Modificere, redigere eller ændre en rapport

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Dette emne beskrives de teknikker, du kan bruge til at ændre en eksisterende rapport. Microsoft Office Access 2007 har to visninger, som du kan bruge til at foretage ændringer i rapporten: layoutvisning og designvisning. Dit valg af visning afhænger af, hvilke opgaver du forsøger at udføre. Ender du muligvis bruge begge visninger til at foretage dine ændringer.

Hvad vil du foretage dig?

Beskrivelse af layoutvisning

Beskrivelse af designvisning

Skifte mellem visninger

Modificere en rapport i layoutvisning

Modificere en rapport i designvisning

Beskrivelse af layoutvisning

Layoutvisning er den mest intuitive visning at bruge til rapportmodificering, og den kan bruges til næsten alle de ændringer, du kan komme ud for at ville foretage til en rapport i Office Access 2007. I layoutvisning kører rapporten faktisk, så du kan se dataene stort set, som de vil se ud, når de udskrives. Du kan dog også foretage ændringer til rapportens design i denne visning. Fordi du kan se dataene, mens du modificerer rapporten, er det en yderst praktisk visning til indstilling af kolonnebredder, tilføjelse af grupperingsniveauer eller udførelse af næsten enhver anden opgave, som påvirker rapportens udseende og læsbarhed. Følgende illustration viser rapporten Telefonbog for kunder i layoutvisning.

Rapport i layoutvisning

Den rapport, der vises i layoutvisning, ser ikke helt ud som den udskrevne rapport. Der er f.eks. ikke nogen sideskift i layoutvisning. Hvis du har brugt Sideopsætning til at formatere rapporten med kolonner, vises kolonnerne ikke i layoutvisning. Layoutvisning giver dog en meget god tilnærmelse til den udskrevne rapport. Brug Vis udskrift, hvis du vil se, hvordan den udskrevne rapport ser ud.

Visse opgaver kan ikke udføres i layoutvisning og kræver, at du skifter til designvisning. I visse tilfælde vises der i Access en meddelelse om, at du skal skifte til designvisning for at udføre en bestemt ændring.

Øverst på siden

Beskrivelse af designvisning

Designvisning giver en mere detaljeret visning af rapportens struktur. Du kan se rapporthoved og rapportfod, sidehoveder og sidefødder og gruppehoveder og gruppefødder. Rapporten kører ikke i designvisning, så du kan ikke se de underliggende data, mens du arbejder, men der er visse opgaver, der lettere kan udføres i designvisning end i layoutvisning. Du kan:

 • Indsætte flere forskellige kontrolelementer i en rapport, f.eks. etiketter, billeder, streger og rektangler.

 • Redigere tekstbokskontrolelementkilder i selve tekstboksene uden at bruge egenskabsarket.

 • Ændre visse egenskaber, der ikke er tilgængelige i layoutvisning.

Følgende illustration viser rapporten Telefonbog for kunder i designvisning.

Rapport i designvisning

Øverst på siden

Skifte mellem visninger

Access indeholder en række forskellige metoder til skift mellem visninger. Hvis rapporten allerede er åben, kan du skifte til en anden visning ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:

 • Højreklik på rapporten i navigationsruden, og klik derefter på den ønskede visning i genvejsmenuen.

 • Højreklik på rapportens dokumentfane eller titellinje, og klik derefter på den ønskede visning i genvejsmenuen.

 • Klik på knappen Vis at skifte mellem tilgængelige visninger i gruppen Vis under fanen Startside. Du kan alternativt klikke på pilen under Vis og derefter vælge en af de tilgængelige visninger i menuen. Vis udskrift er ikke tilgængelig i denne menu.

  Billede af Access-båndet

 • Højreklik i det tomme område i selve rapporten, og klik derefter på den ønskede visning. Hvis rapporten er åben i designvisning, skal du højreklikke uden for designgitteret.

 • Klik på en af de små visningsikoner på statuslinjen i Access.

Hvis rapporten ikke er åben, skal du dobbeltklikke på den i navigationsruden for at åbne den i rapportvisning. Hvis du vil åbne rapporten i en anden visning, skal du højreklikke på den i navigationsruden og derefter klikke på den ønskede visning i genvejsmenuen.

