Oprette en formular til en indledende arbejdsproces

Du kan evt. få arbejdsprocessen til at indsamle oplysninger fra den person, der starter den og derefter henvise til disse oplysninger senere i arbejdsprocessen. Antag f.eks., at du designer en arbejdsproces, der tildeler en opgave med at gennemse et dokument. I nogle arbejdsprocesser af denne type, giver god det mening altid automatisk at tildele korrekturlæsningsopgaven til den samme deltager og altid at bruge den samme formel til at beregne forfaldsdatoen. Men i din arbejdsproces vil du have, at den person, der manuelt starter arbejdsprocessen, skal angive både korrekturlæseren og forfaldsdatoen. Du kan konfigurere dette ved at føje brugerdefinerede felter til den indledende formular for arbejdsprocessen og kræve, at arbejdsprocessen skal startes manuelt.

Hvordan arbejdsgangen anvender oplysninger fra initieringsformularen

Du kan også bruge de parametre, der angives i en indledningsformular, til at instruere arbejdsprocessen i at medtage eller udelade bestemte handlinger eller trin, eller hvilke valg, der skal træffes mellem alternative forgreninger. Alternativt kan du konfigurere din arbejdsproces til at kopiere oplysninger fra indledningsformularen til det aktuelle listeelement, hvor disse oplysninger kan refereres til fra en sekundær arbejdsproces.

Denne artikel forklarer, hvordan indledningsformularer fungerer, og giver eksempler på og vejledning til konfiguration af indledningsformularer til en række forskellige formål.

Denne artikel indeholder

Hvad er en indledningsformular?

Hvad er typerne af felter på en indledningsformular?

Hvad er standardværdier, og hvornår skal jeg bruge dem?

Eksempel 1: Overføre oplysninger til den aktuelle arbejdsproces

Eksempel 2: Bede den aktuelle arbejdsproces om at overspringe eller medtage et trin eller en handling

Eksempel 3: Overføre oplysninger til en sekundær arbejdsproces

Hvordan kan jeg indstille eller opdatere andre værdier i det aktuelle listeelement?

Hvordan kan jeg bruge en parameter som en dynamisk arbejdsprocesvariabel?

Hvad er en indledningsformular?

Indledningsformularen er den side, som præsenteres, hver gang en person starter en arbejdsproces manuelt. Standardindledningsformularen er meget enkel, og omfatter kun navnet på arbejdsprocessen og to knapper, Start og Annuller.

Simpel standard indledningsformular til arbejdsproces

Du kan bygge videre på denne enkle formular ved at tilføje et eller flere felter. Ved hjælp af disse felter kan den person, der starter arbejdsprocessen, levere oplysninger, som arbejdsprocessen skal bruge for at udføre sine processer.

Indledningsformularen kan have lige så mange formularfelter, som du vælger at oprette. Følgende formular indeholder felter til at angive en korrekturlæser og en forfaldsdato.

Igangsætningsformular med felterne Anmelder og Forfaldsdato tilføjet

I Office SharePoint Designer 2007vises indledningsformularen som en .aspx-side i mappen for den pågældende arbejdsproces. Filnavnet på indledningsformularen svarer til navnet på arbejdsprocessen.

Arbejdsproces .aspx-side vises i mappeliste

En indledningsformular er knyttet til webstedets standardmasterside og indeholder webdelen Dataformular, der kan interagere med arbejdsprocessen. Indledningsformularen kan tilpasses layout og udseende – f.eks. kan du vedhæfte en anden masterside eller redigere typografierne. Hvis du vil ændre, hvilke felter der vises i formularen, eller hvis du vil ændre formatet eller standardværdierne i et felt, skal du dog bruge dialogboksen Startparametre for arbejdsproces i Workflow Designer. Du ikke kan foretage disse ændringer af formularfelterne ved at redigere webdelen Dataformular direkte.

Vigtigt!: Hvis du laver tilpasninger af layoutet og udseendet af webdelen Dataformular (dvs. ændringer af præsentationen og ikke af funktionalitet), skal du bemærke, at sådanne ændringer går tabt, hver gang arbejdsprocessen kompileres igen. Tilpasning af layout og udseende, som du foretager på resten af .aspx-siden, bevares.

