Introduktion til udtryk

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan bruge udtryk til en lang række opgaver i Microsoft Access, f.eks. lave matematiske beregninger, kombinere eller uddrage tekst eller validere data. Denne artikel indeholder baggrundsoplysninger om udtryk – hvornår du skal bruge dem, hvordan de sammenligner med Microsoft Excel-formler og hvad deres komponentdele er.

Denne artikel indeholder

Oversigt over udtryk

Hvorfor bruge udtryk?

Sammenligning af Access-udtryk og Excel-formler

Komponenter i et udtryk

Eksempler på udtryk

Oversigt over udtryk

Et udtryk er en kombination af nogle eller alle følgende indbyggede eller brugerdefinerede funktioner, id'er, operatorer og konstanter, der evalueres til en enkelt værdi.

Komponenterne i et udtryk

Følgende eksempel indeholder f.eks. alle disse fire elementer:

=Sum([Købspris])*0.08

I dette eksempel er Sum() en indbygget funktion, [Købspris] er et id, * er en matematisk operator, og 0,08 er en konstant. Dette udtryk kan bruges i en tekstboks i en formularfod eller rapportfod til at beregne momsen for en gruppe varer.

Udtryk kan være mere komplekse eller meget mere enkle end dette eksempel. Dette Boolesk værdi udtryk består f.eks. blot af en operator og en konstant:

>0

Dette udtryk returnerer Sand, når det sammenlignes med et tal, der er større end 0, og returnerer Falsk, når det sammenlignes med et tal, der er mindre end 0. Du kan bruge dette udtryk i egenskaben Valideringsregel i et kontrolelement eller tabelfelt for at sikre, at der kun angives positive værdier.

I Access bruges udtryk mange steder til at udføre beregninger, manipulere med tegn eller teste data. Tabeller, forespørgsler, formularer, rapporter og makroer har alle egenskaber, der accepterer et udtryk. Du kan f.eks. bruge udtryk i egenskaberne Kontrolelementkilde og Standardværdi til et kontrolelement. Du kan også bruge udtryk i egenskaben Valideringsregel til et tabelfelt. Når du skriver Microsoft Visual Basic for Applications-kode (VBA) til en hændelsesprocedure eller til et modul, kan du ofte bruge udtryk, der ligner dem, der bruges i et Access-objekt, f.eks. en tabel eller en forespørgsel.

Bemærk: Der er flere oplysninger om komponenterne i et udtryk i afsnittet Komponenter i et udtryk senere i denne artikel.

Toppen af siden

Hvorfor bruge udtryk?

Du kan i Access bruge udtryk, når du skal udføre en af følgende handlinger:

 • Beregne værdier, der ikke findes direkte i dine data. Du kan beregne værdier i felter i tabeller og forespørgsler, og du kan også beregne værdier i kontrolelementer i formularer og rapporter.

 • Angive en standardværdi for et tabelfelt eller for et kontrolelement i en formular eller rapport. Disse standardværdier vises, hver gang du åbner en tabel, formular eller rapport.

 • Oprette en valideringsregel. Valideringsregler styrer, hvilke værdier brugerne kan angive i et felt eller et kontrolelement.

 • Specificere kriterier for en forespørgsel

En af de mest almindelige måder at bruge udtryk på i Access er at beregne værdier, der ikke findes direkte i dataene. Du kan f.eks. oprette en kolonne i en tabel eller forespørgsel, der beregner det samlede beløb for en varepost og derefter bruger denne værdi i en formular eller en rapport. En kolonne i en tabel eller forespørgsel, der er resultatet af en sådan beregning, kaldes et beregnet felt. Følgende udtryk i en forespørgsel beregner f.eks. de samlede beløb for vareposter med en rabat:

UdvidetPris : CCur ([Ordreoplysninger].[Pris pr. enhed]*[Antal]*(1-[Rabat])/100)*100

Dette udtryk giver den resulterende kolonne, eller det beregnede felt, navnet UdvidetPris.

