Importere data fra en tekstfil

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Import af data fra en tekstfil til en database på en stationær computer eller en Access-app er en totrinsproces. Du skal først klargøre tekstfilen til import og derefter importere dataene i databasen eller app'en. En tekstfil indeholder læsbare tegn uden formatering, f.eks. bogstaver eller tal, og specialtegn som f.eks. linjeskift og vognreturer. Access understøtter følgende filtypenavne – .txt, .csv, .asc og .tab.

 1. Forberede kildefilen til import

  1. Åbn kildefilen i en teksteditor som f.eks. Notesblok.

  2. Hvis du renser kildedataene før importen, kan det give bedre importresultater. Hvis tekstfilen indeholder elementer, der er beskrevet i den følgende tabel, skal du foretage den foreslåede handling:

Kontrollér, om tekstfilen indeholder disse elementer

Handling

Afgrænset eller fast bredde

Hvis du vil bruge en tekstfil som kildefil til import, skal indholdet i filen være organiseret på en sådan måde, at importguiden kan opdele indholdet i sæt af poster (rækker) og felter (kolonner). Tekstfiler, der er organiseret korrekt, kan kategoriseres som afgrænsede filer eller filer med fast bredde:

Tip: Hvis du ikke er sikker på, om filen har felter med fast bredde eller afgrænsede felter, kan du se under typer af tekstfilformater.

 • Afgrænset fil: Identificer afgrænsningstegn. Hvis den første rækker har kolonneoverskrifter, behøver rækkefølgen af kolonnerne ikke stemme overens, men navnet og tekstfilens datatyper skal være nøjagtig de samme som datatypen i det tilhørende felt.

 • Filer med felter med fast bredde: Sørg for, at hvert enkelt felt har den samme bredde i hver post.

Tekstkvalifikatorer

Nogle afgrænsede filer indeholder feltværdier, der er omsluttet af anførselstegn på denne måde:

 • "Pernille Halberg",25,4/5/2006,"New York"

 • "Daniel Brunner",27,2000,"Chicago"

Anførselstegnene kaldes en tekstkvalifikator. Tekstkvalifikatorer er ikke obligatoriske, medmindre en af følgende betingelser er opfyldt:

 • Feltafgrænseren forekommer i feltværdierne. Hvis f.eks. komma bruges som feltafgrænser, og New York, Chicago er en gyldig feltværdi, skal du omslutte værdierne med et par kvalifikatorer som i dette eksempel: "New York, Chicago"

 • Du ønsker, at Access skal behandle ikke-tekstværdier, f.eks. 0452934 og 0034539, som tekstværdier og gemme dem i et tekstfelt.

Når du importerer, kan du angive, om filen bruger en kvalifikator, og angive kvalifikationstegnet. Sørg for, at du bruger den samme tekstkvalifikator hele vejen igennem filen, og sæt kun anførselstegn om tekstværdier.

Hvor mange felter (kolonner) kan der importeres?

Du kan importere op til 255 felter (kolonner) i en tabel.

Ignorere poster og værdier

Hvis du kun vil importere en del af tekstfilen, skal du redigere kildefilen, inden du starter importen, fordi du ikke kan springe poster (rækker) over under importen.

Du kan kun overspringe felter (kolonner), når du føjer data til en ny tabel.

Når du føjer data til en eksisterende tabel, skal kildedataene have det samme antal kolonner som destinationstabellen, og datatyperne i kildedataene skal stemme overens med dem i destinationstabellen.

Tomme linjer og felter

Slet alle overflødige tomme linjer i tekstfilen. Hvis du føjer posterne til en eksisterende tabel, skal du sørge for, at det tilsvarende felt i tabellen accepterer null-værdier. Et felt accepterer null-værdier, hvis feltegenskaben Obligatorisk er indstillet til Nej, og egenskabsindstillingen Valideringsregel ikke udelukker null-værdier.

Overflødige tegn

Gennemse filen, og fjern ekstra tegn, f.eks. tabulatorer, linjeskift og vognretur.

