Introduktion til udtryk

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan bruge udtryk til en lang række opgaver i Microsoft Access, f.eks. lave matematiske beregninger, kombinere eller uddrage tekst eller validere data. Denne artikel indeholder baggrundsoplysninger om udtryk  - hvornår du skal bruge dem, hvordan de sammenligner med Microsoft Excel-formler og hvad deres komponentdele er.

Denne artikel indeholder

Oversigt over udtryk

Hvorfor bruge udtryk?

Sammenligning af Access-udtryk og Excel-formler

Komponenterne i et udtryk

Eksempler på udtryk

Oversigt over udtryk

Et udtryk, der er en kombination af nogle af eller alle af følgende: indbyggede eller brugerdefinerede funktioner, id'er, operatorer og konstanter, der evalueres til en enkelt værdi.

Komponenterne i et udtryk

Følgende eksempel indeholder f.eks. alle disse fire elementer:

=Sum([Indkøbspris])*0,08

I dette eksempel Sum() er en indbygget funktion, [Indkøbspris] er et id, * er en matematisk operator og 0,08 er en konstant. Dette udtryk kan bruges til at beregne moms for en gruppe af elementer i et tekstfelt i en formular sidefod eller en sidefod i rapport.

Udtryk kan være meget mere komplekse eller meget mere enkle end i dette eksempel. F.eks. består dette Boolesk værdi udtryk kun af en operator og en konstant:

>0

Dette udtryk returnerer True , når det er i forhold til et tal, der er større end 0, og returnerer Falsk når det er i forhold til et tal, der er mindre end 0. Du kan bruge dette udtryk i egenskaben Valideringsregel for et kontrolelement eller en tabel felt til at sikre, at kun positive værdier er angivet.

I Access bruges udtryk på mange forskellige steder til at udføre beregninger, manipulere tegn eller teste data. Tabeller, forespørgsler, formularer, rapporter og makroer alle har egenskaber, der accepterer et udtryk. Du kan for eksempel bruge udtryk i egenskaberne Kontrolelementkilde og Standardværdi for et kontrolelement. Du kan også bruge udtryk i egenskaben Valideringsregel for et tabelfelt. Desuden, når du skriver Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)-kode for en hændelsesprocedure eller for et modul, bruger du ofte udtryk, der ligner dem, du bruger i en Access-objekt, som en tabel eller forespørgsel.

Bemærk: Du kan finde flere oplysninger om komponenterne i et udtryk, i afsnit komponenterne i et udtryk, senere i denne artikel.

Toppen af siden

Hvorfor bruge udtryk?

I Access kan du bruge udtryk til at gøre følgende:

 • Beregne værdier, som ikke findes direkte i dine data. Du kan beregne værdier i felter i tabeller og forespørgsler, og du kan også beregne værdier i kontrolelementer i formularer og rapporter.

 • Angive en standardværdi for et tabelfelt eller for et kontrolelement i en formular eller rapport. Disse standardværdier vises, hver gang du åbner en tabel, formular eller rapport.

 • Oprette en valideringsregel. Valideringsregler styrer, hvilke værdier brugerne kan angive i et felt eller kontrolelement.

 • Angive kriterier for en forespørgsel.

En af de mest almindelige måder at bruge udtryk på i Access er at beregne værdier, som ikke findes direkte i dine data. Du kan f.eks. oprette en kolonne i en tabel eller forespørgsel, der beregner en fakturalinjetotal, og derefter bruge værdien i en formular eller rapport. En kolonne i en tabel eller forespørgsel, som er resultatet af en sådan beregning, kaldes et beregnet felt. Følgende udtryk i en forespørgsel beregner f.eks. fakturalinjetotalerne med en anvendt rabat:

UdvidetPris : CCur ([Ordreoplysninger]. [ Enhedspris] * [antal] *(1-[Discount])/100) * 100

Dette udtryk giver den resulterende kolonne eller beregnede felt, navnet UdvidetPris.

