Konfigurere egenskaberne for tabelfunktionsmåden for Power View-rapporter

Hvis du bruger Power View, kan du angive egenskaber for tabelfunktionsmåden for at ændre detaljetabellers funktionsmåde i forbindelse med gruppering og giver en bedre standardplacering af id-oplysninger (f.eks. navne, foto-id eller logobilleder) i flisebeholdere, kort og diagrammer.

Bemærk!:  Du skal angive række-id, før du kan angive andre egenskaber.

 1. Åbn Power Pivot. Du kan finde yderligere oplysninger under Start Power Pivot i Microsoft Excel 2013-tilføjelsesprogrammet.

 2. Klik på tabelfanen nederst i vinduet for at vælge den tabel, du vil konfigurere en egenskaber for.

 3. Klik på Avanceret > Tabelfunktionsmåde.

 4. I Række-id skal du vælge en kolonne i tabellen, der kun indeholder entydige værdier og ingen tomme værdier. Angiv først Række-id og derefter de andre egenskaber.

 5. I Behold entydige rækker skal du vælge de kolonner, der skal behandles som entydige, selvom de er gentaget (f.eks. medarbejders for- og efternavn i tilfælde hvor to eller flere medarbejdere har det samme navn).

 6. Kolonnen Standardetiket angiver et vist navn, som repræsenterer rækkedata (f.eks. medarbejdernavn i en medarbejderpost).

I nogle Power View-visualiseringer, f.eks. kort, vises standardetiketten med en større skrifttype. Hvis du også har angivet et standardbillede, vises standardetiketten under standardbilledet i fanerne i en feltbeholder.

 1. I Standardbillede skal du angive, hvilken kolonne der indeholder et billede, som repræsenterer rækkedataene (f.eks. et foto-id i en medarbejderpost).

I denne artikel

Hvorfor indstille egenskaber for tabelfunktionsmåden?

Standardfelter

Egenskaben Række-id

Egenskaben Behold entydige rækker

Standardnavne

Standardbilleder

Optimere til specifikke layouts

Billeder mangler

Sådan angiver du, at en kolonne indeholder URL-adresser til billeder

Sådan angiver du, at en kolonne indeholder binære billeder

Tabeller mangler en eller flere rækker

Matrixlayout er overfyldte

Diagram, der viser for mange elementer og niveauer på aksen

Næste trin

Se også

Hvorfor indstille egenskaber for tabelfunktionsmåden?

Power View grupperer automatisk elementer på basis af de felter og det præsentationsformat, du bruger. I de fleste tilfælde opnår du det bedste resultat med standardgrupperingen. Men i nogle tabeller, primært dem, der indeholder detaljedata, vil standardgrupperingsmåden nogle gange gruppere rækker, der ikke skal grupperes (f.eks. medarbejder- eller kundeposter, der skulle have været vist enkeltvis, især når to eller flere personer har samme for- eller efternavn). I forbindelse med disse tabeller kan du angive egenskaber, der bevirker, at rækker vises enkeltvis i stedet for at blive grupperet.

Bemærk!: Du skal ikke ændre standardfunktionen for tabeller, der fungerer som opslagstabeller (f.eks. en datotabel, en produktkategoritabel eller en afdelingstabel, hvor tabellen består af et relativt lille antal rækker og kolonner), eller summeringstabeller, som indeholder rækker, der kun er interessante, når de summeres (f.eks. optællingsdata, der beregnes efter køn, alder eller geografi). I opslags- og summeringstabeller giver standardgrupperingsmåden det bedste resultat.

Toppen af siden

Standardfelter

Du kan angive, hvilke felter der automatisk tilføjes i Power View, hvis nogen klikker på tabelnavnet på Power View-feltlisten. En tabel kan indeholde mange felter, men nogle af dem bruges formentlig oftere end andre.

 1. I Power Pivot-vinduet > fanen Avanceret > Standardfeltsæt.

 2. Vælg et felt på listen Felter i tabellen, og klik på Tilføj.

 3. Feltet flyttes til Standardfelter, i rækkefølge.

 4. Når du har alle de felter, du vil bruge, kan du ændre den rækkefølge, de vises i. Vælg et felt, og klik på Flyt op eller Flyt ned.

