Introduktion til arbejdsprocesser

På tværs af virksomheden bruger forskellige team Microsoft SharePoint-websteder til at samarbejde om dokumenter og dele oplysninger. Du ønsker at bygge en SharePoint-applikation, der øger teamproduktiviteten og -effektiviteten, men du vil ikke skrive kode. Hvor skal du starte?

Med Microsoft Office SharePoint Designer 2007 kan du oprette arbejdsprocesser, der føjer programlogik, der ikke er kode, til SharePoint-websteder og -applikationer. Ved brug af Workflow Designer opretter du regler, der knytter betingelser og handlinger sammen med elementer på SharePoint-lister og -biblioteker. Ændringer i elementer på lister eller i biblioteker starter handlinger i arbejdsprocessen.

Antag f.eks. at et teams primære ansvar er at skrive, revidere og godkende kontrakter. Disse kontrakter gemmes i dokumentbiblioteker på webstedet for team. Med Office SharePoint Designer 2007 kan du oprette en arbejdsproces, der sender en besked via e-mail til en korrekturlæser, når en ny kontrakt er blevet sendt til webstedet. Samtidig opretter arbejdsprocessen en opgave til korrekturlæseren på opgavelisten. Når vedkommende gennemser kontrakten og mærker opgaven som fuldført, startes forskellige handlinger afhængigt af, om kontrakten tildeles statussen godkendt eller afvist.

Teameffektiviteten og -produktiviteten øges, fordi arbejdsprocessen driver processen, så teamet kan fokusere på at udføre arbejdet i stedet for at skulle styre arbejdsprocessen. Og det kræver ingen programmering at bygge sådan en løsning. Ved at oprette regler i Workflow Designer kan du hurtigt føje interaktivitet til en SharePoint-løsning eller -applikation.

I denne artikel beskrives det grundlæggende om arbejdsprocesser. Når du forstår grundstenene i en arbejdsproces – begivenheder, handlinger, betingelser og trin – kan du hurtigt tilføje programlogik til SharePoint-applikationer.

Vigtigt: For at der kan oprettes arbejdsprocesser, skal SharePoint-webstedet være placeret på en server, der kører Windows SharePoint Services 3.0.

I denne artikel

Hvad er en arbejdsproces?

Hvad er begivenheder, handlinger, betingelser og trin?

Hvad er arbejdsprocesformularer?

Hvor gemmes arbejdsprocesser?

Hvor kan jeg kontrollere status for en arbejdsproces?

Forslag til næste trin

Hvad er en arbejdsproces?

Teamet bruger et SharePoint-websted til at samarbejde om og gemme vigtige forretningsoplysninger i SharePoint-lister og -biblioteker. Med Office SharePoint Designer 2007 kan du knytte programlogik til dokumenter eller elementer på lister og i biblioteker.

Med Workflow Designer kan du knytte en sekvens af betingelser og handlinger til en liste eller et bibliotek – denne sekvens er en arbejdsproces. En arbejdsproces er en naturlig måde til at organisere og køre en række handlinger, der svarer til en forretningsproces. Denne proces kan styre næsten alle aspekter af et listeelement i Windows SharePoint Services 3.0, herunder livscyklussen for elementet. Arbejdsprocessen kan både indeholde handlinger, der udføres af personer (eller arbejdsprocesdeltagere), og handlinger, der udføres af arbejdsprocessen. Arbejdsprocesdeltagere kan samarbejde med arbejdsprocessen via opgavelisten, hvor arbejdsprocessen kan oprette en opgave til en bruger og vente på, at opgaven bliver markeret som fuldført.

Arbejdsprocesser kan være så simple eller komplekse som forretningsprocesserne kræver det. Du kan oprette en arbejdsproces, som brugeren starter, eller en arbejdsproces, som automatisk startes baseret på begivenheder, som f.eks. når et listeelement oprettes eller ændres.