Hvis du opretter et formularfelt ved hjælp af dialogboksen Startparametre for arbejdsproces og derefter senere ændrer formatet af feltet, får du muligvis vist følgende advarsel.

Advarsel om at ændre formatet for et eksisterende felt

Hvis du foretager ændringer af felterne i indledningsformularen og derefter kompilerer arbejdsprocessen igen, vil enhver kørende forekomster af arbejdsprocessen fortsætte med at køre, men du kan udelukkende referere til data og dataformater, der er tilgængelige i den nye formular. Hvis du slette eller redigere et felt (f.eks. ved at omdøbe det eller ændre dets format), hvorefter en kørende forekomst af arbejdsprocessen forsøger at refererer til data, der enten findes i et uventet format eller ikke er til stede overhovedet, opstår der en fejl i arbejdsprocessen. Det er derfor vigtigt ikke at foretage ændringer, der sletter, omdøber eller på anden måde ændrer et formularfelt, som aktuelt kørende arbejdsprocesforekomster kan forsøge at referere til.

Nogle gange kan du konfigurere en arbejdsproces til at kopiere oplysninger fra et indledningsformularfelt til et felt i et listeelement. F.eks. kan en person, der starter en primær arbejdsproces, angive en forfaldsdato for opgaven med at gennemse et dokument på indledningsformularen, og den primære arbejdsproces kan kopiere den pågældende dato til et forfaldsdatofelt i det aktuelle element, hvor der efterfølgende kan refereres til den pågældende dato fra en sekundær arbejdsproces, der sender forfaldsdatopåmindelser. Hvis det er tilfældet, er det vigtigt at sikre, at de oplysninger, der er angivet i indledningsformularen og kopieret til feltet i listeelementet, ikke ændres, mens den sekundære arbejdsproces stadig skal være i stand til at henvise til dem. Dette er især vigtigt at huske, hvis den sekundære arbejdsproces stopper midlertidigt eller venter i et tidsrum.

Toppen af siden

Hvad er typerne af felter på en indledningsformular?

Følgende illustration viser et eksempel på hver type indledningsformularfelt.

Initieringsformular med et felt af hver type

1. Enkelt tekstlinje

2.Flere tekstlinjer

3. Tal

4. Ja/Nej (afkrydsningsfelt)

5. Valg (menu til at vælge fra) som alternativknapper

6. Dato og klokkeslæt

7. Valg (menu til at vælge fra) som rullemenu

Du skal vælge den relevante felttype for hver parameter, som du opretter:

 • Enkelt tekstlinje    Brug denne felttype til et kort tekstsvar i fritekst.

 • Flere tekstlinjer    Brug denne felttype til et tekstsvar med enhver længde i fritekst.

 • Tal    Denne felttype er kun beregnet til numeriske værdier. Medtag ikke kommaer i standardværdien.

 • Dato og klokkeslæt    For denne felttype skal du vælge mellem tre standardværdier (et tomt felt, dato og klokkeslæt for oprettelse af elementet eller en bestemt dato og et bestemt klokkeslæt, som du angiver) og to visningsformater (kun dato eller dato og klokkeslæt).

 • Valg (menu til at vælge fra)    Denne felttype kan vises i formularen som enten en rullemenu eller som en gruppe alternativknapper. I begge tilfælde kan kun ét af de viste elementer vælges ad gangen.

 • Ja/Nej (afkrydsningsfelt)    Hvis du ikke angiver standardværdien for felter af denne type, tildeles standardværdien Ja.

For alle felttyper gælder, at hvis en standardværdi er angivet, vises den i formularen.

Her er nogle overvejelser, du skal huske på, når du arbejder med indledningsformulatfelter:

 • Datavalidering    De fleste af de aktuelt tilgængelige felttyper til brug på en indledningsformular yder ingen eller kun begrænset datavalidering Det er ikke muligt, f.eks, at konfigurere feltet Dato og klokkeslæt til at kontrollere, om den angivne dato er senere end dags dato. (Du kan naturligvis medtage trin i en arbejdsproces, der tester, om en angivet dato er inden for et bestemt tidsrum – og, hvis det ikke er tilfældet, sender en mail om forskellen til den person, der startede arbejdsprocessen og derefter stopper arbejdsprocessen). Det laveste niveau af datavalidering leveres af felterne Enkelt tekstlinje, Flere tekstlinjer og Tal, som hver især accepterer en post, der ikke overstiger den maksimale tegnlængde. (Selvom Tal kun accepterer numeriske værdier som standardværdier, accepteres både numeriske og tekstværdier fra den person, der starter arbejdsprocessen og fuldfører indledningsformularen). Den stærkeste databekræftelse leveres af feltet Valg (menu til at vælge fra), som den person, der starter arbejdsprocessen, skal vælge en af de forhåndsformaterede indstillinger, der er angivet af formularen.

