Oprette et udtryk

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

I denne artikel beskrives, hvordan du opretter og bruger udtryk i Microsoft Access. Du bruger udtryk til at udføre mange af de samme opgaver, du bruger formler i Microsoft Excel. I denne artikel beskrives her kan du bruge udtryk, afhængigt af den specifikke opgave, du vil udføre.

Denne artikel indeholder

Oversigt over udtryk

Funktioner i Udtryksgenerator Access

Om indlejrede udtryk i webdatabaser

Bruge udtryk i kontrolelementer i formularer og rapporter

Bruge udtryk som kriterier for forespørgsler

Oprettelse af et beregnet felt i en tabel

Oprettelse af et beregnet felt i en tabel

Tilføjelse af en valideringsregel til et tabelfelt eller en tabelpost

Tilføjelse af en valideringsregel til et kontrolelement

Angivelse af standardværdier for et tabelfelt

Angivelse af standardværdier for kontrolelementer

Styring af, hvilke makrohandlinger der køres

Gruppering og sortering af sorteres data i rapporter

Oversigt over udtryk

Et udtryk er en kombination af nogle eller alle følgende elementer: indbyggede eller brugerdefinerede funktioner, id'er, operatorer og konstanter. De enkelte udtryk evalueres til en enkelt værdi.

komponenterne i et udtryk

Følgende eksempel indeholder f.eks. alle disse fire elementer:

= Sum ( [indkøbspris]) * 0, 08

I dette eksempel Sum () er en indbygget funktion, [Indkøbspris] er et id, * er en matematisk operator og 0,08 er en konstant. Dette udtryk kan bruges til at beregne moms for en gruppe af elementer i et tekstfelt i en formular sidefod eller en sidefod i rapport.

Udtryk kan være meget mere komplekse eller meget mere enkle end i dette eksempel. Dette booleske udtryk (et udtryk, der evalueres til enten Sand eller Falsk) består kun af en operator og en konstant:

>0

Dette udtryk returnerer Sand, når det sammenlignes med et tal, der er større end 0, og returnerer Falsk, når det sammenlignes med et tal, der er mindre end 0. Du kan bruge dette udtryk i egenskaben Valideringsregel for et kontrolelement eller tabelfelt for at sikre, at der kun angives positive værdier.

I Access bruges udtryk mange steder til at udføre beregninger, manipulere med tegn eller teste data. Tabeller, forespørgsler, formularer, rapporter og makroer har alle egenskaber, der accepterer et udtryk. Du kan f.eks. bruge udtryk i egenskaberne Kontrolelementkilde og Standardværdi for et kontrolelement. Du kan også bruge udtryk i egenskaben Valideringsregel for et tabelfelt. Når du skriver Microsoft VBA-kode (Visual Basic for Applications) til en hændelsesprocedure eller et modul, kan du ofte bruge udtryk, som ligner dem, der bruges i et Access-objekt, f.eks. en tabel eller en forespørgsel.

I følgende afsnit beskrives de mest almindelige måder at bruge udtryk på.

Toppen af siden

Funktioner i Udtryksgenerator Access

Begyndt i Access 2010, er Udtryksgenerator blevet omdesignet, så være nemmere at bruge. Her er nogle ændringer, du vil se i denne version:

 • IntelliSense    IntelliSenses funktionalitet er blevet føjet til næsten alle kontekster, hvor du kan indtaste et udtryk. Det betyder, at når du begynder at indtaste et id eller en funktion, viser Access en liste over tilgængelige id'er og funktioner, der er relevante for den kontekst, du befinder dig i. Du kan fortsætte med at indtaste for at afgrænse listen eller vælge et element, der skal udfyldes for dig. Dette bevirker, at du hurtigere kan indtaste udtryk, og er med til at sikre, at de udtryk, du skriver, er nøjagtige.

  IntelliSense er især nyttig, når du opbygger webdatabaser og bruger den nye webudgivelsesfunktion. Det er kun visse funktioner, der er kompatible med webdatabaser, og i IntelliSense forhindres du i at bruge funktioner, der er inkompatible.