Når du bruger Office SharePoint Designer 2007 til at oprette en arbejdsproces, følger du normalt disse grundlæggende trin:

 • Brug Workflow Designer til at vælge og sammensætte de betingelser og handlinger, der definerer trinene i arbejdsprocessen.

 • Lad Office SharePoint Designer 2007 generere eventuelle ASP.NET-formularer til start af arbejdsprocessen eller brugerdefinerede SharePoint-opgaver automatisk.

 • Tilpas arbejdsprocesformularerne, hvis det er nødvendigt.

Du kan tænke på en arbejdsproces som et flowdiagram af handlinger med en start, en slutning og et flow i rækkefølge fra start til slut. Arbejdsprocesser kan indeholde parallelle grene, men ultimativt går de frem fra den første til den afsluttende handling.

Antag f.eks. at du skal tegne et diagram over den føromtalte arbejdsproces, der dirigerer et dokument i Windows SharePoint Services 3.0 til godkendelse. Når arbejdsprocessen starter, sender den automatisk via e-mail besked til den angivne korrekturlæser om, at der er et dokument til gennemsyn. Korrekturlæseren gennemser så dokumentet og ændrer status for dokumentet for at angive, at vedkommende har fuldført sin opgave, og hvorvidt dokumentet er blevet godkendt eller afvist. Baseret på korrekturlæserens svar, fortsætter arbejdsprocessen ned ad en af to parallelle grene. Hvis dokumentet er blevet godkendt, flytter arbejdsprocessen det godkendte dokument til et bestemt dokumentbibliotek og sender via e-mail en besked til hele teamet om, at dokumentet er blevet godkendt. Hvis dokumentet er blevet afvist, sender arbejdsprocessen besked om dette til forfatteren. I begge tilfælde når arbejdsprocessen til slutningen, og processen er fuldført.

Flowdiagram for arbejdsproces

Toppen af siden

Hvad er begivenheder, handlinger, betingelser og trin?

De er grundstenene i en arbejdsproces. En arbejdsproces består af et eller flere trin, og hvert trin består af handlinger og tilknyttede betingelser. Hver arbejdsproces startes af en begivenhed.

Hvad er begivenheder?

En begivenhed er det, der starter en arbejdsproces. Der er nøjagtig tre begivenheder, der kan starte en arbejdsproces:

 • Et element oprettes.

 • Et element ændres.

 • En arbejdsprocesdeltager klikker på en startknap på SharePoint-webstedet.

Det er vigtigt at forstå, at en arbejdsproces, der er oprettet i Office SharePoint Designer 2007, altid er knyttet til nøjagtig en liste eller et bibliotek på et SharePoint-websted. Når du opretter en arbejdsproces, vælger du, hvilken liste den skal knyttes til. En begivenhed på denne liste starter arbejdsprocessen.

Du kan oprette en arbejdsproces, som en deltager starter manuelt, eller en arbejdsproces, der startes automatisk, når et listeelement oprettes eller ændres. For arbejdsprocessen til dokumentgodkendelse kan du f.eks. designe arbejdsprocessen, så den starter automatisk, når nogen tilføjer et dokument til biblioteket med delte dokumenter. Peg på Ny i menuen Filer, og klik på Arbejdsproces. Du ser følgende side i Workflow Designer.

Definere arbejdsproces - dokumentgodkendelse

Når en arbejdsprocesdeltager starter en arbejdsproces manuelt, finder deltageren først listen eller biblioteket, som arbejdsprocessen er knyttet til. Enhver deltager med tilladelse til at bidrage eller højere tilladelse kan starte en arbejdsproces, der er designet til at blive startet manuelt. Deltageren klikker på et element, klikker på Arbejdsprocesser i menuen og vælger derefter en arbejdsproces på en side, der viser alle arbejdsprocesser, der er knyttet til det element. Deltageren udfylder startformularen for arbejdsprocessen og starter arbejdsprocessen ved at klikke på startknappen i formularen. Når arbejdsprocessen startes, oprettes en ny forekomst af arbejdsprocessen for elementet.

