Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i Excel

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i Excel

Oplæsningssymbol med etiketten Indhold til skærmlæser. Emnet handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er til personer, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkterne og er en del af indholdsættet Office-tilgængelighed. Få mere generel hjælp ved at besøge Office Support.

Brug Excel 2016 med dit tastatur og en skærmlæser, som f.eks. JAWS eller Oplæser, den indbyggede skærmlæser i Windows, til at udføre grundlæggende opgaver i Excel 2016. Start appen, og opret en ny projektmappe for at indsætte dine data. Opret simple formler, sorter eller filtrer dine data, og tilføj diagrammer for at få vist, hvad dine data betyder.

Bemærkninger: 

I dette emne

Start Excel.

Gør et af følgende for at starte Excel 2016:

 • Tryk på Windows-tasten, skriv Excel, og tryk derefter på Enter.

 • Gå til den Excel 2016 projektmappe, du vil åbne, på din enhed eller fillagring , og tryk på Enter. Projektmappen åbnes i Excel.

Oprette en ny projektmappe

Excel-filer kaldes projektmapper. Hver projektmappe indeholder ark, der normalt kaldes regneark eller bare ark. Du kan tilføje lige så mange ark, du vil, i en projektmappe, eller du kan oprette nye projektmapper, hvis du vil holde dine data adskilte.

 1. I Excel skal du trykke på Alt+F, N for at begynde at oprette en ny projektmappe.

 2. Tryk på L for at åbne en tom projektmappe.

Angive dine data

Når du angiver data i arket, arbejder du med rækker, kolonner og celler. Der refereres til celler i forhold til deres placering i rækken og kolonnen på arket, så celle A1 er i den første række i kolonne A. I et nyt ark er celle A1 standardvalget.

 1. Hvis du vil markere en tom celle, som du vil begynde at angive data i, skal du trykke på piletasterne. I takt med at du bevæger dig til celler i projektmappen, kan du høre cellereferencen og indholdet af cellen i JAWS. Når du markerer en tom celle, kan du f.eks. høre "Tom, G4." I Oplæser kan du høre cellereferencen, men ikke indholdet af cellen.

 2. Skriv tekst eller et tal i cellen.

 3. Tryk på Enter for at angive indholdet i cellen og gå videre til den næste celle i kolonnen. Tryk på tabulatortasten for at gå videre til den næste celle i kolonnen. Du kan også bruge piletasterne.

Brug af Autosum til at tilføje dine data

Du kan bruge funktionen Autosum til hurtigt at lægge de tal sammen, som du har angivet i dit ark.

 1. Markér den celle, hvor totalen skal vises. Det er normalt til højre for eller under de tal, du lægger sammen.

 2. Tryk på Alt+H, U og derefter på S for at angive funktionen Autosum i cellen.

  Tip: Du kan redigere, hvilke celler der er valgt for funktionen Autosum. Hvis du vil markere det celleområde, du vil lægge sammen, skal du holde Skift nede og trykke på piletasterne.

 3. Når du har bekræftet, at funktionen Autosum opretter en formel for de ønskede celler, kan du trykke på Enter. Autosum adderer tallene i de valgte celler, og totalen vises i din markerede celle.

 4. Du kan høre resultatet af Autosum-beregningen ved at gå tilbage til den celle, der indeholder funktionen Autosum. Du kan både høre tallet, at der er tale om resultatet af en formel, samt cellereferencen, f.eks. "538, har formel, G6."

Oprette en simpel formel

Du kan angive simple formler for at addere, subtrahere, multiplicere eller dividere tallene i dit ark. Du opretter en formel ved at kombinere cellereferencer (f.eks. B4 eller D6), der indeholder de tal, du vil beregne, med den matematiske operator. Operatorerne er plustegnet (+) for addition, minustegnet (-) for subtraktion, stjerne (*) for multiplikation og skråstreg (/) for division.

 1. Markér den celle, hvor resultatet af formlen skal vises. Det er normalt til højre for eller under de tal, du beregner.

 2. Skriv lighedstegnet (=). En Excel-formel starter altid med et lighedstegn.

 3. Du kan oprette formlen ved at skrive en kombination af cellereferencer (f.eks. B4 eller D6) og matematiske operatorer. F.eks. =B4+B5, =B4-B5, =B4*B5 eller =B4/B5.

  Tip: Du kan foretage hurtige beregninger ved at angive tal i formlen i stedet for almindelige cellereferencer, f.eks. =20+10, =20-10, =20*10 eller =20/10.

 4. Tryk på Enter. Tallene beregnes, og resultatet vises i din markerede celle.

  Tip: Hvis markøren skal blive i den aktive celle, skal du trykke på Ctrl+Enter.