Datatyper

Access gennemsøger de første 25 rækker i en kildefil for at bestemme datatypen for felterne i tabellen, så sørg for, at alle kolonnerne i de første 25 rækker i kilden har den samme datatype. Desuden skal de ikke-tekstværdier, der skal behandles som tekstværdier, omsluttes med anførselstegn.

Bemærk:  Hvis der er blandede værdier i rækkerne efter den 25. række, vil disse værdier muligvis blive ignoreret eller konverteret forkert under importen. Se, hvordan du retter dette, i afsnittet Fejlfinding af manglende eller forkerte værdier.

Feltnavne

I forbindelse med afgrænsede tekstfiler er det en god ide at placere feltnavnene i første række, hvis navnene ikke findes i filen. Du kan angive, at værdierne i den første række skal behandles som feltnavne, når du importerer dataene. Når du importerer tekstfiler med fast bredde, har du ikke mulighed for at anvende værdierne i første række som feltnavne.

Bemærk: Når du føjer en afgrænset tekstfil til en eksisterende tabel, skal hvert enkelt kolonnenavn være nøjagtigt det samme som navnet på det tilsvarende felt i tabellen, ellers bliver importen ikke gennemført. Du kan finde feltnavnene i den eksisterende tabel ved at åbne tabellen i designvisning.

 1. Luk kildefilen for at undergå datakonverteringsfejl under importen.

 • Importere en tekstfil

Denne proces beskriver import ind i en database på en stationær computer. Når det gælder Access-apps, kan du se under Importere data i en Access-app.

Bemærk:  Du kan kun importere én fil ad gangen. Hvis der er flere filer, skal du gentage importtrinnene.

 1. Hvis du importerer ind i en eksisterende database, skal du åbne den. Du kan også oprette en tom database eller app og importere dataene til en ny tabel. Når du navngiver en ny tabel, skal du sørge for, at der ikke allerede findes en anden tabel med det samme navn.

  Hvis du vil undgå almindelig fejl under importen, skal du åbne destinationstabellen i designvisning og gennemgå følgende:

  Kontrollere tabel

  Handling

  Første række

  Hvis den første række i kildetekstfilen ikke har feltnavne (kolonner), skal du sørge for, at placeringen og datatypen for hver kolonne stemmer overens med det tilhørende felt i destinationstabellen.

  Manglende eller ekstra felter

  Hvis der mangler et felt i destinationstabellen, skal du tilføje det før importen. Hvis destinationstabellen har felter, der ikke findes i kildefilen, behøver du ikke slette dem fra tabellen, når blot felterne accepterer null-værdier.

  Tip: Et felt accepterer null-værdier, når feltegenskaben Obligatorisk er indstillet til Nejog egenskaben Valideringsregel ikke forhindrer null-værdier.

  Primær nøgle

  Hvis den tabel, du importerer til, har et felt med primær nøgle, skal kildefilen have en kolonne, der indeholder værdier, der er kompatible med feltet med primær nøgle. Derudover skal de importerede nøgleværdier være entydige. Hvis en importeret post har en primær nøgleværdi, som allerede findes i destinationstabellen, vil importen vise en fejlmeddelelse. Hvis dette sker, skal du føje entydige nøgleværdier til kildedataene og prøve at importere igen.

  Indekserede felter

  Hvis egenskaben Indekseret for et felt i tabellen er angivet til Ja – ingen dubletter, skal den tilhørende kolonne i kildetekstfilen indeholde entydige værdier.

 2. Klik på Eksterne Data >Tekstfil, og Fuldfør trinnene i guiden.

Fejlfinding af manglende eller forkerte værdier

Hvis du ser en fejlmeddelelse i slutningen af importprocessen, betyder det som regel, at importhandlingen mislykkedes. Hvis du bliver bedt om at gemme detaljerne om handlingerne, betyder det, at nogle eller alle dataene blev importeret. Du kan kontrollere dette ved at se fejllogtabellen på den sidste side i guiden i dataarkvisning. Tabellen har tre felter – Fejl, Felt og Række. Hver enkelt række har oplysninger om en bestemt fejl, og oplysningerne i feltet Felt skal gøre det muligt at foretage fejlfinding.

