Kategorien Avanceret (Access-indstillinger)

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Redigering

 • Flyt markør med enter   

  • Flyt ikke    Bevarer markøren i det aktuelle felt, når du har trykket på ENTER.

  • Næste felt    Flytter markøren til det næste felt, når du har trykket på ENTER. Som standard er det næste felt placeret til højre eller venstre for det aktuelle felt afhængig af tekstretningen.

  • Næste post    Flytter markøren til den næste post, når du har trykket på ENTER. Den næste post er lige under den aktuelle post.

 • Funktionsmåde for at angive et felt   

  Indstillingerne i denne sektion ændrer funktionsmåden af ENTER, TAB og piletasterne, når du bruger dem til at flytte markøren fra felt til felt i formularer og dataark.

  • Marker hele feltet    Markerer hele feltet, når markøren placeres i feltet.

  • Gå til starten af feltet    Flytter til starten af feltet, når markøren placeres i feltet.

  • Gå til slutningen af feltet    Flytter til slutningen af feltet, når markøren placeres i feltet.

 • Markør med piletaster   

  • Næste felt    Flytter markøren til det næste felt, når du har trykket på højre eller venstre piletast. Hvis du vil flytte indsætningspunktet mellem tegnene i et markeret felt, skal du trykke på F2.

  • Næste tegn    Flytter markøren til det næste eller forrige tegn i et felt, når du har trykket på højre eller venstre piletast.

  • Markør stopper ved første/sidste felt    Forhindrer venstre og højre piletast i at flytte markøren fra det første eller sidste felt til den forrige eller næste post.

 • Standard for søg og erstat

  Indstillingerne i denne sektion styrer funktionsmåden af søgninger/erstatninger i Microsoft Office Access 2007 og gælder globalt forOffice Access 2007.

  • Hurtig søgning    Søger i det aktuelle felt og sammenligner hele feltet med søgestrengen.

  • Fuld søgning    Søger i alle felter og sammenligner enhver del af feltet med søgestrengen.

  • Søgning i starten af feltet    Søger i det aktuelle felt og sammenligner de første tegn i feltet med søgestrengen.

 • Bekræft

  • Postændringer    Viser en bekræftelsesmeddelelse, når du ændrer en post.

  • Dokumentsletninger    Viser en bekræftelsesmeddelelse, når du sletter et databaseobjekt.

  • Handlingsforespørgsler    Viser en bekræftelsesmeddelelse, når du kører en handlingsforespørgsel af typen tilføjelse, opdatering, sletning eller tabeloprettelse på en Access-database.

 • Standardindstilling for tekstretning

  • Venstre mod højre    Angiver, at nye objekter skal vises i retningen venstre mod højre, som er velkendt for danske og europæiske brugere. Med denne indstilling vises f.eks. første felt i en tabel med start i kolonnen længst til venstre, nye felter tilføjes til højre for denne kolonne, og postnummerboksen og navigationsknapperne i dataarkvisning placeres i nederste venstre hjørne.

  • Højre mod venstre    Angiver, at nye objekter skal vises i retningen højre mod venstre, som er velkendt for mellemøstlige brugere. Med denne indstilling vises f.eks. første felt i en tabel med start i kolonnen længst til højre, nye felter tilføjes til venstre for denne kolonne, og postnummerboksen og navigationsknapperne i tabellens dataarkvisning placeres i nederste højre hjørne.

 • Generel justering

  • Grænsefladetilstand    Gør tegnvisningen konsistent med det aktuelt anvendte sprog i brugergrænsefladen. Når brugergrænsefladen f.eks. er på et sprog, der løber fra venstre mod højre (f.eks. dansk), venstrejusteret tegn.

  • Teksttilstand    Justerer altid tekst i forhold til retningen af det første sprogspecifikke tegn. Hvis f.eks. det første stærke tegn (ikke et tal eller et specialtegn) er på dansk, venstrejusteres tekst.

 • Markørbevægelse

  • Logisk    Indstiller markørbevægelsen til at forløbe inden i bidirektionel tekst i forhold til retningen af det registrerede sprog. Når du f.eks. bruger piletasterne til at gå gennem arabisk og derefter dansk tekst i samme sætning, flyttes indsætningspunktet i retningen højre mod venstre gennem arabisk tekst og begynder derefter ved tegnet længst til venstre i det danske ord og fortsætter bevægelsen i retningen venstre mod højre.

