Importere fra eller oprette en kæde til en SharePoint-liste

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Hvis din afdeling eller arbejdsgruppe bruger Windows SharePoint Services 2.0 (eller en nyere version) til at kommunikere og samarbejde, får du muligvis brug for at arbejde med nogle af SharePoint-listerne i Microsoft Office Access 2007, hvor du kan udnytte de effektive forespørgsels- og rapportfunktioner.

Du kan overføre en liste til Office Access 2007 på to måder – ved at importere listen eller ved at oprette en kæde til den. I denne artikel beskrives begge fremgangsmåder.

Hvad vil du foretage dig?

Importere en SharePoint-liste

Oprette en kæde til en SharePoint-liste

Importere en SharePoint-liste

Når du importerer en SharePoint-liste, oprettes der en kopi af listen i en Access-database. Under importhandlingen kan du angive, hvilke lister der skal kopieres, og for hver af de valgte lister kan du desuden angive, om det er hele listen eller kun en bestemt visning, der skal importeres.

Importhandlingen opretter en tabel i Access, og derefter kopieres kolonnerne og elementer fra kildelisten (eller visning) i tabellen som felter og poster.

Ved importens afslutning kan du vælge at gemme oplysningerne om importen som en specifikation. En importspecifikation gør det muligt at udføre importhandlingen på et senere tidspunkt, uden at du skal gentage trinnene i guiden Import.

Almindelige scenarier, hvor der importeres en liste til Access

Du importerer typisk en SharePoint-liste til en Access-database af følgende grunde:

 • Du vil flytte en liste, f.eks. listen Kontaktpersoner, permanent til en Access-database, fordi du ikke længere har brug for listen på SharePoint-webstedet. Dette kan du gøre ved at importere listen til Access og slette listen på SharePoint-webstedet.

 • Din afdeling eller arbejdsgruppe bruger Access, men du bliver indimellem henvist til en SharePoint-liste, hvor der er yderligere data, som skal flettes ind i dine databaser.

I følgende fremgangsmåde forklares det, hvordan du importerer en SharePoint-liste til en database.

Forberede importen

 1. Find det SharePoint-websted, der indeholder de lister, du vil kopiere, og noter webstedets adresse.

  En gyldig webstedadresse starter med http:// efterfulgt af navnet på serveren og, og den slutter med stien til det specifikke websted på serveren.

 2. Identificer de lister, der skal kopieres til databasen, og angiv, om du vil kopiere hele listen eller kun en bestemt visning. Du kan kopiere flere lister i samme importhandling, men du kan kun kopiere én visning fra hver liste. Opret om nødvendigt en visning, der kun indeholder de kolonner og elementer, som du er interesseret i.

  Bemærk: Du kan ikke importere undersøgelser og diskussioner.

 3. Gennemse kolonnerne i kildelisten eller kildevisningen. I tabellen nedenfor angives nogle af de overvejelser, du bør gøre dig, når du skal importere forskellige elementer.

Element

Overvejelser

Kolonner

Access understøtter ikke mere end 256 felter i en tabel, så det er kun de første 256 kolonner, der importeres. Du kan undgå dette problem ved at oprette en visning, der kun indeholder de ønskede kolonner, og sørge for, at antallet af kolonner ikke overstiger 256.

Mapper

Hver mappe i SharePoint-listen eller -visningen vises som en post i Access-tabellen. Elementerne i mappen vises også som poster og placeres umiddelbart under den post, der repræsenterer mappen.

Opslagskolonner

Hvis kildekolonnen søger efter værdier i en anden liste, har du to muligheder:

 • Importer visningsværdierne som en del af selve feltet. I så fald behøver du ikke at importere den relaterede liste.

 • Tving destinationsfeltet til at slå op i en anden tabel. I så fald skal du importere den relaterede liste, hvis databasen ikke indeholder en tabel, der kan levere opslagsværdierne.

Bemærk: En kildekolonne af typen Person eller Gruppe er en særlig type opslagskolonne. Den søger efter værdier i listen Brugeroplysninger, så du skal vælge, om listen Brugeroplysninger skal importeres sammen med de andre lister.

Beregnede kolonner

Resultatet i en beregnet kolonne kopieres til et felt, hvor datatypen afhænger af det beregnede resultats datatype. Det udtryk, der udfører beregningen, kopieres ikke.

Vedhæftede filer

Kolonnen med vedhæftede filer i listen kopieres til et felt med navnet Vedhæftede filer.

