Kontrollere dataindtastningsformater med inputmasker

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Når du har flere personer at indtaste data i din Access-database, kan du definere, hvordan brugerne skal indtaste data i bestemte felter til at vedligeholde konsistens og for at gøre det nemmere at administrere din database. Du kan for eksempel angive en inputmaske til en formular, så brugerne kan kun angive telefonnumre i svensk format eller adresser i formatet fransk. Du kan angive et bestemt format for inputmasken, og vælg et andet format, så de samme data vises anderledes.

I denne artikel får du mere at vide om inputmasker, hvornår de skal bruges, og hvordan du opretter dem.

Denne artikel indeholder

Om inputmasker

Tegn, der definerer inputmasker

Oprette en inputmaske

Overveje brug, før du anvender en inputmaske

Eksempler på inputmasker

Om brug af inputmasker til e-mail-adresser

Om inputmasker

Lad os starte med, hvor og hvornår det kan være en god ide at bruge inputmasker. Du kan føje inputmasker til tabelfelter, forespørgsler og formular og rapportkontrolelementer.

Du kan f.eks. føje en inputmaske til et dato- og klokkeslætsfelt i en tabel eller til et tekstfeltkontrolelement i en formular, som du binder til et dato- og klokkeslætsfelt. Desuden kan du føje inputmasker til formularkontrolelementer, f.eks. tekstfelter, som bindes til tabelfelter med de angivne datatyper. Hvis du ikke er vant til at arbejde med datatyper, henvises du til artiklen Introduktion til datatyper og feltegenskaber.

Inputmasker giver et sæt format til indtastning af data i et felt ved hjælp af tegn og symboler. Når du anvender en inputmaske til et felt, skal alle, der indlæser data i det pågældende felt følge bestemte mønstret defineret af inputmasken. Eksempelvis hvis database brugeren indtaster et telefonnummer uden områdenummer, i denne bestemt maske (_) 555-0187 xt.___ brugeren vil ikke kunne gemme dataene, indtil områdenummer dataene er tilføjet. Funktionen EKSAKT afhænger af, hvordan databasedesign konfigurerer inputmasken.

Inputmasker giver i vid udstrækning datavalidering og forhindrer, at brugerne angiver ugyldige data, f.eks. et telefonnummer i et datofelt. Inputmaskerne sikrer desuden, at brugerne angiver data på en ensartet måde. Denne ensartethed gør det nemmere at finde dataene og vedligeholde databasen.

Husk på, at du definerer inputmasker for at styre det format, som dataene angives i databasen på, men du kan anvende et andet format på de samme data for at ændre den måde, som dataene vises på. Inputmasken kan f.eks. definere, at datoer skal angives i et format som ÅÅÅÅ.MM.DD, men at datoen vises som DD-MMM-ÅÅÅÅ.

De tre dele i en inputmaske

Inputmasker består af en obligatorisk del og to valgfrie dele, og hver del adskilles af semikolon. Formålet med hver enkelt del er følgende:

 • Den første del er obligatorisk. Den indeholder masketegnene eller -strengen (serie med tegn) sammen med pladsholdere og konstante data som parenteser, punktummer og bindestreger.

 • Den anden del er valgfri og refererer til de integrerede masketegn, og hvordan de gemmes i feltet. Hvis den anden del er angivet til 0, gemmes tegnene med dataene, og hvis den er angivet til 1, vises tegnene kun og gemmes ikke. Hvis du angiver den anden del til 1, kan det spare en masse plads i databasen.

 • Den tredje del af inputmasken er også valgfri og angiver et enkelt tegn eller et mellemrum, som bruges som en pladsholder. I Access bruges som standard understregningstegnet (_). Hvis du vil bruge et andet tegn, skal du angive det i maskens tredje sektion.

Dette er for eksempel en inputmaske til et telefonnumre i formatet USA: (999) 000 0000;-:

 • Masken anvender to pladsholdere – 9 og 0. Tallet 9 angiver et valgfrit tegn (som gør det valgfrit at angive et områdenummer), og hvert 0 angiver et obligatorisk tegn.

 • Tallet 0 i den anden del af inputmasken angiver, at masketegnet gemmes sammen med dataene.

 • Den tredje del af inputmasken angiver, at der skal bruges en bindestreg (-) i stedet for understregningstegnet (_) som pladsholdertegnet.

Toppen af siden

Tegn, der definerer inputmasker

I tabellen nedenfor finder du pladsholderne og de konstante tegn til en inputmaske. Du får også at vide, hvordan de styrer dataindtastning:

Tegn

Forklaring

0

Brugeren skal angive et tal (0 til 9).

9

Brugeren kan angive et tal (0 til 9).

#

Brugeren kan angive et tal, et mellemrum, plus- eller minustegnet. Hvis intet angives, indsættes der et tomt mellemrum i Access.

L

Brugeren skal angive et bogstav.

?

Brugeren kan angive et bogstav.

A

Brugeren skal angive et bogstav eller et tal.

a

Brugeren kan angive et bogstav eller et tal.

&

Brugeren skal angive enten et tegn eller et mellemrum.