  Du kan finde flere oplysninger om webdatabaser i artiklen Opbygge en Access-database til deling på internettet.

 • Klik tip    Når IntelliSense viser en liste over id'er og funktioner, kan du klikke på hvert element på listen for at se en kort beskrivelse af det.

 • Hurtig information    Når du skriver et helt funktionsnavn i Udtryksgeneratoren, viser Access en lille boks, der viser udtrykkets syntaks. Det hjælper dig med at huske, hvilke argumenter funktionen kræver (hvis der er nogen) og i hvilken rækkefølge. Access fremhæver hvert argument i fed i Hurtig information, mens du skriver det i udtryksboksen, så du altid ved, hvor du er i argumentlisten.

Disse funktioner er også tilgængelige i de fleste kontekster, hvor du kan skrive udtryk, også selv om du ikke benytter dialogboksen Udtryksgenerator.

Ud over disse nye funktioner er selve dialogboksen Udtrykdsgenerator blevet omdesignet:

 • Du kan klikke på << Mindre eller Mere >> for at styre, hvor meget af dialogboksen Udtryksgenerator der vises.

 • Når du ændrer størrelsen på dialogboksen Udtryksgenerator, beholdes den nye størrelse, så længe din Access-session varer, så du ikke behøver at ændre størrelsen på dialogboksen, hver gang du åbner den.

 • Rækken med operatorknapper er blevet fjernet, hvilket giver en mindre overfyldt dialogboks.

Toppen af siden

Om indlejrede udtryk i webdatabaser

Udtryk er ofte "indlejret" i andre udtryk. For eksempel skal du overveje følgende:

=len("a" & "b") + len("c" & "d") + len("e" & "f")

Dette udtryk siges at være indlejret ét niveau dybe, fordi hver sammenkædning operation er indlejret i en len() funktion. I en klientdatabase er der ingen bestemt grænse for antallet niveauer, du kan indlejre udtryk. Det maksimale antal indlejringsniveauer er dog 65 i en webdatabase. Udtryk, der er indlejret mere end 65 niveauer deep ikke fungerer i browseren, og kompatibilitetskontrol i Access viser ikke de meddelelser, der angiver, at dette sker.

Vigtigt: Brug af den og, og og eller operatorer kan oprette flere indlejringsniveauer på serveren, der ikke er indlysende i Access-klient. For eksempel udtryk "a" & "b" & "c" synes ikke at være indlejret i klienten, men på serveren, er det oversættes til concatenate.Db("a", concatenate.Db("b", "c") ). Denne oversættelse opretter ét niveau af indlejring. Brug af mange hinanden og, og eller eller operatorer i et enkelt udtryk kan medføre overskrider serverens indlejre grænsen på 65, hvorefter udtrykket ikke fungerer i browseren.

Du kan finde flere oplysninger om webdatabaser i artiklen Opbygge en Access-database til deling på internettet.

Toppen af siden

Bruge udtryk i kontrolelementer i formularer og rapporter

Når du bruger et udtryk som datakilde for et kontrolelement, opretter du et beregnet kontrolelement. Antag, at du f.eks. har en rapporter, hvor der vises flere lagerposter, og du vil oprette en total i rapportfoden, hvor alle linjeelementer i rapporten lægges sammen.

En total i en rapport

Du kan beregne totalen ved at placere et tekstfelt i rapportfoden og derefter angive egenskaben Kontrolelementkilde for tekstfeltet til følgende udtryk:

= Sum ( [ table_field ])

I dette tilfælde er tabelfelt navnet på det felt, som indeholder subtotalværdierne. Dette felt kan være i en tabel eller en forespørgsel. Funktionen Sum beregner totalen for et sæt værdier fra postkilden.

I fremgangsmåden nedenfor vises, hvordan du kan føje et udtryk til et tekstfelt.

Sådan føjes et udtryk til et tekstfelt

 1. Højreklik i navigationsruden på den formular, du vil ændre, og klik derefter på Layoutvisning eller Designvisning i genvejsmenuen.