Anvende et talformat

Du kan skelne mellem forskellige taltyper i ved at anvende et talformat, f.eks. valuta, procent eller dato.

 1. Markér de celler, som indeholder de tal, du vil formatere.

 2. Tryk på Alt+H, N for at åbne kombinationsboksen med talformater.

 3. Hvis du vil gennemgå de tilgængelige talformater, skal du trykke på pil ned eller pil op.

  Tip: Hvis det ønskede talformat ikke findes på denne liste, f.eks. Speciel eller Brugerdefineret, kan du trykke på Esc for at lukke listen med talformater. Du kan åbne fanen Tal i dialogboksen Formatér celler ved at trykke på Alt+H, O og derefter på E. Tryk på tabulatortasten for at gennemgå listen med tilgængelige talformater, og tryk derefter på pil ned eller pil op.

 4. Tryk på Enter for at anvende det valgte talformat på de markerede celler.

Filtrér eller sortér data i en tabel

Når du opretter en tabel ud fra dine data i et ark, kan du analysere dataene på en række forskellige måder, bl.a. ved at filtrere eller sortere dem hurtigt.

 1. Du kan markere den gruppe data, du vil analysere som en tabel, ved at markere den første celle. Derefter kan du gå til den sidste celle med data (som regel i det modsatte hjørne af gruppen med celler) ved at holde Skift nede og trykke på piletasterne. Når du har markeret gruppen med celler, hører du cellereferencen og indholdet af den første celle i området, og derefter hører du cellereferencen og indholdet af den sidste celle i området. (I Oplæser hører du cellereferencen og indholdet af den første celle i området).

 2. Tryk på Ctrl+Q for at åbne værktøjet Hurtig analyse.

 3. Tryk på T for at gå til fanen Tabeller.

 4. Du kan markere gitteret Tabel ved at trykke på tabulatortasten og derefter trykke på Enter. Dine markerede data formateres som en tabel. Der tilføjes kolonneoverskrifter, og rækkerne formateres med skiftende farver.

 5. Filtrér tabellen efter indholdet i en kolonne.

  1. Gå til overskriften i den kolonne, der indeholder de data, du vil filtrere efter.

  2. Markér pilen i kolonneoverskriften.

  3. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Markér alt, markeret".

  4. Tryk på mellemrumstasten for at fjerne markeringen i dette afkrydsningsfelt.

  5. Du kan gennemse filtermulighederne ved at trykke på pil ned. Tryk på mellemrumstasten for at markere de afkrydsningsfelter, der indeholder de data, du vil filtrere efter. Tryk på Enter.

  6. Gentag trin a-c for at fjerne filteret og vise alle data igen. Tryk på mellemrumstasten for at markere afkrydsningsfeltet Markér alt. Tryk på Enter.

 6. Sortér tabellen.

  1. Gå til overskriften for den kolonne, du vil sortere tabellen efter.

  2. Markér pilen i kolonneoverskriften.

  3. Tryk på S for at vælge Sortér med mindste først (for tal) eller Sortér fra A til Å (for tekst). Tryk på O for at markere Sortér med største først eller Sortér fra Å til A.

Beregn tal i en tabel

Med værktøjerne til hurtig analyse kan du hurtigt beregne dine tal. Uanset om det er en sum, et gennemsnit eller en optælling, viser Excel beregningsresultaterne under eller ved siden af dine tal i hele tabellen.

 1. Markér den første celle for at vælge den gruppe data, du vil analysere som en tabel. Derefter kan du gå til den sidste celle med data (som regel i det modsatte hjørne af gruppen med celler) ved at holde Skift nede og trykke på piletasterne.

 2. Tryk på Ctrl+Q for at åbne værktøjet Hurtig analyse.

 3. Du kan gå til fanen Indsæt ved at trykke på O og derefter trykke på tabulatortasten.

 4. Tryk på højre piletast for at gennemse beregningsindstillingerne, som omfatter Sum, Gennemsnit, Tæl, % total og Løbende for enten vandrette data eller lodrette data.

 5. Vælg en beregningsindstilling, og tryk på Enter. Den markerede gruppe af data beregnes i overensstemmelse med dine valg.

 6. Hvis du vil høre resultaterne, skal du markere de celler, der indeholder formlerne, en efter en. Du kan høre resultatet af formlen, at cellen indeholder en formel, samt cellereferencen.

Formatér eller fremhæv dine data som en tabel

Betinget formatering eller minidiagrammer kan fremhæve dine vigtigste data eller vise datatendenser. Du kan bruge værktøjet Hurtig analyse til at anvende disse fremhævninger hurtigt.