Relationer

Access opretter ikke automatisk relationer mellem relaterede tabeller ved importhandlingens afslutning. Relationerne mellem de forskellige nye og eksisterende tabeller skal oprettes manuelt ved hjælp af indstillingerne under fanen Relationer. Sådan åbnes fanen Relationer:

Klik på relationer i gruppen Vis/Skjul under fanen Databaseværktøjer. Knapflade

Kolonner med flere værdier

En kolonne af typen Valg eller Opslag kan indeholde flere værdier. Når du importerer en kolonne, der understøtter flere værdier, opretter Access en kolonne, som understøtter flere værdier.

RTF-formatering

Kolonner, der indeholder RTF-formatering, importeres i Access som notatfelter. Egenskaben Tekstformat for notatfeltet er sat til RTF-format, og formateringen bevares.

 1. Identificer den database, som listerne skal importeres til.

  Du skal have de nødvendige tilladelser til at føje data til databasen. Hvis du ikke vil gemme dataene i nogle af de eksisterende databaser, skal du oprette en tom database ved at klikke på Microsoft Office-knappen Office-knapflade .

 2. Gennemse tabellerne i databasen.

  Importhandlingen opretter en tabel med samme navn som SharePoint-listen. Hvis dette navn allerede er i brug, føjes "1" til det nye tabelnavn – f.eks. Kontaktpersoner1. Hvis Kontaktpersoner1 også er i brug, opretter Access Kontaktpersoner2 osv.

  Bemærk: Access overskriver aldrig en tabel i databasen som en del af importhandlingen. Det er heller ikke muligt at føje indholdet i en liste eller visning til en eksisterende tabel.

Importere dataene

 1. Åbn destinationsdatabasen.

  Klik på SharePoint-liste under fanen Eksterne Data i gruppen Importer. Knapflade

 2. Angiv adressen på kildewebstedet i guiden.

 3. Klik på Importer kildedataene til en ny tabel i den aktuelle database, og klik derefter på Næste.

 4. Vælg de lister, der skal importeres, på listen i guiden.

 5. Vælg den visning, du vil bruge til alle de valgte lister i kolonnen elementer, der skal importeres. Vælg en Alle elementer visning (for eksempel Alle elementer, Alle kontakter eller Alle dokumenter ) for at importere hele listen.

 6. Afkrydsningsfeltet Importer visningsværdier i stedet for id'er til felter, der søger efter værdier, som er gemt i en anden liste styrer, hvilke data der importeres fra opslagskolonnerne i de valgte lister. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil importere visningsværdierne som en del af selve feltet, skal du markere afkrydsningsfeltet. I så fald søger feltet ikke efter værdier i en anden tabel.

  • Hvis destinationsfeltet skal søge efter værdier i en anden tabel, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet. Hvis du gør dette, bliver alle id'erne fra rækkerne med visningsværdier kopieret til destinationsfeltet. Disse id'er skal bruges til at definere et opslagsfelt i Access.

   Når du importerer id'er, skal du importere de lister, der leverer værdier til opslagskolonnerne (medmindre destinationsdatabasen allerede indeholder tabeller, der kan fungere som opslagstabeller).

 7. Bemærk: Det er vigtigt at være opmærksom på, at selvom id'erne placeres i de korrekte tilsvarende felter, så bliver alle de egenskaber, der gør feltet til opslagsfelt, ikke angivet automatisk. De trin, der skal udføres for at angive opslagsegenskaberne for feltet, beskrives under Angiv opslagsfelter i afsnittet Relaterede opgaver i dette emne.

 8. Klik på OK.

Access importerer listerne, og der vises derefter status for handlingen på sidste side i guiden. Hvis du har planer om at gentage importhandlingen på et senere tidspunkt, kan du gemme oplysningerne som en specifikation. Gå til den næste fremgangsmåde for at udføre denne opgave.

Gemme importindstillingerne som en specifikation

 1. På den sidste side i guiden skal du markere afkrydsningsfeltet Gem importtrin.

  Et sæt yderligere kontrolelementer vises.

 2. Skriv navnet på importspecifikationen i dialogboksen Gem som, og angiv eventuelt en beskrivelse i boksen Beskrivelse.

 3. Hvis du vil udføre handlingen med bestemte intervaller (f.eks. en gang om ugen eller en gang om måneden), skal du markere afkrydsningsfeltet Opret Outlook-opgave. Herved oprettes der en opgave i Microsoft Office Outlook 2007, som gør det muligt at køre specifikationen.

