Oprette et udtryk

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

I denne artikel forklares det, hvordan du opretter og bruger udtryk i Microsoft Access. Du kan bruge udtryk til at udføre mange af de samme opgaver, som du udfører med formler i Microsoft Excel. Denne artikel viser, hvor du skal bruge udtryk, afhængigt af den specifikke opgave, du vil udføre.

Denne artikel indeholder

Oversigt over udtryk

Funktioner i Access-udtryksgenerator

Om indlejrede udtryk i webdatabaser

Brug udtryk i formular- og rapportkontrolelementer

Brug af udtryk som kriterier for forespørgsler

Oprettelse af et beregnet felt i en forespørgsel

Oprettelse af et beregnet felt i en tabel

Tilføjelse af en valideringsregel til et tabelfelt eller en tabelpost

Tilføjelse af en valideringsregel til et kontrolelement

Angivelse af standardværdier for et tabelfelt

Angivelse af standardværdier for kontrolelementer

Styring af, hvilke makrohandlinger der køres

Gruppér og sortér data i rapporter

Oversigt over udtryk

Et udtryk er en kombination af nogle eller alle følgende elementer: indbyggede eller brugerdefinerede funktioner, identifikatorer, operatorer og konstanter. Hvert udtryk evalueres til en enkelt værdi.

komponenterne i et udtryk

Følgende eksempel indeholder f.eks. alle disse fire elementer:

= Sum( ([Indkøbspris])*0,08

I dette eksempel er Sum() en indbygget funktion, [Indkøbspris] er en identifikator, * er en matematisk operator og 0,08 er en konstant. Dette udtryk kan bruges i et tekstfelt i en formularfod eller rapportfod til at beregne momsen for en gruppe varer.

Udtryk kan være meget mere komplekse eller meget mere enkle end i dette eksempel. Dette booleske udtryk (et udtryk, der vurderes til at være enten Sandt eller Falsk) består kun af en operator og en konstant:

>0

Udtrykket returnerer Sand, når det sammenlignes med et tal, der er større end 0, og returnerer Falsk, når det sammenlignes med et tal, der er mindre end 0. Du kan bruge dette udtryk i egenskaben Valideringsregel for et kontrolelement eller tabelfelt til at sikre, at der kun angives værdier positive værdier.

I Access bruges udtryk mange steder til at udføre beregninger, manipulere med tegn eller teste data. Tabeller, forespørgsler, formularer, rapporter og makroer har alle egenskaber, der kan acceptere et udtryk. Du kan f.eks. bruge udtryk i egenskaberne Kontrolelementkilde og Standardværdi for et kontrolelement. Du kan også bruge udtryk i egenskaben Valideringsregel for et tabelfelt. Herudover kan du ofte bruge udtryk, der ligner dem, som bruges i et Access-objekt, f.eks. en tabel eller en forespørgsel, når du skriver Microsoft VBA-kode (Visual Basic for Applications) til en hændelsesprocedure eller et modul.

I følgende afsnit beskrives de mest almindelige måder, du kan bruge udtryk på.

Toppen af siden

Funktioner i Access-udtryksgenerator

Med Access 2010 blev udtryksgeneratoren ændret, så den var lettere at bruge. Her er nogle ændringer, du vil bemærke i denne version:

 • IntelliSense    IntelliSense-funktionen er blevet føjet til næsten hver eneste kontekst, hvor du kan indtaste et udtryk. Det betyder, at mens du begynder at indtaste en identifikator eller funktion, vises en liste over tilgængelige identifikatorer og funktioner i Access, som er passende til den kontekst, du befinder dig i. Du kan fortsætte med at indtaste for at indskrænke listen, eller du kan vælge et element for at få det udfyldt for dig. Dette gør processen med at skrive udtryk væsentligt hurtigere og bidrager til at sikre nøjagtigheden af de udtryk, du opretter.

  IntelliSense er specielt nyttig, når du bygger webdatabaser ved at bruge den nye webpubliceringsfunktion. Kun visse funktioner er kompatible med webdatabaser og IntelliSense forhindrer dig i at bruge funktioner, der er inkompatible.