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Egenskaben Række-id

Række-id angiver en enkelt kolonne i tabellen, der kun indeholder entydige værdier og ingen tomme værdier. Egenskaben Række-id bruges til at ændre grupperingen, så en gruppe ikke er baseret på en rækkes feltsammensætning, men i stedet på en fast kolonne, der altid bruges til entydigt at identificere en række, uanset hvilke felter der bruges i et bestemt rapportlayout.

Angivelse af denne egenskab ændrer standardgrupperingsmåden fra dynamisk gruppering, der er baseret på de kolonner, som findes i visningen, til en fast grupperingsmåde, der summerer på basis af række-id'et. Ændring af standardgrupperingsmåden er relevant for rapportlayout, f.eks. en matrix, der ellers ville gruppere (eller vise subtotaler) for hver kolonne i rækken.

Angivelse af et række-id giver mulighed for følgende yderligere egenskaber: Egenskaben Behold entydige rækker, egenskaben Standardetiket og egenskaben Standardbillede, der hver især påvirker feltfunktionsmåden i Power View.

Du kan også bruge Række-id alene som en separat egenskab for at give mulighed for følgende:

 • Brug af binære billeder i en rapport. Ved at fjerne tvetydighed i forbindelse med rækkers entydighed kan du i Power View bestemme, hvordan standardbilleder og standardetiketter skal tildeles for en given række.

 • Fjernelse af uønskede subtotaler fra en matrixrapport. Standardgruppering på feltniveau opretter en subtotal for hvert felt. Hvis subtotalen kun skal beregnes på rækkeniveau, skal du angive egenskaben Række-id.

Du kan ikke angive Række-id for tabeller, der er markeret som datotabeller. I datotabeller er række-id'et angivet, når du markerer tabellen. Du kan finde flere oplysninger under Dialogboksen Markér som datotabel.

Toppen af siden

Egenskaben Behold entydige rækker

Denne egenskab gør det muligt for dig at angive, hvilke kolonner der indeholder identitetsoplysninger (f.eks. et medarbejdernavn eller en produktkode) på en måde, der adskiller én række fra en anden. I tilfælde, hvor rækker tilsyneladende er identiske (f.eks. to kunder med det samme navn), gentages de kolonner, du angiver for denne egenskab, i rapporttabellen.

Afhængigt af, hvilke kolonner du føjer til en rapport, kan du finde rækker der behandles som identiske rækker, fordi værdierne i de enkelte rækker tilsyneladende er ens (for eksempel to kunder med navnet Jens Jensen). Det kan ske, fordi andre kolonner, der angiver en forskel (f.eks. et mellemnavn, en adresse eller en fødselsdato) ikke findes i rapportvisningen). I det scenario er standardfunktionsmåden at skjule de identiske rækker i en enkelt række, der summerer eventuelle beregnede værdier til et enkelt større resultat fra de kombinerede rækker.

Ved at angive egenskaben Behold entydige rækker kan du angive en eller flere kolonner, der altid skal gentages, selvom der er dublerede forekomster, hver gang du føjer den pågældende kolonne til rapportvisningen. Beregnede værdier, der er knyttet til række, allokeres nu på basis af hver enkelt række i stedet for på basis af en enkelt beregnet række.

Bemærk!:  Da de kolonner, slutbrugeren vælger, kan påvirke grupperingen, hvilket ændrer filterkonteksten for beregning af udtryk, skal modeldesignere oprette målinger, der returnerer de korrekte resultater.

Toppen af siden

Standardnavne

Denne egenskab angiver en etiket, der vises på en fremtrædende plads på et kort eller et diagram sammen med standardbilledet i navigeringsrækken i en fliserapport. Når standardetiketten bruges sammen med et standardbillede, vises den under billedet. Når du vælger en standardetiket, skal du vælge den kolonne, der indeholder flest oplysninger om rækken (f.eks. et navn).

