Om layoutet i forespørgselsdesign (ADP)

Bemærk: Oplysningerne i dette emne gælder kun for Microsoft Access-projekter (.adp).

Forespørgselsdesign indeholder tre ruder: diagramruden, gitterruden og SQL-ruden.

De tre ruder i forespørgselsdesign

the diagram, grid, and sql panes of the query designer

 • I Diagramruden vises de tabeller, visninger og indbyggede funktioner, du forespørger om. Hver rektangel repræsenterer en tabel, visning eller indbygget funktion og indeholder de tilgængelige datakolonner samt ikoner, der angiver, hvor meget hver kolonne bruges i forespørgslen. Joinforbindelser er angivet ved linjer mellem rektanglerne.

 • Gitterruden indeholder et regnearkslignende gitter, hvor du kan angive indstillinger, f.eks. hvilke datakolonner der skal vises, hvilke rækker der skal markeres, hvordan rækker skal grupperes osv.

 • I SQL-ruden vises SQL-sætningen for forespørgslen. Du kan redigere den SQL-sætning, der er oprettet i forespørgselsdesign, eller du kan indtaste din egen SQL-sætning. Den er særlig nyttig til indtastning af SQL-sætninger, der ikke kan oprettes i diagram- eller gitterruderne, f.eks. foreningsforespørgsler.

Du kan oprette en forespørgsel ved at arbejde i en af ruderne. Du kan angive en kolonne, der skal vises, ved at vælge den i diagramruden, indtaste den i gitterruden eller gøre den til en del af SQL-sætningen i SQL-ruden. Diagram-, gitter- og SQL-ruderne synkroniseres – når du foretager en ændring i en af ruderne, afspejler de andre ruder automatisk ændringen.

Diagramruden

Oversigt over diagramruden

Diagramruden er en grafisk visning af alle de tabeller, visninger, brugerdefinerede funktioner eller underforespørgsler, der er i din forespørgsel. Eventuelle joinrelationer mellem dem vises også.

I diagramruden kan du:

 • Tilføje eller fjerne tabeller, visninger, brugerdefinerede funktioner eller underforespørgsler og angive datakolonner til output.

 • Angive kolonner til sortering af forespørgslen.

 • Angive, at rækker skal grupperes i resultatsættet.

 • Oprette eller redigere joinforbindelser mellem tabeller, visninger, brugerdefinerede funktioner eller underforespørgsler.

Når du foretager en ændring i diagramruden, opdateres gitterruden og SQL-ruden for at afspejle ændringen. Hvis du f.eks. markerer en kolonne til output i vinduet for en tabel, visning, brugerdefineret funktion eller underforespørgsel i diagramruden, føjes datakolonnen til gitterruden og til SQL-sætningen i SQL-ruden.

Om ikoner, afkrydsningsfelter og symboler i diagramruden

Hver enkelt tabel, visning, brugerdefineret funktion eller underforespørgsel vises som et separat vindue i diagramruden. Ikonet i titellinjen for hvert rektangel angiver, hvilken objekttype rektanglet repræsenterer, som det fremgår af følgende tabel.

Ikon

Objekttype

icon image

Tabel

icon image

Visning

icon image

Indbygget funktion

icon image

Underforespørgsel (i FROM-delsætning)


I hvert rektangel vises datakolonnerne for tabellen, visningen eller den brugerdefinerede funktion. Afkrydsningsfelter og symboler vises ud for kolonnenavnene for at angive, hvordan kolonnerne bruges i forespørgslen. I værktøjstip vises oplysninger som f.eks. datatypen for og størrelsen af kolonnerne.

Input source window

I følgende tabel vises en liste over de afkrydsningsfelter og symboler, der bruges i rektanglet for hver enkelt tabel, visning eller brugerdefineret funktion.

Afkrydsningsfelt eller symbol

Beskrivelse

check box
icon image
icon image
icon image

Angiver, om en datakolonne vises i forespørgslens resultatsæt (udvælgelsesforespørgsel) eller bruges i en opdaterings-, tilføjelses-, tabeloprettelses- eller Tilføj værdier-forespørgsel. Marker en kolonne for at føje den til resultaterne. Hvis (Alle kolonner) er markeret, vises alle datakolonner i outputtet.