  Du kan få mere at vide om webdatabaser i artiklen Opbygge en database, der skal deles på internettet.

 • Hurtige tip    Mens IntelliSense viser en liste over identifikatorer og funktioner, kan du klikke på hvert element på listen for at få vist en kort beskrivelse af elementet.

 • Hurtig information    Så snart du skriver et komplet funktionsnavn i udtryksgeneratoren, popper en lille boks op i Access, hvori syntaksen af udtrykket vises. Dette hjælper dig med at huske, hvilke argumenter funktionen kræver (hvis relevant) og i hvilken rækkefølge. I Access vises alle argumenter i Hurtig information-visningen med fed, mens du skriver det i udtryksfeltet, så du altid ved, hvor på argumentlisten du befinder dig.

Disse funktioner er også tilgængelige i de fleste kontekster, hvor du kan skrive udtryk, selv hvis du ikke bruger dialogboksen Udtryksgenerator.

Ud over disse nye funktioner er selve dialogboksen Udtryksgenerator blevet ændret:

 • Du kan klikke på << Mindre eller Mere >> til at kontrollere, hvor meget af dialogboksen Udtryksgenerator, der vises.

 • Når du ændrer størrelsen af dialogboksen Udtryksgenerator, bevares den nye størrelse i hele varigheden af din Access-session, så du ikke behøver at ændre størrelsen af dialogboksen, hver gang du åbner den.

 • Rækken af operatorknapper er blevet fjernet, hvilket resulterer i en mere overskuelig dialogboks.

Toppen af siden

Om indlejrede udtryk i webdatabaser

Udtryk er ofte "indlejret" i andre udtryk. Overvej f.eks. følgende:

=len("a" & "b") + len("c" & "d") + len("e" & "f")

Dette udtryk siges at være indlejret ét niveau nede, fordi hver sammenkædningshandling er indlejret i en len()-funktion. I en kundedatabase er der ingen specifik grænse for antallet af niveauer, hvori du kan indlejre udtryk. I en webdatabase er det maksimale antal indlejringsniveauer dog 65. Udtryk, der er indlejret mere end 65 niveauer nede, vil ikke fungere i browseren, og Access-kompatibilitetskontrollen viser ikke nogle meddelelser, der angiver, at dette vil ske.

Vigtigt: Brugen af operatorerne &, OG og ELLER kan oprette yderligere indlejringsniveauer på serveren, der ikke er åbenbare i Access-klienten. Udtrykket "a" & "b" & "c" ser f.eks. ikke ud til at være indlejret i klienten, men på serveren oversættes det til concatenate.Db("a", concatenate.Db("b", "c") ). Denne oversættelse skaber ét indlejringsniveau. Hvis du bruger mange fortløbende &-, OG- eller ELLER-operatorer i et enkelt udtryk, kan det potentielt overskride serverens indlejringsgrænse på 65, så udtrykket ikke fungerer i browseren.

Du kan få mere at vide om webdatabaser i artiklen Opbygge en database, der skal deles på internettet.

Toppen af siden

Brug udtryk i formular- og rapportkontrolelementer

Når du bruger et udtryk som datakilde for et kontrolelement, opretter du et beregnet kontrolelement. Antag, at du f.eks. har en rapport, hvor der vises flere lagerposter, og du vil oprette en total i rapportfoden, hvor alle linjeelementer i rapporten lægges sammen.

En total i en rapport

Du kan beregne totalen ved at indsætte et tekstfeltelement i rapportfoden og derefter angive følgende udtryk for egenskaben Kontrolelementkilde for tekstfeltet:

= Sum( [ tabelfelt ])

I dette tilfælde er tabelfelt navnet på det felt, der indeholder subtotalværdierne. Dette felt kan findes i en tabel eller en forespørgsel. Funktionen Sum beregner totalværdien for et sæt værdier fra postens kilde.

