter en formel, slettes de resulterende værdier af formlen. Du kan fjerne formlen og lade den resulterende værdi af formlen vises i cellen.

 • Hvis du vil slette formler sammen med deres resulterende værdier, skal du gøre følgende:

  1. Markér den celle eller det celleområde, der indeholder formlen.

  2. Tryk på Delete.

 • Hvis du vil slette formler uden at fjerne de resulterende værdier, skal du gøre følgende:

  1. Markér den celle eller det celleområde, der indeholder formlen.

   Hvis formlen er en matrixformel, skal du markere det celleområde, der indeholder matrixformlen.

   Sådan markeres et område af celler, der indeholder matrixformlen

   1. Klik på en celle i matrixformlen.

   2. Klik på Find og vælg i gruppen Redigering under fanen Startside, og klik derefter på Gå til.

   3. Klik på Speciel.

   4. Klik på Aktuel matrix.

  2. Klik på Kopiér Knapflade i gruppen Udklipsholder under fanen Startside.
   billede af båndet i excel

   tastaturgenvej    du kan også trykke på CTRL + C.

  3. Klik på pilen under Indsæt Knapflade i gruppen Udklipsholder under fanen Startside, og klik derefter på Indsættelsesværdier.

Toppen af siden

I følgende tabel opsummeres nogle af de mest almindelige fejl, kan du når at indtaste en formel og hvordan du undgår formelfejl:

Sørg for, at...

Flere oplysninger

Match alle åbne og lukkede parenteser i formlen   

Alle parenteser er en del af en matchende par i formler. Når du opretter en formel, viser Excel parenteser i farve, som de er angivet.

Brug et kolon til at angive et område, du angiver i formlen   

Koloner (:) bruges til at adskille referencen til den første og sidste celle i området. For eksempel, a1: a5.

Indtast alle påkrævede argumenter   

Funktioner kan har de påkrævede og valgfrie argumenter (angivet med kantede parenteser i syntaksen). Alle påkrævede argumenter skal angives. Sørg også for, at du ikke har angivet for mange argumenter.

Ikke indlejre mere end 64 funktioner i en formel   

Indlejre funktioner i en formel er begrænset til 64 niveauer.

Omslutte projektmappen eller regnearket navne i enkelte anførselstegn   

Når der henvises til værdier eller celler i andre regneark eller projektmapper, der har ikke-alfabetisk tegn i deres navne, skal navnene omsluttes af enkelte anførselstegn ( ' ).

Medtag stien til eksterne projektmapper   

Eksterne referencer skal indeholde et projektmappenavn og stien til projektmappen.

Skriv tal uden formatering   

Tal, du angiver i en formel skal ikke formateret med tusindtalsseparatorer eller dollartegn ($), fordi der allerede bruges kommaer som argument separatorer i formler, og dollartegn bruges til at markere absolutte referencer. I stedet for at angive $1.000, f.eks 1000 i formlen.

Toppen af siden

Vigtigt: De beregnede resultater af formler og visse regnearksfunktioner i Excel kan være en smule anderledes, hvis du sammenligner en Windows-pc, der anvender en x86- eller x86-64-arkitektur, og en pc med Windows RT, der anvender en ARM-arkitektur.Lær mere om forskellene.

Har du et bestemt spørgsmål til en funktion?

Stil et spørgsmål i Excel-communityforummet

Hjælp os med at forbedre Excel

Har du forslag til, hvordan vi kan forbedre den næste version af Excel? Hvis det er tilfældet, skal du gå til emner i Excel User Voice

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Se også

Oversigt over formler i Excel

Sådan undgår du ødelagte formler

Finde og rette fejl i formler

Tastaturgenveje i Excel og funktionstaster

Excel-funktioner (alfabetisk)

Excel-funktioner (efter kategori)

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×