Arbejdsproceskommando på listeelement

Bemærk: Kommandoen Arbejdsprocesser er kun tilgængelig, når elementet er på en liste eller i et bibliotek, der har mindst en tilknyttet arbejdsproces.

For en arbejdsproces, der startes manuelt, kan startformularen være så enkel som den følgende.

Eksempel på startknap for arbejdsproces på listeelement

Du kan også tilføje brugerdefinerede felter på en startformular, når du opretter arbejdsprocessen. Arbejdsprocesdeltagere kan så give oplysninger til arbejdsprocessen ved at udfylde formularen og vælge indstillinger, der videregives til arbejdsprocessen. En ny forekomst af arbejdsprocessen startes, og den arbejdsproces kan slå de i formularen angivne oplysningerne op og bruge dem på ethvert sted i arbejdsprocessen.

Hvad er handlinger?

En handling er den mest grundlæggende arbejdsenhed i en arbejdsproces. Office SharePoint Designer 2007 indeholder et sæt foruddefinerede handlinger, der kan indgå i arbejdsprocesser. Arbejdsprocesser kan f.eks.:

 • Oprette, kopiere, ændre eller slette listeelementer (inklusive dokumenter).

 • Tjekke elementer ind og ud.

 • Sende en e-mail.

 • Oprette en opgave for en bruger på opgavelisten på webstedet for team.

 • Indsamle data fra en deltager, som kan benyttes senere i arbejdsprocessen.

 • Midlertidigt afbryde eller stoppe arbejdsprocessen.

 • Logføre arbejdsprocesoplysninger på en oversigtsliste, der kan bruges til afvisning eller fejlfinding af arbejdsprocesser.

 • Indstille arbejdsprocesvariabler eller udføre beregninger.

En arbejdsproces kan indeholde et vilkårligt antal handlinger. Ovenstående handlinger udføres af arbejdsprocessen, men andre handlinger kan udføres af arbejdsprocesdeltagerne. Arbejdsprocessen til dokumentgodkendelse består f.eks. af fem handlinger. Fire af disse handlinger udføres automatisk af arbejdsprocessen, men en af handlingerne – at gennemse dokumentet – udføres af en arbejdsprocesdeltager. Handlinger, der udføres af en arbejdsprocesdeltager, er repræsenteret ved opgaver tildelt den person på opgavelisten. De fem handlinger i eksemplet på en arbejdsproces er:

 • Sende en besked til korrekturlæseren via e-mail

 • Gennemse dokumentet (en opgave, der er tildelt til en arbejdsprocesdeltager)

 • Flytte dokumentet til biblioteket med godkendte dokumenter

 • Sende en besked til teamet via e-mail

 • Sende en besked til dokumentforfatteren via e-mail

Når du opretter en arbejdsproces, er det du gør helt grundlæggende set at identificere den nødvendige rækkefølge af handlinger og derefter samle handlingerne ved brug af Workflow Designer. I arbejdsprocessen til dokumentgodkendelse er den første handling, at du ønsker at sende en besked via e-mail til korrekturlæseren.

Flowdiagram, sende e-mail til korrekturlæser

I Workflow Designer vælger du derfor den handling til det første trin i arbejdsprocessen.

Handlingsliste

Hvad er betingelser?

Når du opretter en arbejdsproces, kan du bruge Workflow Designer til at oprette regler, der anvender betinget logik på SharePoint-lister og -elementer. En regel fastlægger en betingelse, så arbejdsprocessen kun udføre den tilknyttede handling, når betingelsen er sand. Du kan f.eks. oprette en regel, der får arbejdsprocessen til at sende en e-mail til korrekturlæseren kun i de tilfælde, hvor dokumentet er oprettet af en bestemt person. Du kan også føje delsætninger til en betingelse. Du kan f.eks. oprette en regel, hvor der sendes en e-mail kun når et element både er (1) oprettet af en bestemt person og (2) dokumenttitlen indeholder bestemte ord. Du kan desuden knytte flere handlinger til en betingelse. Du kan f.eks. oprette en regel, der, hvis et element er oprettet af en bestemt person, (1) sender en e-mail til korrekturlæseren og (2) logfører oplysninger om arbejdsprocessen på oversigtslisten.