 2. Vælg det kontrolelement, som du vil skrive et udtryk i.

 3. Hvis egenskabsarket ikke vises korrekt, skal du trykke på F4 for at se det.

 4. Du kan manuelt oprette et udtryk, under fanen Data i egenskabsarket skal du klikke på egenskaben Kontrolelementkilde for tekstfeltet og derefter skrive = efterfulgt af resten af udtrykket. For eksempel for at beregne subtotalen ovenstående, Skriv =Sum([table_field]), og Sørg for, at du erstatte navnet på feltet for table_field.

 5. Hvis du vil oprette et udtryk ved hjælp af Udtryksgenerator, skal du klikke på knappen Generér Knapflade i egenskabsfeltet.

  Når du er færdig med at skrive dit udtryk, kan egenskabsarket se ud som i følgende eksempel:

  Et udtryk i egenskaben Kontrolelementkilde for et tekstfelt

Toppen af siden

Bruge udtryk som kriterier for forespørgsler

Du kan bruge et udtryk til at definere kriterier i en forespørgsel, så der kun returneres de rækker, som opfylder kriterierne. Hvis du f.eks. vil have vist alle ordrer med en forsendelsesdato i løbet af de første tre måneder i 2010, kan du skrive det udtryk, der angives nedenfor, i cellen Kriterier for kolonnen Dato og klokkeslæt i forespørgslen. I dette eksempel bruges en kolonne af typen dato og klokkeslæt med navnet Forsendelsesdato. Angiv kriterierne på denne måde for at definere et datointerval:

Mellem #1/1/2010# og #3/31/2010#

Kolonnen Forsendelsesdato ligner følgende:

Et udtryk i rækken Kriterier i forespørgselsgitteret

For de enkelte poster gælder det, at hvis værdien i kolonnen Forsendelsesdato ligger inden for det datointerval, du har angivet, medtages posten i resultatet af forespørgslen. Vær opmærksom på, at datoværdierne skal omgives af nummertegn (#) i udtrykket. En værdi, der er omgivet af nummertegn, behandles som datatypen Dato og klokkeslæt i Access. Hvis disse værdier behandles som data af typen dato og klokkeslæt, kan du udføre beregninger for disse værdier, f.eks. trække én dato fra en anden.

Sådan angives kriterier i forespørgselsgitteret

 1. Højreklik på den forespørgsel, du vil ændre, i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning i genvejsmenuen.

 2. Klik på cellen Kriterier i den kolonne, hvor du vil angive kriteriet.

 3. Hvis du vil oprette udtrykkene manuelt, skal du skrive kriterieudtrykket.

  Bemærk: Operatoren = må ikke indsættes foran kriterieudtrykket.

 4. Hvis du vil oprette udtrykket ved hjælp af Udtryksgenerator, skal du klikke på Generator Knapflade i gruppen Konfiguration af forespørgsel under fanen Design.

  Hvis du ønsker et større område, hvor du kan redigere udtrykket, skal du anbringe markøren i cellen Kriterier og derefter trykke på Skift+F2 for at få vist feltet Zoom:

  Et udtryk i dialogboksen Zoom

Toppen af siden

Oprettelse af et beregnet felt i en tabel

Antag, at du udformer en forespørgsel, og du vil have vist resultaterne af en beregning, der omfatter andre felter i forespørgslen. Du kan oprette det beregnede felt ved at skrive et udtryk i en tom celle i rækken Felt i forespørgslen. Hvis du f.eks. har en forespørgsel, der indeholder feltet Antal og feltet Enhedspris, kan du multiplicere de to værdier for at oprette et beregnet felt for Varetotal ved at skrive følgende udtryk i rækken Felt for forespørgslen:

Varetotal: [Antal] * [Enhedspris]

Hvis du skriver teksten Varetotal: før udtrykket, bliver navnet på den nye kolonne Varetotal. Dette navn kaldes ofte et alias. Hvis du ikke angiver et alias, oprettes der ét, f.eks. Udtryk1.

