Oversigt over feltegenskaber

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

I denne artikel får du en oversigt med oplysninger om datatyper og andre feltegenskaber.

Denne artikel indeholder

Datatyper

Eksempler på automatisk registrering af datatyper

Feltegenskaber

Datatyper

I følgende tabel vises en oversigt over de datatyper, der findes i Microsoft Office Access 2007, samt en vejledning i brug af datatyperne og lagringskapaciteten for hver type.

Datatype

Brug

Størrelse

Tekst

Bruges til alfanumeriske tegn, herunder tekst eller tekst og tal, der ikke bruges i beregninger, f.eks. et produkt-id.

Op til 255 tegn.

Notat

Bruges til tekst med en længde på mere end 255 eller til tekst med formatering. Eksempler er noter, længere beskrivelser og afsnit, der bruger tekstformatering som fed eller kursiv.

Brug egenskaben Tekstformat for et felt af typen Notat til at angive, om feltet understøtter formateret tekst.

Angiv egenskaben Vedhæft kun for et felt af typen Notat til Ja for at bevare den tidligere version af feltets værdi, når værdien ændres.

Op til 1 GB tegn eller 2 GB lagerplads (2 byte pr. tegn), hvoraf du kan få vist 65.535 tegn i et enkelt kontrolelement.

Bemærk: Den maksimale størrelse for en Office Access 2007-databasefil er 2 GB.

Tal

Bruges til at lagre numeriske værdier (heltal eller brøker), som bruges i beregninger (undtaget valutaværdier).

Bemærk: Brug datatypen Valuta for valutaværdier.

1, 2, 4, 8, eller 12 byte (16 byte som replikerings-id)

Du kan finde flere oplysninger, der refererer til den Tal feltstørrelsen post i tabellen felt egenskaber reference.

Dato og klokkeslæt

Bruges til at gemme dato- og klokkeslætsværdier. Bemærk, at alle de gemte værdier både har en datokomponent og en klokkeslætskomponent.

8 byte

Valuta

Bruges til at gemme valutabeløb.

8 byte

Autonummerering

Bruges til at oprette entydige værdier, der kan bruges som primær nøgle, som indsættes, når der oprettes en post i Access. Bemærk, at felter af typen Autonummerering kan øges sekventielt eller med et bestemt trin, eller de kan tildeles tilfældigt.

4 byte (16 byte som replikerings-id).

Ja/Nej

Bruges til booleske værdier: Ja/Nej, Sand/Falsk eller Til/Fra.

1 bit (0,125 byte)

OLE-objekt

Bruges til at gemme OLE-objekter fra andre Microsoft Windows-baserede programmer.

Op til 1 GB.

Vedhæftet fil

Bruges til at gemme binære filer (dvs. filer, som ikke kan læses i en teksteditor), f.eks. digitale billeder (fotos og grafik), eller de filer, der er oprettet i andre Microsoft Office-produkter.

Du kan vedhæfte flere filer pr. post i et felt af typen Vedhæftet fil.

2 GB til komprimerede vedhæftede filer. Ca. 700 KB til ikke-komprimerede vedhæftede filer, afhængigt af omfanget af komprimeringen.

Bemærk: Den maksimale størrelse for en Office Access 2007-databasefil er 2 GB.

Hyperlink

Bruges til at gemme hyperlinks, så et enkelt klik giver adgang til websider via URL-adresser (Uniform Resource Locator) eller filer med et navn i UNC-format (Universal Naming Convention). Du kan også oprette hyperlinks til Access-objekter, der er gemt i en database.

Op til 1 GB tegn eller 2 GB lagerplads (2 byte pr. tegn), hvoraf du kan få vist 65.535 tegn i et enkelt kontrolelement.

Bemærk: Den maksimale størrelse for en Office Access 2007-databasefil er 2 GB.

Guiden Opslag

Bruges til at starte guiden Opslag, så du kan oprette et felt, der bruger en kombinationsboks til at slå en værdi op i en anden tabel, forespørgsel eller værdiliste. Bemærk, at guiden Opslag ikke er en datatype.

Hvis opslagsfeltet er bundet til en tabel eller en forespørgsel, er det størrelsen på den bundne kolonne.

Hvis opslagsfeltet ikke er bundet til en anden kolonne (og gemmer en liste over værdier), er det størrelsen på feltet Tekst, der bruges til at gemme listen.

