Microsoft-tjenesteaftale

Sidst opdateret: September 2007

Denne kontrakt er indgået mellem Dem og det Microsoft-selskab, der er angivet i afsnit 22 af denne kontrakt. I denne kontrakt benævner vi os selv som "Microsoft," "vi", "os" eller "vores”. Denne kontrakt gælder for alle Microsoft Office Online- og Microsoft Office Live-websteder, -tjenester (herunder foreløbige tjenester) og -software, herunder alle opdateringer, support og alt indhold. I denne kontrakt omtales ovenstående som "tjenesten". Denne kontrakt dækker også Deres brug af eventuelle yderligere Microsoft-tjenester, som De tilmelder Dem, mens denne kontrakt er i kraft, medmindre andre vilkår følger med disse tjenester. Hvis det er tilfældet, gælder sådanne medfølgende vilkår. De indestår for, at De er mindst 18 år eller har nået myndighedsalderen i det land eller den region, De bor, og at alle de oplysninger, De giver er sande og korrekte. Hver tjeneste kan have andre indsendte meddelelser eller regelsæt. Alle sådanne meddelelser og regelsæt er inkorporeret som henvisning i denne kontrakt.

De kan kun gøre brug af tjenesten, hvis De accepterer disse vilkår. Såfremt De ikke kan acceptere vilkårene, har De ikke ret til at bruge tjenesten. Ved denne kontrakt begrænser og fraskriver vi os ansvar for tjenesten i det omfang det er muligt efter lovgivningen. Læs disse afsnit i kontrakten omhyggeligt.

På denne side

Hvornår De må benytte tjenesten

Hvordan De må benytte tjenesten

Hvordan De ikke må benytte tjenesten

Deres tjenestekonto

Tilknyttede kontobrugere

Hvordan kan vi ændre denne kontrakt

Debiteringer og fakturering

Ændring af tjenesten – Annullering eller ophør

Begrænsninger på tjeneste

En tjeneste kan være en foreløbig version

Microsoft har ikke redaktionel kontrol

Beskyttelse af personlige oplysninger

Software

Materialer, som Microsoft licenserer til Dem

Windows Live™ ID

Deres transaktioner med andre

Feedback

Vores meddelelser til Dem; Deres meddelelser til os

Ingen garanti

Ansvarsbegrænsning

Krav skal indgives inden for et år

Microsoft-virksomhed, Gældende lov og Sted for konfliktløsning

Kontraktfortolkning

Tildeling

Force majeure

Meddelelser

DNS (Domain Name Service)

Toppen af siden

1.   Hvornår De må benytte tjenesten
Hvis De opretter en konto til tjenesten, kan De benytte tjenesten, så snart De har afsluttet tilmeldingsprocessen. Som angivet under installationsprocessen vil dele af tjenesten muligvis ikke være tilgængelige med det samme, da de skal konfigureres. Hvis De ikke opretter en konto for at kunne benytte tjenesten, kan De benytte den tilgængelige tjeneste med det samme.

Toppen af siden

2.   Hvordan De må benytte tjenesten
Ved brug af tjenesten skal De

 1. overholde alle love,

 2. overholde eventuelle regelsæt eller andre meddelelser, vi har stillet til rådighed,

 3. overholde Microsofts anti-spam-regler,

 4. opbevare Deres adgangskode forsvarligt og

 5. straks underrette os, hvis De hører om en sikkerhedsovertrædelse, der har relation til tjenesten.

Toppen af siden

3.   Hvordan De ikke må benytte tjenesten
Mens De bruger tjenesten, må De ikke

 • bruge tjenesten på en måde, der er til skade for Microsoft eller for Microsofts associerede selskaber, forhandlere, distributører og/eller leverandører (også kaldet “Microsofts parter”),

 • være engageret i, lette eller yderligere ulovlig opførsel,

 • skade, deaktivere, overbebyrde eller forringe tjenesten (eller netværkene, der er forbundet til tjenesten) eller forstyrre andres brug af eller fornøjelse ved tjenesten,

 • gensælge eller redistribuere tjenesten eller en del af tjenesten, medmindre De har en forhandlerkontrakt med Microsoft, der giver Dem tilladelse dertil,

 • bruge en vilkårlig del af tjenesten som en destination med hyperlink til gentagne uopfordrede meddelelser eller uønskede kommercielle meddelelser (“spam”),

 • bruge uautoriseret software eller tjenester fra tredjepart til at få adgang til Microsofts instant messaging-netværk (som aktuelt kendes som .NET Messenger),

 • brug af automatiserede processer eller tjenester til at få adgang til/eller bruge tjenesten (som f.eks. en BOT, en spider, periodisk cache af oplysninger, der lagres af Microsoft, eller “meta-searching”), eller

 • brug af uautoriserede midler til at ændre eller omdirigere eller forsøge på at omdirigere tjenesten.

Toppen af siden

4.   Deres tjenestekonto
De kan oprette en konto og adgangskode til tjenesten. Tjenesten kan sætte Dem i stand til at give andre personer ret til at oprette medlemskonti og adgangskoder knyttet til Deres konto. Disse konti kaldes "tilknyttede konti." De er ansvarlig for alle aktiviteter vedrørende Deres konto, tilknyttede konti og adgangskoder.

Toppen af siden

5.   Tilknyttede kontobrugere
Hvis De er bruger af en tilknyttet konto, har indehaveren af tjenestekontoen den fulde kontrol over Deres tilknyttede konto. Denne kontrol omfatter også retten til at afslutte tjenesten, lukke eller ændre Deres tilknyttede konto til enhver tid, og i visse tilfælde til at anmode om og modtage brugeroplysninger om computer og tjeneste, der har relation til Deres tilknyttede konto. Alle data, der relaterer til Deres tilknyttede konto, samles og afleveres til kontoindehaveren og Microsoft.

Toppen af siden

6.   Hvordan kan vi ændre denne kontrakt
Microsoft kan til enhver tid uden forudgående varsel ændre denne kontrakt. Hvis vi foretager en væsentlig ændring til denne kontrakt, underrettes De mindst 30 dage, inden ændringen finder sted. Hvis De ikke kan acceptere ændringen, skal De annullere og stoppe brugen af tjenesten, inden ændringen træder i kraft. Hvis De ikke ophører med at bruge tjenesten, vil den fortsatte brug af tjenesten høre under den ændrede kontrakt.