Bruge et udtryk til at oprette et beregnet felt i en forespørgsel

Når du kører en forespørgsel, udføres beregningen på de enkelte rækker som vist i følgende eksempel:

Et beregnet felt, der vises i dataarkvisning

Oprette et beregnet felt i forespørgslens designvisning

 1. Højreklik på den forespørgsel, du vil ændre, i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning i genvejsmenuen.

 2. Klik på cellen Felt i den kolonne, hvor det beregnede felt skal oprettes.

 3. Hvis du vil oprette udtrykkene manuelt, skal du skrive udtrykket.

  Bemærk: Kriterieudtrykket må ikke starte med lighedstegnet (operatoren =). Du skal i stedet starte med et beskrivende navn efterfulgt af et kolon. Skriv f.eks. Varetotal: for at angive navnet på et udtryk, der bruges til at oprette et beregnet felt, som kaldes Varetotal. Angiv derefter kriterierne for udtrykket efter et kolon.

 4. Hvis du vil oprette udtrykket ved hjælp af Udtryksgenerator, skal du klikke på Generator i gruppen Konfiguration af forespørgsel under fanen Design.

Toppen af siden

Oprettelse af et beregnet felt i en tabel

Begyndt i Access 2010, kan du oprette et beregnet felt i en tabel. Dette fjerner behovet for en separat forespørgsel for at foretage beregninger.

 • Beregningen kan ikke indeholde felter fra andre tabeller eller forespørgsler.

 • Resultaterne af beregningerne er skrivebeskyttet.

Hvis du vil oprette det beregnede felt:

 1. Åbn tabellen ved at dobbeltklikke på den i navigationsruden.

 2. Rul vandret hen til den yderste højre kolonne i tabellen, og klik på kolonneoverskriften Klik for at tilføje.

 3. Klik på Beregnet felt i den liste, der vises, og klik derefter på den datatype, du ønsker til resultatet.

  Udtryksgenerator vises.

 4. Gå i gang med at skrive den beregning, du ønsker for dette felt, f.eks.:

  [Antal] * [Enhedspris]

  Det er ikke nødvendigt at skrive et lighedstegn (=) foran udtrykket.

 5. Klik på OK.

  Access tilføjer det beregnede felt og fremhæver derefter felthovedet, så du kan skrive et feltnavn.

 6. Skriv et navn til det beregnede felt, og tryk derefter på ENTER.

Toppen af siden

Tilføjelse af en valideringsregel til et tabelfelt eller en tabelpost

Udtryk er meget nyttige til at validere data, når de indtastes i databasen. I tabeller kan du oprette to typer valideringsregler: Feltvalideringsregler, der forhindrer brugere i at indtaste ugyldige data i et enkelt felt, og postvalideringsregler, der forhindrer brugere i at oprette poster, der ikke opfylder de kriterier, du angiver. Begge typer valideringsregler oprettes ved at bruge udtryk.

Antag, at du f.eks. vil anvende en regel, der angiver, at feltet Enheder til rådighed i tabellen Lager skal have en værdi, der er større end eller lig med nul. Lagerbeholdningen kan med andre ord aldrig blive negativ. Det kan du gøre ved at bruge følgende udtryk som feltvalideringsregel i feltet Enheder til rådighed:

>=0

Angivelse af en valideringsregel

Benyt følgende fremgangsmåde til at indtaste enten en feltvalideringsregel eller en postvalideringsregel:

 1. Dobbeltklik i navigationsruden på den tabel, du vil ændre.

  Tabellen åbnes i dataarkvisning.

 2. Vælg det felt, der skal ændres, for at oprette en feltvalideringsregel.

 3. Klik på Validering i gruppen Feltvalidering under fanen Felter, og klik derefter på Feltvalideringsregel eller Postvalideringsregel.

  Udtryksgenerator vises.