Øverst på siden

Eksempler på automatisk registrering af datatyper

Du kan oprette et nyt felt i dataarkvisning ved at skrive i en tom kolonne. I Office Access 2007 tildeles der automatisk en datatype til hvert af de felter, du opretter på denne måde. I følgende tabel vises det, hvordan automatisk registrering af datatyper virker.


If you enter:

Office Access 2007 creates a field with a data type of:

John

Tekst

http://www.contoso.com

Du kan bruge ethvert gyldigt internetprotokolpræfiks som f.eks. http://, https:// og mailto:

Hyperlink

1

Number, Long Integer

50.000

Tal, Langt heltal

50.000,99

Tal, Dobbelt reelt tal

50000,389

Number, Double

12/67

The date and time formats recognized are those of your user locale.

Dato og klokkeslæt

31. december 2006

Dato og klokkeslæt

10:50:23

Dato og klokkeslæt

10:50

Dato og klokkeslæt

17:50

Dato og klokkeslæt

kr 12,50

Det genkendte valutasymbol er lig med brugerens landestandard.

Valuta

21,75

Tal, Dobbelt reelt tal

123,00%

Tal, Dobbelt reelt tal

3,46E+03

Tal, Dobbelt reelt tal

Bemærk: Ud over bestemmes datatypen, angive Access automatisk egenskaben Format for et nyt felt, afhængigt af hvad du skriver i det pågældende felt. Eksempelvis hvis du skriver 10:50 am i feltet, angiver Access datatypen Dato/klokkeslæt, og egenskaben Format til Mediet tid.

Øverst på siden

Feltegenskaber

I følgende tabel vises feltegenskaberne og deres tilgængelighed og effekter efter datatype.

Tip: Hvis du vil give mere plads til at skrive eller redigere en egenskab i egenskabsboksen, skal du trykke på SKIFT+F2 for at få vist boksen Zoom. Hvis du skriver en inputmaske eller et valideringsudtryk, og du vil have hjælp til dette, skal du klikke på Knappen Generator ud for egenskabsboksen for at få vist det relevante værktøj.

Brug dette felt
egenskab...

Med disse datatyper...

Hvis du vil...

Feltstørrelse

 • Tekst

 • Tal

 • Autonummerering

Angive den maksimale størrelse for data, der gemmes som datatypen Tekst, Tal eller Autonummerering.

Flere oplysninger om egenskabsindstillingerne for disse datatyper:

Tekst

Skriv en værdi mellem 1 og 255. Tekstfelter kan have en længde på mellem 1 og 255 tegn. Hvis du har brug for større tekstfelter, skal du bruge datatypen Notat.

Bemærk: For data i et felt af typen Tekst reserveres der ikke mere plads, end der kræves til de faktiske værdier. Egenskaben Feltstørrelse er den maksimale feltstørrelse.

Tal

Vælg en af følgende indstillinger:

 • Byte – For heltal mellem 0 og 255. Lagringskravet er en enkelt byte.

 • Heltal – For heltal mellem -32.768 og +32.767. Lagringskravet er to byte.

 • Langt heltal – For heltal mellem -2.147.483.648 og +2.147.483.647. Lagringskravet er fire byte.

  Tip: Brug datatypen Langt heltal, når du opretter en fremmed nøgle, der skal relatere et felt til et primært nøglefelt af typen Autonummerering i en anden tabel.

 • Reelt tal – For numeriske flydende værdier mellem -3,4 x 1038 og +3,4 x 1038 og op til syv betydende cifre. Lagringskravet er fire byte.

 • Dobbelt reelt tal – For numeriske flydende værdier mellem -1,797 x 10308 og +1,797 x 10308 og op til 15 betydende cifre. Lagringskravet er otte byte.

 • Replikerings-id – Til lagring af et globalt entydigt id, der kræves til replikering. Lagringskravet er 16 byte. Bemærk, at replikering ikke understøttes af filformatet .accdb.

 • Decimal – For numeriske værdier mellem -9,999... x 1027 og +9,999... x 1027. Lagringskravet er 12 byte.

Autonummerering

Vælg en af følgende indstillinger:

 • Langt heltal – For entydige numeriske værdier mellem 1 og +2.147.483.648, når feltegenskaben NyeVærdier er angivet til Stigende, og mellem -2.147.483.648 og +2.147.483.647, når feltegenskaben NyeVærdier er angivet til Vilkårligt. Lagringskravet er fire byte.