Toppen af siden

7.   Debiteringer og fakturering
Dette afsnit gælder i alle de situationer, hvor De skal betale Microsoft direkte for en tjeneste. Hvis De betaler en anden virksomhed end Microsoft for en tjeneste, oplyses vilkårene for debiteringer og fakturering af det pågældende selskab. Selvom De ikke betaler for tjenesten, vil De muligvis stadig modtage opkrævninger, som er forbundet med brug af tjenesten, f.eks. debiteringer for telefon- og internetadgang, sms'er, trådløs tjeneste og andre datatransmissioner.

 • Betaling. Ved tilmelding til tjenesten skal De oplyse en betalingsmetode. De skal bekræfte, at De er autoriseret til at bruge betalingsmetoden. De autoriserer os til at opkræve Dem for betaling af tjenesten vha. betalingsmetoden og for enhver betalt funktion i den pågældende tjeneste, som De vælger at tilmelde Dem eller bruge, mens denne kontrakt er gældende. Hvis det beløb, der skal debiteres Deres betalingsmetode, er større end det forudautoriserede beløb, oplyser vi Dem beløbet mindst 10 dage, inden vi debiterer beløbet.

 • Debiteringer. De skal betale tjenestetakster forud. Vi kan opkræve Dem for mere end en af Deres tidligere faktureringsperioder på én gang. Hvis vi har oplyst Dem, at tjenesten vil blive leveret på ubegrænset tid, eller at den vil blive fornyet automatisk, kan vi automatisk forny Deres tjeneste og opkræve Dem for en fornyelsesperiode.

 • Opdateringer til Deres faktureringskonto. De skal sørge for, at alle oplysninger i Deres faktureringskonto er nøjagtige og opdaterede, herunder Deres faktureringsadresse og en eventuel udløbsdato for Deres betalingsmetode. De har adgang til og kan foretage ændringer til Deres faktureringskonto på https://billing.microsoft.com. De kan til enhver tid ændre Deres betalingsmetode. Hvis De oplyser os, at vi skal ophøre med at benytte Deres betalingsmetode, men undlader at oplyse en alternativ betalingsmetode, annullerer vi Deres tjeneste. Deres opsigelse til os vil først få indflydelse på de beløb, vi debiterer Deres faktureringskonto, når vi inden for et rimeligt tidsrum har haft mulighed for at reagere på Deres anmodning.

 • Prøvetilbud. De modtager muligvis tjenesten gratis i et begrænset tidsrum eller et andet prøvetilbud. Hvis De deltager i et prøvetilbud, skal De, medmindre vi oplyser Dem andet, annullere tjenesten i slutningen af prøveperioden for at undgå at blive opkrævet beløb, eller for at undgå at Deres tjeneste nedgraderes til en tjeneste uden abonnementsgebyr. Hvis De ikke annullerer tjenesten, og vi har oplyst Dem, at tjenesten automatisk vil blive konverteret til et betalingsabonnement i slutning af prøveperioden, skal De autorisere os til at debitere Deres betalingsmetode for den pågældende tjeneste. Hvis vi nedgraderer Deres tjeneste til en, som der ikke opkræves et abonnementsgebyr for, vil alle Deres data muligvis ikke være tilgængelige for Dem, og Microsoft kan slette disse data permanent fra vores servere. De er ansvarlig for at foretage de nødvendige trin for at sikkerhedskopiere Deres data og sikre, at De vedligeholder Deres primære forretningsmidler.

 • Priser og prisstigninger.

  • Prisen for tjenesten er eksklusive moms, takster for telefon- og internetadgang, sms'er, trådløs tjeneste og andre datatransmissioner, medmindre andet er angivet. Momsen og disse takster er Deres ansvar. Omkostninger forbundet med veksling af valuta baseres på Deres aftale med Deres betalingsmetodeudbyder.

  • Hvis Deres tjenestetilbud er for en bestemt tidsperiode og til en bestemt pris, vil prisen gælde for den pågældende tidsperiode. Når tilbudsperioden slutter, vil De blive opkrævet en ny pris for den pågældende tjeneste.

  • Vi kan ændre prisen for tjenesten fra tid til anden, men vi giver Dem mindst 30 dages varsel, inden den nye pris træder i kraft. Hvis De ikke kan acceptere den nye pris, skal De annullere og stoppe brugen af tjenesten, inden den nye pris træder i kraft. Hvis Deres tjeneste er tidsbaseret, f.eks. månedlig eller årlig, træder den nye pris i kraft den dato, som vi angiver.

 • Tjenestekonvertering. Det vil være muligt for Dem at skifte til en anden tjeneste. Gør De det, giver De os autorisation til debitere Deres betalingsmetode for de nye tjenestetakster. Hvis De skifter til en tjeneste, som vi ikke opkræver et abonnementsgebyr for, eller hvis gebyr er lavere, kan vi, men er ikke nødt til at refundere Dem enten den ikke-benyttede del af gebyret for den tjeneste med abonnementsgebyr, som De tidligere har brugt, eller også refunderer vi Dem forskellen i tjenestegebyrbeløbet. De må ikke kreditere eventuelle tilbagebetalinger til andre tjenester.

 • Tilbagebetalinger. Ingen beløb kan refunderes, medmindre det udtrykkeligt er angivet eller er angivet ved lov. Omkostningerne for eventuelle tilbagebetalinger, vil være for Deres regning, medmindre andet er angivet ved lov.

 • Betalinger til Dem. For at modtage en betaling skal De straks give os alle de oplysninger, vi skal bruge for at kunne foretage betalingen (f.eks. oplysninger vedr. den bankkonto, der skal krediteres beløbet). Deres ret til at modtage betalingen indtræder først, når De har givet os de oplysninger, vi anmoder om. De er ansvarlig for nøjagtigheden af de oplysninger, De giver os, og eventuelle afgifter, De skal afholde pga. modtagelsen af en betaling. Hvis De modtager en betaling, som De ikke er berettiget til, kan vi tilbageføre betalingen eller søge om at få den tilbagebetalt, og De skal acceptere at samarbejde med os i den forbindelse.

