Formidle detaljerne i en tidsplan med et Visio Gantt-diagram

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

 1. Klik på kategorien tidsplan på listen kategorier.

 2. Klik på Gantt-diagram, og klik derefter på Opret.

 3. Angiv datoerne for tidsskalaen i dialogboksen Gantt-diagramindstillinger:

  • Klik på fanen Dato, og vælg derefter de ønskede indstillinger.
   Overordnede enheder er den længste tidsenhed, f.eks. år eller måneder, som du vil bruge i diagrammet, og Underordnede enheder er den korteste, f.eks. dage eller timer.

  • Klik på de figurer og navne under fanen Formatér, som du vil bruge på opgavelinjer, i milepæle og oversigtssøjler, og klik derefter på OK.
   Hvis du ikke er sikker på, hvilken formatering du skal vælge, kan du acceptere standardindstillingerne. Du kan ændre formateringen senere.

Tilføje data i et Gantt-diagram

Opgaver

Hver opgave i et Gantt-diagram fylder en række i diagrammets ramme. Når du skriver opgavenavne i celler i kolonnen Opgavenavn, repræsenteres opgavevarigheder som proceslinjer i området under tidsskalaen.

Mål

Gør følgende:

Ændre en opgaves navn

 • Klik på den celle i kolonnen Opgavenavn, som indeholder opgaven, og skriv derefter et nyt navn.

Angive eller ændre en opgaves varighed

 • Klik på den celle i Gantt-diagrammets ramme, der indeholder den dato eller varighed, du vil ændre, og skriv derefter de nye data.

Skriv varigheder på følgende måde:

 • 1t for 1 time

 • 1d for 1 dag

 • 1u for 1 uge

 • 1m for 1 måned

Tilføje nye opgaverækker

 • Træk en Række-figur fra vinduet Figurer, og slip den på det sted i diagrammet, hvor den nye række skal placeres.

Tilføje % udført-indikatorer i opgaver

 1. Vælg kolonnen til venstre for det sted, hvor der skal vises en kolonne med % fuldført.

 2. Klik på Indsæt i gruppen Kolonner under fanen Gantt-diagram.

 3. Klik på % udført under Kolonnetype, og klik derefter på OK.

Efterhånden som du arbejder dig gennem en opgave, skal du angive den procentdel af opgaven, der er udført i den nye kolonne. Der vises en % udført-indikator på proceslinjen.

Slette en opgave

 • Markér en celle i rækken for den opgave, du vil slette, og klik derefter på Slet i gruppen Opgaver under fanen Gantt-diagram.

Milepæle

En milepæl repræsenterer en vigtig hændelse i en tidsplan frem for en opgave, og du skal derfor indstille dens varighed til nul.

Mål

Gør følgende:

Tilføje en ny milepæl

 1. Træk en Milepæl-figur fra vinduet Figurer, og slip den på det sted i diagrammet, hvor du vil oprette en milepælrække.

 2. Højreklik på cellen i kolonnen Start for den række, der repræsenterer milepælen, og klik derefter på Rediger dato i genvejsmenuen.

 3. Angiv datoen, og klik derefter på OK. Datoen i kolonnen Slut ændres, så den svarer til datoen i kolonnen Start, og Varighed indstilles til nul (0).

Konvertere en eksisterende opgave til en milepæl

 • Skriv en varighed på nul 0 i kolonnen Varighed i den række, der repræsenterer den opgave, du vil konvertere til en milepæl.

Ændre et milepælsmærkes udseende

 • Højreklik på milepælsmærket, og klik derefter på Opgaveindstillinger i genvejsmenuen. Vælg de ønskede indstillinger, og klik derefter på OK.

Slette en milepæl

 • Markér en celle i rækken for den milepæl, du vil slette, og klik derefter på Slet i gruppen Opgaver under fanen Gantt-diagram.

Hovedopgaver

Du kan bruge en hovedopgave, når du vil samle flere underordnede opgaver under én paraplyopgave.

