Funktionen Format

Returnerer en variant (streng), der indeholder et udtryk, der er formateret i overensstemmelse med de instruktioner, der er indeholdt i et formatudtryk.

Se eksempler

Syntaks

Format(udtryk [, format ] [, førstedagiuge ] [, førsteugeiår ] )

Syntaksen for funktionen Format består af følgende argumenter:

Argument

Beskrivelse

udtryk

Påkrævet. Et gyldigt udtryk.

format

Valgfri. Et gyldigt navngivet eller brugerdefineret formatudtryk.

førstedagiuge

Valgfri. En konstant, der angiver den første dag i ugen.

førsteugeiår

Valgfri. En konstant, der angiver den første uge i året.


Indstillinger

argumentformat kan bruge forskellige indstillinger afhængigt af datatypen i argumentet expression. Se artiklerne i følgende tabel for flere oplysninger om gyldige formatudtryk.

For udtryk, der bruger denne datataype...

Se artiklen

Enhver type

Egenskaben Format

Dato og klokkeslæt

Egenskaben Format – Datatypen Dato/klokkeslæt

Numerisk

Egenskaben Format – Datatyperne Tal og Valuta

Tekst og notat

Egenskaben Format – Datatyperne Tekst og Notat

Ja/Nej

Egenskaben Format – Datatypen Ja/Nej


Argumentet førsteugedag har følgende indstillinger:

Konstant

Værdi

Beskrivelse

vbUseSystem

0

Brug indstillingen NLS API.

VbSunday

1

Søndag (standard)

vbMonday

2

Mandag

vbTuesday

3

Tirsdag

vbWednesday

4

Onsdag

vbThursday

5

Torsdag

vbFriday

6

Fredag

vbSaturday

7

Lørdag


førsteugeiår-argumentet har følgende indstillinger:

Konstant

Værdi

Beskrivelse

vbUseSystem

0

Brug indstillingen NLS API.

vbFirstJan1

1

Start med den uge, hvor den 1. januar forekommer (standard).

vbFirstFourDays

2

Starter med den første uge i året, der har mindst fire dage.

vbFirstFullWeek

3

Starter med den første hele uge i året.


Bemærkninger

Hvis du vil formatere

Skal du

Tal

Bruge foruddefinerede navngivne numeriske formater eller oprette brugerdefinerede numeriske formater.

Datoer og klokkeslæt

Brugerdefinerede navngivne dato- og klokkeslætsformater eller oprette brugerdefinerede dato- og klokkeslætsformater.

Serienumre for dato og klokkeslæt

Bruge dato- og klokkeslætsformater eller numeriske formater.

Strenge

Oprette dine egne brugerdefinerede strengformater.


Hvis du forsøger at formatere et tal uden at angive format, giver Format den samme funktionalitet som funktionen Str, selvom den er internationalt tilpasset. Positive tal, som er formateret som strenge ved hjælp af Format, indeholder ikke et foranstillet mellemrum, som er reserveret til tegnet for værdien. De tal, der er omregnet ved hjælp af Str, bevarer det foranstillede mellemrum.

Hvis du formaterer en ikke-lokaliseret numerisk streng, skal du bruge et brugerdefineret numerisk format for at sikre, at du opnår det ønskede udseende.

Bemærk: Hvis indstillingen for egenskaben Kalender er Gregoriansk, og format angiver datoformatering, skal det angivne udtryk være Gregoriansk. Hvis indstillingen for egenskaben Kalender i Visual Basic er Hijri, skal det angivne udtryk være Hijri.

Hvis kalenderen er gregoriansk, er betydningen af symbolerne for udtrykket format uændrede. Hvis kalenderen er Hijri, har alle datoformatsymboler (f.eks. dddd, mmmm, yyyy) samme betydning, men de gælder for Hijri-kalenderen. Formatsymboler forbliver på engelsk. Symboler, som resulterer i tekstvisning (f.eks. AM og PM), viser den streng (engelsk eller arabisk), der er knyttet til det pågældende symbol. Området for visse symboler skifter, når kalenderen er Hijri.

