Microsoft Software-licensbetingelser

Tilføjelsesprogrammet Microsoft Office Live Meeting Lotus Notes

Disse licensbetingelser er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller en af dennes associerede selskaber, afhængigt af hvor du bor) og dig. Læs dem. De gælder for den software, der er angivet ovenfor, hvilket omfatter det medie du modtog den på, hvis nogen. Betingelserne gælder også eventuelle Microsoft-

 • opdateringer

 • tillæg

 • internetbaserede tjenester og

 • supporttjenester

for softwaren, medmindre andre betingelser ledsager disse elementer. I det tilfælde gælder de betingelser. VED AT BRUGE SOFTWAREN ACCEPTERER DU BETINGELSERNE. HVIS DU IKKE ACCEPTERER DEM, MÅ DU IKKE BRUGE SOFTWAREN.

Hvis du er indforstået med disse licensbetingelser, har du følgende rettigheder

 1. RET TIL AT INSTALLERE OG ANVENDE. Du må installere og bruge et vilkårligt antal kopier af softwaren på de enheder, der kører gyldigt licencerede kopier af Microsoft Office Live Meeting 2007.

 2. OMFANG AF LICENS Softwaren er licenseret og ikke solgt. Denne aftale giver dig kun visse rettigheder til at bruge softwaren. Microsoft forbeholder sig alle andre rettigheder. Medmindre gældende lov giver dig flere rettigheder på trods af denne begrænsning, kan du kun bruge softwaren, således som der udtrykkeligt er givet tilladelse til i denne aftale. Dermed skal du overholde alle tekniske begrænsninger i softwaren, der kun tillader dig at bruge den på visse måder. Du må ikke

  • arbejde dig uden om tekniske begrænsninger i softwaren,

  • foretage reverse engineering, dekompilering eller disassemblering af softwaren, undtagen og kun i det omfang gældende lovgivning tillader, på trods af denne begrænsning,

  • oprette flere kopier af softwaren end det antal, der er angivet i aftalen, eller som er tilladt i henhold til gældende love, på trods af denne begrænsning,

  • offentliggøre software, så andre kan kopiere den,

  • udleje, lease eller udlåne softwaren,

  • overføre softwaren eller denne aftale til en tredjepart eller

  • bruge softwaren til kommercielle softwareværtstjenester.

 3. SIKKERHEDSKOPI. Du må oprette én sikkerhedskopi af softwaren. Du må kun bruge den til at geninstallere softwaren.

 4. DOKUMENTATION. Alle de personer, der har gyldig adgang til din computer eller interne netværk, må kopiere og bruge dokumentationen til deres egne, interne formål.

 5. EKSPORTLOVE. Softwaren er underlagt USA's eksportlove og -bestemmelser. De skal overholde alle nationale og internationale eksportlove og -bestemmelser, der gælder for softwaren. Disse love omfatter restriktioner for destinationer, slutbrugere og slutbrug. Du kan finde flere oplysninger på http://www.microsoft.com/exporting.

 6. SUPPORT. Da softwaren leveres "som den er og forefindes", yder vi muligvis ikke support til den.

 7. HELE AFTALEN. Aftalen og betingelserne for tillæg, opdateringer, internetbaserede tjenester og support, som du bruger, udgør hele aftalen for softwaren og supporttjenesterne.

 8. GÆLDENDE LOV.

  • USA. Hvis du køber softwaren i USA, regulerer Washingtons statslige love fortolkningen af aftalen og gælder for krav ved overtrædelsen af denne, uanset uoverensstemmelse mellem lovprincipper. De statslige love, hvor du bor, regulerer alle andre krav, herunder krav vedrørende forbrugerbeskyttelseslove, love om unfair konkurrence og ved skadevoldende handling.

  • Uden for USA. Hvis du køber softwaren i et andet land, er det det pågældende lands love, der gælder.

 9. JURIDISK VIRKNING. I denne aftale beskrives bestemte juridiske rettigheder. Du kan have andre rettigheder i henhold til lovgivningen i dit eget land. Du kan også have rettigheder i forhold til den part, du har købt softwaren hos. Denne aftale tilsidesætter ikke dine rettigheder i henhold til lovgivningen i dit eget land, hvis lovgivningen i dit eget land ikke tillader en sådan tilsidesættelse.