 4. Skriv de kriterier, du ønsker. Skriv f.eks. følgende for en feltvalideringsregel, der kræver, at alle værdier er større end eller lig med nul:

  >=0

  Bemærk: Der må ikke indsættes et lighedstegn (=) foran udtrykket.

Udtryk for valideringsregler er booleske, hvilket vil sige, at de enten evalueres til Sand eller Falsk. En valideringsregel skal evalueres til Sand, for at værdien accepteres. Hvis du i dette eksempel skriver en værdi for feltet Enheder til rådighed, der er mindre end nul, evalueres udtrykket til Falsk, og værdien accepteres ikke. Hvis du ikke har angivet en valideringsmeddelelse som beskrevet i følgende afsnit, vises der en meddelelse om, at den angivne værdi ikke overholder feltets valideringsregel.

Angivelse af en valideringsmeddelelse

Hvis du vil gøre databasen lettere at bruge, kan du indtaste brugerdefinerede valideringsmeddelelser. De erstatter de standardmeddelelser, der vises, når data ikke overholder en valideringsregel. Du kan tilpasse valideringsmeddelelsen, så den giver bestemte oplysninger, der hjælper brugeren med at indtaste de korrekte data, f.eks. "Værdien i Enheder til rådighed kan ikke være et negativt tal." Benyt følgende fremgangsmåde til at oprette en valideringsmeddelelser:

 1. Dobbeltklik i navigationsruden på den tabel, du vil ændre.

  Tabellen åbnes i dataarkvisning.

 2. Vælg det felt, som du føjede valideringsreglen til, for at oprette en feltvalideringmeddelse.

 3. Klik på Validering i gruppen Feltvalidering under fanen Felter, og klik derefter på Feltvalideringsmeddelse eller Postvalideringsmeddelelse.

 4. Skriv den besked, du vil have vist, når data ikke overholder valideringsreglen, i dialogboksen Angiv valideringsmeddelelse, og klik derefter på OK.

Toppen af siden

Tilføjelse af en valideringsregel til et kontrolelement

Bemærk: Valideringsregler er ikke tilgængelige for kontrolelementer i webdatabaser. Brug i stedet felt- eller postvalideringsregler som beskrevet i forrige afsnit.

Ud over tabelfelter og poster har kontrolelementer også egenskaben Valideringsregel, der kan acceptere udtrykket. Antag, at du f.eks. har en formular, hvor der skal angives et datointerval til en rapport, og du vil sikre, at startdatoen ikke ligger før 1/1/2010. Du kan angive egenskaberne Valideringsregel og Valideringsmeddelelse for det tekstfelt, hvor du skriver startdatoen, til følgende:

Egenskab

Indstilling

Valideringsregel

>=#1/1/2010#

Valideringsmeddelelse

Du kan ikke angive en dato, der ligger før 1/1/2010.

Hvis du forsøger at angive en dato, der ligger før 1/1/2010, vises der en meddelelse, og teksten vises i egenskaben Valideringsmeddelelse. Hvis der ikke er skrevet nogen tekst i egenskabsboksen Valideringsmeddelelse, vises en generel meddelselse. Når du klikker på OK, åbnes tekstfeltet igen.

Tip: Hvis du angiver en valideringsregel for et tabelfelt, gælder reglen for hele databasen, uanset hvor feltet ændres. Hvis du derimod angiver en valideringsregel for et kontrolelement i en formular, gælder reglen kun, når den pågældende formular bruges. Det kan være en god idé at angive valideringsregler for tabelfelter og kontrolelementer i formularer hver for sig, hvis du vil oprette forskellige valideringsregler for forskellige brugere.

Sådan angives en valideringsregel for et kontrolelement

 1. Højreklik i navigationsruden på den formular eller rapport, du vil ændre, og klik derefter på Designvisning ellerr Layoutvisning i genvejsmenuen.

 2. Højreklik på det kontrolelement, du vil ændre, og klik derefter på Egenskaber i genvejsmenuen.

  Kontrolelementets egenskabsark vises.