 • Online kontoudtog, fejl. Vi giver Dem kun et onlineudtog. Gå til https://billing.microsoft.com for at få vist, udskrive eller anmode om en papirudskrift af Deres udtog. Hvis De anmoder os om at sende Dem en kopi, kan vi opkræve et gebyr derfor. En papirudskrift dækker kun de 120 dage, der ligger forud for Deres anmodning. Hvis vi er skyld i en fejl på Deres regning, undersøger og retter vi den umiddelbart efter, De har oplyst os derom. De skal oplyse os inden 120 dage, efter De opdager fejlen på Deres regning. Hvis De ikke overholder denne frist, er vi ikke forpligtet til at rette fejlen. De frigør os fra al erstatningspligt og krav om tab, der måtte opstår som følge eventuelle fejl, som De ikke rapporterer til os inden 120 dage, efter De opdager fejlen på Deres onlinekontoudtog. Hvis De ikke overholder denne frist, er vi ikke forpligtet til at rette fejlen.

 • Sene betalinger. I det omfang lovgivningen gør det muligt, kan vi fastsætte et gebyr ved for sen betaling, hvis De ikke betaler rettidigt uanset eventuelle spørgsmål, De har rejst i forbindelse med Deres regning. De skal betale disse gebyrer ved for sen betaling, når vi opkræver dem. Gebyret ved for sen betaling vil være mindre end 1% af det ubetalte beløb hver måned eller den maksimale sats, der er tilladt ved lov. Vi kan benytte en tredjepart til at inddrive tidligere forfaldne beløb. De skal betale alle rimelige omkostninger, som vi pådrager os for at inddrive tidligere forfaldne beløb. Disse omkostninger kan omfatte rimelige udgifter til advokatsalær og andre sagsomkostninger. Vi kan indstille tjenesten midlertidigt eller annullere tjenesten, hvis De ikke betaler hele det skyldige beløb eller til tiden.

Toppen af siden

8.   Tjenesteændringer, -annullering eller -ophør

 • Af Microsoft. Vi kan ændre tjenesten uanset grund til enhver tid og uden forudgående varsel. Vi kan annullere eller standse midlertidigt hele Deres tjeneste eller en del af Deres tjeneste uanset grund til enhver tid og uden forudgående varsel, også hvis De misligholder vilkårene i denne kontrakt. Gør vi det, ophører Deres ret til at gøre brug af tjenesten med det samme. Hvis vi annullerer tjenesten, er De fortsat forpligtet til at betale de beløb, der opkræves fra Deres faktureringskonto. Hvis vi annullerer tjenesten uden grund, refunderer vi Dem den ubenyttede del af tjenestegebyret for den pågældende periode på pro rata-basis.

 • Foretaget af Dem. De kan annullere tjenesten uanset grund til enhver tid. Gå til https://billing.microsoft.com for at få oplysninger om annullering af tjenesten. Der opkræves et annulleringsgebyr for nogle tjenestetilbud, og De skal betale samtlige annulleringsgebyrer som angivet i det materiale, der beskriver tilbuddet. Hvis de annullerer tjenesten, er De fortsat forpligtet til at betale de beløb, der opkræves fra Deres faktureringskonto.

 • Data. Hvis tjenesten afsluttes eller annulleres af Dem eller os uanset grunden hertil, kan Microsoft slette Deres data permanent fra vores servere. De er ansvarlig for at foretage de nødvendige trin for at sikkerhedskopiere Deres data og sikre, at De vedligeholder Deres primære forretningsmidler.

 • Frafald af rettigheder og forpligtelser. I det omfang det er nødvendigt for at gennemføre denne kontrakts ophør, giver begge parter afkald på alle rettigheder og vedtægter i henhold til gældende lov eller bestemmelser for at anmode om eller opnå domstolenes intervention for at bringe denne kontrakt til ophør.

Toppen af siden

9.   Begrænsninger på tjenesten
Microsoft kan etablere begrænsninger for tjenesten. Vi kan f.eks. begrænse

 • antallet af dage tjenesten opbevarer e-mail-meddelelser, debatforumindlæg og andet indhold, som Microsoft, De eller andre brugere har indsendt eller leveret,

 • antallet af og størrelsen på e-mail-meddelelser, som De kan sende eller modtage via tjenesten,

 • den maksimale lagringsplads på Microsofts servere, som er til rådighed for Dem,

 • mængden af båndbredde, der er tilgængelig for trafik til et websted, som vi værter for Dem,

 • antallet af brugere på Deres konto eller tilknyttede konti,

 • antallet af tjenestekonti, som De kan abonnere på med et kreditkort,

 • hvor længe vi beholder en inaktiv tjenestekonto, som vi definerer som en, hvor De ikke logger på tjenesten i en længere periode og

 • antallet af transaktioner, De kan gennemføre via tjenesten.

Hvis de overskrider de offentliggjorte tjenestegrænser, forbeholder Microsoft sig ret til at annullere Deres tjeneste.

Toppen af siden

10.   En tjeneste kan være en foreløbig version
En bestemt tjeneste kan være en foreløbig version. Den fungerer muligvis ikke på samme måde som den endelige version af funktionen eller softwaren. Vi kan udskifte den med den endelige, kommercielle version. Vi kan vælge ikke at udgive en kommerciel version. Vi forbeholder os også ret til at ændre en foreløbig tjeneste til enhver tid uden forudgående varsel.

Toppen af siden

11.   Microsoft har ikke redaktionel kontrol

 • Indhold. Microsoft, De, Deres tilknyttede kontobrugere og tredjeparter kan være i stand til at indsende eller lagre materialer, herunder data, dokumenter, oplysninger, annoncer, kommunikation, meddelelser og hyperlinks til tredjepartswebsteder (“indhold”) på tjenesten. Tjenesten omfatter offentligt tilgængelige områder, f.eks. et offentligt websted, som Microsoft betjener for Dem, en fælles BBS-tjeneste, fælles kalender eller andet offentligt område, som muliggør, at De kan kommunikere med andre (“tjenestens offentlige områder”). Den omfatter også områder af tjenesten, hvortil De kan styre andres adgang, f.eks. fælles arbejdssteder på Microsoft-servere (“private områder af tjenesten”).

 • Immaterielle rettigheder. Microsoft godkender ikke uautoriserede brug af indhold, som er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder. De er indforstået med, at deling af indhold, der er i strid med andres ophavsret og immaterielle rettigheder, er i strid med denne kontrakt. De erklærer og garanterer, at Deres eller andres brug og offentliggørelse af indholdet ikke er i strid med de immaterielle rettigheder tilhørende enhver tredjepart. De er indforstået med, at Microsoft kan fjerne indhold til enhver tid uden forudgående varsel, såfremt indholdet er i strid med denne kontrakt eller et gældende regelsæt, eller når vi har god grund til at tro, at det er nødvendigt at gøre således.