 • Feltbeskrivelser og -instruktioner    De individuelle felter i en indledningsformular levner ikke plads til beskrivelse af feltet eller til en vejledning af, hvordan oplysningerne skal angives. Du kan dog føje beskrivelser og instruktioner til selve indledningsformularen – herunder instruktioner om, hvilke felter der skal indeholde en værdi, og hvilke felter der kan forblive tomme – ved at redigere .aspx-siden. Du skal blot sørge for, at du tilføjer dine beskrivelser og instruktioner uden for webdelen Dataformular, så de ikke går tabt, når arbejdsprocessen kompileres igen.

 • Tilgængelige feltområder    Da en indledningsformular ikke er knyttet til et listeelement – i modsætning til en tilpasset opgaveformular, som er knyttet til et element på opgavelisten – indeholder indledningsformularen ikke lige så mange typer formularfelter som en tilpasset opgaveformular.

Toppen af siden

Hvad er standardværdier, og hvornår skal jeg bruge dem?

Når du designer indledningsformularen, kan du vælge, om du vil angive en standardværdi for hver af de parametre, som du definerer. Hvis du angiver en standardværdi for et parameter, og den person, der starter arbejdsprocessen ikke erstatter standardværdien med en anden værdi, vil arbejdsprocessen bruge standardværdien.

Hvis arbejdsprocessen derfor kræver en ikke-tom værdi i en parameter for at kunne køre korrekt, er det en god idé at angive en standardværdi. I eksemplet med arbejdsprocessen for dokumentgennemsyn kan du f.eks. angive en standardkorrekturlæser og et standardprioritetsniveau i indledningsformularen.

Hvis arbejdsprocessen kræver en ikke-tom værdi i et felt, hvor der ikke finde en sikker eller relevant standardværdi, er det en god idé at konfigurere det første trin i arbejdsprocessen til at undersøge, om det obligatoriske felt er tomt. Hvis det er tilfældet, kan arbejdsprocessen stoppes – men kun efter der er sendt en mail til den person, der startede processen, som forklarer, at vedkommende skal starte en ny forekomst af arbejdsprocessen for samme element og denne gang angive en værdi i det obligatoriske felt.

Den eneste parameter, der altid har en standardværdi, er parameteren Ja/Nej (afkrydsningsfelt), der altid er angivet til standardværdien Ja eller Nej.

Vigtigt!: Hvis du konfigurerer arbejdsprocessen til at starte automatisk, og hvis du ikke angiver en standardværdi for en eller flere parametre, får du vist følgende meddelelse, der minder dig om, at tomme værdier i nogle parametre kan forhindre, at arbejdsprocessen kører korrekt.

Advarsel om inkluderede standardværdier for automatisk start

Toppen af siden

Eksempel 1: Overføre oplysninger til den aktuelle arbejdsproces

Hvis du bruger arbejdsprocessen til at tildele en opgave (f.eks. opgaven Gennemse dokument i vores eksempel), og du ønsker den person, der starter arbejdsprocessen, skal kunne vælge de personer, opgaven skal tildeles, kan du konfigurere det ved at tilføje en parameter i indledningsformularen.

Føje feltet Korrekturlæser til indledningsformularen

Sådan tilføjes parameteren Korrekturlæser:

 1. I Workflow Designer skal du sørge for, at arbejdsprocessen kun kan sættes i gang manuelt og ikke automatisk og derefter klikke på Indledning.

  Workflow Designer med indstillinger til ny arbejdsproces

 2. I dialogboksen Startparametre for arbejdsproces skal du klikke på Tilføj.

 3. I dialogboksen Tilføj felt skal du navngive det nye felt Korrekturlæser og derefter i feltlisten Informationstype klikke på Valg (menu til at vælge fra).