I fremgangsmåden nedenfor vises, hvordan du kan føje et udtryk til et tekstfelt.

Sådan føjes et udtryk til et tekstfelt

 1. Højreklik på den formel, der skal ændres, i navigationsruden, og klik derefter på Layoutvisning eller Designvisning i genvejsmenuen.

 2. Vælg det kontrolelement, som du vil skrive et udtryk i.

 3. Hvis egenskabsarket ikke vises korrekt, skal du trykke på F4 for at se det.

 4. Du kan oprette et udtryk manuelt via fanen Data på egenskabsarket. Klik på egenskaben Kontrolelementkilde for tekstfeltet, og indtast derefter = efterfulgt at resten af udtrykket. For at beregne den subtotal, der er vist ovenfor, skal du f.eks. indtaste =Sum([tabelfelt]). Husk at erstatte [tabelfelt] med feltets navn.

 5. Man opretter udtryk med udtryksgeneratoren ved at klikke på knappen Generér Knapflade i egenskabsfeltet.

  Efter fuldførelse af udtrykket vil egenskabsarket ligne følgende:

  Et udtryk i egenskaben Kontrolelementkilde for et tekstfelt

Toppen af siden

Brug af udtryk som kriterier for forespørgsler

Du kan bruge et udtryk til at definere kriterier i en forespørgsel. På denne måde returnerer Access kun de rækker, der svarer til kriterierne. Forestil dig, at du vil se alle ordrer med forsendelsesdato i de første tre måneder af 2010. Du indtaster kriterierne ved at angive følgende udtryk i cellen Kriterier for kolonnen Dato/klokkeslæt i din forespørgsel. I dette eksempel bruges en Dato/klokkeslæt-kolonne, der hedder Forsendelsesdato. Datointervallet defineres ved at indtaste kriterierne således:

Between #01-01-2010# And #31-03-2010#

Kolonnen Forsendelsesdato vil minde om følgende.

Et udtryk i rækken Kriterier i forespørgselsgitteret

For de enkelte poster gælder det, at hvis værdien i kolonnen Forsendelsesdato ligger inden for det datointerval, du har angivet, medtages posten i resultatet af forespørgslen. Vær opmærksom på, at datoværdierne i udtrykket skal omgives af nummertegn (#). En værdi, der er omgivet af nummertegn, behandles som datatypen Dato og klokkeslæt i Access. Hvis disse værdier behandles som data af typen dato og klokkeslæt, kan du udføre beregninger for disse værdier, f.eks. trække én dato fra en anden.

Sådan angives kriterier i forespørgselsdesigngitteret

 1. Højreklik på den forespørgsel, du vil ændre, i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning i genvejsmenuen.

 2. Klik på cellen Kriterier i den kolonne, for hvilke du vil angive kriterier.

 3. Hvis du vil oprette udtrykkene manuelt, skal du skrive kriterieudtrykket.

  Bemærk: Operatoren = må ikke indsættes foran kriterieudtrykket.

 4. Du opretter udtryk ved hjælp af Udtryksgenerator ved på fanen Design i gruppen Konfiguration af forespørgsel at klikke på Generator Knapflade .

  Hvis du ønsker et større område, hvor du kan redigere udtrykket, skal du anbringe markøren i cellen Kriterier og derefter trykke på Skift+F2 for at få vist feltet Zoom:

  Et udtryk i dialogboksen Zoom

Toppen af siden

Oprettelse af et beregnet felt i en forespørgsel

Antag, at du udformer en forespørgsel, og du vil have vist resultaterne af en beregning, der involverer andre felter i forespørgslen. Du opretter det beregnede felt ved at skrive et udtryk i en tom celle i rækken Felt i forespørgslen. Hvis du f.eks. har en forespørgsel, der indeholder feltet Antal og feltet Enhedspris, så kan du gange de to for at oprette et beregnet felt for Varetotal ved at indtaste følgende udtryk i rækken Felt for forespørgslen:

Varetotal: [Antal] * [Enhedspris]

Hvis du skriver teksten Varetotal: før udtrykket, bliver navnet på den nye kolonne Varetotal. Dette navn kaldes ofte et alias. Hvis du ikke angiver et alias, opretter Access et, f.eks. Udtryk1.