I fanerækkelayoutet for en flisebeholder med navigeringsrækken øverst vises standardetiketten i titelområdet under et billede som defineret af egenskaben Standardbillede. Hvis du f.eks. har en liste over medarbejdere, kan du placere medarbejderoplysningerne side om side og bruge deres foto-id som standardbilledet og medarbejdernavnet som standardetiketten. Standardetiketkolonnen vises altid under billedet i navigering via fanerække for en flisebeholder, selvom du ikke eksplicit vælger den på rapportfeltlisten.

I fanerækkelayoutet for en flisebeholder med navigeringsrækken øverst vises standardetiketten i titelområdet under et billede som defineret af egenskaben Standardbillede.

I et kortlayout vises standardetiketten med en større skrifttype i titelområdet øverst på hver kort. Hvis du f.eks. har en liste over medarbejdere, kan du oprette kort med medarbejderoplysninger og bruge deres foto-id som standardbilledet og medarbejdernavnet som standardetiketten.

Toppen af siden

Standardbilleder

Denne egenskab angiver et billede, der som standard vises i navigering via fanerække i en fliserapport eller på en fremtrædende plads under standardetiketten til venstre på et kort. Et standardbillede skal være visuelt indhold. Det kan f.eks. være et foto-id i medarbejdertabellen, et kundelogo i en kundetabel eller en landeform i en geografitabel.

Bemærk!:  Billeder kan overføres fra URL-adresser til en billedfil på en webserver eller kan være binære data, der integreres i projektmappen. Hvis billedet er baseret på en URL-adresse, skal du også angive kolonnen som en billedtype, så Power View henter billedet i stedet for at vise URL-adressen som tekstdata i rapporten.

Toppen af siden

Optimere til specifikke layouts

I dette afsnit beskrives effekten af at angive egenskaber for tabelfunktionsmåden på basis af et bestemt præsentationsformat samt datakarakteristika. Hvis du f.eks. forsøger at tilpasse en matrixrapports layout, kan du her finde oplysninger om, hvordan du forbedrer en matrixpræsentation ved at bruge egenskaber for tabelfunktionsmåden i modellen.

Billeder mangler

Egenskaber, du angiver i modellen, bestemmer, om billeder visualiseres i en rapport eller repræsenteres som tekstværdier i rapporten. I følgende eksempel mangler der billeder i rapporten. Der, hvor der skulle vises et billede, vises i stedet billedets URL-adresse. Det sker, fordi teksten i modellen fortolkes som tekst i rapporten. Du kan ændre denne funktionsmåde ved at angive egenskaber for en kolonne, der indeholder en URL-adresse til et billede. Egenskaben angiver, at Power View skal bruge kolonneværdien som en URL-adresse i stedet for at vise den som tekst.

Rapportegenskaber

Sådan angiver du, at en kolonne indeholder URL-adresser til billeder

 • Gå til sektionen Egenskaber for rapportering under fanen Avanceret i PowerPivot-vinduet, og kontrollér, at Datakategori er angivet til URL-adresse til billede (foreslået).

 • Hvis det ikke er tilfældet, skal du klikke på pil ned for Datakategori > Flere kategorier > URL-adresse til billede.

Sådan angiver du, at en kolonne indeholder binære billeder

 • Gå til sektionen Egenskaber for rapportering under fanen Avanceret i vinduet PowerPivot, og vælg Tabelfunktionsmåde.

 • Vælg en kolonne, der indeholder entydige værdier, for Række-id.

Tabeller mangler en eller flere rækker

Sommetider er resultatet af standardgrupperingsmåden det modsatte af, hvad du havde til hensigt. Det kan ofte være, at detaljerækker, som findes i modellen, ikke vises i rapporten. I Power View grupperes der som standard efter de kolonner, du føjer til visningen. Hvis du føjer Landenavn til rapporten, vises hvert land én gang i visningen, selvom den underliggende tabel muligvis indeholder tusindvis af rækker, der omfatter flere forekomster af hvert landenavn. I det tilfælde opnår du det korrekte resultat med standardgrupperingsmåden.