Det ikon, der bruges med afkrydsningsfeltet, ændres efter den type forespørgsel, du opretter. Når du opretter en sletteforespørgsel, kan du ikke markere individuelle kolonner.

icon image
icon image

Angiver, at datakolonnen bruges til at sortere forespørgselsresultaterne (er en del af en ORDER BY-delsætning). Ikonet vises som A-Å, hvis sorteringsrækkefølgen er stigende, og som Å-A, hvis sorteringsrækkefølgen er faldende.

icon image

Angiver, at datakolonnen bruges til at oprette et grupperet resultatsæt (er en del af en GROUP BY-delsætning) i en totalforespørgsel.

icon image

Angiver, at datakolonnen medtages i en søgebetingelse for forespørgslen (er en del af en WHERE- eller HAVING-delsætning).

icon image

Angiver, at indholdet af datakolonnen opsummeres til output (medtages i en aggregatfunktion, f.eks. SUM eller AVG).

Bemærk: I forespørgselsdesign vises der ikke datakolonner for en tabel, visning eller brugerdefineret funktion, hvis du ikke har tilstrækkelige adgangsrettigheder til den, eller hvis databasedriveren ikke kan returnere oplysninger om den. I sådanne tilfælde vises der i forespørgselsdesign kun en titellinje for tabellen, visningen eller den brugerdefinerede funktion.

Joinforbundne tabeller i diagramruden

Hvis forespørgslen indeholder en joinforbindelse, vises der en joinlinje mellem de datakolonner, som er omfattet af joinforbindelsen. Hvis de joinforbundne datakolonner ikke vises (vinduet for tabellen, visningen, den brugerdefinerede funktion eller underforespørgslen er f.eks. minimeret, eller joinforbindelsen indeholder et udtryk), placeres joinlinjen i titellinjen på det rektangel, der repræsenterer tabellen, visningen, den brugerdefinerede funktion eller underforespørgslen. I forespørgselsdesign vises én joinlinje for hver joinbetingelse.

A single join line between two tables

Formen af ikonet i midten af joinlinjen angiver, hvordan tabellerne eller de tabelstrukturerede objekter er joinforbundne. Hvis der i joindelsætningen bruges en anden operator end lig med (=), vises operatoren i ikonet i joinlinjen. I følgende tabel vises en liste over de ikoner, der kan vises i en joinlinje.

Ikon i joinlinje

Beskrivelse

icon image

Indre joinforbindelse (oprettet med lighedstegn).

Symbol for an inner join based on the "greater than" operator

Indre joinforbindelse baseret på operatoren "større end". (Den operator, der vises i ikonet i joinlinjen, afspejler den operator, der bruges i joinforbindelsen).

icon image

Ydre joinforbindelse, hvor alle rækker i tabellen, der er repræsenteret til venstre, medtages, selvom der ikke er tilsvarende værdier i den relaterede tabel.

icon image

Ydre joinforbindelse, hvor alle rækker i tabellen, der er repræsenteret til højre, medtages, selvom der ikke er tilsvarende værdier i den relaterede tabel.

icon image

En fuldstændig ydre joinforbindelse, hvor alle rækker fra begge tabeller medtages, selvom der ikke er tilsvarende værdier i den relaterede tabel, visning, brugerdefinerede funktion eller underforespørgsel.


Ikonerne i enderne af joinlinjen angiver typen af joinforbindelse. I den følgende tabel vises en liste over typerne af joinforbindelser og de ikoner, der kan vises i enderne på joinlinjen.

Ikon i enderne af joinforbindelse

Beskrivelse

icon image

En-til-en-joinforbindelse

icon image

En-til-mange-joinforbindelse

icon image

Typen af joinforbindelse kan ikke bestemmes af forespørgselsdesign

Gitterruden

Oversigt over gitterruden

I gitterruden kan du angive forespørgselsindstillinger, f.eks. de datakolonner, der skal vises, sortering af resultaterne og de rækker, der skal markeres, ved at indtaste dine valg i et regnearkslignende gitter. I gitterruden kan du angive:

 • De kolonner, der skal vises, og kolonnealiaser.