  Dialogboksen Tilføj felt med valg

 4. Klik på Næste og angiv derefter i feltet Valg (indtast hvert valg på en separat linje) mailadresserne på de korrekturlæsere, du vil tilbyde som valgmuligheder for denne parameter.

  Bemærk!: Når du sender en mail, kan en arbejdsproces bruge enten domænenavn\brugernavn eller den fulde mailadresse på en person – f.eks. vil både NORTHWINDTRADERS\Ana og Ana@Northwindtraders.com fungere på Til- eller Cc-linjerne for en arbejdsprocesrelateret mailmeddelelse.

 5. I feltet Standardværdi skal du angive den korrekturlæser, du ønsker, at arbejdsprocessen anvender, hvis personen, der udfylde indledningsformularen ikke ændrer denne parameter.

  Vigtigt!: Hvis du ikke angiver en standardværdi for et felt, hvor arbejdsprocessen kræver oplysninger, og den person, der starter arbejdsprocessen, heller ikke angiver en værdi for det pågældende felt, mislykkes arbejdsprocessen.

 6. I listen Vis som skal du klikke på enten Rullemenu eller Alternativknapper. (I dette eksempel er Alternativknapper markeret.)

  Dialogboksen Tilføj felt med valg

 7. Klik på Udfør, og i dialogboksen Startparametre for arbejdsproces skal du derefter klikke på OK.

Konfigurere en arbejdsproceshandling til at bruge en parameter på en indledningsformular

Sådan konfigureres arbejdsprocessen til at tildele opgaven for dokumentgennemsyn til de deltagere, der er angivet i indledningsformularen:

 1. I Workflow Designer, på siden, der repræsenterer det trin, hvor du vil lokalisere opgaven, skal du klikke på Handlinger og derefter klikke på den ønskede handling.

  I dette eksempel skal du klikke på Tildel et opgaveemne.

 2. I handlingen skal du klikke på et opgaveemne derefter i guiden Brugerdefineret opgave klikke på Næste og derefter navngive opgaven Gennemse dokumentet.

 3. I feltet Beskrivelse skal du angive vejledningen, der skal medtages i opgaven og derefter klikke på Udfør.

 4. Klik på Disse brugere i handlingen.

 5. I dialogboksen Vælg brugere på listen Eller vælg fra eksisterende brugere og grupper skal du klikke på Arbejdsprocesopslag og derefter klikke på Tilføj.

 6. I dialogboksen Definer arbejdsprocesopslag skal du vælge følgende indstillinger:

  • Kilde: Arbejdsprocesdata

  • Felt: Indledning: Korrekturlæser

 7. Klik på OK, og klik derefter på OK igen for at lukke dialogboksen Vælg brugere.

Din handling ser nu således ud.

Handling med begge parametre angivet

Ved hjælp af feltet Korrekturlæser i indledningsformularen, kan den person, der starter arbejdsprocessen, nu fortælle arbejdsprocessen, hvem opgaven skal tildeles.

I næste afsnit lærer du at bruge indledningsformularen til at hjælpe arbejdsprocessen med at afgøre, om der skal udføres en bestemt handling eller et bestemt sæt handlinger.

Toppen af siden

Eksempel 2: Bede den aktuelle arbejdsproces om at overspringe eller medtage et trin eller en handling

Indimellem skal et trin i arbejdsprocessen køre eller ikke køre på et bestemt listeelement baseret på specifikke oplysninger om det pågældende element. F.eks. kan du have arbejdsprocessen Nyt dokument, som du kører på alle nye dokumenter i biblioteket Delte dokumenter, men du ønsker opgaven Gennemse dokumentet, der er inkluderet i arbejdsprocessen, kun skal køres på udvalgte dokumenter og ikke på andre.

Føje feltet Send til gennemsyn til indledningsformularen

Sådan tilføjes parameteren Send til gennemsyn:

 1. I Workflow Designer skal du sørge for, at arbejdsprocessen kun kan sættes i gang manuelt og ikke automatisk og derefter klikke på Indledning.