Vælge betingelser og handlinger

En regel er altså en betingelse med en eller flere handlinger tilknyttet: Hvis alle betingelsens delsætninger er sande, udføres de tilknyttede handlinger.

I det foregående eksempel angav brugeren kun en betingelse. Men du kan oprette flere betingelser for et trin i en arbejdsproces. Flere betingelser danner grene i arbejdsprocessen: Hvis betingelse A er sand, udføres en handling, og hvis betingelse B er sand, udføres en anden handling. Du kan føje en gren til et trin ved at klikke på Tilføj 'Ellers hvis'-betinget gren. I arbejdsprocessen til dokumentgodkendelse sker der f.eks. det, at hvis korrekturlæseren godkender dokumentet, udfører arbejdsprocessen en handling (eller række af handlinger), og hvis korrekturlæseren afviser dokumenter, udfører arbejdsprocessen en anden handling. Dette er en betinget gren.

Eksempel på flowdiagram, godkender gennemser dokumentet

I Workflow Designer har dette trin to grene og ser ud på følgende måde. Den grønne rombe angiver, at trinnet har en betinget gren.

Betinget gren med to betingelser

Du kan også oprette en gren, der ikke har en betingelse. På denne måde vil arbejdsprocessen udføre en handling, når betingelsen er sand, og en anden handling, når betingelsen er falsk. Følgende arbejdsprocestrin sender f.eks. kun en besked til teamet, hvis betingelsen er sand, og ellers sender arbejdsprocessen kun en besked til dokumentforfatteren. Ved at tilføje en gren uden betingelser, får du arbejdsprocessen til at udføre handlingen i den gren i de tilfælde, hvor betingelsen i den første gren er falsk.

Betinget gren uden en anden betingelse

Bemærk: Forgrening i en arbejdsproces kan ikke udvides fra et trin til det næste. Et sæt 'Ellers hvis'-betingede grene hører altid til et enkelt trin.

Office SharePoint Designer 2007 indeholder flere foruddefinerede betingelser, der kan indgå i arbejdsprocesser. Du kan f.eks. angive, at arbejdsprocessen kun udfører den tilknyttede handling, hvis et element:

 • Er oprettet eller blevet ændret i et bestemt tidsinterval.

 • Er oprettet eller blevet ændret af en bestemt person.

 • Har et titelfelt, der indeholder bestemte nøgleord.

 • Er en fil af en bestemt type eller har en filstørrelse i et bestemt interval. (Denne betingelse er kun tilgængelig, når arbejdsprocessen er knyttet til et dokumentbibliotek).

Du kan desuden oprette brugerdefinerede betingelser og avancerede betingelser, hvor du kan angive en lang række parametre. Med brugerdefinerede betingelser kan du sammenligne et felt på den aktuelle liste med en værdi. Du kan f.eks. oprette en brugerdefineret betingelse, så hvis feltet med godkendelsesstatus har værdien godkendt, udføres den tilknyttede handling. Med avancerede betingelser kan du sammenligne en værdi med en anden. Du kan oprette en sammenligning mellem et felt på en liste og en værdi fra en anden liste. Du kan f.eks. oprette en avanceret betingelse for biblioteket med delte dokumenter, så hvis værdien i statusfeltet på opgavelisten er lig med afventer, udføres den tilknyttede handling.

Bemærk: En handling behøver ikke en betingelse. I eksemplet med arbejdsprocessen til dokumentgodkendelse er det første trin f.eks., at der sendes en besked med e-mail til korrekturlæseren. Denne handling er ingen tilknyttet betingelse.

Parallelle versus serielle handlinger

Når der er mere end en handling knyttet til en betingelse, kan handlingerne sættes til at køre samtidig (parallelle) eller i rækkefølge (serielle).