Bemærk!: Hvis du skal modificere en rapport, hvori du har brugt Sideopsætning til at oprette flere kolonner (f.eks. en adresseetiketrapport), kan du kun se kolonnerne i Vis udskrift. Når du ser rapporten i rapportvisning eller layoutvisning, viser Access dataene i en enkelt kolonne.

Øverst på siden

Modificere en rapport i layoutvisning

I dette afsnit er der en beskrivelse af nogle af de almindelige rapportmodifikationer, du kan udføre i layoutvisning.

Ændre kolonne- eller feltbredde

Ændre række- eller felthøjden

Tilføje et felt

Beskrivelse af layout for kontrolelementer

Slette et felt eller en kolonne

Ændre sideopsætning

Ændre formateringen af et felt

Binde en tekstboks til et andet felt (ændre et kontrolelements kilde)

Ændre rapportens postkilde

Ombryde tekst i et felt

Tilføje gitterlinjer

Tilføje eller redigere et logo eller et andet billede

Tilføje eller redigere en rapporttitel

Tilføje sidetal, dags dato eller det aktuelle klokkeslæt

Ændre kolonne- eller feltbredde

 1. Klik på et element i den kolonne, du vil justere.

  Der vises en kant omkring elementet for at vise, at feltet er markeret.

 2. Træk i den højre eller venstre kant af rammen, indtil kolonnen har den ønskede bredde.

Øverst på siden

Ændre række- eller felthøjden

 1. Klik på et element i den række, du vil justere.

  Der vises en kant omkring elementet for at vise, at feltet er markeret.

 2. Træk i den øverste eller nederste kant af rammen, indtil rækken har den ønskede højde.

Øverst på siden

Tilføje et felt

 • Klik på Tilføj eksisterende felter i gruppen kontrolelementer under fanen Formater. Knapflade

  Listen over tilgængelige felter vises. Hvis der er felter, der er tilgængelige i andre tabeller, vises disse under Tilgængelige felter i andre tabeller:.

 • Træk et felt fra ruden Feltliste over i rapporten. Når du flytter feltet, angiver et fremhævet område, hvor feltet bliver placeret, når du slipper museknappen.

  Bemærk!: Hvis du vil tilføje flere felter på én gang, skal du holde tasten CTRL nede og klikke på hvert af de ønskede felter i ruden Feltliste. Slip derefter tasten CTRL, og træk felterne over i rapporten. Felterne bliver placeret ved siden af hinanden.

Øverst på siden

Beskrivelse af layout for kontrolelementer

Layout for kontrolelementer er styr, der justerer kontrolelementerne vandret og lodret for at give rapporten et ensartet udseende. Du kan se et kontrolelementlayout som en tabel, hvor hver af tabellens celler indeholder et kontrolelement. Følgende fremgangsmåder viser, hvordan du kan tilføje, fjerne eller omarrangere kontrolelementer i layout for kontrolelementer.

Layout for kontrolelementer findes i to udgaver: tabelformat og stablet.

 • I tabelformat arrangeres kontrolelementerne i rækker og kolonner som i et regneark med overskrifter på tværs øverst. Med layout i tabelformat spænder kontrolelementerne altid over to sektioner i en rapport. Uanset, hvilken sektion kontrolelementerne befinder sig i, er overskrifterne i sektionen ovenfor. Følgende illustration viser et grundlæggende kontrolelementlayout i tabelformat.

  Layout for kontrolelement: tabelformat

 • I stablet layout arrangeres kontrolelementerne lodret som i en papirformular, dvs. med en etiket til venstre for hvert kontrolelement. Stablede layout er altid indeholdt i en enkelt rapportsektion. Følgende illustration viser et grundlæggende kontrolelementlayout i stablet format.

  Layout for kontrolelement: almindeligt stablet

Du kan have flere layout for kontrolelementer af begge typer i en rapport. Du kan f.eks. have et layout i tabelformat for at oprette en række med data for hver post og derefter et eller flere stablede layout nedenunder, som indeholder flere data fra den samme post.

Oprette et nyt layout for kontrolelementer

Access opretter automatisk kontrolelementlayout i kolonneformat i følgende tilfælde:

 • Du opretter en ny rapport ved at klikke på Rapport Knapflade i gruppen Rapporter under fanen Opret.

 • Du opretter en ny rapport ved at klikke på Tom rapport Knapflade i gruppen Rapporter under fanen Opret og trækker derefter et felt fra ruden Feltliste over i rapporten.

