Lære mere om SmartArt-grafik

Denne artikel indeholder

Oversigt over SmartArt-grafik

Hvad skal du tænke på, når du vælger et layout?

Om tekstruden

Typografi, farver og effekter til SmartArt-grafik

Animation til SmartArt-grafik

Sådan oprettes SmartArt-grafik

Oversigt over SmartArt-grafik

SmartArt-grafik er en visuel gengivelse af dine oplysninger og ideer. Du kan oprette SmartArt-grafik ved at vælge mellem mange forskellige layout, så du hurtigt, nemt og effektivt kan formidle dit budskab. Med SmartArt-grafik, især kombineret med andre funktioner som temaer, kan du oprette flotte illustrationer blot med nogle få klik med musen.

Du kan oprette SmartArt-grafik i Excel, PowerPoint, Word eller i en e-mail i Outlook. I andre Office-programmer kan du ikke oprette SmartArt-grafik, men du kan kopiere og indsætte SmartArt-grafik som billeder i disse programmer.

Du kan ændre udseendet af SmartArt-grafikken ved at ændre udfyldningen af figuren eller teksten, ved at tilføje effekter som skygger, refleksioner, skær eller bløde kanter eller ved at tilføje tredimensionelle (3D) effekter som facetter eller rotation.

Da PowerPoint-præsentationer ofte indeholder dias med punktopstillinger, kan du konvertere diastekst til SmartArt-grafik. Du kan også hurtigt konvertere billedet på et dias til SmartArt-grafik ved hjælp af de nye fotoorienterede layout i SmartArt-grafikken. Desuden kan du føje animationer til SmartArt-grafik i PowerPoint-præsentationer.

Læs mere om, hvordan du opretter SmartArt-grafik.

Toppen af siden

Hvad skal du tænke på, når du vælger et layout?

Når du vælger et layout til SmartArt-grafik, skal du spørge dig selv, hvad du gerne vil udtrykke, og om du ønsker dine oplysninger vist på en bestemt måde. Som en del af denne proces, når du opretter SmartArt-grafik, bliver du bedt om at vælge en type, f.eks. Proces, Hierarki eller Relation. En type svarer til en kategori af SmartArt-grafik, og hver enkelt type indeholder flere forskellige layout.

Når du vælger et layout til SmartArt-grafik, skal du spørge dig selv, hvad du gerne vil udtrykke, og om oplysningerne skal vises på en bestemt måde. Da du hurtigt og nemt kan skifte layout, kan du prøve forskellige layout (fra forskellige typer), indtil du finder det, der bedst illustrerer dit budskab. Prøv dig frem med forskellige typer og layout, og tag udgangspunkt i tabellen nedenfor.

Hvis du vil

Skal du bruge denne type

Vise ikke-sekventielle oplysninger

Liste

Vise trinnene i en proces eller på en tidslinje

Proces

Vise en gentaget proces

Cyklus

Oprette et organisationsdiagram

Hierarki

Vise et beslutningstræ

Hierarki

Illustrere forbindelser

Relation

Vise, hvordan delene er relateret til helheden

Matrix

Bruge billeder til at bibringe eller fremhæve indhold.

Billede

Vise de forholdsmæssige relationer med den største komponent øverst eller nederst

Pyramide

Overvej også den mængde tekst, du har. Mængden af tekst og antallet af figurer, du skal bruge, vil ofte være udslagsgivende for, hvilket layout der ser bedst ud. Betyder detaljerne mere end oversigtspunkterne eller omvendt? SmartArt-grafik virker generelt mest effektivt, når antallet af figurer og mængden af tekst er begrænset til nøglepunkter. Større tekstmængder kan virke forstyrrende i SmartArt-grafikken og gøre det vanskeligere at formidle budskabet visuelt. Nogle former for layout, f.eks. en Trapezliste i typen Liste fungerer dog udmærket sammen med større tekstmængder.

Noget SmartArt-grafiklayout indeholder et begrænset antal figurer. Layoutet Modsatrettede pile i typen Relation er f.eks. designet til at vise to modstridende ideer eller koncepter. Kun to figurer kan indeholde tekst, og layoutet kan ikke ændres, så det kan vise flere ideer eller koncepter.

Layout med modvægtspile

Hvis du skal formidle mere end to ideer, skal du skifte til et andet layout, der har mere end to figurer til tekst, f.eks. layoutet Grundlæggende pyramide i typen Pyramide. Husk, at hvis du ændrer SmartArt-grafiklayout eller type, kan det ændre betydningen af dine oplysninger. Et SmartArt-grafiklayout med pile, der peger til højre, f.eks. Grundlæggende proces i typen Proces, har en anden betydning end SmartArt-grafik med pile, der danner en cirkel, f.eks. Kontinuerlig cyklus i typen Cyklus. Pile angiver ofte forløb eller udvikling i en bestemt retning, hvorimod et lignende layout med forbindelseslinjer i stedet for pile angiver forbindelser, men ikke nødvendigvis forløb.