 • Replikerings-id – Til lagring af et globalt entydigt id, der kræves til replikering. Lagringskravet er 16 byte. Bemærk, at replikering ikke understøttes af filformatet .accdb.

Tip: Du opnår den bedste ydelse ved altid at angive den mindst mulige Feltstørrelse.

Format

 • Tekst

 • Notat

 • Tal

 • Dato og klokkeslæt

 • Valuta

 • Autonummerering

 • Ja/Nej

 • Hyperlink

Tilpasse den måde, som feltet vises på som standard, når det vises eller udskrives.

Flere oplysninger om egenskabsindstillingerne for disse datatyper:

Tekst

Du kan definere et brugerdefineret format for et felt af typen Tekst. Du kan finde flere oplysninger i artiklen Formatere data i tabeller.

Tal

Vælg en af følgende indstillinger:

 • Tal – Viser tallet som det blev indtastet.

  3456,789 vises f.eks. som 3456,789.

 • Valuta – Viser tallet med tusindtalsseparator og anvender indstillingerne under Internationale indstillinger i Kontrolpanel for negative beløb, decimaltegn, valutasymboler og antal decimaler.

  3456,789 vises f.eks. som kr. 3.456,79.

 • Euro – Viser tallet med valutasymbolet for Euro, uanset hvilket symbol der er angivet i Internationale indstillinger.

  3456,789 vises f.eks. som €3.456,79, og 3.456,789 vises som 3.456,79€.

 • Fast – Viser mindst ét ciffer og anvender indstillingerne under Internationale indstillinger i Kontrolpanel for negative beløb, decimaltegn, valutasymboler og antal decimaler.

  3456,789 vises f.eks. som 3456,79.

 • Standard – Viser tallet med tusindtalsseparator og anvender indstillingerne under Internationale indstillinger i Kontrolpanel for negative beløb, decimaltegn og antal decimaler. Dette format viser ikke et valutasymbol.

  3456,789 vises f.eks. som 3.456,79.

 • Procent – Ganger værdien med 100 og viser tallet med et efterstillet procenttegn. Anvender indstillingerne under Internationale indstillinger i Kontrolpanel for negative beløb, decimaltegn og antal decimaler.

  0,3456 vises f.eks. som 35%.

 • Videnskabeligt – Viser værdien i videnskabelig notifikation.

  3456,789 vises f.eks. som 3,46E+03.

Dato og klokkeslæt

Vælg et af følgende foruddefinerede visningsformater:

 • Standarddatoformat – Viser værdien ved at bruge en kombination af Kort datoformat og Langt klokkeslætsformat.

 • Langt datoformat – Viser værdien ved at bruge indstillingen for langt datoformat i Internationale indstillinger i Kontrolpanel.

 • Mellemlangt datoformat – Viser værdien ved at bruge formatet dd-mmm-åå (f.eks. 19. jun 06).

 • Kort datoformat – Viser værdien ved at bruge indstillingen for kort datoformat i Internationale indstillinger i Kontrolpanel.

 • Langt klokkeslætsformat – Viser værdien ved at bruge indstillingen for langt klokkeslætsformat i Internationale indstillinger i Kontrolpanel.

 • Mellemlangt klokkeslætsformat – Viser værdien ved at bruge formatet TT:MM, hvor TT repræsenterer timer, og MM repræsenterer minutter. Timetallet vises kun som 1 til 12, men gemmes i 24-timers format. Minutter kan angives fra 0 til 59.

 • Kort klokkeslætsformat – Viser værdien ved at bruge formatet TT:MM, hvor TT er timer, og MM er minutter. Timetallet kan være mellem 0 og 23, og minuttallet kan være mellem 0 og 59.

Ja/Nej

Vælg en af følgende indstillinger:

 • Sand/falsk – Viser værdien som enten Sand eller Falsk.

 • Ja/Nej – Viser værdien som enten Ja eller Nej.

 • Til/Fra – Viser værdien som enten Til eller Fra.

  Bemærkninger: 

  • Sand=Ja=Til

   og

  • Falsk=Nej=Fra

Antal decimaler

 • Tal

 • Valuta

Angive det antal decimaler, der skal bruges ved visning af tal.