C

Brugeren kan angive tegn eller mellemrum.

. , : ; - /

Decimal- og tusindtalspladsholdertegn, dato- og klokkeslætsseparatorer. Det tegn, du vælger, afhænger af de internationale indstillinger i Microsoft Windows.

>

Konverterer alle efterfølgende tegn til store bogstaver.

<

Konverterer alle efterfølgende tegn til små bogstaver.

!

Får inputmasken til at blive udfyldt fra venstre til højre i stedet for fra højre til venstre.

\

De tegn, der kommer lige efter, vises direkte.

""

Tegn i dobbelte anførselstegn vises direkte.

Toppen af siden

Oprette en inputmaske

Du kan enten hurtigt tilføje inputmasker ved at bruge guiden Inputmaske eller angive masker manuelt ved at skrive brugerderfinerede masker i egenskabsindstillingen for feltet Inputmaske.

Tilføje inputmasker ved hjælp af guiden Inputmaske

I dette afsnit beskrives, hvordan du kan føje en foruddefineret inputmaske til et tabelfelt, en forespørgsel eller et formular- eller rapportkontrolelement ved hjælp af guiden Inputmaske.

Føje en inputmaske til et tabelfelt

Føje en inputmaske til en forespørgsel

Føje en inputmaske til et formular- eller rapportkontrolelement

Oprette brugerdefinerede inputmasker

Tilpasse inputmasker fra guiden Inputmaske

Tilpasse inputmasker fra indstillingen for feltegenskaber

Føje en inputmaske til et tabelfelt

Du kan anvende inputmasker sammen med felter af datatypen Tekst, Dato og klokkeslæt, Tal (undtagen Replikerings-id) og Valuta.

Bemærk: Hvis du bruger en inputmaske i et felt af typen Dato og klokkeslæt, vil kontrolelementet Datovælger ikke længere være tilgængeligt for feltet.

 1. Højreklik på tabellen i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning i genvejsmenuen.

 2. Klik på det felt, hvor du vil tilføje inputmasken.

 3. Klik på egenskabsfeltet Inputmaske under fanen Generelt under Feltegenskaber.

 4. Klik på den opbygge knappen Knappen Generator for at starte guiden Inputmaske.

 5. Vælg den type af maske, du vil tilføje, på listen Inputmaske.

  Guiden Inputmaske i Access-skrivebordsdatabase

 6. Klik på Prøv den, og angiv data for at teste, hvordan masken vises.

 7. Hvis du vil bevare masken uden ændringer, skal du klikke på Næste.

 8. Vælg en indstilling for, hvordan dataene skal gemmes.

 9. Klik på Udfør, og gem ændringerne.

Føje en inputmaske til en forespørgsel

 1. Højreklik i navigationsruden på den forespørgsel, du vil ændre, og klik på Designvisning i genvejsmenuen.

 2. Placer markøren i kolonnen til det felt, du vil ændre, i forespørgselsgitteret.

  Du kan placere markøren i en hvilken som helst række i feltet.

 3. Tryk på F4 for at åbne feltets egenskabsark.

 4. Klik på egenskabsfeltet Inputmaske under fanen Generelt under Feltegenskaber.

 5. Klik på Opret knappen Knappen Generator for at starte guiden Inputmaske, og følg derefter vejledningen i guiden.

Føje en inputmaske til et formular- eller rapportkontrolelement

 1. Højreklik på den formular eller rapport, du vil ændre, i navigationsruden, og klik på Designvisning i genvejsmenuen.

 2. Højreklik på det kontrolelement, du vil ændre, og klik derefter på Egenskaber i genvejsmenuen.

 3. Klik på egenskabsfeltet Inputmaske under fanen Alle.

 4. Klik på Opret knappen Knappen Generator for at starte guiden Inputmaske, og følg derefter vejledningen i guiden.

Oprette brugerdefinerede inputmasker

Selvom guiden Inputmaske indeholder inputmasker, der dækker de mest almindelige formateringsbehov, kan det ske, at du nogle gange vil tilpasse inputmasker, så de bedre dækker dine behov. Inputmasker kan tilpasses enten ved at ændre de foruddefinerede masker fra guiden Inputmaske eller ved manuelt at ændre egenskaben Inputmaske for et felt, hvor masken skal anvendes.

Tilpasse inputmasker fra guiden Inputmaske

 1. Åbn objektet i designvisning, og klik på det felt, hvor du vil tilføje den brugerdefinerede inputmaske.

 2. Klik på den opbygge- Knappen Generator for at starte guiden Inputmaske.

 3. Klik på Rediger liste.

  Dialogboksen Tilpas guiden Inputmaske vises.

 4. Angiv en ny beskrivelse i feltet Beskrivelse med tegn og pladsholdere fra tabellen.

 5. Klik på pil ned i Masketype, og vælg en passende masketype.

 6. Klik på Luk. Den nye inputmaske vises på listen.

Tilpasse inputmasker fra indstillingen for feltegenskaber

 1. Højreklik på objektet i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning i genvejsmenuen.

 2. Klik på det felt, hvor du vil oprette den brugerdefinerede inputmaske.

 3. Klik på feltet Inputmaske i området Feltegenskaber, og skriv derefter den brugerdefinerede maske.

 4. Tryk på Ctrl+S for at gemme ændringerne.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du definerer inputmasker, ved at klikke på egenskabsfeltet Inputmaske og derefter trykke på F1. Du skal angive inputmaskedefinitionen manuelt for felter af typen Tal og Valuta.