Symbol

Område

d

1-30

dd

1-30

ww

1-51

mmm

Viser månedernes fulde navne (der findes ingen forkortelser for Hijri-månedsnavne).

y

1-355

yyyy

100-9666

Eksempler

Brug af funktionen Format i et udtryk    Du kan bruge Format, når du kan bruge udtryk. Du kan bruge den i en forespørgsel som en del af et feltalias eller i egenskaben Kontrolkilde for en tekstboks i en formular eller rapport. Følgende eksempler viser et udtryk, du kan bruge i egenskaben Filter for en rapport til at begrænse outputtet til poster fra den forrige uge.

Format([Date],"ww")=Format(Now(),"ww")-1

I dette eksempel har rapportens postkilde et felt med navnet Date, som indeholder den dato, hvor hver enkelt post er blevet ændret, og som er brugt i rapporten. Når du kører rapporten, filtreres resultaterne, så kun de poster, hvor ugen i værdien i feltet Date (Format([Date],"ww")) er lig med den forrige uge (Format(Now(),"ww")-1).

Brug af funktionen Format i VBA-kode    

Bemærk: I de følgende eksempler demonstreres brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Du kan få yderligere oplysninger om arbejde med VBA ved at vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og indtaste et eller flere udtryk i søgeboksen.

Dette eksempel viser forskellige anvendelser af funktionen Format for formatværdier ved hjælp af både navngivne formater og brugerdefinerede formater. for datoseparatoren (/), klokkeslætsseparatoren (:) og AM/PM-konstanten afhænger det faktiske formaterede output, som vises i systemet, af computerens lokale indstillinger, som kode afspilles under. Når der vises datoer og klokkeslæt i udviklingsmiljøet, anvendes det korte klokkeslætsformat og det korte datoformat for kodelandestandarden. Hvis det korte datoformat og det korte klokkeslætsformat vises ved hjælp af programkoden, anvendes det korte datoformat og det korte klokkeslætsformat for systemlandestandarden, som kan være en anden end kodelandestandarden. I dette eksempel anvendes engelsk/amerikansk standard.

MyTime og MyDate vises i udviklingsmiljøet ved hjælp af det aktuelle systems indstilling for kort klokkeslætsformat og kort datoformat.

Dim MyTime, MyDate, MyStr
MyTime = #17:04:23#
MyDate = #January 27, 1993#
' Returns current system time in the system-defined long time format.
MyStr = Format(Time, "Long Time")
' Returns current system date in the system-defined long date format.
MyStr = Format(Date, "Long Date")
MyStr = Format(MyTime, "h:m:s") ' Returns "17:4:23".
MyStr = Format(MyTime, "hh:mm:ss AMPM") ' Returns "05:04:23 PM".
MyStr = Format(MyDate, "dddd, mmm d yyyy") ' Returns "Wednesday,
' Jan 27 1993".
' If format is not supplied, a string is returned.
MyStr = Format(23) ' Returns "23".
' User-defined formats.
MyStr = Format(5459.4, "##,##0.00") ' Returns "5,459.40".
MyStr = Format(334.9, "###0.00") ' Returns "334.90".
MyStr = Format(5, "0.00%") ' Returns "500.00%".
MyStr = Format("HELLO", "<") ' Returns "hello".
MyStr = Format("This is it", ">") ' Returns "THIS IS IT".


Brug af Format med strenge med en længde på nul

I Microsoft Access version 2.0. og tidligere kunne du bruge funktionen Format til at returnere én værdi for en streng af længden nul og en anden for en værdi. Du kunne f.eks. bruge et formatudtryk, f.eks. følgende med funktionen Format til at returnere den relevante strengværdi fra kode:

Dim varX As Variant
Dim varStrX As Variant
' Assign some value to varStrX and pass to Format function.
varX = Format(varStrX, "@;ZLS;Null")

I Microsoft Access versions 97 og nyere skal du teste særskilt for tilfældet Null, derefter returnere den relevante værdi på basis af resultatet. Du kunne f.eks. bruge funktionen IIf i et udtryk med funktionen Format, f.eks. som følgende:

varX = IIf(IsNull(varStrX),"Null", Format(varStrX, "@;ZLS"))

Denne ændring gælder kun, hvis du bruger funktionen Format til at formatere en streng afhængigt af om det er en streng med en længde på nul eller en Null-værdi. Andre formatudtryk, som anvendes sammen med funktionen Format, fungerer fortsat, som de gjorde i tidligere versioner.

Hvis du konverterer en database fra Microsoft Access version 2.0 og tidligere til Microsoft Access 2002 eller nyere, skal du ændre koden for at teste særskilt for tilfældet Null.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×