  Workflow Designer med indstillinger til ny arbejdsproces

 2. I dialogboksen Startparametre for arbejdsproces skal du klikke på Tilføj.

 3. I dialogboksen Tilføj felt skal du navngive det nye felt Send til gennemsyn og derefter på listen Informationstype klikke på Ja/Nej (afkrydsningsfelt).

 4. Klik på Næste, og angiv derefter en standardværdi (hvis du ikke angiver en værdi, får feltet som standard værdien Ja).

  Dialogboksen Tilføj felt med valg

 5. Klik på Udfør, og i dialogboksen Startparametre for arbejdsproces skal du derefter klikke på OK.

Tilføje en betingelse for arbejdsprocessen

Sådan konfigureres arbejdsprocessen til at bruge værdien Send til gennemsyn til at beslutte, om den skal køre det aktuelle arbejdsprocestrin (i eksemplet er det trinnet, hvor opgaven Gennemgå dokument tildeles):

 1. I Workflow Designer, på siden med den arbejdsproces, der repræsenterer trinnet, du vil knytte til afkrydsningsfeltet, skal du klikke på Betingelser og derefter klikke på Sammenlign andre datakilder.

 2. Klik på det første værdi i betingelsen, og klik derefter på Vis databinding Knapflade .

 3. I dialogboksen Definer arbejdsprocesopslag skal du vælge følgende indstillinger:

  • Kilde: Arbejdsprocesdata

  • Felt: Indledning: Send til gennemsyn

 4. Klik på OK.

 5. I betingelsen skal du klikke på den anden værdi og derefter klikke på Ja i listen.

Betingelsen ser nu ud som i følgende illustration.

Arbejdsprocestrinnet, der viser betingelse med alle parametre angivet

Nu kan den person, der starter arbejdsprocessen, ved hjælp af afkrydsningsfeltet på indledningsformularen instruere arbejdsprocessen til at udføre eller ikke at udføre handlinger i det aktuelle trin.

I næste afsnit lærer du at kopiere oplysninger fra indledningsformularen til det aktuelle listeelement, så en sekundær arbejdsproces kan referere til oplysningerne.

Toppen af siden

Eksempel 3: Overføre oplysninger til en sekundær arbejdsproces

Hvis du bruger en sekundær arbejdsproces, der kører på opgavelisten, til at angive forfaldsdatoer for opgaver, der er oprettet af en primær arbejdsproces på en anden liste (i eksemplet er det biblioteket Delte dokumenter), kan du bruge den primære arbejdsproces' indledningsformular til at angive en forfaldsdato for opgaven. Du kan finde flere oplysninger om sekundære arbejdsprocesser i artiklen Oprette en sekundær arbejdsproces.

Flow af oplysninger om forfaldsdato gennem primær og sekundær arbejdsproces

1. Person, der starter den primære arbejdsproces, angiver en forfaldsdato.

2. Indledningsformular levere forfaldsdatoen til den primære arbejdsproces.

3. Den primære arbejdsproces kopierer forfaldsdatoen til feltet Forfaldsdato for det aktuelle listeelement.

4. Den sekundære arbejdsproces modtager forfaldsdatoen ved at forespørge listeelementet.

5. Den sekundær arbejdsproces kopierer forfaldsdatoen til opgaveelementet.

Bemærkninger!: 

 • Før en sekundær arbejdsproces kan referere til det oprindelige listeelement, som den primære arbejdsproces kører på, skal den sekundære arbejdsproces kende listeelement-ID'et for det oprindelige element. Kun opgaveelementer, som er oprettet af én af arbejdsprocessens opgavehandlinger kender automatisk dette listeelement-ID, som er gemt i kolonnen Arbejdsproceselement-ID i opgavelisten. Hvis den sekundære arbejdsproces kører på en liste, der ikke er en opgaveliste, men som skal referere til det oprindelige element, skal den primære arbejdsproces gemme listeelement-ID'et for det element, den kører på i det element, den opretter, og som den sekundære arbejdsprocessen kører på. Du kan konfigurere dette ved at føje en opslagskolonne til listen, hvor den sekundære arbejdsproces kører, og hvor denne opslagskolonne refererer til ID-kolonne for listen eller biblioteket, som den primære arbejdsproces kører på. Derefter knytter du, når du konfigurerer den primære arbejdsproces til at oprette et element på listen, som den sekundære arbejdsproces kører på, listeelement-ID'et for den primære arbejdsproces' aktuelle element til opslagsfeltet på den anden liste.