Du kan oprette et beregnet felt, hver gang du har brug for at beregne eller udføre handlinger med data i to eller flere tabelfelter. I mange tabeller gemmes for‑ og efternavne f.eks. i separate felter. Hvis du vil kombinere disse for‑ og efternavne og derefter få dem vist i et enkelt felt, kan du oprette et beregnet felt i en tabel eller forespørgsel.

Et beregnet felt, der kombinerer for‑ og efternavne, vil se sådan ud: [Fornavn] & " " & [Efternavn]. I dette tilfælde kombinerer og-tegnene (&) værdien i feltet Fornavn, et mellemrumstegn (et mellemrum omsluttet af anførselstegn) og værdien i feltet Efternavn.

Du kan også bruge udtryk i Access til at angive en standardværdi for et felt i en tabel eller for et kontrolelement. Hvis du f.eks. vil angive standardværdien for et datofelt til den aktuelle data, skriver du Date() i egenskabsboksen Standardværdi for det pågældende felt.

Du kan desuden bruge et udtryk til at angive en valideringsregel. Du kan f.eks. bruge en valideringsregel i et kontrolelement eller tabelfelt for at kræve, at den dato, der angives, er større end eller lig med den aktuelle dato. Hvis det er tilfældet, angiver du værdien i egenskabsboksen Valideringsregel til >= Date().

Endelig kan du bruge et udtryk til at angive kriterier til en forespørgsel. Antag f.eks., at du vil kunne se, produktsalg for de ordrer, der er afsendt inden for en bestemt tidsramme. Du kan angive kriterier for at definere et datoområde, så returnerer Access kun de rækker, der svarer til kriterierne. Dit udtryk kan f.eks. se sådan ud:

Mellem #1/1/20 11 # Og #12/31/20 11 #

Når du føjer et kriterium til forespørgslen og derefter kører forespørgslen, returneres kun de værdier, der ligger inden for det angivne datointerval.

Toppen af siden

Sammenligning af Access-udtryk og Excel-formler

Access-udtryk minder om Excel-formler på den måde, at de begge bruger lignende elementer til at frembringe et resultat. Både Excel-formler og Access-udtryk indeholder en eller flere af følgende:

 • Id'er    I Excel er id'er navnene på de individuelle celler eller celleområder i en projektmappe, f.eks. A1, B3:C6 eller Ark2!C32. I Access er id'er navnene på tabelfelter (f.eks. [Kontaktpersoner]![Fornavn]), kontrolelementer i formularer eller rapporter (f.eks. Formularer![Opgaveliste]![Beskrivelse]) eller egenskaberne for disse felter eller kontrolelementer (f.eks. Formularer![Opgaveliste]![Beskrivelse].Kolonnebredde).

 • Operatorer    I både Access og Excel bruges operatorer til at sammenligne værdier eller til at foretage enkle beregninger af data. Eksempler omfatter + (plus) eller - (minus).

 • Funktioner og argumenter    I såvel Access som Excel bruges funktioner og argumenter til at udføre opgaver, som du ikke kan gøre ved at bruge operatorer alene – du kan f.eks. finde gennemsnittet af værdierne i et felt eller konvertere resultatet af en beregning til et valutaformat. Eksempler på funktioner omfatter SUM og STDEV. Argumenter er værdier, der angiver oplysninger til funktioner. Access og Excel har begge mange funktioner, der kan vælges mellem, men navnene på ensartede funktioner i programmerne er nogle gange forskellige. Funktionen MIDDEL i Excel svarer f,eks. til funktionen Gennemsnit i Access.

 • Konstanter    I både Access og Excel er konstanter værdier, der ikke ændres – f.eks. tekststrenge eller tal, der ikke beregnes ved hjælp af et udtryk.

