Oprette eller opdatere en oprindelig plan eller en midlertidig plan

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Et velorganiseret projekt medfører ofte, at projektet skal sammenlignes med en tidligere version af det. Det er et vigtigt led i opfølgning af projektet.

Før du starter på at registrere din planlægge, men vil du angive en oprindelig plan, så du kan sammenligne det med tidsplanen opdateret senere i projektet. Som dit projekt skrider frem, du kan også vil gemme en midlertidig plan med jævne mellemrum.

Bemærk: For at angive eller opdatere en oprindelig plan eller en midlertidig plan i en virksomhedsprojekt, skal du have forbindelse til Microsoft Project Server, og du skal have de nødvendige tilladelser. Kontakt din server administrator kan finde flere oplysninger om indstillinger for tilladelse.

Hvad vil du foretage dig?

Få mere at vide om oprindelige og midlertidige planer

Indstille en oprindelig plan

Indstille en midlertidig plan

Opdatere en oprindelig plan eller en midlertidig plan

Analysere oprindelige og midlertidige data

Få mere at vide om oprindelige og midlertidige planer

Oprindelige planer og midlertidige planer ligner hinanden på den måde, at aktuelle datoer sammenlignes med en tidligere dato. Men der er væsentlige forskelle, det er en god ide at få styr på.

Oprindelige planer

En oprindelig plan er en gruppe af næsten 20 primære referencepunkter (i fem kategorier: start datoer, slutdatoer, varighed, arbejde, og beregner et skøn over pris ), kan du indstille til at registrere den oprindelige projektplan, når denne plan er fuldført og afgrænset. Efterhånden som projektet udvikler, kan du angive yderligere grundlinjer (til en total af 11 for hvert projekt) til at måle ændringer i planen. Hvis projektet har flere faser, kan du gemme en separat oprindelig plan i slutningen af hver enkelt fase, til at sammenligne planlagte værdier mod faktiske data.

Da den oprindelige plan indeholder de referencepunkter, som du faktisk projektets fremdrift sammenlignes, den oprindelige plan skal indeholde de bedste overslag for opgavevarighed, startdato og slutdato datoer, omkostninger og andre projektvariabler,, du vil overvåge. Den oprindelige plan kan også repræsentere en kontrakt forpligtelse for projektet. Oprindelige oplysninger, der konsekvent afviger fra aktuelle data kan skyldes, at den oprindelige plan er ikke længere nøjagtige, muligvis fordi omfanget skal gennemse, eller fordi typen af projektet er ændret. Hvis project interessenter enige om, at forskellen garanterer det, du kan ændre eller rediger den oprindelige plan, når som helst under af projektforløbet. Du kan finde, angive flere oprindelige planer er især nyttig til lange projekter eller for de projekter, hvor den oprindelige plan er gengives irrelevante ved væsentlige ændringer til planlagte opgaver eller omkostninger.

Midlertidige planer

En midlertidig plan er derimod et sæt med aktuelle projektdata, som du gemmer efter projektstart, og som du sammenligner med den oprindelige plan for at vurdere projektforløbet. I en midlertidig plan gemmes der kun to slags oplysninger:

 • Aktuelle startdatoer

 • Aktuelle slutdatoer

Du kan angive op til 10 midlertidige planer for et projekt. Hvis du vil holde styr på omfattende projektdata i fasen planlægning, er det en god ide at angive flere oprindelige planer i stedet for ved hjælp af midlertidige planer. Du vil muligvis angive en oprindelig plan på hver overordnet planlægning milepæl. Hvis du har brug at gemme kun opgave startdatoer og slutdatoer milepæle, kan du derefter angive flere midlertidige planer. Du vil muligvis indstille en midlertidig plan for hver måned eller hvert kvartal.

Øverst på siden

Indstille en oprindelig plan

 1. Klik på Gantt-diagram i gruppen Opgavevisninger under fanen Vis.

  Områdebillede Opgavevisning.

 2. Hvis du indstiller en oprindelig plan til bestemte opgaver, skal du vælge de opgaver, inklusive underopgaver og hovedopgaver, som du vil inkludere i din oprindelige plan. Spring dette trin over, hvis du indstiller en oprindelig plan til hele projektet.

  Tip: Hvis du vil markere sammenhængende opgaver, skal du holde SKIFT nede og klikke på den første og den sidste opgave, du vil sammenkæde. Hvis du vil markere ressourcer, der ikke hænger sammen, skal du holde CTRL nede og derefter klikke på de ønskede opgaver. Du kan markere op til 10 opgaver ad gangen.

 3. Klik på fanen Projekt. Peg på Angiv oprindelig plan i gruppen Tidsplan, og klik derefter på Angiv oprindelig plan.

  Billede af oprindelig plan

 4. Klik på Angiv oprindelig plan, og vælg den oprindelige plan, du vil indstille.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder under For:

  • Klik på Hele projektet for at indstille den oprindelige plan til alle data i projektet.