I en eksisterende rapport kan du oprette et nyt layout for kontrolelementer ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Vælg et kontrolelement, som du vil føje til layoutet.

 2. Hvis du vil føje flere kontrolelementer til det samme layout, skal du holde tasten SKIFT nede samtidigt med, at du vælger de pågældende kontrolelementer.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Under fanen Arranger i gruppen Layout for kontrolelement skal du klikke på Tabelformat Knapflade eller Stablet Knapflade .

  • Højreklik på det eller de valgte kontrolelementer, peg på Layout, og klik derefter på Tabelformat Knapflade eller Stablet Knapflade .

Access opretter layoutet for kontrolelementer og føjer de valgte kontrolelementer til det.

Skifte layout for kontrolelementer fra tabelformat til stablet, eller fra stablet til tabelformat

Benyt følgende fremgangsmåde for at skifte et helt layout fra den ene layouttype til den anden:

 • Vælg layout for kontrolelementer ved at klikke på den orange layoutvælger i øverste venstre hjørne af layoutet.

  Alle cellerne i layoutet markeres.

 • Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Under fanen Arranger i gruppen Layout for kontrolelement skal du klikke på den ønskede layouttype (Tabelformat Knapflade eller Stablet Knapflade ).

  • Højreklik på layoutet for kontrolelementer, peg på Layout, og klik derefter på den ønskede layouttype.

Access omarrangerer kontrolelementerne i den valgte layouttype.

Opdele et layout for kontrolelementer i to layout

Du kan opdele et layout for kontrolelementer i to layout ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Hold tasten SKIFT nede, og klik på de kontrolelementer, du vil flytte til det nye layout for kontrolelementer.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Under fanen Arranger i gruppen Layout for kontrolelement skal du klikke på den layouttype, du ønsker til det nye layout (Tabelformat Knapflade eller Stablet Knapflade ).

  • Højreklik på de valgte kontrolelementer, peg på Layout, og klik derefter på den layouttype, du ønsker til det nye layout.

Access opretter et nyt layout for kontrolelementer og føjer de valgte kontrolelementer til det.

Flytte rundt på kontrolelementer i et layout for kontrolelementer

 • Du kan flytte et kontrolelement i et layout for kontrolelementer ved at trække det til den ønskede placering. Når du trækker feltet, viser en vandret eller lodret linje, hvor feltet bliver placeret, når du slipper museknappen.

 • Du kan flytte et kontrolelement fra ét layout for kontrolelementer til et andet af samme type. Du kan f.eks. trække et kontrolelement fra ét stablet layout til et andet stablet layout, men ikke til et layout i tabelformat.

Føje kontrolelementer til et layout for kontrolelementer

Sådan føjer du et nyt felt fra ruden Feltliste til et eksisterende layout for kontrolelementer    

 • Du skal blot trække feltet fra ruden Feltliste over i layoutet. En vandret eller lodret linje viser, hvor feltet bliver placeret, når du slipper museknappen.

Sådan føjer du eksisterende kontrolelementer til et eksisterende layout for kontrolelementer    

 1. Vælg det første kontrolelement, du vil føje til layoutet for kontrolelementer.

 2. Hvis du vil føje flere kontrolelementer til det samme layout, skal du holde tasten SKIFT nede samtidigt med, at du vælger de pågældende kontrolelementer. Du kan vælge kontrolelementer i andre layout for kontrolelementer.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis rapporten er åben i designvisning, skal du trække de valgte felter over i layoutet. En vandret eller lodret linje viser, hvor felterne bliver placeret, når du slipper museknappen.

  • Hvis rapporten er åben i layoutvisning:

   1. Klik på den type layout, som du tilføjer til, i gruppen Layout for kontrolelementer under fanen Arranger. Hvis du skal tilføje til et layout i tabelformat, skal du klikke på Tabelformat. Hvis du skal tilføje til et stablet layout, skal du klikke på Stablet.

    Access opretter et nyt layout og føjer de valgte kontrolelementer til det.

   2. Træk det nye layout til det eksisterende layout. En vandret eller lodret linje angiver, hvor felterne placeres, når du slipper museknappen.

Fjerne kontrolelementer fra et layout for kontrolelementer

Hvis du fjerner et kontrolelement fra et layout for kontrolelementer kan du anbringe det hvor som helst i rapporten, uden at det påvirker andre kontrolelementers placering.