  • Visuel    Indstiller markørbevægelse til at forløbe inden i bidirektionel tekst ved at flytte til næste visuelt tilstødende tegn. Når du f.eks. bruger piletasterne til at gå fra højre mod venstre i arabisk tekst og derefter dansk tekst i samme sætning, flyttes indsætningspunktet i retningen højre mod venstre gennem den arabiske tekst og fortsætter derefter ved tegnet længst til højre i det danske ord og fortsætter i retningen højre mod venstre.

  • IME-styring for dataarkVælg at indstille IME-styring for østasiatisk til "Intet kontrolelement", når du indtaster data i tabellen i dataarket.

  • Brug islamisk kalenderBaserer den underliggende datareference på den islamiske månekalender. Hvis dette ikke er markeret, bruges den gregorianske kalender i databasen. Access anbefaler, at du vælger en kalendertype, når du første gang opretter en database og derefter aldrig ændre indstillingen igen.

Visning

 • Vis dette antal seneste dokumenter    Angive eller ændre antallet af senest anvendte filer, der vises i ruden Åbne seneste Database på siden Introduktion til Microsoft Office Access, og på listen Seneste dokumenter, der vises, når du klikker på Knappen Microsoft Office- Office-knapflade .

 • Statuslinje    Viser statuslinjen nederst i Access-vinduet.

 • Vis animationer    Aktiverer animerede funktioner som f.eks. animeret indsætning af nye kolonner i dataark.

 • Vis i-mærker i dataark    Viser i-mærker i dataarkene.

 • Vis i-mærker i formularer og rapporter    Viser i-mærker i formularerne og rapporterne.

 • Vise i makrodesign   

  • Kolonnen Navne    Viser kolonnen Makronavni makrodesigneren. Du kan også få vist eller skjule denne kolonne ved at klikke på Makronavne i gruppen Vis/skjul under fanen Design. Bemærk, at hvis du deaktiverer denne indstilling, men du derefter åbner en makro (i designvisning), der indeholder makronavne, vil den skjulte kolonne være synlig. Denne indstilling gælder for alle databaser, men du kan bruge kommandoen Makronavne til at deaktivere denne indstilling for den aktuelle makro.

  • Kolonnen Betingelser    Viser kommandoen Betingelser i makrodesigneren. Du kan også få vist eller skjule denne kolonne ved at klikke på Betingelser i gruppen Vis/skjul under fanen Design. Bemærk, at hvis du deaktiverer denne indstilling, men du derefter åbner en makro (i designvisning), der indeholder én eller flere betingelser, vil den skjulte kolonne være synlig. Denne indstilling gælder for alle databaser, men du kan bruge kommandoen Betingelser til at deaktivere denne indstilling for den aktuelle makro.

Udskrivning

 • Venstre margen    Ændrer standard venstre margen for dataark, moduler og nye formularer og rapporter. Du kan bruge værdier fra nul til bredde eller højde på en udskrevet side. For at ændre margenerne i eksisterende formularer og rapporter, skal du klikke på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , peg på Udskriv, klik på Udskriv, og klik konfiguration i dialogboksen Udskriv.

 • Højre margen    Ændrer standard højre margen for dataark, moduler og nye formularer og rapporter. Du kan bruge værdier fra nul til bredde eller højde på en udskrevet side. Hvis du vil ændre margenerne i eksisterende formularer og rapporter, skal du klikke på Microsoft Office-knappen Office-knapflade og bruge kommandoen Sideopsætning.

 • Topmargen    Ændrer standardtopmargenen for dataark, moduler og nye formularer og rapporter. Du kan bruge værdier fra nul til bredde eller højde på en udskrevet side. Hvis du vil ændre margenerne i eksisterende formularer og rapporter, skal du klikke på Microsoft Office-knappen Office-knapflade og bruge kommandoen Sideopsætning.

 • Bundmargen    Ændrer den standard nederste margen for dataark, moduler og nye formularer og rapporter. Du kan bruge værdier fra nul til bredde eller højde på en udskrevet side. Hvis du vil ændre margenerne i eksisterende formularer og rapporter, skal du klikke på Microsoft Office-knappen Office-knapflade og bruge kommandoen Sideopsætning.

Generelt

 • Vis fejl i brugergrænsefladen i tilføjelsesprogrammer    Hvis du er udvikler, skal du markere dette afkrydsningsfelt for at få vist fejlene i din tilpasningskode for brugergrænsefladen eller fjerne markeringen fra feltet for at skjule fejlene.

