Funktionen TEKST

Beskrivelse

Brug funktionen TEKST, hvis du vil kombinere tekst og et tal, f.eks. en dato, i et læsbart format. Hvis du f.eks. har følgende oplysninger i separate celler, kan du bruge TEKST til at oprette en meningsfyldt sætning.

Eksempel på data i individuelle celler, der sammenkædes med funktionen TEKST
Eksempeldata, der skal kombineres


Eksempel på funktionen TEKST i brug. Formel 1 er ="Dato: "&TEKST(A2,"dd/mm/åååå"). Formel 2 er ="Dato-klokkeslæt: "&TEKST(A2,"d/m/åååå h:mm AM/PM")
Resultat med funktionen TEKST

Syntaks

TEKST(værdi, format_tekst)

Syntaksen for funktionen TEKST har følgende argumenter:

Argumentnavn

Beskrivelse

værdi

Obligatorisk. En numerisk værdi, en formel, der resulterer i en numerisk værdi, eller en reference til en celle, der indeholder en numerisk værdi.

format_tekst

Obligatorisk. Et numerisk format som en tekststreng omsluttet af anførselstegn, f.eks. "m/d/åååå" eller "#,##0.00". Argumentet format_tekst skelner ikke mellem store og små bogstaver.

I din simpleste form lyder funktionen TEKST:

 • TEKST (Værdi, du vil formatere, "Format, du vil anvende for denne værdi")

 • =TEKST(IDAG(),”DD/MM/ÅÅ”) returnerer dags dato i formatet DD/MM/ÅÅ, f.eks. 14/03/12

 • =”Dags dato er “&TEKST(IDAG(),”dd/mm/åå”) returnerer “Dags dato er 14/03/12”

Bemærk: At kombinere data kaldes "sammenkædning". Hvis du omvendt vil opdele data eller trække specifikke data ud af en celle, kaldes det "parsing". Se i disse links, hvordan du opdeler celler eller trækker data ud af celler.

Ofte stillede spørgsmål

Almindeligt scenarie

Lad os antage, at du vil kombinere tekst og en talværdi, f.eks. "Rapport udskrevet den: 14/03/12" eller "Ugentlige indtægter: kr. 66.348,72 ". Du kan skrive det manuelt i Excel, men så forsvinder det smarte i at få Excel til at gøre det for dig. I det følgende eksempel kan du se, hvad der sker, hvis du forsøger at gøre dette uden at bruge funktionen TEKST. I dette tilfælde kan vi bruger operatoren og-tegnet (&) til at sammenkæde en tekststreng, et mellemrum og en værdi med =A2 &" "&B2.

Eksempler på sammenkædede celleværdier med hjælp af TEKST. Formlen er =A2&" "&B2

Hvad skete der? Excel ved desværre ikke, hvordan du ønsker at få vist tallene, så det konverterer dem til deres mest basale niveau, et serienummer for dato og klokkeslæt, og et generelt format for valutaværdien. Det er her, funktionen TEKST er uvurderlig, da den giver dig mulighed for at tvinge Excel til at formatere værdier, som du ønsker dem.

Eksempler på sammenkædede celleværdier med TEKST. Formlen er =A2&TEXT(B2,""dd/mm/åå") hvor A2 = "Rapport udskrevet den: " og B2 = 14/03/12.

Vores formler er nu:

 • Celle C2: =A2&" "&TEKST(B2,"dd/mm/åå") – Datoformat

 • Celle C3:=A3&" "&TEKST(B3,"TT:MM AM/PM") – Format for klokkeslæt

 • Celle C4: =A4&" "&TEKST(B4,"$#,###.##") – Valutaformat

Hvordan finder jeg min formatstreng?

Spekulerer du over, hvordan du finder den formatstreng, du leder efter? Bare rolig, vi viser dig, hvordan du får Excel til at finde den til dig. Hvis du ikke allerede har formateret din referencecelle, f.eks. B2 i det forrige eksempel, skal du markere den, højreklikke på den og derefter vælge Formatér > Celler > Tal eller bruge CTRL+1 ( Billede af ikonet med MAC-kommandoknap +1 eller Control + 1 på en Mac) og vælge det ønskede format. I dette tilfælde viser Excel, at B2 er formateret som dato > 04/03/12 eller i formatet "dd/mm/åå". Herefter skal du vælge indstillingen Brugerdefineret, hvorefter du vil se, at Excel har indsat det format, du valgte, i feltet Type. I dette tilfælde behøver du ikke bekymre dig om strengen ";@", den er kun en pladsholder, og Excel forholder sig ikke til, om den er der eller ej.

Eksempel på brug af dialogboksen Format > Celler > Tal > Brugerdefineret for at få Excel til at oprette formatstrenge for dig.