Bruge et udtryk til at oprette et beregnet felt i en forespørgsel

Når du kører en forespørgsel, udføres beregningen på de enkelte rækker som vist i følgende eksempel:

Et beregnet felt, der vises i dataarkvisning

Oprette et beregnet felt i forespørgslens designvisning

 1. Højreklik på den forespørgsel, du vil ændre, i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning i genvejsmenuen.

 2. Klik på cellen Felt i den kolonne, hvor det beregnede felt skal oprettes.

 3. Hvis du vil oprette udtrykkene manuelt, skal du skrive udtrykket.

  Bemærk: Kriterieudtrykket må ikke starte med operatoren =. Du skal i stedet starte med et beskrivende navn efterfulgt af et kolon. Skriv f.eks. Varetotal: for at angive navnet på et udtryk, der opretter et beregnet felt, som kaldes Varetotal. Herefter indtastes kriterierne for udtrykket efter kolonet.

 4. Du opretter udtryk ved hjælp af Udtryksgenerator ved at klikke på Generator i gruppen Konfiguration af forespørgsel på fanen Design.

Toppen af siden

Oprettelse af et beregnet felt i en tabel

Fra og med Access 2010 kan du oprette et beregnet felt i en tabel. Dette eliminerer behovet for en separat forespørgsel til at udføre beregninger.

 • Beregningen kan ikke indeholde felter fra andre tabeller eller forespørgsler.

 • Resultaterne af beregningerne er skrivebeskyttet.

Hvis du vil oprette det beregnede felt:

 1. Åbn tabellen ved at dobbeltklikke på den i navigationsruden.

 2. Rul vandret hen til den yderste, højre kolonne i tabellen og klik på kolonneoverskriften Klik for at tilføje.

 3. Klik på Beregnet felt i den liste, der vises, og klik derefter på den datatype, du ønsker til resultatet.

  Udtryksgenerator vises.

 4. Begynd at skrive den beregning, du ønsker for dette felt, f.eks.:

  [Antal] * [Enhedspris]

  Det er ikke nødvendigt at skrive et lighedstegn foran udtrykket.

 5. Klik på OK.

  Access tilføjer det beregnede felt og fremhæver derefter felthovedet, så du kan skrive et feltnavn.

 6. Skriv et navn til det beregnede felt, og tryk på ENTER.

Toppen af siden

Tilføjelse af en valideringsregel til et tabelfelt eller en tabelpost

Udtryk er meget nyttige til at validere data, som det indføres i databasen. I tabeller kan du oprette to slags valideringsregler: Feltvalideringsregler, som forhindrer brugere i at indtaste ugyldige data i et enkelt felt, og postvalideringsregler, der forhindrer brugere i at oprette poster, som ikke opfylder de kriterier, du indtaster. Begge typer valideringsregler oprettes ved hjælp af udtryk.

Antag, at du f.eks. vil anvende en regel, der angiver, at feltet Enheder til rådighed i tabellen Lager skal have en værdi, der er større end eller lig med nul. Lagerbeholdningen kan med andre ord aldrig blive negativ. Det kan du gøre ved at bruge følgende udtryk som feltvalideringsregel i feltet Enheder til rådighed:

>=0

Angivelse af en valideringsregel

Benyt følgende fremgangsmåde til at indtaste enten en feltvalideringsregel eller en postvalideringsregel:

 1. Dobbeltklik i navigationsruden på den tabel, du vil ændre.

  Tabellen åbnes i dataarkvisning.

 2. Vælg det felt, der skal ændres, for at oprette en feltvalideringsregel.

 3. På fanen Felter skal du i gruppen Feltvalidering klikke på Validering og så klikke på Feltvalideringsregel eller Postvalideringsregel.

  Udtryksgenerator vises.

