Forskelle mellem at bruge en projektmappe i Excel og Excel Services

Excel Services er først og fremmest designet som et webbaseret dataanalyse og -rapporteringssystem til Excel-projektmapper og understøtter nogle af funktionerne i Microsoft Office Excel 2007. I følgende afsnit gennemgås det, hvilke Office Excel 2007-funktioner der understøttes i Excel Services.

Vigtigt: Muligheden for at udgive et Excel-projekt til Excel Services er kun tilgængelig i Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Enterprise 2007 og Microsoft Office Excel 2007.

Denne artikel indeholder

Understøttede og ikke-understøttede funktioner ved indlæsning af en projektmappe

Understøttede og ikke-understøttede regnearksfunktioner

Funktioner, der understøttes og ikke understøttes ved visning af en projektmappe

Understøttede og ikke-understøttede funktioner ved interaktion med en projektmappe

Understøttede og ikke-understøttede funktioner ved indlæsning af en projektmappe

Du kan indlæse en projektmappe i Excel Services, som er i Office Excel 2007-projektmappefilformat (.xslx) eller binært projektmappeformat (.xlsb), som en skrivebeskyttet projektmappe på tre måder:

 • Angiv en URL-adresse eller UNC-sti i egenskaben Projektmappe i webdelen Webadgang fra Excel.

 • Forbind en Listevisning-webdel i et dokumentbibliotek til en Webadgang fra Excel-webdel, og send derefter URL-adressen for projektmappen, der er gemt i dokumentbiblioteket, til visning i Microsoft Office Excel Web Access.

 • Vis en projektmappe, der er gemt i et dokumentbibliotek, i browseren. (Peg på elementet, klik på pilen ved siden af det, og klik derefter på Vis i webbrowser).

Alle andre Microsoft Office Excel-filformater understøttes ikke, herunder Office Excel 2007-projektmappeformatet med aktiverede makroer (.xlsm) og Office Excel 2007 97-2003-projektmappeformatet (.xls).

Bemærk: Med de relevante rettigheder kan du også åbne en projektmappe i Office Excel 2007 på klientcomputeren fra menuen Åbn på Excel ServicesOffice Excel Web Access-værktøjslinjen, enten som en komplet projektmappe (læse/skrive) eller som et skrivebeskyttet snapshot. Du kan finde yderligere oplysninger under Åbne en projektmappe eller et snapshot i Excel fra Excel Services i Webadgang fra Excel Hjælp.

Understøttede funktioner

Følgende funktioner understøttes, når du indlæser en projektmappe:

Funktion

Kommentarer

Funktioner    

Alle regnearksfunktioner i Excel understøttes med nogle få undtagelser. Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet Understøttede og ikke-understøttede regnearksfunktioner.

Datoer    

Datosystemer i Windows og Macintosh.

Excel-tabeller    

Tabeldata, kolonneoverskrifter, beregnede kolonner, totalrækker, strukturerede referencer og typografier i Excel.

Celler    

Celleværdier, inklusive flettede celler og overløb af celleindhold.

Navne    

Definerede navne og navngivne områder.

Beregning    

Indstillinger for beregning og genberegning, herunder automatisk, automatisk undtagen tabeller, manuel og indstillinger for gentagen beregning for områder eller hele regneark. Yderligere oplysninger finder du i Beregne og genberegne data i Excel Services i Webadgang fra Excel Hjælp.

Diagrammer    

Diagrammer, diagramområder og pivotdiagrammer. Yderligere oplysninger finder du i Bruge diagrammer og pivotdiagramrapporter i Excel Services i Webadgang fra Excel Hjælp.

Formatering    

Formatering af celler og celleområder, betinget formatering (undtagen ved hjælp af datalinjer og ikoner) og talformater.

Forbindelser    

Forbindelser til eksterne datakilder, herunder OLAP-pivottabeller.

Hvad hvis-analyse    

Resultaterne af hvad hvis-analyseværktøjerne, herunder Målsøgning, Datatabeller, Scenarier, Problemløser og Serie.

Konsolidering    

Konsoliderede data i områder.

Datakilder    

SQL Server 2000, Microsoft SQL Server 2005, OLEDB-providere og ODBC-drivere.

