Oprette et UML-sekvensdiagram

Vis et eksempel

 1. Peg på Ny i menuen Filer, peg på Software, og klik derefter på UML-modeldiagram.

 2. Højreklik i træstruktur på den træstrukturpakke eller det undersystem, hvor du vil indsætte træstrukturpakkesekvensdiagram. Peg derefter på Ny, og klik derefter på Sekvensdiagram.

  En tom side vises, og stencilen UML-sekvensdiagrammer angives på øverste niveau. Arbejdsområdet viser "Sekvens" som et vandmærke. Et ikon, der repræsenterer diagrammet, tilføjes træstrukturen.

  Bemærk: Hvis træstrukturen ikke vises, skal du pege på Vis i menuen UML og derefter klikke på Modelstifinder.

 3. For hvert træstrukturpakkesekvensdiagramobjekt, der indgår i den interaktion, som sekvensdiagrammet repræsenterer, skal du trække en figur af typen Objektlivslinje til tegningssiden. Juster livslinjernes længder, så de svarer til objekternes varighed i interaktionen, og tilføj destruktormarkører til livslinjerne for de objekter, der skal slettes.

  Figuren Objektlivslinje

  Angive, at et objekt i et sekvensdiagram er destrueret

  1. Træk en figur af typen Objektlivslinje i et træstrukturpakkesekvensdiagram over på tegningssiden for at repræsentere et objekt, der destrueres i løbet af den interaktion, som sekvensdiagrammet repræsenterer.

  2. Højreklik på figuren Objektlivslinje, klik på Indstillinger for visning af figur, og vælg derefter Destruktormarkør.

   Bemærk: Hvis denne ændring kun skal gælde for den markerede figur, skal du fjerne markeringen af indstillingen Bruges til de markerede UML-figurer på den aktuelle tegningsside i dialogboksen Indstillinger for visning af UML-figurer.

   Der vises et sort X i slutningen af objektets livslinje.

 4. Dobbeltklik på en figur af typen Objektlivslinje. Klik på Klassificeringsrolle i dialogboksen Egenskaber for UML-klassificeringsrolle. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  1. Vælg den klassificering under Klassificering, som objektet repræsenterer, og klik derefter på OK.

  2. Klik på Ny for at oprette en ny klassificering i systemet.

   Objektikonets udseende kan ændre sig alt efter den valgte klassificering.

 5. Hvis du vil angive, hvornår et objekt skal udføre en handling, skal du trække en figur af typen Aktivering til objektets livslinje. Klæb slutpunkterne på figuren Aktivering til forbindelsespunkter på figuren Objektslivslinje. Juster aktiveringsrektanglets længde, så den svarer til objektets aktivitetsperiode.

  Figuren Aktivering

  Angive overgangstidspunkter i et sekvensdiagram

  1. Dobbeltklik på det ikon i træstruktur, der repræsenterer det træstrukturpakkesekvensdiagram, du vil angive overgangstidspunkt for.

   Tegningssiden med sekvensdiagrammet vises.

  2. Vælg værktøjet Tekst Knappen Værktøjet Tekst på værktøjslinjen.

  3. Klik det sted på tegningssiden, hvor du vil indsætte navnet på den meddelelsesinstans, som repræsenterer det klokkeslæt, træstrukturpakkesekvensdiagramobjektmeddelelse sendes, og skriv derefter navnet.

   Normalt vises navnet i diagrammets venstre margen og tilpasset den meddelelse, det gælder for. Navnet kan være et enkelt bogstav, f.eks. a eller b.

  4. Vælg Pegeværktøjet på værktøjslinjen Knapflade .

  5. Træk en figur af typen Begrænsning over på tegningssiden, og placer den i nærheden af meddelelsesnavnet. Dobbeltklik på figuren, og skriv under Brødtekst eventuelle begrænsningsoplysninger, der er relevante for meddelelsestidspunktet (f.eks. , b - a < 1 sek.). Klik på OK.

   Tip: Hvis leveringen af en meddelelse ikke sker med det samme, skal du skråtstille meddelelseslinjen og angive det tidspunkt, hvor meddelelsen modtages, med det samme bogstav som tidspunktet for afsendelsen af meddelelsen - men tilføj et mærke (f.eks. a for afsendelsestidspunktet og a‘ for modtagelsestidspunktet).

   Information about messages can be added to the left margin

   Et sekvensdiagram med angivne tidspunkter for, hvornår meddelelser sendes og modtages.

  Vise betingelser for et objekt i et sekvensdiagram

  1. Træk en figur af typen Livslinje over på tegningssiden i et træstrukturpakkesekvensdiagram, og placer den i nærheden af den træstrukturpakkesekvensdiagramobjektmeddelelseobjektlivslinje, du vil vise betingelser for.

  2. Klæb slutpunktet for figuren Livslinje til forbindelsespunkter Billede af forbindelsespunkt – blåt X på figuren Objektlivslinje. Hvis du vil udvide den betingede livslinje, skal du trække i et justeringshåndtag Justeringshåndtag på figuren Livslinje.

  3. Dobbeltklik på figuren Livslinje for at åbne dialogboksen UML-egenskaber, hvor du kan føje et navn og andre egenskabsværdier til livslinjen.

   Tip: Du kan også klæbe slutpunkterne for en figur af typen Livslinje fast til forbindelsespunkterne for en figur af typen Aktivering, der er tilknyttet en objektlivslinje.

 6. Brug figurer af typen Meddelelse til at angive kommunikation mellem objekterne.

  Figurer af typen Meddelelse

  Angive en meddelelse mellem objekter i et sekvensdiagram

  1. Træk en figur af typen Meddelelse i et træstrukturpakkesekvensdiagram over på tegningssiden.

   Hvilken meddelelsesfigur du vælger, afhænger af, hvilken type meddelelse du vil sende (almindelig, asynkron, procedurekald eller returnering).

  2. Klæb meddelelsens slutpunkt (uden pilespids) fast til et forbindelsespunkt Billede af forbindelsespunkt – blåt X på livslinjen for det objekt, der sender meddelelsen.

  3. Klæb meddelelsens slutpunkt (med pilespidsen) fast til et forbindelsespunkt på livslinjen for det objekt, der modtager meddelelsen.

  4. Dobbeltklik på meddelelsen, og indtast eller vælg derefter meddelelsens navn, stereotyp, sekvensudtryk og flowtype.

  5. Til en almindelige meddelelse eller et procedurekald skal du vælge den handling, meddelelsen skal generere. Hvis handlingen ikke findes, skal du klikke på Ny for at oprette den.

   For en asynkron meddelelse skal du vælge det signal, meddelelsen skal frembringe. Hvis der ikke findes en modtagelse for signalet på klassificeringen, som den objektlivslinje, der modtager meddelelsen, er baseret på, skal du klikke på Ny for at oprette modtagelsen.

   Tip: Hvis du vil angive en meddelelse fra et objekt til objektet selv, skal du klæbe de to slutpunkter på en bueformet figur af typen Meddelelse fast til to forbindelsespunkter på den samme objektlivslinje.

 7. Dobbeltklik på en figur for at åbne dialogboksen med UML-egenskaber, hvor du kan tilføje et navn og andre egenskabsværdier.

 8. Gem diagrammet.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×