Genvejstaster til Project 2016

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

For de tastaturgenveje, hvor du trykker på to eller flere taster samtidigt, er de taster, der skal trykkes på, adskilt med et plustegn (+) i Project 2016 Hjælp. For tastaturgenveje, hvor du skal trykke på en tast og umiddelbart derefter på en anden, adskilles de pågældende taster af et komma (,).

Bemærk: De genvejstaster, der er beskrevet i dette emne i Hjælp, henviser til et amerikansk tastatur. Taster på andre tastaturlayout svarer muligvis ikke nøjagtigt til tasterne på et amerikansk tastatur.

Denne artikel indeholder

Grundlæggende i Microsoft Office

Microsoft Projects-genveje

Grundlæggende i Microsoft Office

Tastaturadgang til båndet og Fortæl mig

  1. Tryk på Alt

    Tastetip vises over hver funktion, der er tilgængelig i den aktuelle visning.

  2. Tryk på det bogstav, der vises i tastetippet over den funktion, du ønsker at bruge.

    Tip: Tryk på Q for at søge efter en kommando eller søge efter et emne i Hjælp.

  3. Afhængigt af hvilket bogstav du trykker på, vises der muligvis flere tastetip. Hvis f.eks. fanen Startside er aktiv, og du trykker på U, vises fanen Vis sammen med tastetip for grupperne under den pågældende fane.

  4. Fortsæt med at trykke på bogstaver, indtil du trykker på bogstavet for den kommando eller det kontrolelement, du vil bruge. I nogle tilfælde skal du først trykke på bogstavet for den gruppe, der indeholder den ønskede kommando.

    Bemærk: Du kan annullere handlingen og skjule tastetip ved at trykke på Alt.

Få vist og bruge vinduer

Hvis du vil

Skal du trykke på

Skifte til det næste vindue

Alt+Tab

Skifte til forrige vindue.

Alt+skift+Tab

Lukke det aktive vindue.

Ctrl+W eller Ctrl+F4

Gendanne det aktive vindues størrelse, efter at det har været maksimeret.

Ctrl+F5

Flytte til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet (retning med uret). Tryk eventuelt på F6 flere gange.

F6

Flytte til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet (mod uret).

Skift+F6

Skifte til det næste vindue, når mere end et vindue er åbent.

Ctrl+F6

Skifte til forrige vindue.

Ctrl+Skift+F6

Maksimere eller gendanne det markerede vindue.

Ctrl+F10

Kopiere et billede af skærmen til Udklipsholder.

Print Screen

Kopiere et billede af det markerede vindue til Udklipsholder.

Alt+Print Screen

Flytte rundt i tekst eller celler

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte ét tegn til venstre.

Venstre pil

Flytte ét tegn til højre.

Højre pil

Flytte én linje op.

Pil op

Flytte én linje ned.

Pil ned

Flytte ét ord til venstre.

Ctrl+venstre pil

Flytte ét ord til højre.

Ctrl+højre pil

Flytte til slutningen af en linje.

End

Flytte til starten af en linje

Startside

Flytte ét afsnit op.

Ctrl+pil op

Flytte ét afsnit ned.

Ctrl+pil ned

Flytte til slutningen af en tekstboks

Ctrl+End

Flytte til starten af en tekstboks

Ctrl+Home

Flytte rundt i og arbejde i tabeller

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til den næste celle

Tabulator

Flytte til den forrige celle.

Skift+Tab

Flytte til den næste række.

Pil ned

Flytte til den forrige række.

Pil op

Indsætte et tabulatortegn i en celle.

Ctrl+Tab

Starte et nyt afsnit.

>Ente

Tilføje en ny række nederst i tabellen.

Tab i slutningen af den sidste række

Få adgang til og bruge handlinger

Hvis du vil

Skal du trykke på

Få vist menuen eller meddelelsen for en handling. Hvis der er mere end én handling, skal du skifte til næste handling og åbne undermenuen eller meddelelsen.

Alt+Skift+F10

Vælge det næste element på handlingsmenuen.

Pil ned

Vælge det forrige element på handlingsmenuen.

Pil op

Udføre handlingen for det markerede punkt i menuen til en handling.

>Ente

Lukke handlingsmenuen eller meddelelsen.

ESC

Brug af dialogbokse

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til den næste indstilling eller gruppeboks

Tabulator

Flytte til den forrige indstilling eller gruppe indstillinger.

Skift+Tab

Skifte til den næste tabulator i en dialogboks.

Ctrl+Tab

Skifte til den forrige tabulator i en dialogboks.

