Funktionen Rate

Returnerer et Datatypen Dobbelt, der angiver renten pr. periode for en annuitet.

Syntaks

Rate(antalperioder, betaling, nutidsværdi [, fremtidsværdi ] [, type ] [, estimat ] )

Syntaksen til funktionen Rate indeholder følgende argumenter:

Argument

Beskrivelse

antalperioder

Obligatorisk. Et dobbelt reelt tal, der angiver det samlede antal betalingsperioder i løbetiden. Hvis du f.eks. afdrager hver måned på et fireårigt billån, løber lånet over i alt 4 x 12 (eller 48) betalingsperioder.

betaling

Obligatorisk. Et dobbelt reelt tal, der angiver det beløb, som forfalder i hver periode. Beløbet består som regel af et fast beløb og en rente, der ikke ændres i lånets løbetid.

nutidsværdi

Obligatorisk. Et dobbelt reelt tal, der angiver den aktuelle værdi eller nutidsværdien af en række fremtidige betalinger eller indtægter. Hvis du f.eks. låner penge til at købe en bil, svarer lånebeløbet til nutidsværdien af de månedlige ydelser på billånet, som du skal betale til långiveren.

fremtidsværdi

Valgfrit. En Datatypen Varians, der angiver den fremtidige værdi eller balance, efter du har foretaget den sidste betaling. Fremtidsværdien for et lån er f.eks. kr. 0, fordi det er lånets værdi efter den sidste ydelse. Hvis du derimod vil spare kr. 100.000 op i løbet af 18 år til dit barns uddannelse, er fremtidsværdien kr. 100.000. Hvis argumentet udelades, benyttes 0.

type

Valgfrit. En variant, der angiver et tal, som viser, hvornår betalingerne skal forfalde. Brug 0, hvis betalingen forfalder ved afslutningen af betalingsperioden. Eller brug 1, hvis betalingen forfalder ved periodens begyndelse. Hvis argumentet udelades, benyttes 0.

estimat

Valgfrit. En variant, der angiver den værdi, som du anslår, at funktionen Rate vil returnere. Hvis det udelades, er estimat 0,1 (10 procent).


Bemærkninger

En annuitet består af en række faste ydelser over en periode. Det kan være et lån (f.eks. et huslån) eller en investering (f.eks. en opsparing med en månedlig indbetaling).

For alle argument gælder det, at udgifter (f.eks. indbetalinger på en opsparingskonto) repræsenteres af negative tal, og indtægter (f.eks. udbytte) repræsenteres af positive tal.

Rate er en gentagelsesberegning. Der tages udgangspunkt i værdien for estimat, og funktionen Rate gentager beregningen, indtil resultatet har en præcisionsgrad, der højst afviger 0,00001 procent. Hvis Rate ikke opnår et tilfredsstillende resultat efter 20 forsøg, kan funktionen ikke udføres. Hvis dit estimat er på 10 procent, og funktionen Rate mislykkes, skal du prøve med en anden værdi for estimat.

Eksempel

Bemærk: I de følgende eksempler demonstreres brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Du kan få yderligere oplysninger om arbejde med VBA ved at vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og indtaste et eller flere udtryk i søgeboksen.

I dette eksempel bruges funktionen Rate til at beregne renten på et lån ud fra det samlede antal betalinger (TotPmts), størrelsen af ydelsen (Payment), lånets nutidsværdi eller hovedstol (PVal), lånets fremtidsværdi (FVal), et tal, der angiver, om betalingen forfalder ved starten eller afslutningen af betalingsperioden (PayType), og en skønsmæssig angivelse af den forventede rente (Guess).

Dim Fmt, FVal, Guess, PVal
Dim Payment, TotPmts, PayType, APR
' When payments are made.
Const ENDPERIOD = 0, BEGINPERIOD = 1
Fmt = "##0.00" ' Define percentage format.
FVal = 0 ' Usually 0 for a loan.
Guess = .1 ' Guess of 10 percent.
PVal = InputBox("How much did you borrow?")
Payment = InputBox("What's your monthly payment?")
TotPmts = InputBox("How many monthly payments do " & _
"you have to make?")
PayType = MsgBox("Do you make payments at the end " & _
"of the month?", vbYesNo)
If PayType = vbNo Then
PayType = BEGINPERIOD
Else PayType = ENDPERIOD
End If
APR = (Rate(TotPmts, -Payment, PVal, _
FVal, PayType, Guess) * 12) * 100
MsgBox "Your interest rate is " & _
Format(CInt(APR), Fmt) & " percent."
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×