 3. Klik på fanen Alt, og klik derefter på egenskabsfeltet Valideringsregel.

 4. Skriv udtrykket, eller klik på knappen Generér Knapflade i egenskabsfeltet for at oprette et udtryk ved hjælp af Udtryksgenerator.

  Bemærk: Operatoren = må ikke indsættes foran udtrykket.

 5. Hvis du vil tilpasse den tekst, der vises, når en bruger angiver data, der ikke overholder valideringsreglen, skal du skrive den ønskede tekst i egenskaben Valideringsmeddelelse.

Toppen af siden

Angivelse af standardværdier for et tabelfelt

Du kan bruge et udtryk til at angive en standardværdi for et felt i en tabel. Du kan f.eks. vælge at få indsat dato og klokkeslæt automatisk i feltet Ordredato, når der tilføjes en ny post. Det kan du gøre ved at angive følgende udtryk:

Now()

Angivelse af en standardværdi for et felt i en tabel

 1. Dobbeltklik i navigationsruden på den tabel, du vil ændre.

  Tabellen åbnes i dataarkvisning.

 2. Vælg det felt, der skal ændres.

 3. Klik på Standardværdi i gruppen Egenskaber under fanen Felter.

  Dialogboksen Udtryksgenerator vises.

 4. Skriv udtrykket i boksen, og sørg for, at udtrykket starter med et lighedstegn (=).

Bemærk: Hvis kontrolelementet er bundet til et tabelfelt, og både kontrolelementet og tabelfeltet har en standardværdi, bruges kontrolelementets standardværdi i stedet for tabelfeltets standardværdi.

Toppen af siden

Angivelse af standardværdier for kontrolelementer

Et andet sted, hvor der ofte bruges udtryk, er i egenskaben Standardværdi for kontrolelementer. Egenskaben Standardværdi for et kontrolelement fungerer på samme måde som egenskaben Standardværdi for et felt i en tabel. Hvis du f.eks. vil bruge dags dato som standardværdi for et tekstfelt, kan du bruge følgende udtryk:

Date()

I dette udtryk bruges funktionen Date til at returnere dags dato, men ikke klokkeslættet. Hvis tekstfeltet er bundet til et tabelfelt, og tabelfeltet har en standardværdi, bruges kontrolelementets standardværdi i stedet for tabelfeltets standardværdi. Det er ofte en god idé at angive egenskaben Standardværdi for feltet i tabellen. På denne måde kan du oprette flere kontrolelementer for forskellige formularer ud fra det samme tabelfelt, samtidig med at samme standardværdi gælder for de enkelte kontrolelementer, hvilket hjælper dig med at sikre en ensartet angivelse af data på de enkelte formularer.

Sådan angives en standardværdi for et kontrolelement

 1. Højreklik i navigationsruden på den formular eller rapport, du vil ændre, og klik derefter på Designvisning eller Layoutvisning i genvejsmenuen.

 2. Klik på det kontrolelement, du vil ændre.

 3. Hvis egenskabsarket ikke allerede vises, skal du trykke på F4 for at få det vist.

 4. Klik på fanen Alt i egenskabsarket, og klik derefter på egenskabsfeltet Standardværdi.

 5. Skriv udtrykket, eller klik på knappen Generér Knapflade i egenskabsfeltet for at oprette et udtryk ved hjælp af Udtryksgenerator.

Toppen af siden

Styring af, hvilke makrohandlinger der køres

Det kan i nogle tilfælde være hensigtsmæssigt at udføre en eller flere handlinger i en makro, hvis en bestemt betingelse er sand. Antag, at der f.eks. kun skal køres en makrohandling, når værdien i et tekstfelt er større end eller lig med 10. Hvis du vil angive denne regel, skal du bruge et udtryk i blokken If i makroen til at definere betingelsen i makroen.

I dette eksempel anvendes der et tekstfelt med navnet "Elementer". Det udtryk, der angiver betingelsen, er [Elementer]>=10.

