Funktionen PPmt

Returnerer et Datatypen Dobbelt, der angiver afdraget på hovedstolen på en annuitet med periodiske, faste ydelser og en fast rente.

Syntaks

PPmt(rente, periode, antalperioder, nutidsværdi [, fremtidsværdi ] [, type ] )

Syntaksen for funktionen PPmt indeholder følgende argument:

Argument

Beskrivelse

rente

Obligatorisk. Et dobbelt reelt tal, der angiver renten for hver periode. Hvis du f.eks. optager et billån med en effektiv årlig rente på 10 procent og betaler månedlige ydelser, er renten i hver periode 0,1/12 eller 0,0083.

periode

Obligatorisk. Et datatypen Heltal, der angiver betalingsperioden i intervallet 1 til antalperioder.

antalperioder

Obligatorisk. Et heltal, der angiver det samlede antal betalingsperioder i løbetiden. Hvis du f.eks. afdrager hver måned på et fireårigt billån, løber lånet over i alt 4 x 12 (eller 48) betalingsperioder.

nutidsværdi

Obligatorisk. Et dobbelt reelt tal, der angiver den aktuelle værdi eller nutidsværdien af en række fremtidige betalinger eller indtægter. Hvis du f.eks. låner penge til at købe en bil, svarer lånebeløbet til nutidsværdien af de månedlige ydelser på billånet, som du skal betale til långiveren.

fremtidsværdi

Valgfrit. En Datatypen Varians, der angiver den fremtidige værdi eller balance, efter du har foretaget den sidste betaling. Fremtidsværdien for et lån er f.eks. kr. 0, fordi det er lånets værdi efter den sidste ydelse. Hvis du derimod vil spare kr. 100.000 op i løbet af 18 år til dit barns uddannelse, er fremtidsværdien kr. 100.000. Hvis argumentet udelades, benyttes 0.

type

Valgfrit. En variant, der angiver, hvornår betalingerne skal forfalde. Brug 0, hvis betalingerne forfalder ved afslutningen af betalingsperioden. Eller brug 1, hvis betalingen forfalder ved periodens begyndelse. Hvis argumentet udelades, benyttes 0.


Bemærkninger

En annuitet er en finansieringsform, der består af en række faste betalinger over en periode. Det kan være et lån (f.eks. et huslån) eller en investering (f.eks. en opsparing med en månedlig indbetaling).

argumentrente og antalperioder skal beregnes ved hjælp af betalingsperioder, der er udtrykt i samme enheder. Hvis rente f.eks. beregnes i måneder, skal antalperioder også beregnes i måneder.

For alle argumenterne gælder det, at udgifter (f.eks. indbetalinger på en opsparingskonto) repræsenteres af negative tal, og indtægter (f.eks. udbytte) repræsenteres af positive tal.

Eksempel

Bemærk: I de følgende eksempler demonstreres brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Du kan få yderligere oplysninger om arbejde med VBA ved at vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og indtaste et eller flere udtryk i søgeboksen.

I dette eksempel bruges funktionen PPmt til at beregne, hvor meget der betales af på lånets hovedstol i en given periode, når alle betalinger har samme værdi. Eksemplet angiver rentesatsen i procent for hver periode (APR / 12), den betalingsperiode, hvor afdraget på hovedstolen skal beregnes (Period), det samlede antal betalinger (TotPmts), lånets nutidsværdi eller hovedstol (PVal), lånets fremtidsværdi (FVal) og et tal, der viser, om betalingen forfalder i begyndelsen eller slutningen af betalingsperioden (PayType).

Dim NL, TB, Fmt, FVal, PVal, APR, TotPmts, PayType, Payment, Msg, MakeChart, Period, P, I
Const ENDPERIOD = 0, BEGINPERIOD = 1 ' When payments are made.
NL = Chr(13) & Chr(10) ' Define newline.
TB = Chr(9) ' Define tab.
Fmt = "###,###,##0.00" ' Define money format.
FVal = 0 ' Usually 0 for a loan.
PVal = InputBox("How much do you want to borrow?")
APR = InputBox("What is the annual percentage rate of your loan?")
If APR > 1 Then APR = APR / 100 ' Ensure proper form.
TotPmts = InputBox("How many monthly payments do you have to make?")
PayType = MsgBox("Do you make payments at the end of month?", vbYesNo)
If PayType = vbNo Then PayType = BEGINPERIOD Else PayType = ENDPERIOD
Payment = Abs(-Pmt(APR / 12, TotPmts, PVal, FVal, PayType))
Msg = "Your monthly payment is " & Format(Payment, Fmt) & ". "
Msg = Msg & "Would you like a breakdown of your principal and "
Msg = Msg & "interest per period?"
MakeChart = MsgBox(Msg, vbYesNo) ' See if chart is desired.
If MakeChart <> vbNo Then
If TotPmts > 12 Then MsgBox "Only first year will be shown."
Msg = "Month Payment Principal Interest" & NL
For Period = 1 To TotPmts
If Period > 12 Then Exit For ' Show only first 12.
P = PPmt(APR / 12, Period, TotPmts, -PVal, FVal, PayType)
P = (Int((P + .005) * 100) / 100) ' Round principal.
I = Payment - P
I = (Int((I + .005) * 100) / 100) ' Round interest.
Msg = Msg & Period & TB & Format(Payment, Fmt)
Msg = Msg & TB & Format(P, Fmt) & TB & Format(I, Fmt) & NL
Next Period
MsgBox Msg ' Display amortization table.
End If
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×