Ikke-understøttede funktioner

Projektmapper, der indeholder følgende ikke-understøttede funktioner, indlæses eller vises ikke i Excel Services. Du opnår de bedste resultater ved altid at gemme en projektmappe fra Office Excel 2007 ved at bruge Excel Services-kommandoen. (Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , klik på pilen ud for Udgiv, og klik derefter på Excel Services under Send dokumentet til andre personer). Du kan kontrollere, om en funktion understøttes, ved at klikke i afkrydsningsfeltet Åbn denne projektmappe i browseren, når jeg har gemt i dialogboksen Gem i Excel Services for at forsøge at få vist den i browseren. Hvis en funktion ikke understøttes, viser Excel Services en advarsel.

Følgende funktioner understøttes ikke og forhindrer dig i at indlæse en projektmappe:

Funktion

Kommentarer

VBA    

VBA-kode (Visual Basic for Applications), makroer, tilføjelsesprogrammer og brugerdefinerede funktioner (UDF'er).

Bemærk:  En programmør kan tilpasse Excel Services på mange måder, herunder oprette en brugerdefineret funktion. Du kan finde flere oplysninger i Microsoft Office SharePoint Server 2007 Software Development Kit (SDK).

Ældre makrosprog    

Microsoft Excel 4.0-makrofunktioner og Microsoft 5.0-dialogboksark.

Kontrolelementer    

Kontrolelementer på værktøjslinjen Formular og i værktøjskassen samt alle ActiveX-objekter.

XML    

XML-tilknytninger og integrerede i-mærker.

Sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger    

Projektmapper, regneark eller områder med beskyttelse samt projektmapper med IRM (Information Rights Management).

Bemærk: Brug rettigheder og tilladelser fra Microsoft Windows SharePoint Services til at beskytte projektmapper i Excel Services.

Billeder og objekter     

Sammenkædede eller integrerede objekter eller billeder, indsatte billeder, autofigurer, WordArt og diagrammer som f.eks. organisationsdiagrammer.

Håndskrift    

Alle håndskriftsfunktioner, herunder tegning, skrivning og anmærkninger.

OLE og DDE     

OLE-objekter (Object Linking and Embedding) og DDE-links (Dynamic Data Exchange).

Viste formularer    

Projektmapper gemt med formler, der vises.

Datavalidering    

Forhindring af ugyldig dataindtastning og oprettelse af rullelister.

Datakilder     

Datahentningstjenester til Microsoft Business Solutions, Windows SharePoint Services-lister, Microsoft SQL Server, eksterne dataområder (også kaldet forespørgselstabeller) og tabeller, der er knyttet til Windows SharePoint Services-lister.

Forespørgsler    

Webforespørgsler og tekstforespørgsler.

Eksterne referencer til sammenkædede projektmapper    

Oprettelse af eksterne referencer (også kaldet kæder) til et bestemt celleområde, til et defineret navn til specifikke celleområde eller som en del af en navnedefinition.

Kommentarer    

Visning og justering af kommentarer.

Konsolidering    

Konsoliderede data i pivottabelrapporter.

Delte projektmapper     

Deling af projektmapper og løsning af modstridende ændringer.

Digitale signaturer    

Synlige og usynlige signaturer i en projektmappe.

Vedhæftede værktøjslinjer    

Brugerdefinerede værktøjslinjer, der er vedhæftet projektmappen ved brug af Office Excel 2003, før projektmappen blev konverteres til Excel 2007.

Toppen af siden

Understøttede og ikke-understøttede regnearksfunktioner

Alle funktioner understøttes fuldstændigt, når du indlæser og genberegner en projektmappe med følgende undtagelser: HYPERLINK, RTD og SQL.Request, som alle har begrænset understøttelse.

Hvis funktionen er:

Returnerer Excel:

Og Excel Services returnerer:

HYPERLINK    

Et aktivt hyperlink, du kan klikke på og følge.

En af følgende:

 • Et aktivt hyperlink, som du kan klikke på og følge, hvis Excel ServicesOffice Excel Web Access-egenskaberne  Al projektmappeinteraktivitet og Projektmappenavigation er angivet.

 • Et aktivt hyperlink til en anden webside eller et dokument, som du kan klikke på og følge, men ikke til et sted i projektmappen, hvis Excel ServicesOffice Excel Web Access-egenskaberne Al projektmappeinteraktivitet og Projektmappenavigation er henholdsvis angivet og ikke angivet.

 • En inaktiv hyperlinktekststring, du ikke kan følge, hvis Excel ServicesOffice Excel Web Access-egenskaberne Al projektmappeinteraktivitet og Projektmappenavigering ikke er angivet.

RTD    

Realtidsdata fra et program, som understøtter COM-automation.

Følgende:

 • Værdier, der returneres af RTD-funktionen, og som i øjeblikket er gemt i projektmappen, vises.