 • Vælg det kontrolelement, du vil fjerne fra layoutet. Hvis du vil vælge flere kontrolelementer, skal du holde tasten SKIFT nede og derefter klikke på de kontrolelementer, du vil fjerne. Hvis du vil vælge alle kontrolelementerne i layoutet, skal du klikke på layoutvælgerboksen i det øverste venstre hjørne af layoutet.

 • Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Fjern Knapflade i gruppen Layout for kontrolelement under fanen Arranger.

  • Højreklik på et af de markerede kontrolelementer, peg på Layout, og klik derefter på Fjern.

   Access fjerner de valgte kontrolelementer fra layoutet.

Tip!: For at forhindre, at et kontrolelement bliver indsat i et layout for kontrolelement:, når du flytter den, skal du trykke på og holde CTRL nede, og træk derefter kontrolelementet til det ønskede sted.

Øverst på siden

Slette et felt eller en kolonne

 1. Klik på det felt eller den kolonne, der skal slettes, eller klik på feltets eller kolonnens etiket eller kolonneoverskrift.

  Der vises en kant omkring elementet for at vise, at det er markeret.

 2. Tryk på DELETE.

Toppen af siden

Ændre sideopsætning

Brug gruppen Sidelayout under fanen Sideopsætning til at ændre størrelse, retning, margener osv.

 1. Klik på fanen Sideopsætning.

 2. Klik på Størrelse i gruppen Sidelayout Knapflade for at vælge en anden papirstørrelse.

 3. Klik på Stående Knapflade eller på Liggende Knapflade for at ændre papirretningen.

 4. Klik på Margener Knapflade for at justere rapportens margener.

Øverst på siden

Ændre formateringen af et felt

 1. Vælg det felt, du vil formatere.

 2. Bruge værktøjerne i gruppen skrifttype under fanen Formater til at anvende den ønskede formatering.

  Billede af Access-båndet

Øverst på siden

Binde en tekstboks til et andet felt (ændre et kontrolelements kilde)

 1. Klik i den kolonne eller det felt, som du vil ændre kontrolelementkilden for.

  Der vises en kant omkring elementet for at vise, at feltet er markeret.

 2. Hvis egenskabsarket ikke vises, skal du trykke på F4 for at få det vist.

 3. Under fanen Data for egenskabsarket skal du angive egenskaben Kontrolelementkilde til det nye felt. Du kan enten vælge et felt på rullelisten, eller du kan skrive et udtryk i boksen. Du kan finde hyperlinks til flere oplysninger om udtryk i afsnittet Se også i denne artikel.

Øverst på siden

Ændre rapportens postkilde

 1. Hvis egenskabsarket ikke vises, skal du trykke på F4 for at få det vist.

 2. Klik på Rapport på rullelisten øverst i egenskabsarket.

 3. Klik på fanen Data på egenskabsarket.

 4. På rullelisten Postkilde skal du vælge den tabel eller forespørgsel, du vil bruge til en postkilde eller klikke på Knappen Generator for at få vist Forespørgselsgenerator.

  Bemærk!: Hvis rapporten aktuelt er baseret på en tabel, bliver du i Access spurgt, om du vil oprette en forespørgsel, der er baseret på tabellen. Klik på Ja for at få vist Forespørgselsgenerator og oprette forespørgslen, eller klik på Nej, hvis du vil annullere handlingen. Hvis du vælger at oprette en forespørgsel, bliver den nye forespørgsel rapportens postkilde. Den bliver oprettet som en "integreret" forespørgsel - dvs. en forespørgsel, der er lagret i rapportens Postkilde-egenskab i stedet for som et separat forespørgselsobjekt.

Øverst på siden

Ombryde tekst i et felt

 1. Højreklik på det felt, hvor du ønsker, at teksten ombrydes, og klik på Egenskaber, hvis egenskabsarket ikke vises. Ellers kan du bare klikke på et felt for at markere det.

 2. Indstil egenskaben KanStrækkes til Ja under fanen Format i egenskabsarket.

Øverst på siden

Tilføje gitterlinjer

Hvis kontrolelementerne er indeholdt i et layout for kontrolelementer, kan du tilføje gitterlinjer for at gøre adskillelsen mellem kontrolelementerne mere synlig. Flere oplysninger om layout for kontrolelementer finder du i afsnittet Arbejde med layout for kontrolelementer.