 4. Skriv de kriterier, du ønsker. Skriv f.eks. følgende for en feltvalideringsregel, der kræver, at alle værdier er større end eller lig med nul:

  >=0

  Bemærk: Der må ikke indsættes et lighedstegn (=) foran udtrykket.

Udtryk for valideringsregler er booleske, hvilket vil sige, at de løses til enten Sand eller Falsk. En valideringsregel skal løses til Sand, for at værdien kan accepteres. Hvis du i dette eksempel angiver en værdi for feltet Enheder til rådighed, der er mindre end nul, evalueres udtrykket som Falsk, og værdien accepteres ikke i Access. Hvis du ikke har skrevet en valideringsmeddelelse som beskrevet i næste afsnit, viser Access sin egen meddelelse for at angive, at den indtastede værdi er forbudt i henhold til valideringsreglen for feltet.

Angivelse af en valideringsmeddelelse

Hvis du vil gøre databasen lettere at bruge, kan du indtaste brugerdefinerede valideringsmeddelelser. De erstatter de standardmeddelelser, der vises, når data ikke overholder en valideringsregel. Du kan tilpasse valideringsmeddelelsen, så den giver bestemte oplysninger, der hjælper brugeren med at indtaste de korrekte data, f.eks. "Værdien i Enheder til rådighed må ikke være et negativt tal." Brug følgende metode til at oprette en valideringsmeddelelse:

 1. Dobbeltklik i navigationsruden på den tabel, du vil ændre.

  Tabellen åbnes i dataarkvisning.

 2. Vælg det felt, som du føjede valideringsreglen til, for at oprette en feltvalideringsmeddelelse.

 3. På fanen Felter skal du i gruppen Feltvalidering klikke på Validering og så klikke på Feltvalideringsmeddelelse eller Postvalideringsmeddelelse.

 4. Brug dialogboksen Angivelse af en valideringsmeddelelse til at indtaste den meddelelse, der skal vises, når data ikke passer til valideringsreglen, og klik derefter på OK.

Toppen af siden

Tilføjelse af en valideringsregel til et kontrolelement

Bemærk: Valideringsregler er ikke tilgængelige for kontrolelementer i webdatabaser. Brug i stedet felt- eller postvalideringsregler, som beskrevet i forrige afsnit.

Ud over tabelfelter og poster har kontrolelementer også egenskaben Valideringsregel, der kan godkende udtrykket. Antag, at du f.eks. har en formular, hvor der skal angives et datointerval til en rapport, og du vil sikre, at startdatoen ikke ligger før 1/1/2010. Du kan angive egenskaberne Valideringsregel og Valideringsmeddelelse for det tekstfelt, hvor du skriver startdatoen, således:

Egenskab

Indstilling

Valideringsregel

>=#1/1/2010#

Valideringsmeddelelse

Du kan ikke angive en dato, der ligger før 1/1/2010.

Hvis du forsøger at angive en dato, der ligger før 1/1/2010, vises der en meddelelse med teksten fra egenskaben Valideringsmeddelelse. Hvis der ikke er skrevet nogen tekst i egenskabsboksen Valideringsmeddelelse, vises en generel meddelelse. Access åbner tekstfeltet igen, når du klikker på OK.

Tip: Hvis du angiver en valideringsregel for et tabelfelt, gælder reglen for hele databasen, uanset hvor feltet ændres. Hvis du derimod angiver en valideringsregel for et kontrolelement i en formular, gælder reglen kun, når den pågældende formular bruges. Det kan være en god idé at angive valideringsregler for tabelfelter og kontrolelementer i formularer hver for sig, hvis du vil oprette forskellige valideringsregler for forskellige brugere.

Sådan angives en valideringsregel for et kontrolelement

 1. Højreklik på den formel eller rapport, du vil ændre, i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning eller Layoutvisning i genvejsmenuen.

 2. Højreklik på det kontrolelement, du vil ændre, og klik derefter på Egenskaber i genvejsmenuen.

  Kontrolelementets egenskabsark vises.

