Indsætte, oprette eller slette et felt, der lagrer datoværdier

Du føjer et dato- og klokkeslætsfelt til en tabel, når du skal lagre datoer og klokkeslæt. Du kan bruge dato- og tidsdata til en lang række personlige og arbejdsmæssige formål, f.eks. fødselsdage, forsendelses- og faktureringsoplysninger og timesedler. I denne artikel finder du en forklaring på, hvordan du bruger Microsoft Office Access 2007 til at tilføje og slette et dato- og klokkeslætsfelt i nye og eksisterende databasetabeller.

Bemærk: I artiklen forklares det ikke, hvordan du indtaster data i et dato- og klokkeslætsfelt. Flere oplysninger om, hvad du kan bruge dato- og klokkeslætsfelter til, finder du i artiklen Angive en værdi for dato eller klokkeslæt.

Denne artikel indeholder

Om dato- og klokkeslætsfelter

Tilføje et dato- og klokkeslætsfelt i dataarkvisning

Tilføje et dato- og klokkeslætsfelt i designvisning

Slette et dato- og klokkeslætsfelt

Reference til feltegenskaben Dato og klokkeslæt

Om dato- og klokkeslætsfelter

Hvis du er ny bruger af Office Access 2007, skal du huske, at dataene i en database findes i en eller flere tabeller. Du kan få vist oplysningerne i et dataark  – et gitter, der ligner et Microsoft Office Excel 2007-regneark – eller i en formular eller rapport til dataindtastning, men i sidste ende findes dataene i en eller flere tabeller. Hver tabel består så af et sæt felter (kolonner), og hvert felt er defineret til at acceptere én bestemt type data. Du kan f.eks. definere et felt til datatypen Dato og klokkeslæt, når du har brug for at gemme datoer og klokkeslæt. Dette er så de eneste typer værdier, der accepteres i feltet.

Specifikationer for dato- og klokkeslætsfelter

Når du bruger en Access-database, kan du få vist værdier for dato og klokkeslæt i et vilkårligt antal formater, f.eks. et europæisk format (28.11.2006 eller 28-11-2006), et sydasiatisk format (28/11/2006) eller et amerikansk format (11/28/2006).

Uanset hvordan dato- og klokkeslætsdata formateres i Access, og uanset hvordan du indtaster dato- eller klokkeslætsdata, gemmes datoer og klokkeslæt i dato- og klokkeslætsfelter som flydende dobbeltpræcisionstal – et system, som også kaldes serielle datoer. Følgende figur viser en typisk værdi for en seriel dato og et serielt klokkeslæt.

Dobbeltpræcisionstal

Heltalsdelen af værdien, til venstre for decimaltegnet, repræsenterer datoen. Brøkdelen, der står til højre for decimaltegnet, repræsenterer klokkeslættet.

Tallet i figuren repræsenterer 24. december 2003 kl. 21:00. Datokomponenten er antallet af hele dage, der er gået siden startdatoen, eller "basisdatoen", 30/12/1899. I dette eksempel er der gået 37.979 dage fra 30/12/1899 til 24/12/2003. Tidskomponenten er en brøkdel af en 24-timers dag. En værdi på 0,875 ganget med 24 timer svarer derfor til 21 timer, eller 21:00.

Negative værdier i datokomponenten repræsenterer datoer, der ligger før basisdatoen. Værdien -1 som datokomponent henviser f.eks. til én dag før basisdatoen eller 29/12/1899.

Gyldige datoværdiområder går fra -657.434 (1. januar 100 e.Kr.) til 2.958.465 (31. december 9999 e.Kr.). Gyldige klokkeslætsværdier går fra 0.0 til 0.9999 eller 23:59:59.

Når værdierne for datoer og klokkeslæt gemmes som tal, kan du udføre et stort antal beregninger med dato- og klokkeslætsdata. Du kan f.eks. beregne et samlet antal arbejdstimer (for en timeseddel) eller afgøre en fakturas alder.