Ctrl+Skift+Tab

Flytte mellem punkter på en åben rulleliste eller mellem indstillinger i en gruppe med indstillinger

Piletaster

Udføre den handling, som er tildelt den valgte knap eller markere eller fjerne en markering i et afkrydsningsfelt

Indsætte

Åbne listen, hvis den er lukket, og flytte til det ønskede punkt på listen

Første bogstav i et punkt på en rulleliste

Markere en indstilling. Markere eller fjerne markeringen i et afkrydsningsfelt.

Alt+det understregede bogstav i en indstilling

Åbne en markeret rulleliste.

Alt+pil ned

Lukke en markeret rulleliste. Annullere en kommando og lukke en dialogboks.

ESC

Udføre den handling, der er knyttet til en standardknap i en dialogboks.

>Ente

Brug af redigeringsfelter i dialogbokse

Et redigeringsfelt er et tomt felt, hvor du kan skrive eller indsætte tekst, f.eks. dit brugernavn eller stien til en mappe.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til starten af indtastningen.

Hjem

Flytte til slutningen af indtastningen.

End

Flytte et tegn til venstre eller højre.

Venstre pil eller højre pil

Flytte ét ord til venstre.

Ctrl+venstre pil

Flytte ét ord til højre.

Ctrl+højre pil

Markere eller fjerne markeringen ét tegn til venstre.

Skift+venstre pil

Markere eller fjerne markeringen ét tegn til højre.

Skift+højre pil

Markere eller fjerne markeringen ét ord til venstre.

Ctrl+Skift+venstre pil

Markere eller fjerne markeringen ét ord til højre.

Ctrl+Skift+højre pil

Markere teksten fra indsætningspunktet til starten af indtastningen.

Skift+Home

Markere teksten fra indsætningspunktet til slutningen af indtastningen.

Skift+End

Grundlæggende filstyring

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne en projektfil (åbn dialogboksen Åbn).

Ctrl+F12

Åbne en projektfil (gå til fanen Åbn i Backstage-visningen).

Ctrl+O

Gemme en projektfil.

Ctrl+S

Oprette et nyt projekt.

Ctrl+N

Udskrive en fil (åbn fanen Udskriv i Backstage-visningen).

Ctrl+P

Brug af dialogboksene Åbn og Gem som

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne dialogboksen Åbn.

Ctrl+F12

Få vist fanen Åbn i Backstage-visningen.

Ctrl+O

Åbne dialogboksen Gem som.

F12

Åbne den markerede mappe eller fil.

>Ente

Åbne mappen et niveau over den åbne mappe.

Tilbage

Slette den markerede mappe eller fil.

Slet

Få vist en genvejsmenu til et markeret element, f.eks. en mappe eller fil.

Skift+F10

Flytte fremad gennem indstillinger.

Tabulator

Flytte tilbage gennem indstillinger.

Skift+Tab

Åbner listen Søg i

F4 eller Alt+1

Microsoft Projects-genveje

Brug af et netværksdiagram

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til et andet netværksdiagramfelt.

Piletaster

Føje netværksdiagramfelter til markeringen.

Skift+piletaster

Flytte et netværksdiagramfelt.

Bemærk: Du skal angive manuel placering først. Markér det felt, du vil flytte. Klik på Formatér, og klik derefter på Layout. Klik på Tillad manuel placering af et felt.

Ctrl+piletaster

Flytte til det øverste netværksdiagramfelt i visningen eller projektet.

Ctrl+Home eller Slift+Ctrl+Home

Flytte til det nederste netværksdiagramfelt i projektet.

Ctrl+End eller Skift+Ctrl+End

Flytte til netværksdiagramfeltet længst til venstre i projektet.

Home eller Skift+Home

Flytte til netværksdiagramfeltet længst til højre i projektet.

End eller Skift+End

Flytte et vindue opad.

Page Up eller Skift+Page Up

Flytte et vindue nedad.

Page Down eller Skift+Page Down

Flytte et vindue til venstre.

Ctrl+Page Up eller Skift+Ctrl+Page Up

Flytte et vindue til højre.

Ctrl+Page Down eller Skift+Ctrl+Page Down

Markere det næste felt i netværksdiagramfeltet.

Enter eller Tab

Vælge det forrige felt i netværksdiagramfeltet.

Skift+Enter

Bruge OfficeArt-objekter

Flytte OfficeArt-figurer

Hvis du vil

Skal du trykke på

Skubbe figuren op, ned, til højre eller til venstre.

Piletaster

Øge figurens bredde med 10 %.

Skift+højre pil

Mindske figurens bredde med 10 %.

Skift+venstre pil

Øge figurens højde med 10 %.

Skift+pil op

Mindske figurens højde med 10 %.

Skift+pil ned

Øge figurens bredde med 1 %.

Ctrl+Skift+højre pil

Mindske figurens bredde med 1 %.

Ctrl+Skift+venstre pil

Øge figurens højde med 1 %.

Ctrl+Skift+pil op

Mindske figurens højde med 1 %.