 3. Klik på fanen Alt og derefter på egenskabsfeltet Valideringsregel.

 4. Indtast udtrykket, eller klik på knappen Generér Knapflade i egenskabsfeltet for at oprette et udtryk ved hjælp af udtryksgeneratoren.

  Bemærk: Operatoren = må ikke indsættes foran kriterieudtrykket.

 5. Hvis du vil tilpasse den tekst, der vises, når en bruger indtaster data, der ikke overholder valideringsreglen, skal du skrive den ønskede tekst i egenskaben Valideringsmeddelelse.

Toppen af siden

Angivelse af standardværdier for et tabelfelt

Du kan bruge et udtryk til at specificere en standardværdi for et felt i en tabel. Det kan f.eks. være, at du automatisk vil indsætte dato og klokkeslæt i feltet Ordredato, når du tilføjer en ny post. Det gør du ved eventuelt at bruge følgende udtryk:

Nu()

Angivelse af en standardværdi for et felt i en tabel

 1. Dobbeltklik i navigationsruden på den tabel, du vil ændre.

  Tabellen åbnes i dataarkvisning.

 2. Vælg det felt, der skal ændres.

 3. På fanen Felter skal du i gruppen Egenskaber klikke på Standardværdi.

  Dialogboksen Udtryksgenerator vises.

 4. Skriv udtrykket i feltet, og husk, at det skal starte med et lighedstegn (=).

Bemærk: Hvis kontrolelementet er bundet til et tabelfelt, og både kontrolelementet og tabelfeltet har en standardværdi, bruges kontrolelementets standardværdi i stedet for tabelfeltets standardværdi.

Toppen af siden

Angivelse af standardværdier for kontrolelementer

Et andet sted, hvor der ofte bruges udtryk, er i egenskaben Standardværdi for kontrolelementer. Egenskaben Standardværdi for et kontrolelement opfører sig på samme måde som egenskaben Standardværdi for et felt i en tabel. Hvis du f.eks. vil bruge dags dato som standardværdi for et tekstfelt, kan du bruge følgende udtryk:

Dato()

I dette udtryk bruges funktionen Dato til at returnere dags dato, men ikke klokkeslættet. Hvis tekstfeltet er bundet til et tabelfelt, og tabelfeltet har en standardværdi, bruges kontrolelementets standardværdi i stedet for tabelfeltets standardværdi. Det er ofte en god idé at angive egenskaben Standardværdi for feltet i tabellen. På denne måde kan du oprette flere kontrolelementer for forskellige formularer ud fra det samme tabelfelt, samtidig med at samme standardværdi gælder for de enkelte kontrolelementer, hvilket hjælper dig med at sikre en ensartet angivelse af data på de enkelte formularer.

Sådan angives en standardværdi for et kontrolelement

 1. Højreklik på den formel eller rapport, du vil ændre, i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning eller Layoutvisning i genvejsmenuen.

 2. Klik på det kontrolelement, du vil ændre.

 3. Hvis egenskabsarket ikke allerede vises, skal du trykke på F4 for at få det vist.

 4. Klik på fanen Alt i egenskabsarket og derefter på egenskabsfeltet Standardværdi.

 5. Indtast udtrykket, eller klik på knappen Generér Knapflade i egenskabsfeltet for at oprette et udtryk ved hjælp af udtryksgeneratoren.

Toppen af siden

Styring af, hvilke makrohandlinger der køres

Det kan i nogle tilfælde være hensigtsmæssigt at udføre en eller flere handlinger i en makro, hvis en bestemt betingelse er sand. Antag, at der f.eks. kun skal køres en makrohandling, når værdien i et tekstfelt er større end eller lig med 10. Du konfigurerer denne regel ved at bruge et udtryk i blokken Hvis i makroen til at definere betingelsen i makroen.

I dette eksempel anvendes der et tekstfelt med navnet "Elementer". Det udtryk, der konfigurerer betingelsen, er [Elementer]=10.