 4. Klik på Gem import.

Konfigurere Outlook-opgaven

Hvis du har markeret afkrydningsfeltet Opret Outlook-opgave på et tidligere trin, startes Outlook i Access, og der vises en ny opgave. Følg nedenstående trin for at konfigurere opgaven.

Bemærk: Hvis Outlook ikke er installeret, vises der en fejlmeddelelse. Hvis Outlook ikke er konfigureret korrekt, startes guiden til konfiguration af Outlook. Følg anvisningerne i guiden for at konfigurere Outlook.

 1. I den Import-navn - vindue i Outlook, gennemse og ændre opgaveindstillingerne for de, som Forfaldsdato og påmindelse.

  Klik på Gentagelse, hvis opgaven skal gentages. I følgende figur vises opgavestyring med almindelige indstillinger:

  Outlook-opgavestyring

  Oplysninger om planlægning af Outlook-opgaver finder du i artiklen Planlægge en import- eller eksport.

 2. Klik på Gem og luk, når du har valgt de ønskede indstillinger.

Køre en gemt opgave

 1. Klik på Opgaver i navigationsruden, og dobbeltklik derefter på den opgave, du vil køre.

 2. Klik på Kør import Knapflade i gruppen Microsoft Office Access under fanen Opgave.

 3. Skift tilbage til Access, og åbn den importerede tabel i dataarkvisningen. Kontroller, at alle felter og poster er blevet importeret uden fejl. Skift til designvisningen for at kontrollere datatypen og andre feltegenskaber.

Relaterede opgaver

Når importen er udført, kan du eventuelt udføre følgende opgaver:

Kontroller datatyperne    Access vælger den korrekte datatype til hvert felt i overensstemmelse med den tilsvarende kildekolonne. Du kan se, hvordan datatyper i Access og Windows SharePoint Services knyttes sammen i forbindelse med import og sammenkædning, og hvilke feltegenskaber der importeres for hver datatype, i afsnittet Sådan knyttes Windows SharePoint Services-datatyper til Access-datatyper senere i denne artikel.

Undersøg ekstra felter    Tabellen indeholder muligvis nogle ekstra felter (f.eks. Rediger, Ændret og Type), afhængigt af hvilken listetype tabellen er baseret på. Yderligere oplysninger om deres indhold finder du i Hjælp til Windows SharePoint Services. Hvis du ikke skal bruge disse felter i Access-databasen, kan du slette dem uden problemer.

Indstil opslagsfelter    Hvis du har importeret id'er for opslagskolonner, skal du angiv opslagsegenskaberne for de tilsvarene felter manuelt.

 1. Åbn designvisningen, og klik på Guiden Opslag på listen Datatype for feltet.

 2. Accepter standardindstillingen Opslagskolonnen skal slå værdierne op i en tabel eller forespørgsel i guiden, og klik derefter på Næste.

 3. Vælg den tabel eller forespørgsel, der skal levere opslagsværdierne til feltet, og klik derefter på Næste.

  Denne tabel kan være en nyimporteret eller en eksisterende tabel.

 4. Vælg id-feltet og det felt, der indeholder visningsværdierne, i ruden Feltliste, og klik derefter på Næste.

 5. Angiv en sorteringsrækkefølge, og klik derefter på Næste.

 6. Klik på Udfør.

Øverst på siden

Oprette en kæde til en SharePoint-liste

En sammenkædning giver dig mulighed for at få adgang til dataene i et andet program uden at skulle importere oplysningerne. Du kan således få vist og redigere de nyeste data i både det oprindelige program og Access-databasen, uden at du behøver at oprette og vedligeholde en kopi af dataene i Access. Hvis du ikke vil kopiere en SharePoint-liste til Access-databasen, men gerne vil have mulighed for at køre forespørgsler og oprette rapporter, der er baseret på indholdet i listen, skal du oprette en kæde i stedet for at importere.

Når du opretter en kæde til en SharePoint-liste, opretter Access en ny tabel, en såkaldt sammenkædet tabel, der afspejler strukturen og indholdet af kildelisten. I modsætning til importfunktionen, der giver mulighed for at importere bestemte visninger, kan sammenkædningen kun oprette en kæde til hele listen – ikke til bestemte visninger af listen

Der er to aspekter, som gør sammenkædning til en mere effektiv metode end import:

 • Tilføjelse og opdatering af data    Du kan foretage ændringer af dataene på SharePoint-webstedet, eller når du arbejder i dataark- eller formularvisningen i Access. De ændringer, der foretages ét sted i kæden, afspejles de andre steder i kæden.