Et udtryk, der bruges i blokken If i en makro

Angive et udtryk i blokken If i en makro

 1. Højreklik på den makro, du vil ændre, i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning i genvejsmenuen.

 2. Klik på blokken If, du vil redigere, eller tilføj blokken If fra ruden Handlingskatalog.

 3. Klik på øverste linje i blokken If.

 4. Skriv det betingede udtryk i feltet, eller klik på knappen Generér Knapflade ud for udtryksfeltet for at starte Udtryksgenerator.

Bemærk: Det udtryk, du skriver, er boolesk, hvilket vil sige, at det enten evalueres til Sand eller Falsk. Makrohandlingerne i blokken If, køres kun, når betingelsen evalueres til Sand.

Toppen af siden

Gruppering og sortering af data i rapporter

Du kan bruge ruden Gruppering, sortering og total til at definere grupperingsniveauer og sorteringsrækkefølger for dataene i en rapport. Du grupperer eller sorterer typisk på et felt, du vælger på en liste. Men hvis du vil gruppere eller sortere på en beregnet værdi, kan du angive et udtryk i stedet.

Gruppering er den proces, hvor kolonner, der indeholder dubletværdier, kombineres. Antag, at databasen f.eks. indeholder salgsoplysninger for kontorer i forskellige byer, og at en af rapporterne i databasen, kaldes "Salg efter by". Den forespørgsel, dataene til rapporten hentes fra, grupperer dataene efter byværdierne. Denne form for gruppering kan gøre det nemmere at læse og forstå oplysningerne.

Sortering er derimod den proces, hvor der angives en sorteringsrækkefølge for rækkerne (posterne) i forespørgslens resultater. Du kan f.eks. sortere poster efter de primære nøgleværdier (eller et andet værdisæt i et andet felt) i enten en stigende eller faldende rækkefølge, eller du kan sortere posterne efter et eller flere tegn i en bestemt rækkefølge, f.eks. i alfabetisk rækkefølge.

Sådan anvendes gruppering og sortering i en rapport

 1. Højreklik i navigationsruden på den rapport, du vil ændre, og klik derefter på Layoutvisning eller Designvisning i genvejsmenuen.

 2. Klik på Gruppér og sortér i gruppen Gruppering og totaler under fanen Design.

  Ruden Gruppering, sortering og total vises under rapporten.

 3. Hvis du vil føje et grupperingsniveau til rapporten, skal du klikke på Tilføj en gruppe.

 4. Hvis du vil føje en sorteringsrækkefølge til rapporten, skal du klikke på Tilføj en sortering.

  Der vises et nyt grupperingsniveau eller en ny sorteringsrækkefølge i ruden samt en liste over de felter, der leverer data til rapporten. I figuren nedenfor vises ruden med et typisk nyt grupperingsniveau (gruppering efter kategori) og en sorteringsrækkefølge (sortering efter producent) samt en liste, der indeholder de tilgængelige felter til gruppering og sortering:

  Vælge indstillingen Udtryk i ruden Gruppering, sortering og total

 5. Klik på udtryk på listen over tilgængelige felter for at starte Udtryksgenerator.

 6. Angiv det udtryk, du vil bruge i udtryksfeltet (det øverste felt) i Udtryksgenerator. Udtrykket skal starte med lighedstegnet (operatoren =).

Sådan føjes et udtryk til en eksisterende gruppering eller sortering

 1. Højreklik i navigationsruden på den rapport, du vil ændre, og klik derefter på Layoutvisning eller Designvisning i genvejsmenuen.

 2. Klik på det grupperingsniveau eller den sorteringsrækkefølge, du vil ændre.

 3. Klik på Pil ned ud for Gruppér på (for grupperingsniveauer) eller Sortér efter (for sorteringsniveauer).

  Der vises en liste, som indeholder de tilgængelige felter.

 4. Klik på udtryk nederst på listen over felter for at starte Udtryksgenerator.

 5. Angiv udtrykket i udtryksfeltet (det øverste felt) i Udtryksgenerator. Udtrykket skal starte med lighedstegnet (operatoren =).

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×