I Access-udtryk bruges operatorer og konstanter, der er meget lig dem, der er anvendt i Excel-formler, men Access-udtryk bruger forskellige id'er og funktioner. Excel-formler bruges generelt kun i regnearksceller, Access-udtryk bruges mange steder i Access, hvor de bruges til mange typer opgaver, bl.a.:

 • Oprette beregnede kontrolelementer i formularer og rapporter

 • Oprette beregnede felter i tabeller og forespørgsler

 • Fungere som kriterier i forespørgsler

 • Validere data, der indsættes i et felt eller i et kontrolelement i en formular

 • Gruppere data i rapporter

Du kan enten bruge et Access-udtryk eller en Excel-formel til at beregne numeriske værdier eller værdier for dato og klokkeslæt ved hjælp af matematiske operatorer. Hvis du f.eks. vil beregne en rabatpris for en kunde, kan du bruge Excel-formlen =C2*(1-D2) eller Access-udtrykket= [Pris pr. enhed]*(1-[Rabat]).

Du kan også bruge et Access-udtryk eller en Excel-formular til at kombinere, opdele eller på anden måde manipulere strenge ved at bruge strengoperatorer. Hvis et for- og efternavn f.eks. skal kombineres i én streng, kan du bruge Excel-formlen =D3 & " " & D4 eller Access-udtrykket = [Fornavn] & " " & [Efternavn].

Toppen af siden

Komponenter i et udtryk

Udtryk kan bestå af id'er, operatorer, funktioner og argumenter, konstanter og værdier. I de følgende afsnit beskrives disse komponenter mere detaljeret. Eksemplerne i disse afsnit indeholder desuden korte beskrivelser af den syntaks, der anvendes i udtryk.

Id'er

Et id er navnet på et felt, en egenskab eller et kontrolelement. Du kan bruge et id i et udtryk til at henvise til den værdi, der er knyttet til et felt, en egenskab eller et kontrolelement. Et eksempel er udtrykket =[Leveringsdato]-[Forsendelsesdato]. Dette udtryk trækker værdien i feltet eller kontrolelementet Forsendelsesdato fra værdien i feltet eller kontrolelementet Leveringsdato. I dette udtryk er både Leveringsdato og Forsendelsesdato id'er.

Operatorer

Access understøtter en række forskellige operatorer, herunder de almindelige aritmetiske operatorer som +, -, * (gange) og / (dividere). Du kan også bruge sammenligningsoperatorer som < (mindre end) eller > (større end) til sammenligning af værdier, tekstoperatorer som & og + til sammenkædning (kombination) af tekst, logiske operatorer som Not og And til at fastlægge sande eller falske værdier og andre operatorer, der er specifikke for Access.

Funktioner og argumenter

Funktioner er indbyggede procedurer, der kan bruges i udtryk. De kan bruges til en række forskellige handlinger, f.eks. til at udføre beregninger, manipulere tekst og datoer og få overblik over data. En af de ofte anvendte funktioner er Dato, der returnerer dags dato. Funktionen Dato kan bruges på forskellige måder, f.eks. som i et udtryk, der angiver standardværdien for et felt i en tabel. I dette eksempel sættes feltet automatisk og som standard til dags dato, når der oprettes en ny post.

Nogle funktioner kræver argumenter. Et argument er en værdi, der bruges som input til funktionen. Hvis en funktion kræver mere end ét argument, skal du adskille argumenterne med et komma, som i følgende eksempel, hvor udtrykket indeholder funktionen Dato:

=Format(Date()," mmmm d, yyyy")

I eksemplet anvendes to argumenter. Det første argument er funktionen Date(), som returnerer dags dato. Det andet argument ("mmmm d, yyyy"), som er adskilt fra første argument af et komma, specificerer en tekststreng, der instruerer funktionen Format til at formatere den returnerede datoværdi. Bemærk, at tekststrengen skal være omsluttet af anførselstegn. Dette udtryk illustrerer også, at du ofte kan bruge den værdi, der returneres af én funktion, som et argument til en anden funktion. I dette tilfælde fungerer Date() som et argument.

Du kan finde hyperlinks til flere oplysninger om syntaksen i funktioner og udtryk i afsnittet Se også.

Konstanter

En konstant er et element, hvis værdi ikke ændres, mens Access kører. Konstanterne Sand, Falsk og Null anvendes ofte i udtryk. Du kan også definere dine egne konstanter i VBA-kode, som du kan bruge i VBA-procedurer. VBA er det programmeringssprog, som anvendes i Access.