 • Overføre indhold. De er indforstået med, at Microsoft ikke styrer eller godkender indholdet, som De og andre overfører eller stiller til rådighed for denne tjeneste. Microsoft gør ikke krav på ejerskab af det indhold, som De eller andre uploader eller stiller til rådighed. Ved at uploade eller stille indhold til rådighed på offentlige områder af tjenesten, giver De Microsoft og offentligheden gratis, ubegrænset verdensomspændende og endelig tilladelse til at

  • bruge, ændre, kopiere, distribuere og vise indholdet i forbindelse med tjenesten og

  • offentliggøre Deres navn sammen med indholdet.

   De giver også offentligheden tilladelse til at tildele disse rettigheder til andre. De erklærer og garanterer, at De har alle de nødvendige rettigheder til at tildele rettighederne i dette afsnit, og at brug og offentliggørelse af indholdet ikke er i strid med nogen lovgivning. Microsoft betaler Dem ikke for indhold, som de uploader til tjenestens offentlige områder. Dette afsnit gælder kun for lovligt indhold og kun i den udstrækning, at brug og offentliggørelse af det lovlige indhold ikke er i strid med lovgivningen.

 • Private områder af tjenesten. De er indforstået med, at det kan være nødvendigt at foretage teknisk behandling af indholdet for at

  • lagre og hente indholdet,

  • overholde netværkets tekniske forbindelseskrav eller

  • overholde tjenestens begrænsninger.

 • Hyperlinks til tredjepartswebsteder. Tjenesten kan indeholde hyperlinks til tredjepartswebsteder. Disse tredjepartswebsteder er ikke styret af Microsoft. Hvis Microsoft har inkluderet disse hyperlinks i tjenesten, stiller vi dem blot til rådighed for Dem. Inkludering af disse hyperlinks er ikke nogen blåstempling fra Microsofts side af de pågældende tredjepartswebsteder, tjenester eller produkter. Microsoft forbeholder sig ret til at deaktivere hyperlinks til tredjepartswebsteder, som De eller andre kunder indsender til tjenesten.

Toppen af siden

12.   Beskyttelse af personlige oplysninger

 • Adgang og oplysninger. For at kunne gennemføre og stille denne tjeneste til rådighed indsamler vi visse oplysninger om Dem. Vi bruger og beskytter disse oplysninger som beskrevet iMicrosoft online erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger . Specielt kan vi få adgang til eller fremlægge oplysninger om Dem inklusive indholdet af Deres kommunikation for at

  • opfylde loven eller reagere over for retmæssige forespørgsler eller retsskridt,

  • beskytte Microsofts eller vore kunders rettigheder eller ejendomsret, inklusive håndhævelse af vore aftaler eller regler, der styrer Deres brug af tjenesterne eller

  • handle, når vi er i god tro og mener, at sådan adgang eller afsløring er nødvendig for at beskytte den personlige sikkerhed for Microsofts medarbejdere, kunder eller offentligheden.

   De er indforstået med adgangen og afsløringerne, der er nævnt i dette afsnit.

 • Overførsel af personlige oplysninger. Personlige oplysninger, der er opsamlet gennem tjenesten, kan lagres og behandles i USA eller i ethvert andet land eller region, hvor Microsoft eller Microsofts associerede selskaber, datterselskaber eller agenter vedligeholder faciliteter. Ved at bruge tjenesten accepterer De, at en sådan overførsel af oplysninger kan finde sted uden for Deres land eller region. Microsoft overholder safe harbor-konceptet, som det amerikanske handelsministerium har indført med hensyn til indsamling, brug og tilbageholdelse af data fra EU. De kan læse mere om overførsel af disse data i Erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger.

 • Data om ydeevne og forbrug. For at kunne stille denne tjeneste til rådighed for Dem skal vi indsamle visse oplysninger om tjenestens ydeevne, Deres computer samt Deres forbrug af tjenesten. Vi kan hente disse oplysninger automatisk fra Deres computer. Disse data kan ikke identificere Dem personligt.

 • Filtreringsteknologi. Vi kan bruge teknologi eller andre midler til at beskytte tjenesten, beskytte vores kunder eller forhindre Dem i at misligholde denne kontrakt. Eksempler omfatter filtrering til brug for standsning af spam og virusser eller forøgelse af sikkerhed. Disse midler kan være til hinder for Deres brug af tjenesten.

 • Praksis for beskyttelse af personlige oplysninger. Ved at bruge tjenesten har De eventuelt mulighed for at indsamle personlige oplysninger om tredjeparter via Deres transaktioner med sådanne tredjeparter. Gør De det, er De indforstået med (a) at uploade et regelsæt for beskyttelse af personlige oplysninger på Deres websted, der som minimum angiver nogle eller alle personlige oplysninger, som De indsamler fra sådanne tredjeparter, (b) at stille et hyperlink til Deres politik om beskyttelse af personlige oplysninger til rådighed på Deres websteds startside og på alle sider, hvor de indsamler personlige oplysninger fra tredjeparter, herunder udtjekningssider, og (c) kun at bruge personlige oplysninger som det udtrykkeligt er tilladt via Deres regler for beskyttelse af personlige oplysninger.

Toppen af siden

13.   Software

 • Brug. Hvis De modtager software fra os som del af tjenesten, er Deres brug af denne software omfattet af licensbetingelserne, som De accepterede for denne software. Hvis De ikke accepterede nogen licens, så tildeler vi eller en af vore associerede selskaber (afhængigt af hvor De bor) Dem rettigheden til kun at bruge softwaren til den tjeneste, der er autoriseret i denne kontrakt og kun til det antal computere, der er angivet i Deres tjenestetilbud. Vi eller en af vore associerede selskaber (afhængig af hvor De bor) forbeholder os alle andre rettigheder til softwaren. Medmindre De modtager anden underretning, stopper Deres ret til at bruge softwaren, når Deres ret til at bruge tjenesten bringes til ophør eller udløber, og De skal omgående afinstallere softwaren. Vi kan deaktivere softwaren, efter den dato tjenesten stopper.