Ctrl+Skift+pil ned

Rotere figuren 15 grader mod højre.

Alt+højre pil

Rotere figuren 15 grader mod venstre.

Alt+venstre pil

Markere og kopiere OfficeArt-objekter og -tekst

Hvis du vil

Skal du trykke på

Markere et objekt (med tekst markeret inde i objektet).

ESC

Markere et objekt (med et markeret objekt).

Tab eller Skift+Tab, indtil det ønskede objekt er markeret

Markere tekst i et objekt (med et markeret objekt).

>Ente

Markere flere figurer

Trykke på Ctrl og holde den nede, mens du klikker på figurerne

Markere flere figurer med tekst

Tryk på Skift, og hold tasten nede, mens du klikker på figurerne

Klippe et markeret objekt.

Ctrl+X

Kopiere et markeret objekt.

Ctrl+C

Indsætte et udklippet eller kopieret objekt.

Ctrl+V

Indsætte speciel.

Ctrl+Alt+V

Kopiere kun formatering.

Ctrl+Skift+C

Kun indsætte formater.

Ctrl+Skift+V

Indsætte speciel.

Ctrl+Alt+V

Gruppere figurer, billeder eller WordArt.

Ctrl+G, når du har markeret de elementer, du vil gruppere

Opdele gruppen af figurer, billeder eller WordArt.

Ctrl+Skift+G, når du har markeret den gruppe, du vil opdele

Fortryd den seneste handling.

Ctrl+Z

Annullere den seneste handling (Annuller Fortryd).

Ctrl+Y

Føje det næste objekt til en markering af flere.

Ctrl+klik

Tilføje det næste objekt til en markering af flere. Gør det muligt at klikke på teksten i et tekstfelt for at føje tekstfeltet til markeringen af flere.

Skift+klik

Redigere OfficeArt-tekst og -tekstfelter

Hvis du vil

Skal du trykke på

Skjule markeringen.

ESC

Markere al tekst.

Ctrl+A

Slette ét ord mod venstre

Ctrl+Tilbage

Slette ét ord til højre.

Ctrl+Delete

Fortryde.

Ctrl+Z

Annullere Fortryd.

Ctrl+Y

Flytte ét ord til venstre.

Ctrl+venstre pil

Flytte ét ord til højre.

Ctrl+højre pil

Flytte til begyndelsen af linjen.

Hjem

Flytte til slutningen af linjen.

End

Flytte ét afsnit op.

Ctrl+pil op

Flytte ét afsnit ned.

Ctrl+pil ned

Flytte til begyndelsen af objektets tekst.

Ctrl+Home

Flytte til slutningen af objektets tekst.

Ctrl+End

Navigere i visninger og vinduer

Hvis du vil

Skal du trykke på

Aktivere indtastningslinjen for at redigere tekst i et felt.

F2

Aktivere menulinjen.

F10 eller Alt

Aktivere projektstyringsmenuen.

Alt+bindestreg eller Alt+mellemrum

Aktivere delelinjen.

Skift+F6

Lukke programvinduet.

Alt+F4

Vise alle filtrerede opgaver eller alle filtrerede ressourcer.

F3

Vise dialogboksen Feltindstillinger.

Alt+F3

Åbne et nyt vindue.

Skift+F11

Reducere en markering til et enkelt felt.

Skift+Tilbage

Nulstille sorteringsrækkefølgen til id-rækkefølgen og slå gruppering fra.

Skift+F3

Markere et tegneobjekt.

F6

Vise opgaveoplysninger.

Skift+F2

Vise ressourceoplysninger.

Skift+F2

Vise tildelingsoplysninger.

Skift+F2

Slå tilstanden Føj til markering til eller fra.

Skift+F8

Slå Automatisk beregning til eller fra.

Ctrl+F9

Slå tilstanden Udvid markering til eller fra.

F8

Flytte til venstre, højre, opad eller nedad for at få vist forskellige sider i vinduet Vis udskrift.

Alt+piletaster

Oprette en disposition for et projekt

Hvis du vil

Skal du trykke på

Skjule underopgaver.

Alt+Skift+bindestreg eller Alt+Skift+minus (minustegn på det numeriske tastatur)

Rykke den markerede opgave ind.

Alt+Skift+højre pil

Vise underopgaver.

Alt+Skift+ = eller Alt+Skift+plustegn (plustegn på det numeriske tastatur)

Vise alle opgaver.

Alt+Skift+* (stjerne på det numeriske tastatur)

Rykke den markerede opgave ud.

Alt+Skift+venstre pil

Markere og redigere i en dialogboks

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte mellem felter nederst i en formular.

Piletaster

Flytte ind i tabeller nederst i en formular.

Alt+1 (venstre) eller Alt+2 (højre)

Flytte til den næste opgave eller ressource.