Bemærk: Du kan ikke bruge VBA-konstanter i brugerdefinerede funktioner, der indgår i udtryk. VBA indeholder f.eks. konstanter for ugedagene: vbSunday repræsenterer søndag, vbMonday repræsenterer mandag osv. Hver konstant har en tilsvarende numerisk værdi: Den numeriske værdi for vbSunday er f.eks. 1 og for vbMonday er den 2. De angivne konstanter kan ikke bruges i brugerdefinerede funktioner, der kaldes fra et udtryk. Du skal i stedet for bruge de numeriske værdier.

Værdier

Du kan bruge konstantværdier i dine udtryk, f.eks. tallet 1.254 eller strengen "Angiv et tal mellem 1 og 10". Du kan også bruge numeriske værdier, som kan være en serie cifre, herunder eventuelt et fortegn og et decimalpunkt. Hvis der ikke angives et fortegn, antages det, at værdien er positiv. Hvis du vil angive en negativ værdi, skal du medtage et minustegn (-). Du kan desuden bruge videnskabelige notationer. Dette gøres ved at angive "E" eller "e" og et eksponenttegn (f.eks. 1.0E-6).

Hvis du benytter tekststrenge som konstanter, skal de sættes i anførselstegn for at sikre, at de fortolkes korrekt i Access. I nogle tilfælde angives anførselstegnene automatisk. Hvis du f.eks. skriver tekst i et udtryk til en valideringsregel eller et forespørgselskriterium, indsættes tekststrengene automatisk med anførselstegn.

Hvis du f.eks. skriver Paris, vises "Paris" i udtrykket. Hvis du ønsker, at et udtryk skal resultere i en streng, der er omgivet af anførselstegn, skal du indsætte den indlejrede streng i enkelte anførselstegn (') eller anvende tre sæt dobbelte anførselstegn ("). Følgende udtryk er f.eks. identiske:

Formularer![Kontakter]![By]. Standardværdi = ' "Paris" '

Formularer![Kontakter]![By]. Standardværdi = " " "Paris" " "

Hvis du skal bruge dato‑ og klokkeslætsværdier, skal værdierne omgives af nummertegn (#). #7-3-11#, #7-mar-11#, and #7-mar-2011# er f.eks. alle gyldige dato‑ og klokkeslætsværdier. Når Access støder på en gyldig værdi for dato/klokkeslæt, som er omsluttet af #-tegn, behandles værdien automatisk som typen Dato og klokkeslæt.

Toppen af siden

Eksempler på udtryk

I tabellen nedenfor vises nogle eksempler på Access-udtryk og det angives, hvordan disse normalt bruges:

Udtryk

Formål

=[Leveringsdato]-[Forsendelsesdato]

Beregner forskellen mellem datoværdierne i to tekstbokse (Leveringsdato og Forsendelsesdato) i en rapport.

Date()

Angiver standardværdien for feltet Dato og klokkeslæt til dags dato.

UdvidetPris: CCur([Ordreoplysninger].Pris pr. enhed*[Antal]*(1-[Rabat])/100)*100

Opretter et beregnet felt kaldet Udvidet pris i en forespørgsel.

Between #1-1-2011# And #31-12-2011#

Specificerer kriterier for et felt af typen Dato og klokkeslæt i en forespørgsel.

=[Ordrer – underformular].Formular!Ordresubtotal

Returnerer værdien i kontrolelementet Ordresubtotal i underformularen Ordrer i formularen Ordrer.

>0

Angiver en valideringsregel for et numerisk felt i en tabel – brugerne skal angive værdier, der er større end nul.

Nogle udtryk starter med operatoren lig med (=), og andre gør ikke. Når du beregner en værdi for et kontrolelement i en formular eller rapport, skal du bruge operatoren = til at starte udtrykket. I andre tilfælde, f.eks. når du skriver et udtryk i en forespørgsel eller i egenskaben Standardværdi eller Valideringsregel i et felt eller kontrolelement, bruger du ikke operatoren =, medmindre du føjer udtrykket til et tekstfelt i en tabel. I nogle tilfælde, f.eks. når du føjer udtryk til forespørgsler, fjerner Access automatisk operatoren =.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×