Køre handlinger parallelt eller serielt

Serielle handlinger    I arbejdsprocessen til dokumentgodkendelse kan du f.eks. angive to handlinger, så når et dokument er godkendt, sendes en besked, og bagefter kopieres dokumentet til biblioteket med godkendte dokumenter. I Workflow Designer angiver , at den anden handling optræder efter den første.

Seriel handling med 'så'

Parallelle handlinger    I arbejdsprocessen til dokumentgodkendelse kan du f.eks. angive to handlinger, så når et dokument er godkendt, sendes en besked, og samtidig kopieres dokumentet til biblioteket med godkendte dokumenter. I Workflow Designer angiver og, at den anden handling optræder samtidig med den første.

Bemærk: Parallelle handlinger sker ikke fuldstændigt samtidig; den nøjagtige rækkefølge kan ikke angives og kan variere, for hver gang arbejdsprocessen kører.

Parallel handling med 'og'

Bemærkninger: 

 • I enhver regel (betingelser og handlinger) skal alle handlinger være enten serielle eller parallelle.

 • Et sæt serielle eller parallelle handlinger skal være indeholdt i et enkelt trin.

Hvad er trin?

En arbejdsproces består af et eller flere trin. Hvert trin kan indeholder et vilkårligt antal handlinger og tilknyttede betingelser. Du kan betragte trin som sider i Workflow Designer. Arbejdsprocessen til dokumentgodkendelse har f.eks. to trin som vist i Workflow Designer.

Arbejdsprocestrin, tilføje et trin

Trin bruges til at gruppere betingelser og handlinger, så et sæt regler (betingelser og handlinger) kan evalueres og udføres før det næste sæt.

Et eller flere trin? Nogle arbejdsprocesser kan enten oprettes som en række handlinger i et trin eller som en række af trin.

Følgende tre handlinger kunne f.eks. være trin 1 i en simpel et-trins arbejdsproces.

Flere handlinger i et trin

De samme tre handlinger kunne være opdelt i flere trin.

Flere handlinger i mange trin

Hvordan strukturen skal være for trinene i en arbejdsproces afhænger af, hvad du vil have hvert trin til at udføre. Reglerne i et trin behandles til konklusion, inden der fortsættes til næste trin, så du skal gruppere alle regler, der er nødvendige for at udføre en eller flere ønskede handlinger, i et trin.

Mere specifikt kan hvert trin indeholde et sæt 'Ellers hvis'-betingede grene, hvor handlingerne i hver gren kun udføres, når den tilknyttede betingelse er opfyldt. I dette tilfælde er ekstra trin kun nødvendige, når:

 • Flere sæt af 'Ellers hvis'-betingede grene skal evalueres.

 • Du skal adskille en forgrenet sætning fra en ikke-forgrenet sætning.

Du kan også bruge trin blot som en måde at organisere arbejdsprocessen på. En arbejdsproces kan f.eks. have mange handlinger i et trin, der ikke bruger betingelser. I dette tilfælde kan du evt. adskille handlingerne i flere trin blot for at organisere dem bedre.

Toppen af siden

Hvad er arbejdsprocesformularer?

For at gøre en arbejdsproces mere dynamisk og fleksibel kan du tilføje en formular for arbejdsprocessen. En formular bruges til at indsamle oplysninger om arbejdsprocessen fra deltagerne på fastsatte steder i arbejdsprocessen, og de gør det muligt for deltagerne at samarbejde med opgaverne for arbejdsprocessen.

Med Office SharePoint Designer 2007 kan du oprette to typer arbejdsprocesformularer:

 • En startformular indsamler oplysninger fra arbejdsprocesdeltagerne, når de starter arbejdsprocessen. Startformularer vises til brugerne, når de manuelt starter en arbejdsproces på et givet SharePoint-element. Med en startformular kan brugere angive yderligere parametre eller oplysninger om arbejdsprocessen, som er relevante for det givne SharePoint-element. Du kan f.eks. bruge en startformular til at spørge om, hvem der skal gennemse et dokument, og hvornår gennemsynet skal være fuldført. Ikke alle arbejdsprocesser har brug for startformularer. Hvis der er brug for en, danner Office SharePoint Designer 2007 automatisk en ASP.NET-startformular i henhold til dine startspecifikationer.