Alt, du skal gøre nu, er at kopiere formatstrengen fra dialogboksen Formatér > Celler og indsætte den i formlen TEKST.

=A2&" "&TEKST(B2,"dd/mm/åå")

Bemærk: Du kan selvfølgelig bruge funktionen TEKST til at ændre værdien af en enkelt celle eller et område af celler, men der er ingen praktisk grund til at gør det, når du blot kan bruge dialogboksen Formatér > Celler til at få Excel til at anvende det ønskede format for dig.

Det følgende viser nogle eksempler på, hvordan du kan anvende forskellige talformater til dine værdier. Vi sammenkæder ikke værdierne med noget, dette er blot eksempler, så du kan se forskellige formatstrenge i praksis.

Eksempler på formatstrengene Generelt, Decimaler og Brøktal.

"???.???" > Værdier med justerede decimaler

"# ???/???” > Værdier med justerede brøker

Excel adskiller tusinder med et punktum, hvis formatet indeholder et punktum (.), der er omsluttet af nummertegn (#) eller af nuller. Et punktum, der følger efter pladsholderen for et tal, skalerer tallet med 1.000. Hvis argumentet format_tekst f.eks. er "#.###,0,", viser Excel tallet 12.200.000 som 12.200,0.

Eksempler på decimal- og tusindtalsseparatorer (komma).

Vis dage, måneder og år – Hvis du vil vise tal som datoformater (f.eks. dage, måneder og år), skal du bruge følgende koder i argumentet format_tekst, f.eks. "dd/mm/åå" for at få vist "14/03/12". Du kan bruge en hvilken som helst separator, du ønsker, mellem tallene, f.eks. skråstreg (/), bindestreg (-), punktum (.) osv. Formatstrengene kan være små eller store bogstaver, det er blot et spørgsmål om smag.

Eksempler på formatstrengene måneder, dag og år.

Vis timer, minutter og sekunder – Hvis du vil vise tal i klokkeslætsformater (f.eks. timer, minutter og sekunder), skal du bruge følgende koder i argumentet format_tekst, "hh:mm:ss" for at få vist "12:15:30". I modsætning til, hvad der er tilfældet med datoer, skal du bruge et kolon (:) som separator, indtil du kommer til hundrededele af sekunder, der kræver et punktum (.).

Eksempler på formatering af timer, minutter og sekunder med funktionen TEKST

AM/PM, am/pm, A/P, a/p – Viser timer baseret på et 12-timers ur. Excel viser AM, am, A eller a for timetal fra midnat til middag og PM, pm, P eller p for timetal fra middag til midnat.

Kombiner datoer og klokkeslæt – Du kan nemt kombinere formatstrenge for dato og klokkeslæt, f.eks. =TEKST(A2, "d/m/åååå h:mm AM/PM").

Medtag valutasymboler – For at sætte et dollartegn foran et tal ($) skal du skrive dollartegnet i begyndelsen af argumentet format_tekst (f.eks. "$#.##0,00"). Hvis du vil angive ét af de følgende valutasymboler i et talformat, skal du holde Alt-tasten nede og bruge det numeriske tastatur (10-tasters) til at indtaste ANSI-koden for symbolet.

Indtast symboler med ALT + indtastninger ved hjælp af numerisk tastatur. Eksempel: ALT + 0162 for amerikanske cent.

Bemærk: Du skal bruge det numeriske tastatur (10-tasters). Brug af Alt-tasten med taltasterne i øverste række på tastaturet genererer ikke ANSI-koder.

Vis procenter – Hvis du vil vise tal som en procent af 100 – f.eks. vise 0,08 som 8 % eller 2,8 som 280 % – skal du medtage procenttegnet (%) i argumentet format_tekst.

Vis videnskabelige notationer – Hvis du vil vise tal i videnskabeligt (eksponentielt) format, skal du bruge følgende eksponentkoder i argumentet format_tekst.

E (E-, E+, e-, e+) – Viser et tal i videnskabeligt (eksponentielt) format. Excel viser et tal til højre for det "E" eller "e", der svarer til det antal pladser, decimaltegnet blev flyttet. Hvis argumentet format_tekst f.eks. er "0.00E+00", viser Excel tallet 12.200.000 som 1.22E+07. Hvis du ændrer argumentet format_tekst til "#0.0E+0", vises 12,2E+6.

Hvis du medtager et af følgende tegn i argumentet format_tekst, vises de, nøjagtigt som de er angivet.

Eksempler på tegn, der bliver fortolket bogstaveligt og ikke behøver formatstrenge, såsom +.

Argumentet format_tekst må ikke indeholde en stjerne (*).