 10. FRASKRIVELSE AF GARANTI. SOFTWAREN ER GIVET I LICENS "SOM DEN ER OG FOREFINDES" OG MED ALLE FEJL. DU BÆRER RISIKOEN VED BRUG. MICROSOFT STILLER INGEN UDTRYKKELIGE GARANTIER, GARANTIER ELLER BETINGELSER. DU KAN HAVE ANDRE FORBRUGSRETLIGE RETTIGHEDER I HENHOLD TIL DEN LOKALE LOVGIVNING, SOM DENNE AFTALE IKKE KAN ÆNDRE. VI FRASIGER OS STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER I DET OMFANG, DET ER MULIGT UNDER DEN LOKALE LOVGIVNING.

 11. BEGRÆNSNING OG UNDTAGELSE AF BEFØJELSER OG SKADER. DU KAN FRA MICROSOFT KUN OPNÅ DIREKTE ERSTATNINGSBELØB OP TIL USD 5,00. DU KAN IKKE OPNÅ ANDRE ERSTATNINGSBELØB, HERUNDER FOR FØLGESKADER, MISTET INDTÆGT, SPECIELLE, INDIREKTE ELLER TILFÆLDIGE SKADER.

  Begræsningen gælder for

  • alt, der relaterer til softwaren, tjenester, indhold (herunder kode) på websteder fra tredjeparter eller programmer fra tredjeparter, og

  • erstatning for brud på kontrakt, brud på garanti eller betingelser, skærpet ansvar, uagtsomhed eller anden skadevoldende handling i det omfang, der er tilladt i henhold til gældende lov.

   Det gælder også, selvom Microsoft kendte eller burde have kendt til muligheden for skaderne. Begrænsningen eller undtagelsen gælder muligvis heller ikke for dig, hvis dit land ikke tillader undtagelse eller begrænsning af tilfældige skader, følgeskader eller andre skader.

Bemærk: Da denne software sælges i Quebec, Canada, er nogle af klausulerne i aftalen gengivet på fransk nedenfor.

Remarque : Ce logiciel étant distribué au Québec, Canada, certaines des clauses dans ce contrat sont fournies ci-dessous en français.

EXONÉRATION DE GARANTIE. Le logiciel visé par une licence est offert « tel quel ». Toute utilisation de ce logiciel est à votre seule risque et péril. Microsoft n’accorde aucune autre garantie expresse. Vous pouvez bénéficier de droits additionnels en vertu du droit local sur la protection des consommateurs, que ce contrat ne peut modifier. La ou elles sont permises par le droit locale, les garanties implicites de qualité marchande, d’adéquation à un usage particulier et d’absence de contrefaçon sont exclues.

LIMITATION DES DOMMAGES-INTÉRÊTS ET EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES. Vous pouvez obtenir de Microsoft et de ses fournisseurs une indemnisation en cas de dommages directs uniquement à hauteur de 5,00 $ US. Vous ne pouvez prétendre à aucune indemnisation pour les autres dommages, y compris les dommages spéciaux, indirects ou accessoires et pertes de bénéfices.

Cette limitation concerne :

 • tout ce qui est relié au logiciel, aux services ou au contenu (y compris le code) figurant sur des sites Internet tiers ou dans des programmes tiers ; et

 • les réclamations au titre de violation de contrat ou de garantie, ou au titre de responsabilité stricte, de négligence ou d’une autre faute dans la limite autorisée par la loi en vigueur.

Elle s’applique également, même si Microsoft connaissait ou devrait connaître l’éventualité d’un tel dommage. Si votre pays n’autorise pas l’exclusion ou la limitation de responsabilité pour les dommages indirects, accessoires ou de quelque nature que ce soit, il se peut que la limitation ou l’exclusion ci-dessus ne s’appliquera pas à votre égard.

EFFET JURIDIQUE. Le présent contrat décrit certains droits juridiques. Vous pourriez avoir d’autres droits prévus par les lois de votre pays. Le présent contrat ne modifie pas les droits que vous confèrent les lois de votre pays si celles-ci ne le permettent pas.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×