 • En brugerdefineret opgaveformular giver arbejdsprocesdeltagere mulighed for at samarbejde med opgaver på opgavelisten på et SharePoint-websted. Med guiden Brugerdefineret opgave kan du let oprette brugerdefinerede formularfelter og tilføje dem på en brugerdefineret formular. Når du er færdig med at oprette arbejdsprocessen, danner Office SharePoint Designer 2007 automatisk ASP.NET-formularerne til de brugerdefinerede opgaver. Derefter når arbejdsprocessen køres, og opgaver oprettes, finder brugerne opgavelisten på SharePoint-webstedet, markerer opgaven som fuldført og indtaster eventuelle yderligere valgfri eller obligatoriske oplysninger for arbejdsprocessen. Arbejdsprocessen kan derefter svare på disse ændringer, som det er angivet i arbejdsprocessen, eller arbejdsprocessen kan i de efterfølgende trin slå oplysningerne op og evaluere dem.

Efter at Office SharePoint Designer 2007 automatisk har dannet ASP.NET-formularerne, kan du tilpasse dem. Arbejdsprocesformularer er ASP.NET-sider med en webdel af typen dataformular og en masterside. Disse .aspx-filer gemmes på SharePoint-webstedet sammen med kildefilerne til arbejdsprocessen. Du kan åbne og tilpasse disse formularer på samme måde, som du kan med andre .aspx-filer.

Toppen af siden

Hvor gemmes arbejdsprocesser?

Arbejdsprocesser gemmes på webstedsniveau i et dokumentbibliotek med navnet Arbejdsprocesser. Dette dokumentbibliotek oprettes automatisk af Office SharePoint Designer 2007. På mappelisten vises dokumentbiblioteket Arbejdsprocesser med arbejdsprocesikonet i stedet for det normale liste- eller dokumentbiblioteksikon. Som standard er dokumentbiblioteket Arbejdsprocesser skjult i webbrowseren, og det har ingen listevisninger som f.eks. AllItems.aspx eller EditForm.aspx. Dette dokumentbibliotek indeholder en mappe for hver arbejdsproces, der er oprettet i Office SharePoint Designer 2007. Mappen indeholder alle arbejdsprocessens nødvendige kildefiler, herunder:

 • Arbejdsprocessens .xoml-filen (kun nødvendig, når arbejdsprocessen bruger betingelser).

 • Arbejdsprocessens regelfil.

 • Arbejdsprocessens konfigurationsfil.

 • Nødvendige .aspx-formularer, f.eks. startformularer (for arbejdsprocesser, der startes manuelt) og brugerdefinerede opgaveformularer.

Hvis du vil ændre en eksisterende arbejdsproces, kan du enten klikke på Åbn arbejdsproces i menuen Filer, eller du kan dobbeltklikke på .xoml-filen på mappelisten. Dette åbner arbejdsprocessen i dens første trin i Workflow Designer. Hvis du klikker på Tilbage for se startindstillingerne for arbejdsprocessen, kan du se, at du ikke kan ændre hvilken liste eller hvilket bibliotek, arbejdsprocessen er knyttet til. Når en arbejdsproces er blevet knyttet til en liste eller et bibliotek ved brug af Office SharePoint Designer 2007, kan denne tilknytning ikke ændres.