Hvis du ikke kan finde præcis det layout, du ønsker, kan du tilføje og fjerne figurer i SmartArt-grafikken for at justere layoutets struktur. Layoutet Grundlæggende proces i typen Proces vises f.eks. med tre figurer, men det kan være, at der i din proces kun er brug for to figurer, eller der kan være brug for fem. Efterhånden som du tilføjer eller fjerner figurer og redigerer teksten, opdateres placeringen af figurerne og mængden af tekst automatisk, og det oprindelige design og den oprindelige kant omkring layoutet af SmartArt-grafikken bevares.

Når du vælger et layout, vises pladsholdertekst (f.eks. [Tekst]). Du kan udskifte pladsholderteksten med dit eget indhold. Pladsholdertesten udskrives ikke og vises ikke under en PowerPoint-præsentation, men de figurer, der indeholder pladsholdertekst, vises og udskrives altid, medmindre du sletter dem.

Bemærkninger: 

  • Hvis du synes, at din SmartArt-grafik ser lidt kedelig ud, kan du skifte til et andet layout, der indeholder underfigurer, eller du kan anvende en anden SmartArt-typografi eller farvevariation.

  • Når du skifter layout, overføres det meste af din tekst og andet indhold, farver, effekter og tekstformatering automatisk til det nye layout.

Toppen af siden

Om tekstruden

Brug tekstruden til at skrive og redigere den tekst, der vises i SmartArt-grafikken. Tekstruden vises til venstre for SmartArt-grafikken. Når du tilføjer og redigerer indhold i tekstruden, opdateres SmartArt-grafikken automatisk – figurer tilføjes eller fjernes efter behov.

Billede af tekstruden, der viser niveau 1- og niveau 2-tekst

Når du opretter SmartArt-grafik, er SmartArt-grafikken og tekstruden udfyldt med pladsholdertekst, som du kan erstatte med dine egne oplysninger. Øverst i tekstruden kan du redigere den tekst, der bliver vist i SmartArt-grafikken. Nederst i tekstruden kan du få vist yderligere oplysninger om SmartArt-grafikken.

I SmartArt-grafik, der indeholder et fast antal figurer, vises kun en del af teksten fra tekstruden i SmartArt-grafikken. Tekst, billeder eller andet indhold, der ikke vises, identificeres i tekstruden med et rødt X. Indhold, der ikke vises, er stadig tilgængeligt, hvis du skifter til et andet layout, men hvis du beholder og lukker det oprindelige layout, bliver oplysningerne ikke gemt. Dette sker for at beskytte dine personlige oplysninger.

Tekstrude med røde X'er

Tekstruden fungerer som en disposition eller en punktopstilling, der forbinder oplysninger direkte i SmartArt-grafikken. Det enkelte SmartArt-grafikobjekt definerer sine egne forbindelser mellem punkttegnene i tekstruden og figurerne i SmartArt-grafikken.

Hvis du vil oprette en ny linje tekst i en punktopstilling i tekstruden, skal du trykke på Enter. Hvis du vil indrykke en linje i tekstruden, skal du markere den linje, der skal indrykkes, og klikke på Sænk i gruppen Opret grafik under fanen Design i SmartArt-grafikværktøjer. Hvis du vil annullere indrykningen af en linje, skal du klikke på Hæv. Du kan også trykke på Tab for at indrykke eller på Skift+Tab for at annullere en indrykning i tekstruden.

Hvis du ikke kan se fanen SmartArt-værktøjer eller Design, skal du dobbeltklikke på SmartArt-grafikken.

Bemærk: Afhængigt af hvilket layout du vælger, vises hvert punkttegn i tekstruden i SmartArt-grafikken enten som en ny figur eller som et punkttegn i en figur. Bemærk f.eks., hvordan den samme tekst forbindes forskelligt i de to SmartArt-grafikker nedenfor. I det første eksempel er underpunkttegnene repræsenteret som separate figurer. I det andet eksempel er underpunkttegnene repræsenteret som punkttegn i figuren.

SmartArt-grafik af typen Hierarkiliste, der viser punkttegn i tekstruden, men ikke i figurerne

SmartArt-grafik af typen Grundlæggende proces, der viser punkttegn i tekstruden som punkttegn i figur

Tip: Hvis du ikke vil have al teksten i separate figurer, kan du skifte til et andet layout, der viser al teksten i punkttegn.

Hvis du bruger et organisationsdiagramlayout med figuren Assistent, angiver et punkttegn med en streg figuren Assistent.

Tekstrude, der viser punkttegn for leder- og assistentfigurer samt underordnede figurer i tekstruden

Du kan angive tegnformatering, f.eks. skrifttype, skriftstørrelse, fed, kursiv og understreget, for teksten i SmartArt-grafikken ved at anvende formateringen på teksten i tekstruden. Denne tegnformatering vises ikke i tekstruden, men vises i SmartArt-grafikken.