Et udtryk, der bruges i blokken If i en makro

Angive et udtryk i blokken If i en makro

 1. Højreklik på den makro, du vil ændre, i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning i genvejsmenuen.

 2. Klik på den Hvis-blok, du vil redigere, eller tilføj en Hvis-blok fra ruden Handlingskatalog.

 3. Klik på øverste linje i blokken Hvis.

 4. Indtast det betingede udtryk i feltet, eller klik på knappen Generér Knapflade ved siden af udtryksfeltet for at starte udtryksgeneratoren.

Bemærk: Det udtryk, du skriver, skal være boolesk, dvs. at det enten bliver Sandt eller Falsk. Makrohandlingerne i blokken Hvis køres kun, når betingelsen bliver Sand.

Toppen af siden

Gruppering og sortering af data i rapporter

Du kan bruge ruden Gruppering, sortering og total til at definere grupperingsniveauer og sorteringsrækkefølger for dataene i en rapport. Du grupperer eller sorterer typisk på et felt, du vælger på en liste. Men hvis du vil gruppere eller sortere på en beregnet værdi, kan du angive et udtryk i stedet.

Gruppering er den proces, hvor kolonner, der indeholder dubletværdier, kombineres. Hvis vi f.eks. antager, at din database indeholder salgsoplysninger for afdelinger i forskellige byer, og at en af rapporterne i databasen hedder "Salgsdata efter by", så grupperer den forespørgsel, der leverer data til rapporten, dataene efter dine byværdier. Denne form for gruppering kan gøre det nemmere at læse og forstå oplysningerne.

Sortering er derimod den proces, hvor der angives en sorteringsrækkefølge for rækkerne (posterne) i forespørgslens resultater. Du kan f.eks. sortere poster efter de primære nøgleværdier (eller et andet værdisæt i et andet felt) i enten en stigende eller faldende rækkefølge, eller du kan sortere posterne efter et eller flere tegn i en bestemt rækkefølge, f.eks. i alfabetisk rækkefølge.

Sådan anvendes gruppering og sortering i en rapport

 1. Højreklik på den rapport, du vil ændre, i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning eller Layoutvisning i genvejsmenuen.

 2. Klik på Gruppér og sortér i gruppen Gruppering og totaler under fanen Design.

  Ruden Gruppering, sortering og total vises under rapporten.

 3. Hvis du vil tilføje et grupperingsniveau til rapporten, skal du klikke på Tilføj en gruppe.

 4. Hvis du vil tilføje en sorteringsrækkefølge til rapporten, skal du klikke på Tilføj en sortering.

  Der vises et nyt grupperingsniveau eller en ny sorteringsrækkefølge i ruden samt en liste over de felter, der leverer data til rapporten. I figuren nedenfor vises ruden med et typisk nyt grupperingsniveau (gruppering efter kategori) og en sorteringsrækkefølge (sortering efter producent) samt en liste, der indeholder de tilgængelige felter til gruppering og sortering:

  Vælge indstillingen Udtryk i ruden Gruppering, sortering og total

 5. Klik på Udtryk på listen over tilgængelige felter for at starte udtryksgeneratoren.

 6. Angiv det udtryk, du vil bruge i udtryksfeltet (det øverste felt) i Udtryksgenerator. Udtrykket skal starte med et lighedstegn (operatoren =).

Sådan føjes et udtryk til en eksisterende gruppering eller sortering

 1. Højreklik på den rapport, du vil ændre, i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning eller Layoutvisning i genvejsmenuen.

 2. Klik på det grupperingsniveau eller den sorteringsrækkefølge, du vil ændre.

 3. Klik på Pil ned ud for Grupper efter (for grupperingsniveauer) eller Sorter efter (for sorteringsniveauer).

  Der vises en liste, som indeholder de tilgængelige felter.

 4. Klik på Udtryk nederst på listen over felter for at starte udtryksgeneratoren.

 5. Angiv udtrykket i udtryksfeltet (det øverste felt) i udtryksgeneratoren. Udtrykket skal starte med et lighedstegn (operatoren =).

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×