Funktionen MsgBox

Funktionen viser en meddelelse i en dialogboks, afventer, at brugeren trykker på en knap, og returnerer et heltal, der angiver, hvilken knap brugeren klikkede på.

Syntaks

MsgBox(tekst [, knapper ] [, titel ] [, hjælpfil ] [, kontekst ] )

Syntaksen til funktionen MsgBox har følgende argument:

Argument

Beskrivelse

tekst

Obligatorisk. Et strengudtryk, der vises som meddelelsen i dialogboksen. Denne tekst kan højst fylde ca. 1.024 tegn, afhængigt af hvor brede de anvendte tegn er. Hvis tekst består af mere end én linje, kan du adskille linjerne ved hjælp af et vognreturtegn (Chr(13)), et linjeskifttegn (Chr(10)) eller en kombination af tegnet for vognretur og linjeskift (Chr(13) & Chr(10)) mellem hver linje.

knapper

Valgfrit. Et numerisk udtryk, der er summen af de værdier, som angiver antallet og typen af de knapper, der skal vises, ikontypografien, standardknappen og meddelelsesboksens modalitet. Hvis dette argument udelades, er standardværdien for knapper 0.

titel

Valgfrit. Et strengudtryk, der vises på titellinjen i dialogboksen. Hvis du udelader argumentet titel, vises programnavnet på titellinjen.

hjælpfil

Valgfrit. Et strengudtryk, der identificerer den Hjælp-fil, som bruges til kontekstafhængig Hjælp i dialogboksen. Hvis argumentet hjælpfil angives, skal du også angive argumentet kontekst.

kontekst

Valgfrit. Et numerisk udtryk, der angiver det Hjælp-kontekstnummer, som Hjælp-forfatteren har tildelt det relevante emne i Hjælp. Hvis kontekst er angivet, skal du også angive hjælpfil.


Indstillinger

Der er følgende indstillinger for argumentknapper:

Konstant

Værdi

Beskrivelse

vbOKOnly

0

Vis kun knappen OK.

vbOKCancel

1

Vis knapperne OK og Annuller.

vbAbortRetryIgnore

2

Vis knapperne Afbryd, Forsøg igen og Ignorer.

vbYesNoCancel

3

Vis knapperne Ja, Nej og Annuller.

vbYesNo

4

Vis knapperne Ja og Nej.

vbRetryCancel

5

Vis knapperne Forsøg igen og Annuller.

vbCritical

16

Vis ikonet Alvorlig meddelelse.

vbQuestion

32

Vis ikonet Advarselsforespørgsel    .

vbExclamation

48

Vis ikonet Advarsel    .

vbInformation

64

Vis ikonet Meddelelse.

vbDefaultButton1

0

Første knap er standardknap.

vbDefaultButton2

256

Anden knap er standardknap.

vbDefaultButton3

512

Tredje knap er standardknap.

vbDefaultButton4

768

Fjerde knap er standardknap.

vbApplicationModal

0

Programmodal – brugeren skal reagere på meddelelsesboksen, inden arbejdet i det aktuelle program kan genoptages.

vbSystemModal

4096

Systemmodal – alle programmer afbrydes, indtil brugeren har reageret på meddelelsesboksen.

vbMsgBoxHelpButton

16384

Føjer knappen Hjælp til meddelelsesboksen.

VbMsgBoxSetForeground

65536

Angiver, at meddelelsesboksen skal være det forreste vindue.

vbMsgBoxRight

524288

Teksten højrejusteres.

vbMsgBoxRtlReading

1048576

Angiver, at teksten skal vises fra højre mod venstre (på hebraiske og arabiske systemer).


Den første gruppe værdier (0–5) angiver, hvor mange og hvilken type knapper der skal vises i dialogboksen. Den anden gruppe (16, 32, 48, 64) angiver ikontypografien. Den tredje gruppe (0, 256, 512) bestemmer standardknappen, og den fjerde gruppe (0, 4096) bestemmer meddelelsesboksens modalitet. Brug kun ét tal fra hver gruppe, når du skal lægge tal sammen for at få den endelige værdi for argumentet knapper.

Bemærk: Disse konstant er defineret af Visual Basic for Applications. Navnene kan derfor bruges overalt i koden i stedet for de egentlige værdier.

Returværdier

Konstant

Værdi

Beskrivelse

vbOK

1

OK

vbCancel

2

Annuller

vbAbort

3

Afbryd

vbRetry

4

Forsøg igen

vbIgnore

5

Ignorer

vbYes

6

Ja

vbNo

7

Nej


Bemærkninger

Hvis både hjælpfil og kontekst er angivet, kan brugeren trykke på F1 (Windows) eller HELP (Macintosh) for at få vist det emne i Hjælp, der svarer til kontekst. Visse værtsprogram, f.eks. Microsoft Office Excel 2007, føjer automatisk knappen Hjælp til dialogboksen.

Hvis dialogboksen indeholder knappen Annuller, kan du annullere både med tasten ESC og knappen Annuller. Hvis dialogboksen indeholder knappen Hjælp, er der kontekstafhængig Hjælp til dialogboksen. Der returneres imidlertid ikke nogen værdi, før du har klikket på en af de andre knapper.

Bemærk: Hvis du vil angive andre argumenter end det første navngivne argument, skal du bruge funktionen MsgBox i et udtryk. Hvis du vil undlade nogle af placeringsargument, skal du indsætte den tilhørende kommaafgrænser.

Eksempel

Bemærk: I de følgende eksempler demonstreres brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Du kan få yderligere oplysninger om arbejde med VBA ved at vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og indtaste et eller flere udtryk i søgeboksen.

I dette eksempel bruges funktionen MsgBox til at vise en alvorlig fejlmeddelelse i en dialogboks med knapperne Ja og Nej. Knappen Nej er angivet som standardsvar. Den knap, som brugeren klikker på, bestemmer, hvilken værdi funktionen MsgBox returnerer. I dette eksempel antages det, at DEMO.HLP er en Hjælp-fil, der indeholder et emne med et Hjælp-kontekstnummer, som svarer til 1000.

Dim Msg, Style, Title, Help, Ctxt, Response, MyString
Msg = "Do you want to continue?"
Style = vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2
Title = "MsgBox Demonstration"
Help = "DEMO.HLP"
Ctxt = 1000
Response = MsgBox(Msg, Style, Title, Help, Ctxt)
If Response = vbYes Then ' User chose Yes.
MyString = "Yes" ' Perform some action.
Else ' User chose No.
MyString = "No" ' Perform some action.
End If
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×