 • Opdatering. Vi kan automatisk tjekke Deres version af softwaren. Vi kan automatisk overføre opgraderinger af softwaren til Deres computer til opdatering, forbedring og yderligere udvikling af tjenesten.

 • Omfanget af licensen. Ophavsret og anden immaterialeret og traktater beskytter softwaren. Softwaren er licenseret og ikke solgt. Denne kontrakt giver Dem kun visse rettigheder til at bruge softwaren. Microsoft forbeholder sig alle øvrige rettigheder. De må ikke foretage disassemblering, dekompilering eller reverse engineering af noget software, der er inkluderet i denne tjeneste, undtagen og kun i det omfang loven udtrykkeligt tillader denne aktivitet.

 • Eksportlovgivning. Softwaren er underlagt amerikansk eksportlovgivning. De skal overholde alle danske og internationale eksportlove og -vedtægter, der gælder for softwaren. Lovgivningen omfatter restriktioner på destinationer, slutbrugere og endelig brug af softwaren. Yderligere oplysninger finder De påwww.microsoft.com/exporting.

Toppen af siden

14.   Materialer, som Microsoft licenserer til Dem

 • Medieelementer og skabeloner. De har muligvis adgang til multimediebilleder, multimedieklip, animationer, lyde, musik, former, videoklip og skabeloner, der leveres sammen med tjenesten. Er det tilfældet, må De kopiere og bruge medieelementer og autorisere, vise og distribuere dem, sammen med Deres ændringer som del af Deres softwareprodukter inklusive Deres websteder, men De må ikke (i) sælge, autorisere eller distribuere kopier af selve medieelementerne eller som del af nogen samling eller produkt, hvis produktets primære værdi ligger i medieelementerne; (ii) tillade kunder til Deres produkt nogen rettighed til at autorisere eller distribuere medieelementerne; (iii) autorisere eller distribuere nogen medieelementer, der inkluderer fremstillinger af identificerbare individer, regeringer, logoer, initialer, emblemer, varemærker eller entiteter for nogen kommercielle formål eller til at udtrykke eller antyde nogen blåstempling eller forbindelse med noget produkt, entitet eller aktivitet; eller (iv) frembringe frastødende eller ærekrænkende arbejder som defineret af loven på det tidspunkt, arbejdet blev udført, ved brug af medieelementerne.

  Hvis De henter medieelementer og skabeloner fra Microsoft Office Online-webstedet, kan De kun bruge dem, hvis De har en gyldig licens til en Microsoft Office-pakke eller et af pakkens programmer eller et Microsoft-softwareprodukt, der indeholder Microsoft Clip Gallery eller Microsoft Clip Organizer (eller en Microsoft erstatning for Microsoft Clip Organizer).

 • Dokumenter. De kan have adgang til oplysninger på tjenesten, så som hvidbøger, knowledge base-artikler, dataark og ofte stillede spørgsmål (FAQ) ("dokumenter"). De må kun bruge dokumenterne til orientering. De må ikke kopiere, distribuere, ændre eller foretage afledninger fra dokumenterne. Undervisningsinstitutioner, der officielt er godkendt i henhold til lokal lovgivning, må kun hente og kopiere dokumenter til distribution i klasseværelset.

 • Begrænsninger. Licensen til at bruge de medieelementer, skabeloner og dokumenter, der følger med tjenesten, omfatter ikke en licens til designet eller layoutet af tjenesten eller et websted, der ejes, betjenes, licenseres eller styres af Microsoft. De må ikke kopiere eller videresende logoer, grafik, lyde eller billeder fra tjenesten, medmindre Microsoft udtrykkeligt har givet tilladelse dertil. Microsoft og Microsofts leverandører hverken garanterer eller indestår for, at medieelementerne, skabelonerne og dokumenterne er nøjagtige og velegnet til Deres formål. Deres inkludering i tjenesten er ikke nogen blåstempling af dem fra Microsofts side. Intet fra denne tjeneste er tænkt som professionelt råd, herunder, men ikke begrænset til, råd om investeringer, skat eller juridisk bistand.

Toppen af siden

15.   Windows Live™ ID
Vi kan også stille Windows Live ID-brugeroplysninger til rådighed til brug sammen med tjenesten. Windows Live ID er en godkendelseswebtjeneste med flere funktioner, der gør det lettere for Dem at logge på websteder. Der må ikke anvendes nogen former for software eller hardware, der reducerer antallet af brugere, som kan få direkte adgang til eller bruge Windows Live ID (også kaldet software eller hardware til brug for "multipleksing" eller "pooling"). De er ene og alene ansvarlig for alle transaktioner med tredjepart (herunder annoncører), som understøtter Windows Live ID, inkl. levering af og betaling for varer og tjenester. Denne kontrakt gælder for Dem, hver gang De opretter adgang til eller bruger Windows Live ID-brugeroplysninger. Når De bruger Windows Live ID til at få adgang til et websted eller en tjeneste, gælder vilkårene for det websted eller den tjeneste også for Dem. Læs altid vilkårene for brug, hver gang De besøger et websted eller en tjeneste.

Toppen af siden

16.   Deres transaktioner med andre
Hvis De modtager noget fra en tredjepart (inklusive tjenester tilbudt af tredjepart) gennem tjenesten, forstår De, at Deres forbindelse med hensyn til disse ting er indgået direkte med tredjeparten og ikke med Microsoft. I det tilfælde at De gør en klage gældende, der har relation til eller implicerer en tredjepart, skal De udelukkende gøre klagen gældende over for tredjeparten, og De vil ikke gøre en sådan klage gældende over for Microsoft, heller ikke selv om Microsoft deltog ved at fakturere for den pågældende tredjepart. De er ene og alene ansvarlig for Deres transaktioner med tredjepart, herunder

 • levering af og betaling for varer og tjenester,

 • behandling af ordrer, betalinger og andre transaktioner,

 • kundesupport, der har relation til ordrer eller transaktioner, f.eks. mistede ordrer, faktureringstvister, betalinger osv.),

 • fastlæggelse, indsamling og fremsendelse til den relevante myndighed af eventuelle skatter/afgifter, som opstår fra eller har relation til sådanne ordrer eller transaktioner, og

 • køb eller brug, som foretaget af Dem eller Deres tilknyttede konti, af tredjeparts produkter og tjenester.