 • Hvis der ikke returneres nogen værdier, returneres fejlen #I/T.

 • Hvis Excel Services genberegner projektmappen og forsøger at køre funktionen RTD eller SQL.Request, returneres fejlen #I/T.

Hvis du vil, kan du bruge funktionerne ER.FEJL eller HVIS.FEJL til at teste for returværdien.

SQL.Request    

Resultaterne af en forespørgsel, der er tilsluttet en ekstern datakilde.

Følgende:

 • Værdier, der returneres af funktionen SQL.Request, og som i øjeblikket er gemt i projektmappen, vises.

 • Hvis der ikke returneres nogen værdier, returneres fejlen #I/T.

 • Hvis Excel Services genberegner projektmappen og forsøger at køre funktionen RTD eller SQL.Request, returneres fejlen #I/T.

Hvis du vil, kan du bruge funktionerne ER.FEJL eller HVIS.FEJL til at teste for returværdien.

TEGN    

Et tegn, der er angivet med et tal, og et bloktegn for et tegn, der ikke udskrives.

Et tegn, der angives af et tal, og en tom værdi for et tegn, der ikke udskrives.

CELLE    

Oplysninger om formatering, placering eller indhold af den øverste venstre celle i en reference.

Fejlværdien #VÆRDI!.

INFO    

Stien til den aktuelle mappe på klientcomputeren.

Fejlværdien #VÆRDI!.

Følgende flygtige funktioner kan returnere forskellige værdier, når de beregnes i Excel Services på en servercomputer, end når de beregnes i Excel på en klientcomputer.

Hvis funktionen er:

Returnerer Excel:

Og Excel Services returnerer:

NU    

Datoen og klokkeslættet på klientcomputeren.

Datoen og klokkeslættet på servercomputeren.

IDAG    

Datoen på klientcomputeren.

Datoen på servercomputeren.

SLUMPMELLEM    

Et tilfældigt og derfor forskelligt tal, hver gang den køres.

Et tilfældigt og derfor forskelligt tal, hver gang den køres.

Toppen af siden

Funktioner, der understøttes og ikke understøttes ved visning af en projektmappe

At få vist en projektmappe i Excel Services på en servercomputer svarer i høj grad til at se en projektmappe i Excel på en klientcomputer, men der er forskelle. Vær opmærksom på, at uanset om disse funktioner understøttes eller ikke understøttes, forhindrer de ikke projektmappen i at blive indlæst, og disse funktioner bevares i projektmappen, så de fortsat fungerer som forventet i Excel.

Understøttede funktioner

Følgende funktioner understøttes, men kan blive vist anderledes på en server:

Funktion

Kommentarer

Hyperlinks    

Understøttet, men styret af egenskaberne i Excel ServicesOffice Excel Web Access på følgende måde:

 • Et aktivt hyperlink, som du kan klikke på og følge, hvis Excel ServicesOffice Excel Web Access-egenskaberne  Al projektmappeinteraktivitet og Projektmappenavigation er angivet.

 • Et aktivt hyperlink til en anden webside eller et dokument, som du kan klikke på og følge, men ikke et sted i projektmappen, hvis Excel ServicesOffice Excel Web Access-egenskaberne Al projektmappeinteraktivitet og Projektmappenavigation er henholdsvis angivet og ikke angivet.

 • En inaktiv hyperlinktekststring, du ikke kan følge, hvis Excel ServicesOffice Excel Web Access-egenskaberne Al projektmappeinteraktivitet og Projektmappenavigering ikke er angivet.

Skrifttyper    

Skrifttyper har normalt samme typografi og størrelse på serveren som på klienten, men hvis en bestemt skrifttype ikke er tilgængelig på serveren, kan der bruges en erstatningsskrifttype. En bruger kan ligeledes ignorere typografier og størrelser i en browser, f.eks. Internet Explorer.

Diagrammer og pivotdiagrammer     

Diagrammer og pivotdiagrammer er statiske billeder og opdateres og vises igen, hvis du arbejder eller interagerer (filtrering, sortering osv.) med de data, som diagrammet er baseret på, eller med dataene i den tilknyttede pivottabelrapport. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du se Bruge diagrammer og pivotdiagramrapporter i Excel Services i Webadgang fra Excel Hjælp.

Stregrammer     

Følgende rammer understøttes fuldstændigt: alle stregfarver, ubrudte og dobbelte stregtyper, udfyldte, rombeformede og stiplede streger samt tynde, mellem og tykke streger.