 • Hvis du ikke allerede har føjet kolonnen Forfaldsdato til biblioteket Delte dokumenter, skal du gøre det, før du udfører punkterne i dette afsnit. Hvis du vil medtage både dato og klokkeslæt i denne kolonne, skal du foretage dette valg i afsnittet Yderligere indstillinger for kolonne på siden Tilføj kolonner.

  Hvis du ikke ønsker, at feltet Forfaldsdato skal vises på formularer som f.eks. EditForm.aspx, hvor folk kan ændre feltets værdi, kan du skjule dette felt for formularer. Dette gør du ved først sørge for, at administration af indholdstyper er tilladt i listen eller biblioteket (klik på Avancerede indstillinger på listesiden Indstillinger). Skjule derefter feltet Forfaldsdato separat for hver indholdstype (på listesiden Indstillinger skal du klikke på en indholdstype, derefter klikker på kolonnen Forfaldsdato og derefter vælge Skjult (vises ikke i formularer)). Bemærk, at du kun kan skjule en kolonne pr. indholdstype og ikke for en hel liste eller et bibliotek på én gang.

Føje feltet Forfaldsdato til indledningsformularen

Sådan tilføjes parameteren Forfaldsdato:

 1. I dialogboksen Startparametre for arbejdsproces skal du klikke på Tilføj.

 2. I dialogboksen Tilføj felt skal du navngive det nye felt Forfaldsdato og derefter i feltlisten Informationstype klikke på Dato og klokkeslæt.

 3. Klik på Næste, og kontrollér derefter, at alternativknappen Tom standardværdi er markeret, og at Kun dato er valgt i feltet Visningsformatet.

  Dialogboksen Tilføj felt med valg

 4. Klik på Udfør, og i dialogboksen Startparametre for arbejdsproces skal du derefter klikke på OK.

Feltet tilføjes indledningsformularen.

Igangsætningsformular med felterne Anmelder og Forfaldsdato tilføjet

Bruge den primære arbejdsproces til at angive det aktuelle elements forfaldsdato

Sådan konfigureres arbejdsprocessen til at kopiere værdien for forfaldsdatoen fra indledningsformularen til feltet Forfaldsdato på det aktuelle listeelement:

 1. I Workflow Designer skal du klikke på Handlinger og derefter klikke på Angiv felt i aktuelt emne.

  Hvis denne handling ikke vises på listen, skal du klikke på Flere handlinger for at se hele listen.

 2. I handlingen skal du klikke på felt og derefter klikke på Forfaldsdato på listen.

 3. I handlingen skal du klikke på værdi og derefter klikke på Vis databinding Knapflade .

 4. I dialogboksen Definer arbejdsprocesopslag skal du vælge følgende indstillinger:

  • Kilde: Arbejdsprocesdata

  • Felt: Indledning: Forfaldsdato

 5. Klik på OK.

Nu, når den person, der starter arbejdsprocessen, angiver en forfaldsdato (eller en forfaldsdato og et forfaldstidspunkt) på indledningsformularen, kopieres værdien til kolonnen Forfaldsdato for listeelementet.

Bemærk!: Den primære arbejdsproces skal udføre denne handling, før den tildeler opgaven, da den primære arbejdsproces stopper midlertidigt straks efter, den tildeler opgaven, og den sekundære arbejdsproces forespørger efter oplysninger om forfaldsdato, mens den primære arbejdsproces fortsat er stoppet midlertidigt.

Bruge den sekundære arbejdsproces til at kopiere forfaldsdatoen til opgaveelementet

Sådan konfigureres den sekundære arbejdsproces for at kopiere værdien Forfaldsdato fra listeelementet Delte dokumenter til listeelementet Opgaver:

 1. Med den sekundære arbejdsproces åben i Workflow Designer, på siden, der repræsenterer det trin, hvor du vil angive værdien Forfaldsdato for opgaven, skal du klikke på Handlinger og derefter klikke på Angiv felt i aktuelt emne.