De indestår for og garanterer, at

 • de produkter og tjenester, De annoncerer for, sælger og distribuerer, er lovlige til salg og distribution og ikke er i strid med denne kontrakt,

 • De har alle de nødvendige licenser, som sætter Dem i stand til at sælge, distribuere og annoncere for de varer og tjenester, De udbyder,

 • al salg og annoncering skal være i henhold til gældende lov og

 • De overholder al gældende lov, herunder love om beskyttelse af personlige oplysninger, der vedrører indsamling af oplysninger fra tredjepart.

Toppen af siden

17.   Feedback
Hvis De giver Microsoft feedback angående tjenesten, giver De Microsoft vederlagsfrit ret til at bruge, dele og kommercialisere Deres feedback på alle måder og til alle formål. De giver også tredjeparter vederlagsfrit de patentrettigheder, der er nødvendige, for at deres produkter, teknologi og tjenester kan køre sammen med specifikke dele af en Microsoft-software eller -tjeneste, som er omfattet af feedbacken. De giver ikke feedback, der er underlagt en licens, som kræver, at Microsoft licenserer software eller dokumentation til tredjepart, da vi har inkluderet Deres feedback i disse. Disse rettigheder fortsætter, efter denne kontrakts udløb.

Toppen af siden

18.   Vores meddelelser til Dem; Deres meddelelser til os
Denne kontrakt eksisterer i elektronisk form. Vi har lovet at sende Dem visse oplysninger i forbindelse med denne tjeneste, og vi har ret til sende Dem disse oplysninger i elektronisk form. Der kan være andre oplysninger om tjenesten, som lovgivningen kræver, at vi sender til Dem. Vi kan sende disse oplysninger til Dem i elektronisk form.

Vi kan stille disse påkrævede oplysninger til rådighed for Dem

 • via e-mail til den e-mail-adresse, De har angivet ved tilmelding til tjenesten, eller

 • på Deres hjemmeside når vi sender den første e-mail-meddelelse til Dem på Deres hjemmeside.

Meddelelser betragtes som leveret og modtaget på e-mail-meddelelsens afsendelsesdato. Så længe De har adgang til og kan bruge tjenesten, har De den nødvendige software og hardware til at modtage disse meddelelser. Hvis De ikke er indforstået med at modtage meddelelser elektronisk, skal De annullere tjenesten.

De kan underrette Microsoft som angivet på Deres hjemmeside eller https://billing.microsoft.com.

Toppen af siden

19.   Ingen garanti
Microsoft yder ingen garanti for tjenestens stabilitet eller nøjagtighed og ej heller for de resultater, der kan opnås fra tjenesten. De er indforstået med, at sikkerhedsmekanismerne i tjenesten har iboende begrænsninger, og at De er ansvarlig for at afgøre, om tjenesten opfylder Deres behov.

Vi stiller tjenesten til rådighed, som den er og forefindes og med alle mangler.” De bærer selv risikoen for brug af tjenesten. I det omfang gældende lovgivning gør det muligt, stiller Microsoft-parterne ingen udtrykkelige garantier eller betingelser. De kan have yderligere rettigheder i henhold til gældende lokal lovgivning, hvilket nærværende kontrakt ikke kan ændre. I det omfang gældende lovgivning gør det muligt, udelukker vi stiltiende garantier eller betingelser, herunder dem for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, håndværksmæssig indsats, ikke-krænkelse af ophavsrettigheder og tilfredsstillende kvalitet.

Toppen af siden

20.   Ansvarsbegrænsning
De kan fra Microsoft-parterne kun få erstatning for direkte tab op til det beløb, der svarer til tjenestetaksten for én måned eller det beløb, der svarer til 5 amerikanske dollars (alt efter hvilket beløb der er størst). I det omfang gældende lov gør det muligt, kan De ikke få dækket andre krav på erstatning fra Microsoft-parterne, herunder for følgeskader, tabt fortjeneste, særlige, indirekte eller hændelige skader.

Denne begrænsning gælder i:

 • tjenesten,

 • indhold (herunder kode), på tredjeparts internetsteder, tredjepartsprogrammer eller tredjepartsregelsæt,

 • virus og andre deaktiverende funktioner, der påvirker Deres adgang til og brug af tjenesten,

 • inkompatibilitet mellem tjenesten og andre tjenester, software og hardware,

 • forsinkelser eller fejl, som De oplever i forbindelse med at initiere, udføre eller gennemføre transmissioner, transaktioner i forbindelse med tjenesten,

 • erstatningskrav for kontraktbrud, garantibrud eller manglende overholdelse af betingelser, objektivt ansvar, forsømmelse eller andre erstatningskrav.

Det gælder også, selv om

 • denne beføjelse ikke yder fuld kompensation for eventuelle tab, eller ikke opfylder deres egentlige formål, eller

 • Microsoft havde eller burde have haft kendskab til risikoen for tabene.

Nogle stater tillader ikke fraskrivelse eller begrænsning af ansvaret for hændelige skader eller følgeskader, hvorfor ovennævnte begrænsning muligvis ikke gælder for Dem. Ovenstående gælder muligvis heller ikke for Dem, fordi der i Deres stat eller land/region ikke tillades udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader, følgeskader eller andre skader.

Toppen af siden

21.   Krav skal indgives inden for et år
I det omfang gældende lovgivning gør det muligt, skal ethvert krav med relation til denne kontrakt eller tjeneste være indgivet inden for et år. Startdatoen for perioden på et år er den dato, hvor kravet kunne være indgivet for første gang. Hvis kravet ikke indgives, vil det fremover være udelukket for indgivelse. Dette afsnit gælder for Dem og Deres efterfølgere. Det gælder også for Microsoft and Microsofts efterfølgende ejere og for dem, som Microsoft transporterer sin ret til.

Toppen af siden

22.   Microsoft-virksomhed, gældende lov og sted for konfliktløsning

Denne kontrakt er indgået mellem Dem og Microsoft i Deres land eller område. I tabellen nedenfor skal De vælge det land eller den region, hvor De bor (hvis De tilmelder Dem til tjenesten som enkeltperson), eller hvor Deres virksomhed er lokaliseret (hvis det er Deres virksomhed De tilmelder til tjenesten). Ved siden af den finder De den Microsoft-virksomhed, som De er ved at indgå kontrakt med, og valgmulighederne for lovgivning og sted for løsning af eventuelle konflikter med Microsoft.