Tip: Hvis du blot finder nogle få værdier, der mangler, kan du føje disse værdier direkte til tabellen i dataarkvisning. Hvis du derimod mangler mange data eller rettelser, kan du spare tid ved at rette problemet i kildefilen og gentage udføre importen igen.

Brug oplysningerne i tabellen nedenfor til at løse problemer med manglende eller forkerte værdier:

Problem

Løsning

Værdierne -1 eller 0

Hvis kildefilen har et felt, der kun indeholder værdierne Sand eller Falsk, og du har valgt Ja/Nej som datatype for feltet, vises værdierne -1 og 0 i tabellen. Åbn tabellen i designvisning, og sæt egenskaben Format til enten Sand/Falsk eller Ja/Nej.

Felter med flere værdier

Du kan ikke importere flere værdier til et felt. Listen over værdier behandles som en enkelt værdi og placeres i et tekstfelt og separeres med semikolon.

Afkortede data

Hvis der vises afkortede data i en kolonne, kan du prøve at gøre kolonnen bredere i dataarkvisningen. Hvis dette ikke hjælper, skal du se, om du har angivet et numerisk datatype til Langt heltal og ændre det til Dobbelt reelt tal.

Der mangler data i primær nøgle eller indekserede felter

Fjern de dublerede værdier i kildefilen, og prøv at udføre importen igen. Dublerede værdier kan ikke gemmes i destintationstabellens felt med primær nøgle eller i et felt, hvor egenskaben Indekseret er angivet til Ja – ingen dubletter.

Null-værdier

Nogle af felterne er muligvis tomme, når du åbner tabellen i dataarkvisningen. Benyt følgende fremgangsmåde for at minimere antallet af eller fjerne alle Null-værdier i tabellen:

 • Hvis de første 25 kilderækker har værdier med forskellige datatyper, skal du åbne kildefilen og arrangere linjerne på en anden måde, så der ikke forekommer blandede værdier i nogen felter i de første 25 rækker. Udfør derefter importen igen.

 • Omslut alle ikke-tekstværdier, der skal gemmes som tekstværdier, med enkelte eller dobbelte anførselstegn.

 • Vælg den korrekte datatype til hvert felt under importhandlingen. Hvis datatypen ikke er korrekt, udfyldes kolonnen muligvis med Null-værdier eller forkerte værdier.

Typer af tekstfilformater

Afgrænset filer   : I en afgrænset tekstfil vises hver post på en separat linje og felterne, der er adskilt med et enkelt tegn, der kaldes afgrænseren. Afgrænseren, der kan være et tegn, der ikke vises i feltværdier, som en fane, semikolon, komma, mellemrum, og så videre. Følgende er et eksempel på kommasepareret tekst.

1,Company A,Anna,Bedecs,Owner
2,Company C,Thomas,Axen,Purchasing Rep
3,Company D,Christina,Lee,Purchasing Mgr.
4,Company E,Martin,O’Donnell,Owner
5,Company F,Francisco,Pérez-Olaeta,Purchasing Mgr.

Filer med fast bredde:    Hver post vises på en separat linje og har samme bredde i hvert felt på tværs af poster. For eksempel det første felt i hver post altid syv tegn, og det andet felt i hver post er altid 12 tegn lang tid, og så videre. Hvis den faktiske længde af et felts værdi varierer post, skal de værdier, der falder altid foret med efterfølgende mellemrum. Følgende er et eksempel på tekst med fast bredde.

1  Company A  Anna    Bedecs     Owner      
2 Company C Thomas Axen Purchasing Rep
3 Company D Christina Lee Purchasing Mgr.
4 Company E Martin O’Donnell Owner
5 Company F Francisco Pérez-Olaeta Purchasing Mgr.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×