Formater til dato- og klokkeslætsfelter

Du kan bruge to generelle formateringstyper til et dato- og klokkeslætsfelt: formatering til dataindtastning og formatering til visning. Du kan bruge en inputmaske  – et sæt konstanttegn og pladsholdertegn, der bestemmer, hvordan brugerne indtaster data – når du har brug for at angive formatering til dataindtastning. Du bruger formatering til visning til at styre, hvad brugerne får vist i dataark, formularer og rapporter. Der er to typer visningsformater i Access: Et sæt foruddefinerede formater, som du kan vælge på en liste, og muligheden for at oprette et brugerdefineret format.

Flere oplysninger om brug af foruddefinerede og brugerdefinerede formater finder du i artiklen Formatere data i tabeller, formularer og rapporter.

Oplysninger om inputmasker finder du i artiklen Oprette en inputmaske til indtastning af felt- eller kontrolværdier i et bestemt format.

Metoder for oprettelse af et dato- og klokkeslætsfelt

I Office Access 2007 kan du føje et dato- og klokkeslætsfelt til en ny eller eksisterende tabel på flere måder:

 • Dataarkvisning    Du kan føje et dato- og klokkeslætsfelt til en ny eller eksisterende tabel i dataarkvisning ved at tilføje et nyt felt og derefter angive en dato manuelt eller ved at kopiere og indsætte en dato. Du kan også vælge datatypen på en rulleliste og angive egenskaber som f.eks. Kræves, som tvinger brugerne til at angive en dato i feltet, og Entydig, som tvinger brugerne til at angive en værdi, som ikke er en dublet, i feltet.

 • Designvisning    Du bruger designvisning til at tilføje et dato- og klokkeslætsfelt og angive egenskaber for dette felt, som du ikke kan angive i dataarkvisning, inklusive inputmasker og standardværdier.

Toppen af siden

Tilføje et dato- og klokkeslætsfelt i dataarkvisning

I fremgangsmåden i dette afsnit forklares det, hvordan du føjer et dato- og klokkeslætsfelt til en eksisterende tabel og en ny tabel i dataarkvisning. Hvis du er ny bruger af Access, skal du vide, at et dataark er et gitter, der meget ligner et Office Excel 2007-regneark.

Føje et data- og klokkeslætsfelt til en eksisterende tabel

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Dobbeltklik i navigationsruden på den tabel, du vil ændre.

  Access åbner tabellen i dataarkvisning.

 4. Rul om nødvendigt vandret til det første tomme felt. Tilføj et nyt felt vises som standard i kolonneoverskriften i alle nye felter, f.eks.:

  Et nyt felt i et dataark

 5. Dobbeltklik på kolonneoverskriften, og skriv et navn til det nye felt.

 6. Marker den første tomme række under overskriften, og angiv en dato.

  Eller

  Indsæt en dato på første række.

  Eller

  Vælg Dato og klokkeslæt på listen Datatype i gruppen Datatype og formatering under fanen Dataark.

 7. Gem ændringerne.

Føje et dato- og klokkeslætsfelt til en ny tabel

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Klik på Tabel i gruppen Tabeller på fanen Opret.

  Access åbner den nye tabel i dataarkvisning. En tabel er vist i følgende figur:

  En ny, tom tabel i en ny database

 4. Klik på Gem Knapflade , og angiv et navn til den nye tabel i dialogboksen Gem som.

 5. Dobbeltklik på overskriftsrækken til det første tabelfelt (med navnet Tilføj et nyt felt), og skriv et navn til feltet.

 6. Marker den første tomme række under overskriften, og angiv en dato. Når du angiver en dato, udleder Access automatisk datatypen Dato og klokkeslæt.

  Eller

  Indsæt en dato på første række.

  Eller

  Vælg Dato og klokkeslæt på listen Datatype i gruppen Datatype og formatering under fanen Dataark.

Toppen af siden

Tilføje et dato- og klokkeslætsfelt i designvisning

Du bruger designvisning til at føje et dato- og klokkeslætsfelt til en ny eller eksisterende tabel og derefter definere eller ændre feltegenskaberne, som du ikke kan definere eller ændre i dataarkvisning. Du kan f.eks. specificere en inputmaske eller en valideringsregel. Flere oplysninger om inputmasker og andre egenskaber finder du i afsnittet Reference til feltegenskaben Dato og klokkeslæt.