Vælg det land eller område, hvor De bor, eller hvor Deres virksomhed har hovedsæde

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052
USA

Lovgivningen i staten Washington regulerer den retlige fortolkning af denne kontrakt og er gældende i forbindelse med kontraktbrud uden hensyntagen til principperne for lovkonflikter. Alle andre retskrav, herunder krav mht. forbrugerbeskyttelseslovgivning, love om illoyal konkurrence og for erstatning uden for kontrakt, er underlagt lovgivningen i den stat, hvor De er bosiddende i USA, eller, hvis De bor uden for USA, lovgivningen i det land eller den region, hvor vi yder Dem tjenesten. De og vi er uigenkaldeligt enige om, at enhver konflikt, der måtte opstå som resultat af, eller som på nogen måde er relateret til denne kontrakt, hører under jurisdiktionen af staten eller forbundsdomstolene i King County, Washington, USA.

Microsoft Luxembourg S.à.r.l.
20 Rue Eugene Ruppert
Immeuble Laccolith, 1st Floor
Luxembourg 2543

Lovgivningen i Luxembourg regulerer den retlige fortolkning af denne kontrakt og er gældende i forbindelse med kontraktbrud uden hensyntagen til principperne for lovkonflikter. Alle andre retskrav, herunder krav mht. forbrugerbeskyttelseslovgivning, love om illoyal konkurrence og for erstatning uden for kontrakt, er underlagt lovgivningen i det land eller den region, hvor vi yder Dem tjenesten. De og vi er uigenkaldeligt enige om, at enhver konflikt, der måtte opstå som resultat af, eller som på nogen måde er relateret til denne kontrakt, hører under jurisdiktionen af Luxembourgs domstole.

Microsoft Company Ltd (MSKK)
Odakyu Southern Tower,
2-2-1 Yoyogi, Shibuya-ku,
Tokyo 151-8583
Japan

Denne kontrakt og alle forhold, der måtte opstå som resultat af, eller som på nogen måde er relateret til denne kontrakt, er underlagt lovgivningen i Japan. De og vi er uigenkaldeligt enige om, at Tokyo District Court har enekompetence til behandle sager som første instans.

Microsoft Operations, Pte Ltd
1 Marina Boulevard
#22-01 One Marina Blvd
Singapore 01898

Denne kontrakt er underlagt lovgivningen i Singapore. Enhver tvistighed, der opstår ud fra eller i forbindelse med denne aftale, inklusive alle spørgsmål vedrørende dens eksistens, gyldighed eller ophævelse, skal referere til og endelig afgøres ved voldgift i Singapore i overensstemmelse med reglerne om voldgift i Singapore International Arbitration Center, disse regler er inkorporeret som henvisning i denne paragraf. Domstolen skal bestå af en voldgiftsmand, der skal udpeges af formanden for SIAC. Voldgiftssproget skal være engelsk. Voldgiftsmandens beslutning vil være endelig, bindende og uomstødelig og kan bruges som grundlag for dom herom i alle lande eller regioner.

Microsoft Regional Sales Corporation, et selskab underlagt lovgivningen i staten Nevada, USA, med en afdeling i Singapore, med hovedsæde
438B Alexandra Road,
#04-09/12, Block B,
Alexandra Technopark
Singapore, 119968

Denne kontrakt er underlagt lovgivningen i staten Washington uden hensyntagen til principperne for lovkonflikter. Enhver tvistighed, der opstår ud fra eller i forbindelse med denne aftale, inklusive alle spørgsmål vedrørende dens eksistens, gyldighed eller ophævelse, skal referere til og endelig afgøres ved voldgift i Singapore i overensstemmelse med reglerne om voldgift i Singapore International Arbitration Center, disse regler er inkorporeret som henvisning i denne paragraf. Domstolen skal bestå af en voldgiftsmand, der skal udpeges af formanden for SIAC. Voldgiftssproget skal være engelsk. Voldgiftsmandens beslutning vil være endelig, bindende og uomstødelig og kan bruges som grundlag for dom herom i alle lande eller regioner.

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052
USA

Denne kontrakt er underlagt lovgivningen i staten Washington uden hensyntagen til principperne for lovkonflikter. Jurisdiktionen af staten eller forbundsdomstolene i King County, Washington, United States har ikke alene kompetence.

Microsoft Korea, Inc.
POSCO Bldg
8th Floor
892 Daechi 4-Dong
Kangnam-Gu
Seoul, Korea 135-777

Denne kontrakt er underlagt lovgivningen i Den Koreanske Republik. De og vi er uigenkaldeligt enige om, at Seoul District Court har enekompetence til behandle sager som første instans.

Microsoft Taiwan Corporation
8F, No 7 Sungren Road
Shinyi Chiu, Taipei
Taiwan 110

Denne kontrakt er underlagt lovgivningen i Taiwan. De og vi udpeger uigenkaldeligt Taipei District Court som den domstol, der som første instans har jurisdiktion ved eventuelle konflikter, der måtte opstå som resultat af eller på nogen måde er relateret til denne kontrakt.

Toppen af siden

23.   Kontraktfortolkning
Alle dele af denne kontrakt gælder i det omfang gældende lovgivning gør det muligt. En domstol kan gøre gældende at en del af denne kontrakt ikke kan håndhæves. I det tilfælde skal den pågældende del erstattes med vilkår, hvis hensigt ligger så tæt op ad den oprindelige del, som ikke kan håndhæves. Resten af denne kontrakt forbliver intakt. Denne kontakt sammen med eventuelle regelsæt og andre meddelelser, vi udleverer, udgør hele kontrakten vedrørende tjenesten mellem Microsoft and Dem. Den erstatter alle andre kontrakter eller erklæringer vedrørende denne tjeneste. Hvis De har fortrolighedsaftaler i forbindelse med tjenesten, forbliver disse aftaler i kraft. De kan f.eks. have været tester på en foreløbig version af en tjeneste. Overskrifterne på afsnittene i denne kontrakt begrænser ikke de øvrige vilkår i denne kontrakt.

Toppen af siden

24.   Tildeling
Microsoft kan tildele Dem denne kontrakt delvist eller i sin helhed, til enhver tid uden forudgående varsel. De må ikke tildele denne kontrakt eller dele deraf til nogen anden part. Ethvert forsøg derpå vil være uden retsvirkning. De kan i stedet for annullere Deres tjeneste. Den anden part kan derefter oprette en tjenestekonto og indgå sin egen kontrakt med os.