Brug af funktionen TEKST konverterer en numerisk værdi til formateret tekst, og resultatet kan ikke længere beregnes som et tal. Hvis du vil formatere en celle, så dens værdi forbliver numerisk, skal du højreklikke på cellen, klikke på Formatér celler eller Ctrl+1 og derefter i dialogboksen Formatér celler på fanen Tal angive de ønskede formateringsindstillinger. Du kan få mere at vide om brug af dialogboksen Formatér celler ved at klikke på knappen Hjælp Knapflade i øverste højre hjørne i dialogboksen.

Formatér valuta og procenter

Eksempel på data i individuelle celler, der sammenkædes med funktionen TEKST


Eksempel på funktionen TEKST i brug. Formel 1 er ="Dato: "&TEKST(A2,"dd/mm/åååå"). Formel 2 er ="Dato-klokkeslæt: "&TEKST(A2,"d/m/åååå h:mm AM/PM")

Dato og klokkeslæt

Eksempler på brug af TEKST til at formatere datoer. =TEKST(A2,"dd/mm/åååå")

Videnskabelig og valuta

Eksempler på brug af TEKST til at formatere Videnskabelig notation og Valuta.


Ofte stillede spørgsmål
 1. Hvordan kan jeg bevare eller tilføje foranstillede 0 'er?

  • Hvis du vil bevare foranstillede nuller, skal du formatere inputområdet som tekst, inden du indsætter eller indtaster værdier.

  • Hvis du har indtastet data, og Excel har afkortet foranstillede nuller, kan du bruge funktionen TEKST til at tilføje dem igen. Du kan referere til den øverste celle med værdierne og bruge =TEKST(værdi,"00000"), hvor antallet af 0’er i formlen repræsenterer det samlede antal ønskede tegn, og derefter kopiere og indsætte i resten af dit område.

   Eksempler på brug af TEKST til at formatere foranstillede nuller. =TEXT(A2,"00000")
  • Hvis du har brugt funktionen TEKST til at tilføje foranstillede nuller eller tvinge et tal til at antage et specifikt format, men har brug for at konvertere dine værdier tilbage til tal, kan du bruge det, der hedder en dobbelt unær operator (--): =--Cellereference, f.eks. celle D2 i dette eksempel, der bruger =--C2 til at konvertere “00001” til et faktisk 1-tal.

 2. Kan jeg tilføje en ny linje (linjeskift) med funktionen TEKST, som jeg kan med Alt+Enter i en celle?

  • Ja, men det kræver nogle få trin. Først skal du vælge den eller de celler, hvor du ønsker dette sker, og gå til Formatér > Celler > Justering > Tekstformatering > og markere indstillingen Ombryd tekst. Herefter skal du justere den afsluttede funktion TEKST til at medtage ASCII-funktionen TEGN(10), hvor du ønsker linjeskiftet. Afhængig af, hvordan det endelige resultat stilles op, kan det være nødvendigt at justere kolonnebredden.

   Eksempel på ved hjælp af TEKST CHAR(10) til at indsætte et linjeskift. = ="I dag er: "&CHAR(10))&TEKST(IDAG(),"DD/MM/ÅÅ")
  • I dette tilfælde bruge vi: ="I dag er: "&CHAR(10)&TEKST(IDAG(),"dd/mm/åå")

 3. Hvordan kan jeg konvertere tal til tekst, f.eks. 123 til ethundredetreogtyve?

 4. Kan jeg anvende farveformat udelukkende på mine talværdier i resultatet af funktionen TEKST?

  • Nej. Mens dialogboksen Formatér > Celler giver dig mulighed for at anvende farveformat på individuelle celler baseret på en tilstand (f.eks. en negativ værdi), er den eneste måde, du kan gøre det på i funktionen TEKST at bruge VBA-kode (Visual Basic for Applications).

Har du et bestemt spørgsmål til en funktion?

Stil et spørgsmål i Excel-community'et

Hjælp os med at forbedre Excel

Har du forslag til, hvordan vi kan forbedre den næste version af Excel? Hvis det er tilfældet, skal du gå til emner i Excel User Voice

Se også

Opret eller slet brugerdefineret talformat

Opdel tekst i forskellige celler med Data > Tekst til kolonner

Opdel tekst til forskellige celler med funktioner

Funktionen SAMMENKÆDNING

FUNKTIONEN SAMMENKÆD (Office 365, Excel 2016 og nyere)

Oversigt over formler i Excel

Sådan undgår du ødelagte formler

Brug fejlkontrol til at registrere fejl i formler

Tastaturgenveje i Excel 2016 til Windows

Tastaturgenveje i Excel 2016 til Mac

Excel-funktioner (alfabetisk)

Excel-funktioner (efter kategori)

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×