Føje et data- og klokkeslætsfelt til en eksisterende tabel

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Højreklik i navigationsruden på den tabel, du vil ændre, og klik derefter på Designvisning Knapflade .

 4. Marker den første tomme række i kolonnen Feltnavn, og indtast derefter et navn til feltet.

 5. Marker den tilstødende celle i kolonnen Datatype, og vælg derefter Dato og klokkeslæt på listen.

 6. Gem ændringerne.

Føje et dato- og klokkeslætsfelt til en ny tabel

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Klik på Tabel i gruppen Tabeller på fanen Opret.

 4. Klik på Gem Knapflade , og angiv et navn til den nye tabel i dialogboksen Gem som.

 5. Højreklik på dokumentfanen for den nye tabel, og klik på Designvisning.

 6. Marker den første tomme række i kolonnen Feltnavn, og skriv derefter et navn til feltet.

 7. Marker den tilstødende celle i kolonnen Datatype, og vælg derefter Dato og klokkeslæt på listen.

 8. Gem ændringerne. Hvis du vil angive egenskaber for feltet, skal du lade tabellen være åben i designvisning og fortsætte til næste trin.

Definere eller ændre feltegenskaberne

 1. Find den egenskab, du vil ændre, under Feltegenskaber under fanen Generelt i den nederste del af tabeldesign.

 2. Marker feltet ved siden af egenskabsnavnet. Afhængigt af egenskaben kan du benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Indsætte data (f.eks. standardtekst eller en inputmaske).

  • Starte Udtryksgenerator eller guiden Inputmaske.

  • Vise dialogboksen i-mærker ved at klikke på Knappen Generator ud for egenskabsboksen.

  • Vælge en indstilling på en liste.

   Hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du bruger den enkelte feltegenskab, skal du markere egenskaben og derefter trykke på F1.

Toppen af siden

Slette et dato- og klokkeslætsfelt

Du kan bruge dataarkvisning eller designvisning til at slette et data- og klokkeslætsfelt i en tabel. Når du sletter et data- og klokkeslætsfelt, der indeholder data, går disse data imidlertid tabt permanent. Du kan ikke fortryde sletningen. Derfor bør du sikkerhedskopiere databasen, før du sletter tabelfelter eller andre databasekomponenter.

Slette et dato- og klokkeslætsfelt i dataarkvisning

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Dobbeltklik i navigationsruden på den tabel, du vil ændre.

  Access åbner tabellen i dataarkvisning.

 4. Find dato- og klokkeslætsfeltet, højreklik på kolonneoverskriften (navnet), og klik på Slet kolonne.

 5. Klik på Ja for at bekræfte sletningen.

Slette et dato- og klokkeslætsfelt i designvisning

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Højreklik i navigationsruden på den tabel, du vil ændre, og klik derefter på Designvisning Knapflade .

  Tabellen åbnes i designvisning.

 4. Klik på rækkevælgeren (den sorte firkant) ved siden af feltet Dato og klokkeslæt, og tryk på derefter DELETE.

  Eller

  Højreklik på rækkevælgeren, og klik på Slet rækker.

 5. Klik på Ja for at bekræfte sletningen.

Toppen af siden

Reference til feltegenskaben Dato og klokkeslæt

Når du bruger designvisning til at føje feltet Dato og klokkeslæt til en tabel, kan du angive og ændre en række egenskaber for feltet. Denne tabel viser egenskaberne for feltet Dato og klokkeslæt og beskriver, hvad den enkelte egenskab gør, inklusive konsekvenserne af at angive eller ændre egenskaberne.

Egenskab

Brug

Format

Du angiver brugerdefinerede formateringstegn for at definere et visningsformat. Formater, der defineres her, vises i dataark, formularer og rapporter. Flere oplysninger om brugerdefinerede formater finder du i artiklen Formatere data i tabeller, formularer og rapporter.