>Ente

Flytte til den forrige opgave eller ressource.

Skift+Enter

Markere og redigere i en arkvisning

Redigere i en visning

Hvis du vil

Skal du trykke på

Annullere en indtastning.

ESC

Rydde eller nulstille det markerede felt.

Ctrl+Delete

Kopiere de markerede data.

Ctrl+C

Klippe de markerede data ud.

Ctrl+X

Slette de markerede data.

Slet

Slette den række, der indeholder en valgt celle.

Ctrl+minus (på det numeriske tastatur)

Udfylde nedad.

Ctrl+D

Vise dialogboksen Søg.

Ctrl+F eller Skift+F5

Fortsætte til næste forekomst af søgeresultater i dialogboksen Søg.

Skift+F4

Brug af kommandoen Gå til (menuen Rediger).

F5

Sammenkæde opgaver.

Ctrl+F2

Indsætte de kopierede eller udklippede data.

Ctrl+V

Reducere markeringen til ét felt.

Skift+Tilbage

Fortryd den seneste handling.

Ctrl+Z

Ophæve sammenkædningen af opgaver.

Ctrl+Skift+F2

Angive opgaven til manuel planlægning.

Ctrl+Skift+M

Angive opgaven til automatisk planlægning.

Ctrl+Skift+A

Flytte rundt i en visning

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til starten af et projekt (tidsskala).

Alt+Home

Flytte til slutningen af et projekt (tidsskala).

Alt+End

Flytte tidsskalaen til venstre.

Alt+venstre pil

Flytte tidsskalaen til højre.

Alt+højre pil

Flytte til det første felt i en række.

Home eller Ctrl+venstre pil

Flytte til den første række.

Ctrl+pil op

Flytte til det første felt i den første række.

Ctrl+Home

Flytte til det sidste felt i en række.

End eller Ctrl+højre pil

Flytte til det sidste felt i den sidste række.

Ctrl+End

Flytte til den sidste række.

Ctrl+pil ned

Flytte rundt i sideruden

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte fokus mellem sideruden og visningen til højre.

Ctrl+Tab eller Ctrl+Skift+Tab

Vælge forskellige kontrolelementer i sideruden, hvis sideruden er aktiv.

Tabulator

Markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfelter og alternativknapper, hvis sideruden er aktiv.

Mellemrumstast

Markere i en visning

Hvis du vil

Skal du trykke på

Udvide markeringen nedad med en side.

Skift+Page Down

Udvide markeringen opad med en side.

Skift+Page Up

Udvide markeringen nedad med en række.

Skift+pil ned

Udvide markeringen opad med en række.

Skift+pil op

Udvide markeringen til det første felt i en række.

Skift+Home

Udvide markeringen til det sidste felt i en række.

Skift+End

Udvide markeringen til starten af oplysningerne.

Ctrl+Skift+Home

Udvide markeringen til slutningen af oplysningerne.

Ctrl+Skift+End

Udvide markeringen til den første række.

Ctrl+Skift+pil op

Udvide markeringen til den sidste række.

Ctrl+Skift+pil ned

Udvide markeringen til det første felt i den første række.

Ctrl+Skift+Home

Udvide markeringen til det sidste felt i den sidste række.

Ctrl+Skift+End

Markere alle rækker og kolonner.

Ctrl+Skift+mellemrum

Markere en kolonne.

Ctrl+mellemrumstast

Markere en række.

Skift+mellemrum

Flytte et felt nedad i en markering.

>Ente

Flytte et felt opad i en markering.

Skift+Enter

Flytte et felt til højre i en markering.

Tabulator

Flytte et felt til venstre i en markering.

Skift+Tab

Markere og redigere på indtastningslinjen

Hvis du vil

Skal du trykke på

Acceptere en indtastning.

>Ente

Annullere en indtastning.

ESC

Slette ét tegn mod venstre

Tilbage

Slette ét tegn mod højre

Slette

Slette ét ord til højre.

Ctrl+Delete

Udvide markeringen til slutningen af teksten.

Skift+End

Udvide markeringen til starten af teksten.

Skift+Home

Slå overskrivningstilstand til eller fra.

Indsætte

Brug af en tidsskala

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte tidsskalaen en side til venstre.

Alt+Page Up

Flytte tidsskalaen en side til højre.

Alt+Page Down

Flytte tidsskalaen til starten af projektet.

Alt+Home

Flytte tidsskalaen til slutningen af projektet.

Alt+End

Rulle tidsskalaen til venstre.

Alt+venstre pil

Rulle tidsskalaen til højre.

Alt+højre pil

Vise mindre tidsenheder.

Ctrl+ / (skråstreg på det numeriske tastatur)

Vise større tidsenheder.

Ctrl+* (stjerne på det numeriske tastatur)

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×