NyeVærdier

 • Autonummerering

Angive, om feltet Autonummerering er stigende eller tildeles en tilfældig værdi, når der tilføjes en ny post.

Inputmaske

 • Tekst

 • Tal

 • Dato og klokkeslæt

 • Valuta

Vise redigeringstegn som hjælp til indtastning af data.

Titeltekst

Alle datatyper

Angive den tekst, der vises som standard i etiketter for formularer, rapporter og forespørgsler.

Standardværdi

 • Tekst

 • Notat

 • Tal

 • Dato og klokkeslæt

 • Valuta

 • Ja/Nej

 • Hyperlink

Tildele automatisk den angivne værdi til et felt, når der tilføjes en ny post.

Valideringsregel

 • Tekst

 • Notat

 • Tal

 • Dato og klokkeslæt

 • Valuta

 • Ja/Nej

 • Hyperlink

Anvende et udtryk, der skal være sandt for at tilføje eller ændre en værdi i dette felt.

Valideringsmeddelelse

 • Tekst

 • Notat

 • Tal

 • Dato og klokkeslæt

 • Valuta

 • Ja/Nej

 • Hyperlink

Indtaste tekst, som vises, når den værdi, der indtastes, overtræder udtrykket i boksen Valideringsregel.

Obligatorisk

Alle datatyper undtagen Autonummerering

Kræve, at der skal angives en værdi i dette felt i alle poster.

TilladNulLængde

 • Tekst

 • Notat

 • Hyperlink

Tillade angivelse (ved at vælge Ja) af en streng med en længde på nul ("") i et felt af typen Tekst eller Notat.

Indekseret

 • Tekst

 • Notat

 • Tal

 • Dato og klokkeslæt

 • Valuta

 • Autonummerering

 • Ja/Nej

 • Hyperlink

Gøre læsning af data i dette felt hurtigere ved at oprette og bruge et indeks.

Bemærk: Felterne Notat og Hyperlink understøtter kun indeksering af de første 255 tegn i feltet.

Vigtigt: Når et felt er indekseret, tager tilføjelse, sletning og opdatering af poster længere tid, da indekset skal opdateres for at afspejle ændringerne.

UnicodeKomprimering

 • Tekst

 • Notat

 • Hyperlink

Komprimere dataene i feltet, når der lagres mindre end 4.096 tegn (altid sandt for et felt af typen Tekst). Denne indstilling har ikke nogen indflydelse, når der lagres mere end 4.096 tegn.

IME-tilstand

 • Tekst

 • Notat

 • Dato og klokkeslæt

 • Hyperlink

Kontrollere konverteringen af tegn i østasiatiske versioner af Windows.

IME-sætningstilstand

 • Tekst

 • Notat

 • Dato og klokkeslæt

 • Hyperlink

Kontrollere konverteringen af sætninger i østasiatiske versioner af Windows.

i-mærker

 • Tekst

 • Notat

 • Tal

 • Dato og klokkeslæt

 • Valuta

 • Autonummerering

 • Hyperlink

Vedhæfte et i-mærke til feltet.

Vedhæft kun

 • Notat

 • Hyperlink

Spore historikken for feltets værdi ved at angive denne indstilling til Ja.

Advarsel: Hvis du ændrer egenskaben til Nej, slettes oversigten over feltets historiske værdier.

Flere oplysninger om Vedhæft kun

Når du angiver Vedhæft kun til Ja, holder Access styr på ændringerne af feltets værdi.

Du kan se oversigten for et felt af typen Vedhæft kun ved at højreklikke på værdien i feltet og derefter klikke på Vis kolonneoversigt i genvejsmenuen. I Access vises en oversigt over ændringerne af feltets værdi.

Tekstformat

 • Notat

Vælge RTF for at gemme feltdataene som HTML og tillade tekstformatering. Vælg Almindelig tekst for kun at gemme tekst.

Tekstjustering

Alle datatyper undtagen Vedhæftet fil

Angive standardjusteringen af tekst i et kontrolelement.

Vis Datovælger

 • Dato og klokkeslæt

Angive, om Access skal vise en datovælger (kalenderobjekt), når brugeren redigerer en feltværdi.

Bemærk: If you use an input mask for a Date/Time field, the Date Picker control is unavailable regardless of how you set this property.


Øverst på siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×