Bemærk: Følgende rammer understøttes delvis: tredobbelte og dobbelte stregtyper og stregtyperne udfyldt, rombeformet, firkantstiplet, streg-kort-streg, lang-kort-streg og streg-kort-streg-kort.

Farvegradueringsretninger    

Vandrette eller lodrette farvegradueringsretninger.

Cellefyldfarve     

Alle fyldfarver.

Cellejustering    

Alle cellejusteringer understøttes med følgende undtagelser: lodret justering og lodret fordeling, som begge erstattes med lodret centrering.

Tekstrotation    

Tekstrotation understøttes sammen med indholdsoverløb af celle- og kolonneoverskrifter, vandret eller lodret justering af positiv rotation (+) og vandret eller lodret justering af negativ rotation (-).

Torettet tekst    

Understøttes fuldt, når der vises et tegnsæt fra ét sprog.

Betinget AS-formatering     

Betinget Microsoft SQL Server Analysis Services (AS)-formatering er begrænset til følgende: skriftfarve, fyldfarve, skrifttypeflag, f.eks. fed, kursiv, understregning og gennemstregning og formatstrenge som f.eks. talformater.

Rulning i regneark    

Det antal rækker og kolonner, du kan rulle gennem i et regneark, er begrænset til en maksimal størrelse på 500. Du bruger navigationsknapperne til at få vist det næste sæt rækker og kolonner ud over den aktuelle grænse. Yderligere oplysninger finder du under Navigere i en projektmappe i Excel Services i Webadgang fra Excel Hjælp.

Ikke-understøttede funktioner

Følgende funktioner understøttes ikke:

Funktion

Kommentarer

Hyperlinks i diagrammer    

At klikke og følge hyperlinks i diagrammer.

Tabeller    

Erstatning af kolonneoverskrifter i regneark med Excel-tabeloverskrifter, når overskrifterne rulles ud af visningen i et rulleområde.

Cellerfyldmønstre    

Alle fyldmønstre.

Farvegradueringsretninger    

Farvegradueringsretningerne diagonalt opad, diagonalt nedad og hjørne til centrum.

Tekstrotation    

Cellefyldet eller -mønsteret roteres ikke med tekst, diagonale kanter vises, som om teksten ikke var roteret, og vandret og lodret justering er begrænset til venstrejustering for positiv rotation (+) og højrejustering for negativ rotation (-).

Torettet tekst    

Sammenblanding af højre-mod-venstre- og venstre-mod-højre-teksttegn med en anden specialtegnretning (eller tegnform), f.eks. ( (venstre parentes) og ) (højre parentes), understøttes ikke i lodret tekst.

Stregrammer     

Følgende rammer understøttes delvis: tredobbelte og dobbelte stregtyper og stregtyperne udfyldt, rombeformet, firkantstiplet, streg-kort-streg, lang-kort-streg og streg-kort-streg-kort.

Diagrammer    

3D-grafikeffekter i 2007 Office-udgivelse, f.eks. skygge, glød, fordrejning, facet, bløde kanter, omfarvning og refleksion. Disse effekter fjernes eller konverteres til en anden effekt.

Følgende 3D-diagrammer understøttes ikke:

 • 3D-grundflade

 • 3D-grundflade (trådnet)

 • Grundflade (kontur)

 • Grundflade (trådnet, kontur)

RTF-format i et objekt som f.eks. punkttegn og forskellige skrifttyper og skriftstørrelser, som er konverteret til almindelig tekst.

Lodret tekstjustering.

Bemærk: Selvom visning af integrerede diagrammer i regneark og oprindelige diagrammer i diagramark understøttes i Excel Services, understøttes visning af et integreret diagram, som en projektmappeopretter har kopieret eller flyttet fra et regneark til et diagramark, ikke.

Række- og kolonneoverskrifter    

Følgende formatering i række- og kolonneoverskrifter: dobbelt bogholderi, dobbelt understregning, hævet skrift og sænket skrift.

Tegn, som ikke udskrives    

Tekst med en 7-bit ASCII-værdi (et undersæt af ANSI-tegnsættet) på 0 til 32 og alle tegn, der ikke understøttes af XML version 1.0.

Udskriv    

Sidelayout og sidehoveder og -fødder.

Værktøjstip    

Værktøjstip til medlemsegenskaber for Microsoft SQL Server Analysis Services.

XML    

XML-udvidelsespakker.

Toppen af siden

Understøttede og ikke-understøttede funktioner ved interaktion med en projektmappe

Når du indlæser en projektmappe i Excel Services, kan du arbejde med den på en række måder, men visse interaktioner understøttes ikke.