Du kan oprette et beregnet felt, når du skal lave beregninger eller udføre handlinger på dataene i to eller flere tabelfelter. Mange tabeller gemmer f.eks. fornavne og efternavne i separate felter. Hvis du vil kombinere disse fornavne og efternavne og derefter vise dem i et enkelt felt, kan du oprette et beregnet felt i tabellen eller i en forespørgsel.

Et beregnet felt, der kombinerer og efternavne ville se således ud: [Fornavn] & "" & [Efternavn]. I dette tilfælde kombinere &-tegn (&) værdien i feltet Fornavn , et mellemrumstegn (et mellemrum mellem anførselstegn) og værdien i feltet Efternavn .

Du kan også bruge udtryk i Access til at angive en standardværdi for et felt i en tabel eller et kontrolelement. Hvis du vil angive standardværdien for et datofelt til dags dato, skal du eksempelvis Skriv Date() i egenskabsfeltet Standardværdi for det pågældende felt.

Desuden kan du bruge et udtryk til at angive en valideringsregel. For eksempel du kan bruge en valideringsregel i et kontrolelement eller tabelfelt at kræve, at den dato, der er angivet er større end eller lig med dags dato. Det er tilfældet, du angiver værdien i egenskabsfeltet Valideringsregel til > = dato().

Endelig kan du bruge udtryk til at angive kriterier for en forespørgsel. Antag f.eks., at du vil se produktsalget for ordrer, der er afsendt inden for en bestemt tidsramme. Du kan indtaste kriterier for at definere et datointerval, hvorefter Access kun returnerer de rækker, der opfylder kriterierne. Udtrykket kan f.eks. se sådan ud:

Mellem #1/1/20 11 # Og #12/31/20 11 #

Når du tilføjer kriterier til forespørgslen og derefter kører forespørgslen, returnerer den kun de værdier, der svarer til de specificerede datoer.

Toppen af siden

Sammenligning af Access-udtryk og Excel-formler

Access-udtryk ligner Excel-formler på den måde, at de begge bruger ensartede elementer til at producere et resultat. Både Excel-formler og Access-udtryk indeholder en eller flere af følgende:

 • Id'er    I Excel er id'erne navnene på individuelle celler eller celleområder i en projektmappe, som A1, B3:C6eller Ark2! C32. I Access, id'er er navnene på tabelfelter (såsom [kontrakter]! [ Fornavn]), kontrolelementer i formularer og rapporter (såsom formularer! [ Opgaveliste]! [Beskrivelse]), eller egenskaberne for disse felter eller kontrolelementer (såsom formularer! [ Opgaveliste]! [Beskrivelse].Kolonnebredde).

 • Operatorer    I både Access og Excel bruges operatorer til at sammenligne værdier eller til at udføre simple beregninger af dine data. Som eksempler kan nævnes + (plus) eller - (minus).

 • Funktioner og argumenter    I både Access og Excel-funktioner og argumenter bruges til at udføre opgaver, du ikke kan foretage ved hjælp af operatorer alene – for eksempel du kan finde gennemsnittet af værdierne i et felt eller konvertere resultatet af en beregning til et valutaformat. SUM og STDAFVer eksempler på funktioner. Argumenter er værdier, der indeholder oplysninger til funktioner. Access og Excel begge har mange funktioner, du vil vælge fra, men navnene på de samme funktioner i programmerne, der er nogle gange forskellige. For eksempel svarer funktionen middel i Microsoft Excel til funktionen AVG i Access.

 • Konstanter    I både Access og Excel er konstanter værdier, der ikke ændres - f.eks. tekststrenge eller tal, der ikke beregnes ved hjælp af et udtryk.

Access-udtryk bruger operatorer og konstanter, der ligner dem, som anvendes i Excel-formler, men Access-udtryk bruger andre id'er og funktioner. Hvor Excel-formler generelt kun bruges i regnearksceller, bruges Access-udtryk mange steder i Access til en lang række opgaver, herunder følgende:

 • Oprettelse af beregnede kontrolelementer i formularer og rapporter

 • Oprettelse af beregnede felter i tabeller og forespørgsler

 • Fungerer som kriterier i forespørgsler

 • Validering af data, der indtastes i et felt eller i et kontrolelement i en formular

 • Gruppering af data i rapporter

Du kan bruge en Access-udtryk eller en Excel-formel til at beregne numerisk eller dato og klokkeslæt værdier ved hjælp af matematiske operatorer. For eksempel for at beregne rabat for en kunde, du kan bruge Excel formel =C2*(1-D2) eller udtrykket Access = [enhed Price]*(1-[Discount]).