 2. I handlingen skal du klikke på felt og derefter klikke på Forfaldsdato på listen.

 3. I handlingen skal du klikke på værdi og derefter klikke på Vis databinding Knapflade .

 4. I dialogboksen Definer arbejdsprocesopslag skal du vælge følgende indstillinger:

  • Kilde: Delte dokumenter

  • Felt: Forfaldsdato

  • Felt: Delte dokumenter: ID

  • Værdi: Klik på Vis databinding Knapflade .

   En anden dialogboks Definer arbejdsprocesopslag åbnes. Vælg følgende indstillinger:

  • Kilde: Aktuelt element

  • Felt: Arbejdsproceselement-ID

 5. Klik på OK.

  Den første dialogboks Definer arbejdsprocesopslag ser nu ud som denne.

  Dialogboksen Definer arbejdsprocesopslag med alle valg, der er foretaget

  Dette opslag siger "Gå til kolonnen Forfaldsdato i biblioteket Delte dokumenter, og gå derefter til rækken i det pågældende bibliotek, hvis ID svarer til det arbejdsproceselement-ID, der er gemt i det aktuelle element på opgavelisten, og hent værdien for Forfaldsdato fra den pågældende række."

 6. Klik på OK.

Din handling ser nu således ud.

Handling med begge parametre angivet

Når den person, der starter den primære arbejdsproces, bruger indledningsformularen til at angive en værdi for forfaldsdato i det aktuelle element i biblioteket Delte dokumenter, kan den sekundære arbejdsproces, der kører på opgavelisten, hente den pågældende forfaldsdato og bruge den til at sende forfaldsdatopåmindelser og udføre andre handlinger.

Du kan bruge de samme grundlæggende procedurer, der er anvendt i dette afsnit, til at angive eller opdatere andre værdier i både det aktuelle element og opgaveelementet.

Toppen af siden

Hvordan kan jeg indstille eller opdatere andre værdier i det aktuelle listeelement?

For at angive eller opdatere andre værdier i det aktuelle listeelement ved hjælp af oplysningerne i indledningsformularen til arbejdsprocessen kan du bruge den samme generelle proces, der blev brugt i afsnittet Eksempel 3: Overføre oplysninger til en sekundær arbejdsproces i denne artikel:

 1. Føje en parameter for de ønskede oplysninger til indledningsformularen.

 2. Konfigurer arbejdsprocessen til at kopiere værdien angivet i indledningsformularen til det passende felt på det aktuelle listeelement.

Du kan medtage betingelser, der instruerer arbejdsprocessen om at kopiere eller ikke at kopiere en værdi under angivne omstændigheder, eller til at kontrollere en værdi i indledningsformularen og derefter foretage en ændring af et aktuelt elementfelt udover blot at kopiere værdien fra indledningsformularen til den.

F.eks. kan arbejdsprocessen kontrollere den værdi, der er angivet i feltet Forventet budget på indledningsformularen, og derefter angive et felt til Forventet budget i det aktuelle element til enten Høj eller Lav afhængigt af niveauet for forventede udgifter.

Trin med ellers-hvis-gren, der angiver værdien Forventet budget

I næste afsnit lærer du, hvordan arbejdsprocessen kan nulstille de værdier, der oprindeligt blev leveret i indledningsformularen, ved at bruge parametrene i indledningsformularen som lokale arbejdsprocesvariabler.

Toppen af siden

Hvordan kan jeg bruge en parameter som en dynamisk arbejdsprocesvariabel?

De værdier, der er angivet for parameteren i indledningsformularen af den person, der starter arbejdsprocessen, kan erstattes af andre værdier, mens arbejdsprocessen kører, som derfor kan bruges som lokale variabler i arbejdsprocessen.

Hvis der findes en parameter, hvis værdi muligvis ændres fra trin til trin i arbejdsprocessen – enten på grund af beregninger udført af selve arbejdsprocessen eller på grund af input fra en af de personer, der deltager i arbejdsprocessen – kan arbejdsprocessen, når det er relevant, anvende handlingen Angiv arbejdsprocesvariable til at nulstille den pågældende værdi.

F.eks. viser følgende illustration en handling i trin i en arbejdsproces, der er konfigureret til dynamisk at ændre en værdi i indledningsformularen

Trin i arbejdsproces konfigureret til at anvende handlingen Angiv værdi for arbejdsproces for at ændre værdien for forfaldsdato på initieringsformular

Toppen af siden

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×