Arbejdsprocesser på mappeliste

Workflow Designer indeholder en handling, der hedder Logfør i oversigt. Du kan bruge denne handling, når du vil holde styr på arbejdsprocessens historik for at kunne undersøge fejl eller spore og afvise. Når du opretter en arbejdsproces, som bruger handlingen Logfør i oversigt, opretter Office SharePoint Designer 2007 automatisk en liste med navnet Arbejdsproceshistorik. Listen har kolonner til oplysninger om bruger-id, dato, begivenhed og fejlbeskrivelse. Oversigtslisten er ligesom dokumentbiblioteket Arbejdsprocesser skjult i webbrowseren med kan ses på mappelisten.

Arbejdsproceshistorik på mappeliste

Workflow Designer indeholder tre handlinger, der samarbejder med opgavelisten: Tildel et opgaveemne, Indsaml data fra en bruger og Tildel en gruppeundersøgelse. Når du opretter en arbejdsproces, som bruger en af disse tre handlinger, opretter Office SharePoint Designer 2007 automatisk .aspx-formularen til opgavens indholdstype og opgavelisten, hvis det er nødvendigt. I modsætning til arbejdsprocessens oversigtsliste og dokumentbiblioteket kan opgavelisten som standard ses i webbrowseren.

Opgaveliste på mappeliste

Toppen af siden

Hvor kan jeg kontrollere status for en arbejdsproces?

Du kan let se fremdriften i arbejdsprocesser for et valgt element via webbrowseren. Visningen Alle elementer for en liste eller et dokumentbibliotek viser den aktuelle status for arbejdsprocesser, der kører på et element. Derudover har hvert element en arbejdsprocesside, hvor du kan se følgende oplysninger:

 • Alle arbejdsprocesser, der kører på elementet i øjeblikket.

 • Alle arbejdsprocesser, der har kørt på elementet tidligere.

 • Alle tilgængelige arbejdsprocesser for elementet.

Arbejdsprocesside for et element

Du kan få vist arbejdsprocessiden for et element ved at klikke på elementet og derefter klikke på Arbejdsprocesser i menuen.

Bemærk: Kommandoen Arbejdsprocesser er kun tilgængelig, når elementet er på en liste eller i et bibliotek, der har mindst en tilknyttet arbejdsproces.

Når en bruger starter en arbejdsproces på et element, føjer Windows SharePoint Services 3.0 en ny kolonne til elementet. Kolonnetitlen svarer som standard til navnet på arbejdsprocessen. Denne skrivebeskyttede kolonne viser den aktuelle status for elementet i den arbejdsproces. Denne statuskolonne tilføjes automatisk for hver arbejdsproces, første gange den køres.

Kolonner viser arbejdsprocesstatus

I hver kolonne er arbejdsprocesstatussen et hyperlink. Når du f.eks. klikker på I gang, vises statussiden for den forekomst af arbejdsprocessen.

Statusside for arbejdsproces

En arbejdsproces, der er oprettet ved brug af Office SharePoint Designer 2007 kan ikke anvendes på flere lister. Den er kun gyldig for den liste, som den blev oprettet til. Men flere arbejdsprocesser kan knyttes til en liste og være tilgængelige for et givet element. Flere arbejdsprocesser kan køre samtidig på det samme listeelement, men der kan altid kun køre en forekomst af en bestemt arbejdsproces på et bestemt element. Du kan f.eks. have to arbejdsprocesser, A og B, tilgængelige for en bestemt liste. Selvom begge arbejdsprocesser kan køre samtidig på et givet element på listen, kan du ikke have to forekomster af arbejdsproces A eller arbejdsproces B kørende på det samme element samtidig.

Toppen af siden

Forslag til næste trin

Arbejdsprocesser er en kraftfuld måde at tilføje programlogik til dine SharePoint-websteder og programmer på. Nu, da du har fået en grundlæggende forståelse af arbejdsprocesser, vil du sikkert komme i gang med at oprette en arbejdsproces:

 • Du kan finde oplysninger om nogle vigtige designovervejelser og en grundlæggende standardprocedure i artiklen Oprette en arbejdsproces.

 • Du kan finde links til artikler, der viser færdige eksempler på arbejdsprocesser, i afsnittet Se også.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×