Du kan også at bruge en Access-udtryk eller en Excel-formel til at kombinere, opdele, eller på anden vis ændre strenge ved hjælp af streng operatorer. For eksempel for at kombinere et første og sidste navn i én streng, du kan bruge Excel-formel = D3 & "" & D4 eller udtrykket Access = [Fornavn] & "" & [Efternavn].

Toppen af siden

Komponenter i et udtryk

Udtryk kan bestå af id'er, operatorer, funktioner og argumenter, konstanter og værdier. I de følgende afsnit beskrives disse komponenter mere detaljeret. Eksemplerne i disse afsnit giver også en kort beskrivelse af den syntaks, som udtryk bruger.

Identifikatorer

Et id er navnet på et felt, egenskaben eller kontrolelement. Du kan bruge et id i et udtryk til at referere til den værdi, der er knyttet til et felt, egenskaben eller kontrolelement. For eksempel overveje udtrykket = [leveringsdato]-[Forsendelsesdato]. Dette udtryk trækker værdien af det Forsendelsesdato felt eller kontrolelement fra værdien af det leveringsdato felt eller kontrolelement. I dette udtryk fungere både leveringsdato og Forsendelsesdato som id'er.

Operatorer

Access understøtter en række forskellige operatorer, herunder almindelige aritmetiske operatorer, som +, -* (gange), og / (dividere). Du kan også bruge sammenligningsoperatorer som < (mindre end) eller > (større end) Hvis du vil sammenligne værdier, tekstoperatorer som & og + til at sammenkæde (POP3) tekst, logiske operatorer som ikke og og til bestemmelse true eller false-værdier og andre operatorer, der er specifikke for Access.

Funktioner og argumenter

Funktioner er indbyggede procedurer, som du kan bruge i dine udtryk. Du bruger funktioner til en bred vifte af handlinger, som beregner værdier, manipulere tekst og datoer, og summering af data. Én ofte anvendte funktion er for eksempel dato, der returnerer dags dato. Du kan bruge funktionen dato i en række forskellige måder, som i et udtryk, der angiver standardværdien for et felt i en tabel. I dette eksempel, når nogen tilføjer en ny post er værdien for feltet angivet til den aktuelle dato som standard.

Nogle funktioner kræver argumenter. Et argument er en værdi, der indeholder input til funktionen. Hvis en funktion kræver mere end ét argument, skal adskille du argumenterne med et komma. For eksempel kan du overveje funktionen dato i følgende eksempel udtryk:

= Format(Date(), " mmmm d, åååå")

I dette eksempel bruges to argumenter. Det første argument er funktionen Date() , der returnerer dags dato. Det andet argument ("mmmm d, åååå"), som er adskilt fra det første argument af et komma, angiver en tekststreng for at angive funktionen Format , hvordan du kan formatere den returnerede datoværdi. Bemærk, at tekststrengen skal stå i anførselstegn. Dette udtryk illustrerer også, at du ofte kan bruge den værdi, der returneres af en funktion som et argument til en anden funktion. I dette tilfælde fungerer Date() som et argument.

Du kan finde links til flere oplysninger om funktioner og syntaksen for udtryk i afsnittet Se også.

Konstanter

En konstant er et element, hvor værdien ikke ændres, mens Access kører. Sand, Falskog Null konstanterne bruges ofte i udtryk. Du kan også definere dine egne konstanter i VBA-kode, du kan bruge i VBA-procedurer. VBA er det programmeringssprog, som Access bruger.