  Hvis du vil foretage ændringer af strukturen, f.eks. flytte eller redigere en kolonne, skal du imidlertid åbne listen på SharePoint-webstedet og udføre ændringerne der. Du kan ikke tilføje, slette eller redigere felter i en sammenkædet tabel, mens du arbejder i Access.

 • Opslagstabeller    Når du opretter en kæde til en SharePoint-liste, opretter Access automatisk sammenkædede tabeller for alle opslagslisterne (medmindre opslagslisterne allerede er kædet sammen med databasen). Hvis opslagslisterne indeholder kolonner, der søger i andre lister, medtages disse lister også i sammenkædningen, så hver opslagsliste med sammenkædet tabel får en tilsvarende sammenkædet tabel i databasen. Access opretter desuden relationer mellem de sammenkædede tabeller.

Almindelige scenarier, hvor der oprettes en kæde til en SharePoint-liste

Du opretter typisk en kæde til en SharePoint-liste fra en Access-database af følgende grunde:

 • Din afdeling eller arbejdsgruppe benytter de effektive funktioner i Access til rapporteringer og forespørgsler, men Windows SharePoint Services bruges til samarbejde og kommunikation i teamene. De enkelte team opretter lister for at registrere forskellige oplysninger (f.eks. kontaktpersoner og problemer), men disse lister skal ofte overføres til en database i forbindelse med sammenlægning og rapportering. I dette tilfælde er det oplagt at bruge sammenkædning, fordi denne metode giver både SharePoint-brugerne og databasebrugerne mulighed for at tilføje og opdatere data og få hurtig adgang til de nyeste data.

 • Du er en Access-bruger, der for nyligt er begyndt at bruge Windows SharePoint Services. Du har overflyttet flere af dine databaser til teamets SharePoint-websted, og de fleste tabeller i disse databaser er sammenkædede tabeller. Fra nu af skal du oprette SharePoint-lister og kæde disse lister sammen med databaserne i stedet for at oprette lokale tabeller.

 • Du vil fortsat gemme lister på SharePoint-websteder, men du vil gerne have mulighed for at arbejde med de nyeste data i Access, så du kan udføre forespørgsler og udskrive rapporter.

Forberede oprettelse af en kæde til en SharePoint-liste

 1. Find det SharePoint-websted, der indeholder de lister, du vil oprette en kæde til, og noter webstedets adresse.

  En gyldig webstedadresse starter med http:// efterfulgt af navnet på serveren, og den slutter med stien til det specifikke websted på serveren.

 2. Identificer de lister, der skal oprettes en kæde til. Du kan oprette kæder til flere lister med en sammenkædning, men du kan ikke oprette en kæde til en bestemt visning af en liste.

  Bemærk: Det er heller ikke muligt at oprette kæder til undersøgelser og diskussioner.

 3. Gennemse kolonnerne i kildelisten. I tabellen nedenfor angives nogle af de overvejelser, du bør gøre dig, når du skal importere forskellige elementer.

Element

Overvejelser

Kolonner

Access understøtter ikke mere end 256 felter i en tabel, så sammenkædede tabeller indeholder kun de første 256 kolonner.

Mapper

Hver mappe i SharePoint-listen vises som en post i Access-tabellen. Elementerne i mappen vises også som poster og placeres umiddelbart under den post, der repræsenterer mappen.

Opslagskolonner

Hvis en kildekolonne søger efter værdier i en anden liste, og denne relaterede liste ikke allerede findes i databasen, opretter Access automatisk sammenkædede tabeller for de relaterede lister.

Bemærk: En kildekolonne af typen Person eller Gruppe er en særlig type opslagskolonne, der søger efter værdier i listen Brugeroplysninger. Hvis du opretter en kæde til en liste, der indeholder en Person- eller Gruppe-kolonne, opretter Access automatisk en sammenkædet tabel for listen Brugeroplysninger.

Beregnede kolonner

Resultaterne for en beregnet kolonne vises i det tilsvarende felt, men du kan ikke få vist eller redigere den anvendte formel i Access.

Vedhæftede filer

Kolonnen med vedhæftede filer i listen vises som et felt med navnet Vedhæftede filer.

Skrivebeskyttede kolonner

De kolonner, der er skrivebeskyttet i SharePoint-listen, er fortsat skrivebeskyttede i Access. Desuden kan du ikke tilføje, slette eller redigere kolonner i Access.