Toppen af siden

25.   Force majeure
Microsoft er ikke ansvarlig for tab eller skader og kan ej heller anses for at have begået kontraktbrud i tilfælde af hændelser eller omstændigheder, som er uden for Microsofts kontrol, herunder krig, invasion, strømsvigt, terrorangreb, jordskælv eller udefra kommende omstændigheder, som mennesker ikke kan afværge.

Toppen af siden

26.   Bemærkninger
Børsnoteringer
De børsnoteringer, der vises på tjenesten, leveres af S&P ComStock, Inc. Medmindre andet er angivet, vises børsnoteringerne med 20 minutters forsinkelse (NASDAQ-børsnoteringer er forsinket mindst 15 minutter). Børsnoteringer, der er angivet som "realtidsnoteringer" gøres straks tilgængelige efter modtagelse fra S&P ComStock, Inc. Men Deres faktiske modtagelse af realtidsnoteringer kan være påvirket af forsinkelser i transmissionen via internettet eller af andre årsager. Alle børsnoteringer er markeret med "time of last trade" (tidspunkt for seneste handel) for at angive dataenes betimelighed.

Alle de oplysninger, som leveres af S&P ComStock, Inc. ("ComStock") og dets associerede selskaber ("ComStock Information"), og som er inkluderet i tjenesten, ejes af eller er givet i licens til ComStock og dets associerede selskaber, og enhver bruger har tilladelse til at gemme, manipulere, analysere, omformatere, udskrive og vise ComStock Information til eget personlig brug. Under ingen omstændigheder må en bruger offentliggøre, gensende, gendistribuere eller på anden måde reproducere ComStock Information i et andet format til nogen anden, og ingen bruger må anvende ComStock Information i eller i forbindelse med nogen virksomhed eller kommercielt forehavende, herunder, men ikke begrænset til, værdipapirer, investeringer, bogføring, bankvirksomhed, juridiske forretninger eller medieforretninger eller -virksomhed. Inden De gennemfører en værdipapirhandel, der er baseret på ComStock Information, anbefales det, at De konsulterer Deres mægler eller anden økonomisk rådgiver for at kontrollere oplysningerne. Hverken ComStock eller dets associerede selskaber yder nogen udtrykkelige eller stiltiende garantier (herunder, men ikke begrænset til, garantier eller salgbarhed, egnethed til et bestemt formål), hvad angår ComStock Information. ComStock Information leveres til brugerne som oplysningerne er og forefindes. Hverken ComStock eller dets associerede selskaber kan holdes ansvarlig over for en bruger eller nogen anden person for afbrydelser, unøjagtigheder, fejl eller udeladelser uanset årsag i ComStock Information eller for eventuelle skader (direkte, indirekte, følgeskader, pønalt begrundede skader eller skader, der medfører pønal erstatning), som måtte opstår derfra.

Meddelelse om ophavsret
Hele indholdet af tjenesten er ophavsretligt beskyttet. Copyright © 2006 Microsoft Corporation og/eller dets leverandører, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399 U.S.A. Alle rettigheder forbeholdes.

Respekter copyright
Venligst respekter kunstnernes rettigheder. Indhold som f.eks. musik, fotos og video kan være beskyttet af copyright. Folk, som vises i indholdet, kan have ret til at kontrollere brugen af deres billede. De må ikke dele andre folks indhold, medmindre De ejer rettighederne, har tilladelse fra ejeren, eller deling på anden måde er lovlig.

Meddelelse om varemærke
Microsoft er et registreret varemærke, der tilhører Microsoft Corporation. Yderligere oplysninger om varemærker findes på http://www.microsoft.com/library/toolbar/3.0/trademarks/en-us.mspx. Enhver rettighed, der ikke udtrykkeligt er givet, er forbeholdt.

Meddelelser og procedurer for påstand om krænkelse af ophavsret
I henhold til Digital Millennium Copyright Act (17 USC § 512 (c ) (2) skal meddelelser om påstand om krænkelse af ophavsret sendes til vores udpegede agent. Alle henvendelser, der ikke er relevante i henhold til følgende procedure, vil ikke blive besvaret. Læs Meddelelse og procedure for påstand om krænkelse af ophavsret.

Toppen af siden

27.   Domain Name Service

 • Tjeneste. Hvis De registrerer, fornyer eller overfører et domænenavn via tjenesten, sætter Microsoft Dem i forbindelse med den anerkendte registrator, Melbourne IT Limited. Melbourne IT eller en anden anerkendt registrator registrerer, fornyer eller overfører domænenavnet. Domænetjenestekontrakterne for ccTLD'er og gTLD'er (“Domain Service Contracts”) er kontrakter mellem Melbourne IT eller en anden anerkendt registrator og Dem - ikke mellem Dem og Microsoft. Domænetjenestekontrakterne gælder for registrering, fornyelse og overførsel af Deres domænenavn. Deres brug af domænenavnet er også underlagt ICANN-reglerne (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Disse regler omfatter bl.a. ICANN's Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, der findes på http://www.icann.org/udrp/#udrp.

 • Microsoft har ingen indflydelse på tilgængeligheden af et domænenavn, som De ønsker at registrere eller forny. De erklærer og garanterer, at et domænenavn, som De registrerer, fornyer eller overfører via tjenesten og Melbourne IT, på ingen måde krænker tredjeparts rettigheder.

 • Offentligt register. De er indforstået med, at Deres kontaktoplysninger, f.eks. navn, postadresse.

 • Ophør af tjeneste. Bortset fra i løbet af de første fem dage efter De tilmelder Dem tjenesten, vil Deres domænenavn forblive registreret for den indeværende årlige periode, hvis De eller vi annullerer tjenesten. Men det vil ikke længere fungere sammen med tjenesten. Det vil ikke fungere sammen med Deres e-mail-tjeneste eller pege på Deres websted. De vil være ansvarlig for at forny og betale det relevante fornyelsesgebyr for domænenavnet, når enten vi eller De har annulleret tjenesten. Annullering af tjenesten kan medføre opkrævning af et annulleringsgebyr, og De skal betale samtlige annulleringsgebyrer som beskrevet i materialet, der beskriver tilbuddet. Hvis De vælger at annullere tjenesten, er De fortsat forpligtet til at betale alle beløb og annulleringsgebyrer, der opkræves fra Deres faktureringskonto ikke.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×