 • Den tabel, en kolonne tilhører.

 • Udtryk for beregnede kolonner.

 • Sorteringsrækkefølgen for forespørgslen.

 • Søgebetingelser.

 • Grupperingskriterier, herunder de aggregatfunktioner, der skal bruge til oversigtsrapporter.

 • Nye værdier for opdaterings- og tilføj værdier-forespørgsler.

 • Målkolonnenavne for tilføjelsesforespørgsler.

Ændringer, du foretager i gitterruden, afspejles automatisk i diagramruden og SQL-ruden. På samme måde opdateres gitterruden automatisk for at afspejle ændringer, der foretages i de andre ruder.

Om kolonnerne i gitterruden

I rækkerne i gitterruden vises de datakolonner, der bruges i forespørgslen. I kolonnerne i gitterruden vises forespørgselsindstillinger.

Grid pane

De specifikke oplysninger, der vises i gitterruden, afhænger af den forespørgselstype, du opretter. Hvis du opretter en udvælgelsesforespørgsel, indeholder gitterruden andre kolonner, end hvis du opretter en opdateringsforespørgsel.

I følgende tabel vises de gitterkolonner, der kan være i gitterruden.

Kolonne

Forespørgselstype

Beskrivelse

Kolonne

Alle

Viser enten navnet på en datakolonne, der bruges til forespørgslen, eller udtrykket for en beregnet kolonne. Denne kolonne er låst, så den altid er synlig, når du ruller vandret.

Alias

Udvælgelses-, tilføjelses-, opdaterings- og tabeloprettelsesforespørgsel

Angiver enten et alternativt navn for en kolonne eller det navn, du kan bruge for en beregnet kolonne.

Tabel

Udvælgelses-, tilføjelses-, opdaterings- og tabeloprettelsesforespørgsel

Angiver navnet på tabellen, visningen, den brugerdefinerede funktion eller underforespørgslen for den associerede datakolonne. Denne kolonne er tom i forbindelse med beregnede kolonner.

Output

Udvælgelses-, tilføjelses-, og tabeloprettelsesforespørgsel

Angiver, om en datakolonne vises i forespørgselsoutputtet eller ej.

Bemærk:  Hvis det er tilladt i databasen, kan du bruge en datakolonne til sorterings- eller søgedelsætninger uden at vise det i resultatsættet.

Sorteringstype

Udvælgelses- og tilføjelsesforespørgsel

Angiver, at den associerede datakolonne bruges til at sortere forespørgselsresultaterne, og om sorteringen er stigende eller faldende.

Sorteringsrækkefølge

Udvælgelses- og tilføjelsesforespørgsel

Angiver sorteringsrækkefølgen for datakolonner, der bruges til at sortere resultatsættet. Når du ændrer sorteringsrækkefølgen for en datakolonne, opdateres sorteringsrækkefølgen for alle andre kolonner i henhold dertil.

Grupper på

Udvælgelses-, tilføjelses- og tabeloprettelsesforespørgsel

Angiver, at den associerede datakolonne bruges til at oprette en aggregatforespørgsel. Denne gitterkolonne vises kun, hvis du har valgt Grupper efter i menuen Funktioner eller har føjet en GROUP BY-delsætning til SQL-ruden.

Som standard angives værdien for denne kolonne til Grupper efter, og kolonnen bliver en del af GROUP BY-delsætningen.

Når du flytter til en celle i denne kolonne og vælger en aggregatfunktion, der skal anvendes for en associerede datakolonne, tilføjes den resulterende udtryk som en outputkolonne for resultatsættet som standard.

Kriterier

Alle

Angiver en søgebetingelse (filter) for den associerede datakolonne. Skriv en operator (standard er "=") og den værdi, der skal søges efter. Omslut tekstværdier med enkelte anførselstegn.