Bemærk: Du kan ikke bruge VBA-konstanter i brugerdefinerede funktioner, du bruger i dine udtryk. VBA har f.eks. konstanter for ugens dage: vbSunday repræsenterer søndag, vbMonday repræsenterer mandag osv. Hver af disse konstanter har en tilsvarende numeriske værdi. Den numeriske værdi for vbSunday er f.eks. 1, og vbMonday er 2. Du kan ikke bruge disse konstanter i en brugerdefineret funktion, der kaldes fra et udtryk. Du skal i stedet bruge de numeriske værdier.

Værdier

Du kan bruge konstantværdier i dine udtryk, f.eks. tallet 1.254, eller strengen "Skriv et tal mellem 1 og 10". Du kan også bruge numeriske værdier, hvilket kan være en række cifre, herunder et tegn og et decimaltegn, hvis det er nødvendigt. Hvis der ikke er noget tegn, antager Access en positiv værdi. Du gør en værdi negativ ved at medtage minustegnet (-). Du kan også bruge videnskabelig notation. Det gør du ved at "E" eller "e" samt tegnet for eksponenten (f.eks. 1,0E-6).

Når du bruger tekststrenge som konstanter, skal de sættes i anførselstegn for at sikre, at Access fortolker dem korrekt. I nogle tilfælde sætter Access anførselstegnene for dig. Når du f.eks. indtaster tekst i et udtryk til en valideringsregel eller forespørgselskriterier, sætter Access automatisk anførselstegn om dine tekststrenge.

Hvis du skriver tekst Paris, viser Access eksempelvis "Paris" i udtrykket. Hvis du vil et udtryk til at returnere en streng, der er faktisk omsluttet af anførselstegn, skal du sætte den indlejrede streng i enkelte anførselstegn (') eller i tre typer dobbelt ("") anførselstegn. For eksempel er følgende udtryk ens:

Formularer! [Kontrakter]! [By]. Standardværdi = '"Paris" '

Formularer! [Kontrakter]! [By]. Standardværdi = "" "Paris" ""

For at bruge dato-/klokkeslætsværdier skal du sætte pound-tegn (#) om værdierne. F.eks. er #3-7-11#, #7-Mar-11# og #Mar-7-2011# gyldige dato-/klokkeslætsværdier. Når Access registrerer en gyldig dato-/klokkeslætsværdi, der er omgivet af #-tegn, behandles værdien automatisk som datatypen Dato og klokkeslæt.

Toppen af siden

Eksempler på udtryk

I følgende tabel vises nogle eksempler på Access-udtryk og hvordan de typisk bruges:

Udtryk

Formål

=[Leveringsdato]-[Forsendelsesdato]

Beregner forskellen mellem datoværdierne i to tekstfeltkontrolelementer (kaldet Leveringsdato og Forsendelsesdato) i en rapport.

Date()

Angiver standardværdien for et dato/klokkeslæt-tabelfelt til den aktuelle dato.

Udvidetpris: CCur([Ordreoplysninger].Enhedspris*[Antal]*(1-[Rabat])/100)*100

Opretter et beregnet felt med navnet Udvidetpris i en forespørgsel

Between #01-01-2011# And #31-12-2011#

Angiver kriterier for et dato-/klokkeslætsfelt i en forespørgsel.

= [Ordreunderformular].Formular!Ordresubtotal

Returnerer værdien af kontrolelementet Ordresubtotal i den ordreunderformular, som er på formularen Ordrer.

>0

Angiver en valideringsregel for et numerisk felt i en tabel  - brugerne skal indtaste værdier, der er større end nul.

Nogle udtryk, der begynder med operatoren lig med (=), og andre ikke. Når du beregner en værdi for et kontrolelement i en formular eller rapport, kan du bruge operatoren = til at starte udtrykket. I en anden forekomst, som når du skriver et udtryk i en forespørgsel eller i egenskaben Standardværdi eller Valideringsregel for et felt eller kontrolelement, bruger du ikke operatoren = , medmindre du tilføjer udtrykket til et tekstfelt i en tabel. I nogle tilfælde, som når du tilføjer udtryk i forespørgsler, fjerner Access operatoren = automatisk.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×