  • Klik på Markerede opgaver for kun at indstille den oprindelige plan til de opgaver, du valgte i visningen Gantt-diagram.

 6. Vælg, hvordan data i den oprindelige plan skal opløftes under Opløft oprindelige planer:

  • Til alle hovedopgaver     Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du vil opdaterede oprindelige data for de markerede opgaver til opløftes til de tilsvarende hovedopgaver. Ellers oprindelige data for hovedopgaver muligvis ikke præcis afspejler underopgaven oprindelige data.

  • Fra underopgaver til markerede hovedopgaver     Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du vil oprindelige data til markerede hovedopgaver skal opdateres, så de afspejler begge sletninger af underopgaver og tilføjet opgaver, du tidligere har gemt oprindelige værdier.

   Bemærk: Markér begge afkrydsningsfelter, hvis du både markerede underopgaver og deres hovedopgaver.

Øverst på siden

Indstille en midlertidig plan

 1. Klik på fanen Projekt. Peg på Angiv oprindelig plan i gruppen Tidsplan, og klik derefter på Angiv oprindelig plan.

  Billede af oprindelig plan

 2. Klik på Angiv midlertidig plan.

 3. Klik på det værdier til start og slut eller den oprindelige plan, som du ønsker at gemme, i feltet Kopiér. De aktuelle værdier til start og slut og oprindelig plan nummereres ikke.

 4. Klik på navnet på den midlertidige plan, du vil kopiere værdierne til, i feltet Til.
  Midlertidige planer gemmes i start‑ og slutfelterne.

  Bemærk: Hvis du vælger en oprindelig plan i feltet Kopiér og en anden oprindelig plan i feltet Til, gemmer du en oprindelig plan i stedet for en midlertidig plan. Alle data til den oprindelige plan kopieres. Hvis du vælger en oprindelig plan i feltet Kopiér og en start og slut til en midlertidig plan i feltet Til, er det kun start‑ og slutdatoer fra den oprindelige plan, der kopieres til den midlertidige plan.

 5. Klik på Hele projektet eller Markerede opgaver for at gemme den ønskede del af planen.

Øverst på siden

Opdatere en oprindelig plan eller en midlertidig plan

Hvis der er ændringer til den første plan, efter at du har indstillet en oprindelig plan eller en midlertidig plan, kan du opdatere de gemte data.

Tip: Hvis der er ændringer til din plan undervejs i projektet, kan det være nyttigt at have et andet sæt med data til den oprindelige eller midlertidige plan i stedet for at opdatere de eksisterende, gemte data.

 1. Klik på Gantt-diagram i gruppen Opgavevisninger under fanen Vis.

  Områdebillede Opgavevisning.

 2. Vælg de opgaver, inklusive underopgaver og hovedopgaver, som indeholder de data til den oprindelige eller midlertidige plan, som du ønsker at opdatere, i feltet Opgavenavn. Spring dette trin over, hvis du opdaterer data til en oprindelig plan eller midlertidig plan til hele projektet.

  Tip: Hvis du vil markere sammenhængende opgaver, skal du holde SKIFT nede og klikke på den første og den sidste opgave, du vil sammenkæde. Hvis du vil markere ressourcer, der ikke hænger sammen, skal du holde CTRL nede og derefter klikke på de ønskede opgaver. Du kan markere op til 10 opgaver ad gangen.

 3. Klik på fanen Projekt. Peg på Angiv oprindelig plan i gruppen Tidsplan, og klik derefter på Angiv oprindelig plan.

  Billede af oprindelig plan

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du opdaterer en oprindelig plan, skal du klikke på Angiv oprindelig plan og derefter vælge den oprindelige plan, som du vil opdatere.

  • Hvis du opdaterer en midlertidig plan, skal du klikke på Angiv midlertidig plan. Vælg de data, du kopierer, på listen Kopier. Klik på den midlertidige plan, du vil opdatere, på listen Til.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder under For:

  • Klik på Hele projektet for at opdatere den oprindelige eller midlertidige plan til hele projektet.

  • Klik på Markerede opgaver for kun at opdatere de oprindelige eller midlertidige data til de opgaver, du valgte i visningen Gantt-diagram.

 6. Vælg, hvordan opdaterede data i den oprindelige plan skal opløftes under Opløft oprindelige planer:

  • Til alle hovedopgaver     Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du vil opdaterede oprindelige data for de markerede opgaver til opløftes til de tilsvarende hovedopgaver. Ellers oprindelige data for hovedopgaver muligvis ikke præcis afspejler underopgaven oprindelige data.

  • Fra underopgaver til markerede hovedopgaver     Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du vil oprindelige data til markerede hovedopgaver skal opdateres, så de afspejler begge sletningerne af underopgaver og tilføjet opgaver, du tidligere har gemt oprindelige værdier.