Hvis den associerede datakolonne er en del af en GROUP BY-delsætning, bruges det udtryk, du skriver, for en HAVING-delsætning.

Hvis du skriver værdier for mere end en celle i gitterkolonnen Kriterier, sammenkædes de resulterende søgebetingelser automatisk med et logisk AND.

Hvis du vil angive flere udtryk for søgebetingelser for en enkelt databasekolonne (f.eks. (fname > 'A') AND (fname < 'M'), skal du føje datakolonnen til gitterruden to gange og indtaste værdier i gitterkolonnen Kriterier for hver enkelt forekomst af datakolonnen.

Or …

Alle

Angiver et yderligere udtryk for søgebetingelser for datakolonnen, der er sammenkædet med tidligere udtryk med et logisk OR. Du kan tilføje flere gitterkolonner af typen Or … ved at trykke på tabulatortasten i den yderste højre kolonne af typen Or ….

Tilføjelsesforespørgsel

Tilføjelsesforespørgsel

Angiver navnet på måldatakolonnen for den associerede datakolonne. Når du opretter en tilføjelsesforespørgsel, forsøges det i forespørgselsdesign at passe kilden sammen med en relevant måldatakolonne. Hvis det ikke er muligt at passe dem sammen i forespørgselsdesign, skal du angive kolonnenavnet.

Ny værdi

Opdaterings- og tilføjelsesværdier

Angiver den værdi, der skal placeres i den associerede kolonne. Indtast et konstanttegnværdi eller et udtryk.

SQL-ruden

Oversigt over SQL-ruden

I SQL-ruden vises SQL-sætningen for den aktuelle forespørgsel. Når du genererer forespørgslen, opdateres og omformateres SQL-ruden automatisk, så den er nem at læse.

I SQL-ruden kan du:

 • Oprette nye forespørgsler ved at indtaste SQL-sætninger.

 • Ændre den SQL-sætning, der er oprettet i forespørgselsdesign, baseret på indstillinger, du angiver i diagram- og gitterruderne.

 • Indtaste sætninger, der udnytter de funktioner, som er specifikke for Microsoft SQL Server.

Sætninger i SQL-ruden

Du kan redigere den aktuelle forespørgsel direkte i SQL-ruden. Når du flytter til en anden rude, formateres sætningen automatisk i forespørgselsdesign, og diagram- og gitterruderne ændres, så de passer til sætningen.

Bemærk:  Du kan indtaste optimeringstip til SQL-sætninger, men de reformateres måske i forespørgselsdesign.

Hvis sætningen ikke kan repræsenteres i diagram- og gitterruderne, og hvis disse ruder er synlige, vises der en fejl i forespørgselsdesign, hvor du får to valgmuligheder:

 • Returnere til SQL-ruden og redigere sætningen.

 • Kassere ændringerne og vende tilbage til den seneste version af SQL-sætningen.

Hvis du vender tilbage til SQL-ruden og fortsætter med at redigere sætningen, nedtones de andre ruder i forespørgselsdesign for at angive, at de ikke længere afspejler indholdet af SQL-ruden.

Du kan også bruge SQL-ruden til at indtaste SQL-sætninger, der ikke kan repræsenteres grafisk i forespørgselsdesign. I sådanne tilfælde sker der det samme i forespørgselsdesign, som når der registreres en fejl. Diagram- og gitterruderne nedtones for at angive, at de ikke repræsenterer den aktuelle sætning. Du kan fortsætte med at redigere sætningen og udføre den som en hvilken som helst anden SQL-sætning.

Bemærk:  Hvis du indtaster en SQL-sætning, men derefter foretager yderligere ændringer i forespørgslen ved at ændre diagram- og gitterruderne, bygges og vises SQL-sætningen igen i forespørgselsdesign. I nogle tilfælde resulterer denne handling i en SQL-sætning, der er opbygget forskelligt fra den, du oprindeligt indtastede (selvom den altid giver det samme resultat). Denne forskel er især sandsynlig, når du arbejder med søgebetingelser, der omfatter flere delsætninger, som er sammenkædet med AND og OR.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×