Inputmaske

Du angiver en streng med en inputmaske eller klikker på Knappen Generator for at starte guiden Inputmaske.

Flere oplysninger om oprettelse og brug af inputmasker finder du i artiklerne Oprette en inputmaske til indtastning af felt- eller kontrolværdier i et bestemt format og Formatere data i tabeller, formularer og rapporter.

Titeltekst

Angiver navnet på feltet feltet Dato og klokkeslæt. Hvis du ikke angiver en titeltekst, anvendes standardfeltnavnet i Access.

Standardværdi

Angiver den værdi, der automatisk vises i et felt, når du opretter en ny post. Du kan f.eks. indsætte en funktion som Date() for automatisk at vise dags dato.

Valideringsregel

Angiver krav til data, der er indtastet i en hel post, et enkelt felt eller et kontrolelement på en formular eller i en rapport. Når en bruger indsætter data, der overtræder en regel, kan du bruge egenskaben Valideringsmeddelelse til at angive den fejlmeddelelse, der er resultatet. Den maksimale længde er 2.048 tegn.

Flere oplysninger om oprettelse af valideringsregler finder du i artiklen Oprette en valideringsregel for at validere data i et felt.

Valideringsmeddelelse

Specificerer teksten i den fejlmeddelelse, der vises, når brugerne overtræder en valideringsregel. Den maksimale længde er 255 tegn.

Flere oplysninger om oprettelse af valideringsregler finder du i artiklen Oprette en valideringsregel for at validere data i et felt.

Obligatorisk

Når denne egenskab er indstillet til Ja, skal du indtaste en værdi i feltet eller i eventuelle kontrolelementer, der er bundet til feltet, og værdien kan ikke være Null.

Indekseret

Du kan bruge et indeks til at øge hastigheden af forespørgsler, sortering og gruppering, der foretages på større mængder data. Du kan også bruge indeks til at forhindre brugerne i at indtaste dubletværdier. Valgmulighederne er:

 • Nej     Deaktiverer indeksering (standard).

 • Ja (dubletter tillades)     Indekserer feltet og tillader dubletværdier. Du kan f.eks. have dubletter af for- og efternavne.

 • Ja - ingen dubletter    Indekserer feltet og tillader ikke dublerede værdier.

IME-tilstand

Angiver en IME-editor, som er et værktøj til brug af engelske versioner af Access sammen med filer, der er oprettet i japanske eller koreanske versioner af Access. Standardværdien er Intet kontrolelement. Flere oplysninger om brug af denne egenskab får du ved at trykke på F1.

IME-sætningstilstand

Angiver den type data, du kan indtaste med IME. Flere oplysninger om brug af denne egenskab finder du ved at trykke på F1.

i-mærker

Du angiver et eller flere i-mærker til feltet og eventuelle kontrolelementer, der er bundet til feltet. i-mærker er komponenter, der genkender datatyperne i et felt, og som sætter dig i stand til at handle ud fra denne type. Du kan f.eks. vælge et dato- og klokkeslætsfelt og derefter bruge et i-mærke til at åbne din private kalender.

Klik på Knappen Generator ud for egenskabsboksen for at få vist en liste over de tilgængelige i-mærker.

Tekstjustering

Angiver justeringen af data i et dato- og klokkeslætsfelt. Valgmulighederne er:

 • Standard     Tekst venstrejusteres, tal og datoer højrejusteres.

 • Venstre     Al tekst og alle datoer og tal venstrejusteres.

 • Højre     Al tekst og alle datoer og tal højrejusteres.

 • Centreret     Al tekst og alle datoer og tal centreres

 • Fordel     Al tekst og alle datoer og tal justeres med samme afstand til begge sider af feltet eller tekstboksen.

Vis Datovælger

Viser eller skjuler et pop op-kalenderkontrolelement, der vises, når brugerne klikker på dato- og klokkeslætsfelter. Standardværdien er For datoer. Vælg Aldrig, hvis du vil skjule kontrolelementet.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×