   Bemærk: Markér begge afkrydsningsfelter, hvis du både markerede underopgaver og deres hovedopgaver.

 7. Klik på OK.

 8. Når du bliver spurgt, om du vil overskrive eksisterende, gemte data, skal du klikke på Ja.

Øverst på siden

Analysere oprindelige og midlertidige data

Når du har indstillet oprindelige eller midlertidige data, kan du sammenligne dem med de planlagte og faktiske data for at se, hvordan dit projekt registreres i forhold til dine oprindelige mål.

Vise oplysninger om projektets oprindelige plan

Når du har indstillet en oprindelig plan til hele projektet, kan du se data til den oprindelige plan ved siden af de aktuelle, planlagte data, de faktiske data og afvigelsen.

 1. Klik på Projektoplysninger under fanen Projekt i gruppen Egenskaber.

  Gruppen Egenskaber under fanen Projekt

 2. Klik på Statistik.

Sammenligne oplysninger i oprindelig plan og planlagte oplysninger

Du kan sammenligne oplysninger i oprindelig plan og planlagte oplysninger på to måder:

 • Hvis du vil se oplysninger om afvigelser i en arkvisning, skal du klikke på fanen Vis. Klik på Tabeller i gruppen Data, og klik derefter på Afgivelse.

 • Hvis du vil have vist oplysninger om afvigelser grafisk, skal du klikke på fanen Vis. Klik på Gantt-diagram i gruppen Opgavevisninger, og klik derefter på Opfølgning – Gantt.

Afvigelsestabellen viser start- og slutdatoer for både planlagte oplysninger og oplysninger til oprindelig plan, hvilket gør det muligt at evaluere din forudsigelse for, hvordan projektet vil forløbe (oprindelig plan) ved at sammenligne med, hvordan projektet faktisk forløber.

Oprindelig plan og faktiske søjler med 2-dages spalter

Der kan være flere årsager til, at projektets afvigelse ikke viser de forventede værdier:

 • Du har måske ikke oprettet en oprindelig plan. Afvigelsen er den oprindelige plans værdi sammenlignet med den faktiske værdi for et felt. Hvis der ikke er en oprindelig plan, beregnes denne forskel ved hjælp af en 0-værdi i felterne for den oprindelige plan. Det resulterer i afvigelser, der er større end selve det planlagte felt. Lad os f.eks. antage, at du har en planlagt omkostning på DKK 60 til en opgave. Hvis der ikke er oprettet en oprindelig plan, er omkostningen til den oprindelige plan DKK 0. I feltet Omkostningsafvigelse vises der derfor DKK 60.

 • Du har måske oprettet flere oprindelige planer, men i Project bruges værdierne kun til den første, oprindelige plan (dvs. værdierne for feltet Oprindelig plan og ikke værdierne fra Oprindelig plan1 til Oprindelig plan10), når afvigelsen beregnes. I dette tilfælde kan du se oplysninger i afvigelsesfelterne, men oplysningerne ser ud til at være forældede og er muligvis for store.

 • Du kan have føjet nye opgaver til et projekt, men du har ikke føjet dem til den oprindelige plan. I dette tilfælde ser du afvigelser, der svarer til de planlagte værdier.

 • Du har muligvis ikke opdaterede, faktiske værdier til de opgaver, der er udført eller i gang. I dette tilfælde svarer afvigelser muligvis til planlagte værdier, eller de er større, end du forventer.

 • Du har muligvis tilføjet nye opgaver eller tildelt ressourcer og derefter indstillet en oprindelig plan, men oplysninger til hovedopgaven i den oprindelige plan er endnu ikke opdateret. I dette tilfælde vises nøjagtige afvigelsesværdier til de individuelle opgaver men ikke til hovedopgaver.

Sammenligne flere oprindelige planer

Hvis du vil beholde poster med omfattende projektdata under planlægningsfasen, kan du oprette flere oprindelige planer, fordi der gemmes flere værdier i oprindelige planer end i midlertidige planer. Brug Gantt-visningen med flere oprindelige planer, hvis du vil se registreringsoplysninger på tværs af flere oprindelige planer.

 1. Klik på Gantt-diagram i gruppen Opgavevisninger under fanen Vis.

  Områdebillede Opgavevisning.

 2. Klik på Flere visninger.

 3. Vælg Gantt med flere oprindelige planer i dialogboksen Flere visninger, og klik derefter på Anvend.

Bemærk: Som standard vises de første, tre oprindelige planer (Oprindelig plan, Oprindelig plan1 og Oprindelig plan2) i Gantt-visningen med flere oprindelige planer. Redigér søjletypografien i Gantt-diagrammet for at se andre oprindelige planer.

Øverst på siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×