Toppen af siden

Overveje brug, før du anvender en inputmaske

Det er sædvanligvis en god ide at overveje, hvordan behov for dataindtastning kan ændre sig, efterhånden som databasen vokser, og her finder du flere generelle spørgsmål, du kan starte med:

 • Vil inputmasken forhindre brugerne i at angive korrekte data? Skal de f.eks. nogensinde angive telefonnumre i et andet landeformat?

 • Er der uoverensstemmelse mellem masken og indstillingerne for visningsformat? Skift f.eks. til designvisning, og skriv følgende formatstreng i egenskaben Format for det felt, der indeholder inputmasken: (&&&) @@@-@@@@. Når feltet vises i dataarkvisning, ser du noget i retning af følgende: (425() 5) 55--1212.

 • Har du tænkt dig at bruge datovælgeren i et felt af typen Dato og klokkeslæt? Hvis det er tilfældet, kan du ikke anvende en inputmaske på feltet.

Toppen af siden

Eksempler på inputmasker

Eksemplerne i tabellen nedenfor illustrerer nogle af de måder, du kan bruge inputmasker på.

Denne inputmaske

Giver denne type værdi

Bemærkninger

(000) 000-0000

(206) 555-0199

I dette tilfælde skal du angive et områdenummer, fordi den pågældende sektion i masken (000, omsluttet af parenteser) bruger pladsholderen 0.

(999) 000-0000!

(206) 555-0199
( ) 555-0199

I dette tilfælde er indtastning af en områdekode valgfri, fordi den pågældende sektion bruger pladsholderen 9. Udråbstegnet (!) får masken til at blive fyldt fra venstre til højre.

(000) AAA-AAAA

(206) 555-TELE

Giver dig mulighed for at udskifte de sidste fire cifre i et amerikansk telefonnummer med bogstaver. Bemærk brugen af pladsholderen 0, som betyder, at områdekoden er obligatorisk.

#999

-20
2000

Et vilkårligt positivt eller negativt tal, højst fire tegn og ingen tusindtalsseparator eller decimaler.

>L????L?000L0

GREENGR339M3
MAY R 452B7

En kombination af obligatoriske (L) og valgfri (?) bogstaver og obligatoriske tal (0). Større end-tegnet tvinger brugerne til at indtaste alle bogstaver som store bogstaver. Du skal angive datatypen for tabelfeltet til Tekst eller Notat for at kunne bruge en inputmaske af denne type.

00000-9999

98115-
98115-3007

Et obligatorisk postnummer på fem tal og et valgfrit felt på fire tal.

>L<??????????????

Maria
Pierre

Et fornavn eller efternavn, hvor det første bogstav automatisk skrives som stort bogstav.

ISBN 0-&&&&&&&&&-0

ISBN 1-55615-507-7

Et bognummer med fast tekst (ISBN), et obligatorisk tal som første og sidste tegn og en vilkårlig kombination af bogstaver og tegn mellem disse.

>LL00000-0000

DB51392-0493

En kombination af obligatoriske bogstaver og tal, alle som store bogstaver. Du kan f.eks. bruge denne type inputmaske som en hjælp til brugerne til at indtaste bestillingsnumre eller andre former for lagernumre korrekt.

Om brug af inputmasker til e-mail-adresser

Da antallet af tegn i e-mail-adresser varierer meget, er inputmasker ikke et godt værktøj til at sikre, at e-mail-adresser angives korrekt. Vi anbefaler i stedet, at du bruger egenskaberne Valideringsregel og Valideringsmeddelelse.

Den validringsregel, der vises i tabellen nedenfor, sikrer, at e-mail-adressen angives med et eller flere tegn, derefter et "@"-tegn, derefter et eller flere tegn, derefter et punktum og derefter et eller flere tegn. E-mail-adressen tom@eksempel.dk vil være tilladt, men tom@eksempel,dk eller tom@eksempel vil ikke være tilladt. Hvis du angiver en e-mail-adresse, som ikke svarer til vallideringsreglen, accepteres inputtet ikke i Access, og meddelelsen i egenskaben Valideringsmeddelelse vises. Hvis der ikke angives nogen tekst i egenskabsfeltet Valideringsmeddelelse, vises der en standardmeddelelse i Access.

Egenskab

Indstilling

Valideringsregel

Is Null Or ((Like "*?@?*.?*") And (Not Like "*[ ,;]*"))

Valideringsmeddelelse (valgfri)

Angiv e-mail-adressen med et @-tegn og det fulde domænenavn (eksempelvis "frank@contoso.com").

Du kan finde flere oplysninger om brug af valideringsregler samt en trinvis vejledning i artiklen begrænse datainput ved hjælp af en valideringsregel.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×