Når skriftstørrelsen i én figur formindskes, fordi du føjer mere tekst til figuren, formindskes al anden tekst i resten af figurerne i SmartArt-grafikken også til samme størrelse, så SmartArt-grafikken ser ensartet og professionel ud. Når du vælger et layout, kan du flytte musemarkøren hen over et hvilket som helst af de forskellige layout, der vises på båndet, og bruge direkte eksempelvisning, så du kan se, hvordan indholdet vil se ud, hvis du bruger det pågældende layout.

Toppen af siden

Typografi, farver og effekter til SmartArt-grafik

I SmartArt-værktøjer under fanen Design er der to gallerier, hvor du hurtigt kan ændre udseendet af din SmartArt-grafik: SmartArt-typografier og Skift farver.

SmartArt-typografier omfatter figurfyld, kanter, skygger, stregtyper, gradueringer og tredimensionelle (3D) perspektiver og anvendes på hele SmartArt-grafikken. Du kan også anvende en individuel figurtypografi til en eller flere figurer i SmartArt-grafikken.

Det andet galleri, Skift farver , indeholder en række forskellige farveindstillinger til SmartArt-grafik, hvor hver enkelt anvender en eller flere temafarver på en anderledes måde til figurerne i SmartArt-grafikken.

Når du placerer markøren over en miniature i et af disse gallerier, kan du se, hvordan en SmartArt-typografi eller farvevariation påvirker din SmartArt-grafik, før du anvender den.

SmartArt-typografier og farvekombinationer er designet til at understrege indholdet.

Hvis du f.eks. bruger en 3D-SmartArt-typografi med perspektiv, kan du se alle på samme niveau.

Layoutet Organisationsdiagram med hvid kontur

Du kan også bruge en 3D-SmartArt-typografi med perspektiv til at understrege en tidslinje, der løber ind i fremtiden.

Grundlæggende tidslinje med scene i fugleperspektiv

Tip: Overdriv ikke brugen af 3D-SmartArt-typografier, specielt motivrelateret 3D, da det kan bortlede opmærksomheden fra det budskab, du vil formidle. 3D-SmartArt-typografier fungerer ofte godt til første side i et dokument eller første dias i en præsentation. Mere enkle 3D-effekter som facetter er ikke lige så forstyrrende, men bør også anvendes moderat.

Hvis du vil understrege markante trin i SmartArt-grafik af typen Proces, kan du bruge en af kombinationerne i Farverig.

Layoutet Grundlæggende proces med Farverige markeringsfarver 5 til 6

Hvis du har SmartArt-grafik af typen Cyklus, kan du bruge en hvilken som helst af indstillingerne for Gradueringsinterval – markering n-farver til at understrege den cirkulære bevægelse. Disse farver går langs en graduering mod midterfiguren og går derefter tilbage til den første figur.

Layoutet Kontinuert cyklus med Gradueringsinterval – markering 3

Når du vælger farver, bør du også overveje, om modtagerne skal udskrive din SmartArt-grafik eller se den online. De primære temafarver er f.eks. beregnet til udskrivning i sort-hvid.

Tip: Hvis et billede er en del af dit baggrundsdias, virker farvekombinationer med Gennemsigt i navnet bedst for at vise et mere elegant design i dokumentet.

Når du indsætter SmartArt-grafik i dokumentet, uden at der er angivet et tema, passer det grafiske tema til det, der bruges til resten af indholdet i dokumentet. Hvis du ændrer tema i dokumentet, opdateres udseendet af SmartArt-grafikken automatisk.

Hvis de indbyggede gallerier ikke helt kan give dig det udseende, du ønsker, kan praktisk talt alle dele af SmartArt-grafik tilpasses. Hvis du ikke kan finde den rigtige kombination af udfyldning, streger og effekter i galleriet med SmartArt-typografier, kan du anvende en individuel figurtypografi eller selv tilpasse figuren fuldstændigt. Hvis størrelsen og placeringen af en figur ikke er, som du vil have det, kan du flytte figuren omkring eller tilpasse størrelsen på den. De fleste af indstillingerne til tilpasning finder du i SmartArt-værktøjer under fanen Formater.

Selv når du har tilpasset SmartArt-grafikken, kan du ændre den til et andet layout, mens de fleste af dine tilpasninger bevares. Eller hvis du vil fjerne al formatering og begynde forfra, skal du klikke på Nulstil grafik i gruppen Nulstil under fanen Design.

Knappen Nulstil grafik

Toppen af siden

Animation til SmartArt-grafik

I PowerPoint kan du føje en animation til SmartArt-grafikken eller til en enkelt figur i SmartArt-grafikken. Du kan f.eks. få en figur til at flyve ind fra den ene side af skærmen eller tone gradvist frem.

Tilgængeligheden af animationer afhænger af det layout, du vælger til din SmartArt-grafik, men du kan altid animere alle figurerne på én gang eller én figur ad gangen.

Du kan finde flere oplysninger om tilføjelse af en animation til SmartArt-grafik i en præsentation i Animere SmartArt-grafik.

Toppen af siden

Sådan oprettes SmartArt-grafik

Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af SmartArt-grafik i følgende artikler.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×