Kolonner med flere værdier

En kolonne af typen Valg eller Opslag kan indeholde flere værdier. Når du udfører en sammenkædning, oprettes der felter, som understøtter flere værdier, for denne type kolonner. Der oprettes opslagskolonner med flere værdier i den sammenkædede tabel, hvis kildekolonnen er af typen Opslag.

 1. Find den database, hvori der skal oprettes en kæde. Du skal have de nødvendige tilladelser til at føje data til databasen. Hvis du ikke vil gemme dataene i nogle af de eksisterende databaser, skal du oprette en ny, tom database.

  Klik på knappen Microsoft Office Office-knapflade , og klik derefter på Ny.

 2. Gennemse tabellerne i databasen. Når du importerer en SharePoint-liste, oprettes der en tabel med samme navn som kildelisten. Hvis dette navn allerede bruges, føjes "1" til det nye tabelnavn – f.eks. Kontaktpersoner1. Hvis Kontaktpersoner1 også er i brug, opretter Access Kontaktpersoner2 osv. De samme regler gælder for relaterede lister.

  Bemærk: I denne proces skal du huske, at Access aldrig overskriver en tabel i databasen som en del af importhandlingen. Du kan heller ikke føje indholdet i en SharePoint-liste til en eksisterende tabel.

Kæde til data

 1. Åbn destinationsdatabasen.

  Klik på SharePoint-liste under fanen Eksterne Data i gruppen Importer. Knapflade

 2. Angiv adressen på kildewebstedet i guiden.

 3. Klik på Opret en kæde til datakilden ved at oprette en sammenkædet tabel, og klik derefter på Næste.

  Guiden viser de lister, der kan sammenkædes.

 4. Vælg de lister, der skal oprettes en kæde til, og klik derefter på OK.

  Bemærk: Hvis nogle af listerne allerede er kædet sammen med databasen, er afkrydsningsfelterne for disse lister markeret. Hvis du vil fjerne en kæde på dette tidspunkt, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne for de kæder, du vil fjerne. Ellers skal afkrydsningsfelterne være markerede for at bevare kæderne.

  Access forsøger at oprette sammenkædede tabeller både for de valgte lister og for alle relaterede lister. Access forsøger desuden at opdatere de sammenkædede tabeller, der er kædet sammen med de lister, som allerede var markeret i guiden. Access opretter også relationerne mellem tabellerne.

  Bemærk: I modsætning til importhandlingen bevarer sammenkædningen egenskabsindstillingerne for opslag mellem et opslagsfelt og den relaterede tabel. Du behøver ikke at indstille egenskaberne for opslagsfeltet manuelt i designvisningen.

 5. Gennemse de sammenkædede tabeller i dataarkvisningen. Kontroller, at alle felter og poster vises korrekt.

  Bemærk: Access vælger den rigtige datatype til hvert felt, der svarer til en kildekolonne. Du kan se en oversigt over, hvordan Access-datatyper og Windows SharePoint Services-datatyper knyttes sammen i afsnittet Sådan knyttes Windows SharePoint Services-datatyper til Access-datatyper i denne artikel.

Det er vigtigt at understrege, at du får vist de nyeste data, hver gang du åbner en sammenkædet tabel eller kildelisten. Hvis du ændrer listens struktur, afspejles disse ændringer imidlertid ikke automatisk i den sammenkædede tabel. Hvis du vil føje den nyeste listestruktur til en sammenkædet tabel, skal du højreklikke på tabellen i navigationsruden, pege på Egenskaber for SharePoint-liste og derefter klikke på Genindlæs liste Knapflade .

Sådan knyttes Windows SharePoint Services-datatyper til Access-datatyper

Tabellen nedenfor viser, hvordan Access bestemmer datatyperne i felterne i den importerede tabel, når du importerer eller sammenkæder en SharePoint-liste.

Windows SharePoint Services-datatype

Access-datatype

Vigtige egenskabsindstillinger

Bemærkninger

Id

Autonummerering

Feltstørrelse    Langt heltal

NyeVærdier    Stigende

Indekseret    Ja - ingen dubletter

Skrivebeskyttet

Enkelt tekstlinje

Tekst

Feltstørrelse    255

Standardværdi    Bruger indstillingen Standardværdi i Windows SharePoint Services.

Valideringsregel    Spejle angive værdierne for egenskaberne Min og Max i Windows SharePoint Services.

Flere tekstlinjer

Notat

Obligatorisk    Bruger indstillingen Obligatorisk i Windows SharePoint Services.

Standardværdi    Bruger indstillingen Standardværdi i Windows SharePoint Services.