 1. Klik på et felt i et layout for kontrolelementer.

  Der vises en kant omkring feltet for at vise, at det er markeret.

 2. Klik på gitterlinjer under fanen Formatér i gruppen gitterlinjer.

  Billede af Access-båndet

 3. Vælg det ønskede gitterlinjeformat.

Bemærk!: Du kan også tilføje gitterlinjer ved at højreklikke på et felt i et layout for kontrolelementer, pege på Layout, pege på Gitterlinjer og derefter vælge den ønskede type gitterlinjer.

Øverst på siden

Tilføje eller redigere et logo eller et andet billede

Følgende fremgangsmåder viser, hvordan du kan føje et logo til en rapport ved hjælp af værktøjet Logo, og hvordan du kan tilpasse størrelsen på et billedkontrolelement eller et billede i et billedkontrolelement.

Tilføje et logo

 • Klik på Logo i gruppen kontrolelementer under fanen Format. Knapflade

  Dialogboksen Indsæt billede vises.

 • Gå til den mappe, hvor filen med logoet findes, og dobbeltklik på filen.

  Access indsætter logoet i rapportens øverste venstre hjørne.

Tilpasse størrelsen på et kontrolelement, der indeholder et logo eller et andet billede

 1. Klik på det kontrolelement, der indeholder billedet.

  Der vises en kant omkring kontrolelementet for at vise, at det er markeret.

 2. Placer markøren over kanten. Når markøren bliver til en dobbeltpil, kan du trække den i pilenes retning for at gøre billedkontrolelementet større eller mindre.

Bemærk, at standardværdien for egenskaben TilpasStørrelseTilstand for et billede er Klip, hvilket betyder, at billedet beholder den samme størrelse, uanset hvor stort eller lille du gør billedkontrolelementet. Benyt følgende fremgangsmåde, hvis du vil gøre billedet større eller mindre, når du tilpasser størrelsen på kontrolelementet:

Tilpasse størrelsen på logoet eller billedet i kontrolelementet

 1. Marker billedet.

 2. Hvis egenskabsarket ikke allerede vises, skal du trykke på F4 for at få det vist.

 3. Indstil egenskaben TilpasStørrelseTilstand for det nye felt under fanen Format på egenskabsarket.

Indstilling

Beskrivelse

Klip

Billedet beholder sin størrelse, uanset hvor stor eller lille du gør billedkontrolelementet. Hvis du gør billedkontrolelementet mindre end billedet, bliver billedet beskåret.

Stræk

Billedet strækkes både lodret og vandret for at svare til størrelsen på billedkontrolelementet. Billedets oprindelige højde-bredde-forhold bevares ikke, så denne indstilling kan medføre et forvrænget billede, medmindre du nøjagtigt angiver højden og bredden af billedkontrolelementet.

Zoom

Når du ændrer størrelse på billedkontrolelementet, justeres billedet, så det bliver så stort som muligt uden at ændre billedets oprindelige højde-bredde-forhold.

Øverst på siden

Tilføje eller redigere en rapporttitel

Følgende fremgangsmåder viser, hvordan du kan tilføje eller redigere en etiket, der indeholder rapportens titel.

Føje en titel til en rapport

 • Klik på Titel i gruppen kontrolelementer under fanen Formater. Knapflade

  Der føjes en ny etiket til rapporthovedet, og rapportens navn indsættes automatisk som rapportens titel.

 • Når etiketten oprettes, vælges teksten i etiketten automatisk. Hvis du ønsker at ændre teksten, kan du blot begynde at skrive den ønskede titel.

 • Tryk på ENTER, når du er færdig.

Redigere rapportens titel

 1. Dobbeltklik på etiketten med rapportens titel for at placere markøren i etiketten.

 2. Skriv den tekst, du vil bruge som rapporttitel, og tryk derefter på ENTER, når du er færdig.

Øverst på siden

Tilføje sidetal, dags dato eller det aktuelle klokkeslæt

Følgende fremgangsmåder viser, hvordan du kan føje sidetal til en rapport, og hvordan du kan tilføje dags dato eller det aktuelle klokkeslæt.

Tilføje sidetal

 • Klik på Sidetal i gruppen kontrolelementer under fanen Formater. Knapflade

  Dialogboksen Sidetal vises.

 • Vælg det format, den placering og den justering, du ønsker for sidetallene.

 • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis sidetal på første side, hvis du ikke ønsker at få vist sidetal på den første side.

 • Klik på OK.

  Sidetallene indsættes i rapporten. Skift til Vis udskrift for at få vist, hvordan sidetallene vil se ud, når du udskriver rapporten.

Tilføje dato eller klokkeslæt

 • Klik på dato og klokkeslæt i gruppen kontrolelementer under fanen Formater. Knapflade

  Dialogboksen Dato og klokkeslæt vises.

 • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Medtag dato, hvis du ikke ønsker at medtage datoen.

 • Hvis du vil medtage datoen, skal du klikke på det ønskede datoformat.

 • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Medtag klokkeslæt, hvis du ikke ønsker at medtage klokkeslættet.

 • Hvis du vil medtage klokkeslættet, skal du klikke på det ønskede klokkeslætformat.

  Der vises et eksempel på datoen og klokkeslættet i de formater, du har valgt, under Eksempel i dialogboksen.

 • Klik på OK.

Toppen af siden

Modificere en rapport i designvisning

I nogle tilfælde kan du ikke udføre visse modifikationer af rapporten i layoutvisning, og du skal i stedet bruge designvisning.

Tilføje linjenumre

 1. Klik på Tekstboks i gruppen Kontrolelementer under fanen Design Knapflade .

 2. Klik på et åbent område på den sektion, hvor du vil linjenumrene skal vises. I de fleste tilfælde bliver den detaljerede sektion. Du flytter tekstboksen til den endelige placering senere.

  Når du klikker på rapporten, oprettes en ny, ubundet tekstboks.

 3. Klik på etiketten (lige til venstre for den nye tekstboks), og tryk på DELETE.

 4. Klik én gang i den nye tekstboks for at markere den, og klik derefter igen for at placere markøren i tekstboksen.

 5. Skriv = 1 , og tryk derefter på ENTER.

 6. Hvis egenskabsarket ikke allerede vises, skal du trykke på F4 for at få det vist.

 7. Indstil egenskaben LøbendeSum under fanen Data på egenskabsarket til Over alle.

  Bemærk!: Hvis der er tale om en grupperet rapport, og du ønsker, at nummereringen skal starte med 1 for hver gruppe, skal du indstille egenskaben til Over grupper.

 8. Gør tekstboksen smallere ved at placere markøren over størrelseshåndtaget i højre side af tekstboksen og trække den til venstre. Sørg for, at der er plads nok til det største linjenummer, du forventer i rapporten.

 9. Gør om nødvendigt plads til tekstboksen helt til venstre i detaljesektionen ved at trække de eksisterende kontrolelementer i den pågældende sektion til højre eller ved at ændre størrelsen på kontrolelementet længst til venstre i sektionen.

 10. Træk det nye tekstfelt til den placering, du vil det i rapporten.

 11. Skift til rapportvisning, Vis udskrift eller layoutvisning for at få vist linjenumrene.

Få vist et gruppehoved øverst på hver side

For grupper, der strækker sig over flere sider, er det nyttigt at få gruppehovedet vist øverst på hver side, så du nemt kan se, hvilken gruppe dataene er i. Du kan vælge et gruppehoved i layoutvisning, men det er lettere at gøre det i designvisning.

 1. Dobbeltklik på gruppehovedsektionsvælgeren (den vandrette linje over gruppehovedsektionen).

 2. Indstil egenskaben GentagSektion til Ja for egenskabsarket under fanen Format.

Åbne en underrapport i rapportens eget designvisningsvindue

Når du åbner en rapport i designvisning, åbnes alle rapportens underrapporter også i designvisning. Hver underrapport vises dog i dennes underrapportkontrolelement, ikke i et separat vindue. Fordi underrapportkontrolelementet ofte er for lille til, at det er nemt at arbejde i det, er det som regel mere praktisk at åbne underrapporten i dennes eget vindue og derefter redigere den. Benyt en af følgende fremgangsmåder, hvis du vil åbne en underrapport i et nyt vindue:

 • Marker underrapporten, og klik derefter på Underrapport i et nyt vindue i gruppen Funktioner under fanen Design Knapflade .

 • Klik én gang uden for underrapportkontrolelementet for at sikre, at det ikke er markeret, højreklik derefter i underrapportkontrolelementet, og klik derefter på Underrapport i et nyt vindue.

Øverst på siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×