Forestil dig imidlertid et eksempel, hvor flere forekomster af en række skal vises, fordi de underliggende rækker indeholder data om forskellige enheder. Antag i dette eksempel, at du har to kunder, der begge hedder Jens Jensen. Hvis du bruger standardgrupperingsmåden, vises der kun én forekomst af Jens Jensen i rapporten. Fordi der kun vises én forekomst på listen, er målingen Årlig indkomst summen af den pågældende værdi for begge kunder. I denne situation, hvor forskellige kunder har det samme navn, opnår du det forkerte resultat med standardgrupperingsmåden.

Eksempel på en rapport, der viser entydige værdier

Hvis du vil ændre standardgrupperingsmåden, skal du angive egenskaberne Række-id og Behold entydige rækker. Vælg kolonnen Efternavn i Behold entydige rækker, så denne værdi gentages for en række, selvom den allerede vises i en anden række. Når du har ændret egenskaberne og udgivet projektmappen igen, kan du oprette den samme rapport, men denne gang får du vist begge kunder med navnet Jens Jensen med den årlige indkomst allokeret korrekt til begge kunder.

Eksempel på en rapport, der viser kombinerede værdier

Matrixlayout er overfyldte

Når du præsenterer en detaljetabel i en matrix, giver standardgrupperingen en summeret værdi for hver kolonne. Afhængigt af dine hensigter, kan det være flere summeringer, end du ønsker. Du kan ændre denne funktionsmåde ved at angive Række-id. Du behøver ikke at angive yderligere egenskaber. Det er tilstrækkeligt at angive Række-id for at ændre grupperingen, så summeringer beregnes for hver række på basis af dens entydige række-id.

Sammenlign følgende før- og efterbilleder, der viser effekten af at angive denne egenskab for et matrixlayout.

Før: Standardgruppering baseret på felter i matrix

Rapportegenskaber

Efter: Gruppering efter række-id

Rapportegenskaber

Diagram, der viser for mange elementer og niveauer på aksen

I diagramrapporter, hvor der vises detaljedata, skal række-id'et bruges som akse. Uden et række-id er aksen ikke afgrænset, hvilket resulterer i et bedste gæt-layout, der muligvis ikke giver mening. Du kan ændre denne funktionsmåde ved at angive Række-id. Du behøver ikke at angive yderligere egenskaber. Det er tilstrækkeligt at angive Række-id for at ændre grupperingen, så summeringer beregnes for hver række på basis af dens entydige række-id.

Sammenlign følgende før- og efterbilleder, der viser effekten af at angive denne egenskab for et diagramlayout. Det er den samme rapport med identiske felter og præsentation. Den eneste forskel er, at det nederste billede viser en rapport, efter at Række-id var angivet for tabellen Elementer.

Før: Standardgruppering baseret på felter i et diagram

Rapportegenskaber

Efter: Gruppering efter række-id (række-id bliver aksen)

Rapportegenskaber

Toppen af siden

Næste trin

Når du har evalueret tabellerne i modellen og angivet egenskaber for tabelfunktionsmåden for de tabeller, der indeholder detaljerækker, som altid skal vises som individuelle elementer, kan du optimere modellen yderligere via flere egenskaber eller indstillinger. Du finder flere oplysninger om Power View i Selvstudium: Optimere din datamodel til Power View-rapportering.

Bemærkninger!:  Ophavsrettigheder til video:

 • Olympics Dataset © Guardian News & Media Ltd.

 • Flagbilleder fra CIA Factbook (cia.gov)

 • Indbyggertal fra UNData (data.un.org ) på Microsoft Azure Marketplace

 • OL-sportspiktogrammer af Thadius856 og Parutakupiu, som er distribueret ifølge licensen på Wikimedia Commons (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)

Toppen af siden

Se også

PowerPivot-rapporteringsegenskaber for Power View

PowerPivot: Effektiv dataanalyse og datamodellering i Excel

Selvstudium: Analyse af pivottabeldata vha. en datamodel i Excel 2013

Videoer om Power View og PowerPivot

Power View: Undersøge, visualisere og præsentere dine data

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×