I Access kan der vises op til 64 kb data i en tekstboks. Hvis feltet indeholder mere end 64 kb tekst, afkortes det viste resultat.

Egenskaben Antal linjer, der skal vises ignoreres.

Tal

Tal

Feltstørrelse    Dobbelt reelt tal

AntalDecimaler    Bruger indstillingen Antal decimaler i Windows SharePoint Services.

Standardværdi    Bruger indstillingen Standardværdi i Windows SharePoint Services.

Obligatorisk    Bruger indstillingen Obligatorisk i Windows SharePoint Services.

Valideringsregel    Spejle angive værdierne for egenskaberne Min og Max i Windows SharePoint Services.

Valuta

Valuta

Standardværdi    Bruger indstillingen Standardværdi i Windows SharePoint Services.

AntalDecimaler    Bruger indstillingen Antal decimaler i Windows SharePoint Services.

Valideringsregel    Bruger de værdier, der er angivet for egenskaberne Min og Maks i Windows SharePoint Services.

Format    Bruger indstillingen Valuta i Windows SharePoint Services.

Obligatorisk    Bruger indstillingen Obligatorisk i Windows SharePoint Services.

Dato eller klokkeslæt

Dato og klokkeslæt

Obligatorisk    Bruger indstillingen Obligatorisk i Windows SharePoint Services.

Egenskaben Format angives til Kort datoformat, hvis Dato og klokkeslætformat sættes til Kun dato i Windows SharePoint Services. Ellers er egenskaben Format tom.

Opslag og Person eller Gruppe

Tal eller Notat

Feltstørrelse    Langt heltal (hvis datatypen er Tal)

Følgende egenskaber angives kun, når der oprettes en kæde til en liste:

VisKontrolelement    Kombinationsboks

Obligatorisk    Nej

Rækkekildetype    Tabel/forespørgsel

Rækkekilde    SELECT ID, <Opslagsfelt> FROM <Opslagstabel> Order By <Opslagsfelt>;

BundetKolonne    1

AntalKolonner    2

Kolonneoverskrifter    Nej

Kolonnebredder    0

MaksAntalRækker    8

Listebredde    Automatisk

BegrænsTilListe    Ja

Ved import afhænger datatypen af, om der hentes id'er eller visningsværdier. Ved sammenkædning angives datatypen for disse kolonner til Tal.

Valg (enkelt)

Tekst

Feltstørrelse    255

Standardværdi    Bruger indstillingen Standardværdi i Windows SharePoint Services.

VisKontrolelement    Kombinationsboks

Rækkekildetype    Værdiliste

Rækkekilde    ="<valg 1>";"<valg 2>";..."<valg n>"

Valg (flere)

Tekst

VisKontrolelement    Tekstboks

Standardværdi    Bruger indstillingen Standardværdi i Windows SharePoint Services.

Obligatorisk    Bruger indstillingen Obligatorisk i Windows SharePoint Services.

Tillad flere værdier    Ja

Indstillingerne Valg, Vis valgmuligheder som og Tillad udfyldningsvalg i Windows SharePoint Services ignoreres.

Ja/Nej

Ja/Nej

VisKontrolelement    Afkrydsningsfelt

Standardværdi    Bruger indstillingen Standardværdi i Windows SharePoint Services.

Hyperlink

Hyperlink

Obligatorisk    Bruger indstillingen Obligatorisk i Windows SharePoint Services.

Indstillingen Formater URL-adresse som SharePoint ignoreres.

Vedhæftet fil

Vedhæftet fil

Beregnet

Afhænger af datatypen for den resulterende værdi

Formlen ignoreres

Skrivebeskyttet i en sammenkædet tabel.

RTF

Notat

VisKontrolelement    Tekstboks

Obligatorisk    Bruger indstillingen Obligatorisk i Windows SharePoint Services.

Tekstformat    RTF

Der kan vises op til 64 kb data i en tekstboks i Access. Det viste resultat afkortes, hvis feltet indeholder mere end 64 kb tekst.

Indstillingen Antal linjer, der skal vises i Windows SharePoint Services ignoreres.

Forbedret RTF-tekst

Notat

VisKontrolelement    Tekstboks

Obligatorisk    Bruger indstillingen Obligatorisk i Windows SharePoint Services.

Tekstformat    RTF

Skrivebeskyttet

Der kan vises op til 64 kb data i en tekstboks i Access. Det viste resultat afkortes, hvis feltet indeholder mere end 64 kb tekst.

Indstillingen Antal linjer, der skal vises i Windows SharePoint Services ignoreres.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×