 • Tilbagemelding med lyd    Afspiller tilgængelige lyde, der er tilknyttet Microsoft Office Professionel 2007 programhændelser, f.eks. åbning, lagring og udskrivning af filer samt visning af fejlmeddelelser. Lyde som er tildelt forskellige hændelser kan ændres i dialogboksen Egenskaber for lyde i Windows Kontrolpanel. Hvis du markerer eller fjerner markeringen fra afkrydsningsfeltet Tilbagemelding med lyd i et Office-program, aktiveres eller deakiveres det også i alle andre Office-programmer. Hvis du vil ændre en lyd, som er tilknyttet en hændelse, skal du åbne mappen Lyde i Windows Kontrolpanel. Computeren skal have et lydkort for at afspille de fleste lyde.

 • Bruge formatering af 4-cifret årstal   

  • Denne database    Indstiller standardårsformatet for den aktuelt åbne database til fire cifre (åååå).

   Bemærk: Denne indstilling tilsidesætter indstillingen Ad databaser for den aktuelt åbne database.

  • Alle databaser    Indstiller standardårsformatet for alle databaser til fire cifre (åååå).

 • Webindstillinger    Åbner dialogboksen Webindstillinger, som du kan bruge til at angive webindstillinger for databaseobjekter. Du kan angive udseendet af hyperlinks og besøgte hyperlinks i tabeller, forespørgsler, formularer og rapporter.

Avanceret

 • Åbn den sidst anvendte database, når Access starter    Når dette er markeret, åbner Access den sidst åbnede database i stedet for at vise siden Introduktion til Microsoft Office Access.

 • Standardåbningstilstand

  • Med delt adgang    Åbner en eksisterende database til fælles brug. Dette er standardindstillingen.

  • Med udelt adgang    Åbner en eksisterende database, som kun kan anvendes af en enkelt bruger.

 • Standardpostlåsning

  • Ingen låse    Lader poster være åbne til redigering.

  • Alle poster    Låser alle poster i den åbne formular eller det åbne dataark, og låser også poster i underliggende tabeller. Posterne vil være låst, mens objekterne er åbne.

  • Redigeret post    Låser kun den post, du er ved at redigere.

 • Åbn databaser med låsning på postniveau    Gør låsning på postniveau standarden for den aktuelt åbne database. Hvis du fjerner markeringen i dette afkrydsningsfelt, bliver låsning på sideniveau standarden for den åbne database. Dit valg gælder for data i formularer, dataark og kode, der bruger et postsætobjekt til at flytte gennem poster i en løkke. Denne indstilling gælder ikke for handlingsforespørgsler eller kode, der udfører massehandlinger ved hjælp af SQL-sætninger.

 • OLE-/DDE-timeout (sek.)    Bestemmer, hvor lang tid der skal gå, før Access gentager en mislykket OLE- eller DDE-handling. Gyldige værdier: 0-300. Standardværdi: 30.

 • Opdateringsinterval (sek.)    Det antal sekunder, der skal gå, før Access automatisk opdaterer poster i dataark- eller formularvisninger. Gyldige værdier: 0-32.766. Standardværdi: 60. Værdien 0 forhindrer opdateringer.

 • Antal opdateringsforsøg    Det antal gange, Access skal forsøge at gemme en ændret post, der er låst af en anden bruger. Gyldige værdier: 0-10. Standardværdi: 2.

 • ODBC-opdateringsinterval (sek.)    Bestemmer, hvor lang tid der skal gå, før Access automatisk opdaterer data, der er indsamlet via en ODBC-forbindelse. Denne indstilling træder kun i kraft, hvis databasen er delt på et netværk. Gyldige værdier: 0-32.766. Standardværdi: 1500. Værdien nul forhindrer opdateringer.

 • Opdateringsforsøgsinterval (msek.)    Det antal millisekunder, der skal gå, før Access forsøger at gemme en ændret post, der er låst af en anden bruger. Gyldige værdier: 0-1.000. Standardværdi: 250.

 • DDE-handlinger

  • Ignorer DDE-anmodninger    Access ignorerer DDE-anmodninger fra andre programmer.

  • Aktiver DDE-opdatering    Får Access til at opdatere DDE-kæder med det interval, der er angivet i boksen Opdateringsinterval (sek.).

 • Kommandolinjeargumenter    Indtast argumenter, der køres, når du starter Access eller åbner en Access-database.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×