 1. Hvis du vil markere den gruppe data, du vil fremhæve med betinget formatering eller minidiagrammer, ved at markere den første celle. Derefter kan du gå til den sidste celle med data (som regel i det modsatte hjørne af gruppen med celler) ved at holde Skift nede og trykke på piletasterne.

 2. Tryk på Ctrl+Q for at åbne værktøjet Hurtig analyse.

 3. Tryk på F for at gå til fanen Formatering. Tryk på S for at gå til menuen Minidiagrammer. Tryk på tabulatortasten for at gå til indstillingerne under fanen.

 4. Tryk på højre eller venstre piletast for at gennemgå indstillingerne for formatering eller minidiagrammer. Formateringsindstillingerne for tal omfatter Datalinjer, Farve, Ikonsæt og flere andre. Formateringsindstillingerne for tekst omfatter Tekst indeholder, Dubletværdier, Entydige værdier, Lig med og Ryd formatering. Indstillingerne for minidiagrammer omfatter Linje, Kolonne og Gevinst/tab. De er kun tilgængelige, når der er markeret tal.

 5. Vælg en indstilling for formatering eller minidiagrammer, og tryk på Enter. Din markerede gruppe af data formateres i overensstemmelse med dine valg.

Bemærk: Få mere at vide om dette emne: Analysér tendenser i data ved hjælp af minidiagrammer.

Vise dine data i et diagram

Værktøjet Hurtig analyse anbefaler et bestemt diagram og opretter hurtigt en visuel gengivelse af dine data.

 1. Markér den første celle for at vælge den gruppe af tal og etiketter, der skal gengives som et diagram. Derefter kan du gå til den sidste celle med data (som regel i det modsatte hjørne af gruppen med celler) ved at holde Skift nede og trykke på piletasterne.

 2. Tryk på Ctrl+Q for at åbne værktøjet Hurtig analyse.

 3. Tryk på C for at gå til fanen Diagrammer, og tryk derefter på tabulatortasten.

 4. Tryk på højre eller venstre piletast for at gennemgå diagramindstillingerne.

 5. Vælg den ønskede diagramtype, og tryk på Enter. Diagrammet, der gengiver din markerede gruppe, føjes til regnearket som et integreret objekt.

Bemærk: Få mere at vide om andre metoder til at gøre følgende: Opret et diagram i Excel 2016 til Windows.

Gemme dit arbejde

 1. Tryk på Ctrl+S. Hvis det er første gang, du gemmer projektmappen, skal du gå til den nyligt åbnede Backstage-visning for Gem som, vælge dens lagerplacering og give den et navn.

 2. Tryk på tabulatortasten for at gå til valgmulighederne for placeringer under Gem som.

 3. Du kan vælge lagerplaceringen for projektmappen, f.eks. OneDrive eller Denne pc, ved at trykke på pil ned eller pil op. Hvis du vil åbne dialogboksen Gem som, kan du også gå til Gennemse og trykke på Enter.

 4. Tryk på tabulatortasten for at gå til en mappe under din valgte lagerplacering. Hvis du vil gå til en mappe, der er højere oppe i hierarkiet, skal du vælge Et niveau op. Tryk på tabulatortasten for at gå til listen over mapper. Tryk på tabulatortasten eller piletasterne for at rulle gennem listen. Tryk på Enter for at vælge en mappe.

 5. Tryk på tabulatortasten, indtil du kommer til feltet Angiv filnavnet her, og skriv et navn til din projektmappe.

 6. Tryk på tabulatortasten, indtil du kommer til knappen Gem, og tryk på Enter.

Udskrive dit arbejde

 1. Tryk på Ctrl+P for at åbne Backstage-visningen for Udskriv.

 2. Tryk på tabulatortasten for at gennemgå udskriftsindstillinger, bl.a. Egenskaber for udskrift, Udskriv på én side, Stående papirretning, Normale margener og Sideopsætning. Tryk på Enter for at ændre en valgt indstilling. Hvis du vil vælge en anden indstilling, skal du trykke på pil op eller pil ned og derefter trykke på Enter.

 3. Når udskriftsindstillingerne er, som du gerne vil have dem, kan du vælge Udskriv ved at trykke på Skift+tabulatortasten, indtil du hører "Udskriv". Tryk på Enter. Printeren udskriver projektmappen.

Se også

Brug en skærmlæser til at oprette en projektmappe i Excel

Brug af en skærmlæser til at søge efter og erstatte data i Excel

Tastaturgenveje og funktionstaster til Excel til Windows

Konfigurer din enhed for at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Excel ved hjælp af funktioner til hjælp til handicappede

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående hjælp til handicappede, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×