Bemærk: En anden arbejdsmåde, som er unik for Excel Services, er muligheden for at oprette og ændre parametre, der midlertidigt ændrer celleværdier i projektmappen, enten ved brug af parameteropgaveruden i Excel Services eller ved at overføre data til Webadgang fra Excel fra en tilsluttet webdel, f.eks. webdelen Filter. Yderligere oplysninger finder du under Ændre projektmappeparametre i Excel Services i Webadgang fra Excel Hjælp.

Understøttede funktioner

Følgende funktioner understøttes, men kan fungere anderledes.

Funktion

Kommentarer

Pivottabelrapporter     

Rapportfiltrering, valg af medlemmer, udvide og skjule dataniveauer, sortering, filtrering og vise og skjule subtotaler.

Søg     Knapflade

Søgning efter tekst, tal og datoer, hvor der skelnes mellem store og små bogstaver, og søgning efter en celles delvise indhold.

Simpel markering    

Markering af en enkelt celle, række eller kolonne.

Filtrering og sortering    

Brug af menuen Filter, filtrering efter tekst, tal, datoer og klokkeslæt, angivelse af flere kriterier og sortering. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du se Filtrere data i Excel Services og Sortere data i Excel Services i Webadgang fra Excel Hjælp.

Disposition    

Disposition, herunder at vise og skjule detaljer. Yderligere oplysninger finder du under Opstille data i Excel Services i Webadgang fra Excel Hjælp.

Scenarier    

Afvikling af et foruddefineret scenario.

Opdatering    

Opdatering af eksterne datakilder, herunder alle datakilder i den aktuelle projektmappe, en bestemt datakilde, periodisk opdatering, manuel opdatering og opdatering ved indlæsning af projektmappen. Yderligere oplysninger finder du under Opdatere eksterne data i Excel Services i Webadgang fra Excel Hjælp.

Beregning    

Automatisk og manuel beregning. Yderligere oplysninger finder du i Beregne og genberegne data i Excel Services i Webadgang fra Excel Hjælp.

Bemærk: Selvom Excel Services understøtter indlæsning af en projektmappe, der indeholder cirkulære referencer, opfører genkendelsen af cirkulære referencer sig anderledes ved indlæsning eller genberegning af en projektmappe. Hvis Excel Services ikke kan fortolke en cirkulær reference, vises der under visse omstændigheder en advarsel om, at der er en cirkulær reference. De beregnede værdier er identiske med de værdier, som du ville få, hvis du annullerede handlingen i Excel-klienten. Med andre ord annullerer Excel Services automatisk den cirkulære reference for at forhindre beregningen i at forringe serverens ydelse.

Ikke-understøttede funktioner

Følgende funktioner understøttes ikke.

Funktion

Kommentarer

Pivottabelrapporter     

Indstillingerne Detaljegruppe og Vis detalje (også kaldet detaljeadgang) for OLAP-data, medlemssøgning, Microsoft SQL Server Analysis Services-handlinger eller brug af feltlisten til at tilføje, omarrangere eller fjerne felter.

Pivotdiagrammer     

Direkte interaktion med et pivotdiagram (fordi det er et statisk billede).

Asynkron evaluering af kubefunktioner    

Asynkron hentning af data, når en kubefunktion evalueres, og visning af meddelelsen #HENTERDATA, før alle data er hentet. Alle data hentes synkront, inden visningen vises eller vises igen.

Søg     Knapflade

Søgning via underliggende data (i modsætning til formaterede data) og med forskel på store og små bogstaver.

Erstat    

Erstatning af tekst og værdier efter brug af Søg Knapflade .

Tilpasning af rækker og kolonner    

Justeringer af rækkers og kolonners bredde og højde.

Avanceret markering    

Markering af et sammenhængende eller usammenhængende celleområde eller hele regnearket.

Beregning    

Ændring af beregningsindstillingen for projektmappen, når den er indlæst. Yderligere oplysninger finder du under Beregne og genberegne data i Excel Services i Webadgang fra Excel Hjælp.

Filtrering og sortering    

Sortering og filtrering efter farve og lagring af et filter eller en sortering i projektmappen i Excel Services. Yderligere oplysninger finder du under Filtrere data i Excel Service og Sortere data i Excel Services i Webadgang fra Excel Hjælp.

Gå til     

Alle Gå til-handlinger.

Administration af ruder    

Opdel og frys ruder.

Zoom    

Justering af et regnearks visning med en procentdel af den faktiske størrelse.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×