Mål

Gør følgende:

Oprette underordnede opgaver under en hovedopgave

En hovedopgave er en almindelig opgaverække. Den opsummerer de underordnede opgaver, der er indtrykket under den. Sådan opretter du underordnede opgaver:

 1. Markér en celle, der indeholder et opgavenavn. Du kan markere flere opgaver ved at holde Skift nede, mens du klikker.

 2. Klik på Indryk i gruppen Opgaver under fanen Gantt-diagram.

Den indrykkede opgave er nu underordnet i forhold til hovedopgaven over den.

Angive varigheden for en hovedopgave

 1. Klik på cellen i kolonnen Start i rækken for den første underordnede opgave, og skriv derefter startdatoen for den pågældende opgave.

 2. Klik på cellen i kolonnen Slut for den samme underordnede opgave, og skriv derefter slutdatoen for den pågældende opgave.

 3. Gentag trin 1 og 2 for hver underordnede opgave.

Hovedopgavens varighed udfyldes automatisk, når du har tilføjet oplysninger om opgavevarighed for alle underordnede opgaver.

Rykke en opgave ud

 • Højreklik på navnet på den opgave, du vil rykke ud, og klik derefter på Ryk ud i genvejsmenuen.

Ændre en hovedopgaves udseende

 1. Højreklik på tidslinjen for den hovedopgave, du vil ændre, og vælg derefter Opgaveindstillinger i genvejsmenuen.

 2. Vælg under Oversigtssøjler de symboler, du vil benytte til starten og slutningen af søjlerne, og klik derefter på OK.

Afhængigheder (sammenkædede opgaver)

Når du gør én opgave i dit Gantt-diagram afhængig af en anden, forbindes de to proceslinjer ved hjælp af en pil. Hvis du ændrer en dato eller varighed for den opgave, som en anden opgave er afhængig af, ændres den afhængige opgaves datoer også.

Mål

Gør følgende:

Indstille afhængigheder mellem opgaver

 1. Markér navnecellerne for de opgaver og milepæle, du vil sammenkæde. Du kan markere flere opgaver ved at holde Ctrl nede, mens du markerer.

 2. Klik på Sammenkæd i gruppen Opgaver under fanen Gantt-diagram.

Afbryde afhængigheder mellem opgaver

 1. Markér de opgaver og milepæle, som du vil angive afhængigheder imellem, ved at klikke i de celler, der indeholder opgavenavnene. Du kan markere flere opgaver ved at holde Skift nede, mens du markerer.

 2. Klik på Fjern link i gruppen Opgaver under fanen Gantt-diagram.

Ændre typen af afhængighedspile

 • Åbn Gantt-diagrammet, højreklik på tegningssiden, og klik derefter på S-forbindelser.

Tilføje kolonner

Mål

Gør følgende:

Omdøbe en eksisterende kolonne

 • Klik på overskriften til den kolonne, du vil omdøbe, og skriv derefter et nyt navn.

Tilføje en ny foruddesignet datakolonne

 1. Markér overskriften på kolonnen til venstre for det sted, hvor den nye kolonne skal vises.

 2. Klik på Indsæt i gruppen Kolonner under fanen Gantt-diagram.

 3. Klik på det kolonnenavn på listen Kolonnetyper, der svarer til den type data, du vil tilføje, og klik derefter på OK.

Tilføje en ny datakolonne, du selv udformer

 1. Markér overskriften på kolonnen til venstre for det sted, hvor den nye kolonne skal vises.

 2. Klik på Indsæt i gruppen Kolonner under fanen Gantt-diagram.

 3. Klik på den af de brugerdefinerede kolonner på listen Kolonnetyper, som svarer til det format, dataene skal have (f.eks. Brugerdefineret decimal, Brugerdefineret tekst eller Brugerdefineret klokkeslæt), og klik derefter på OK.

 4. Skriv et nyt navn til kolonnen.

Bemærk: Hvis du tilføjer mere end én tekstkolonne, skal du klikke på en anden brugerdefineret tekstindstilling hver gang. Klik f.eks. på Brugerdefineret tekst 1 til den første kolonne, Brugerdefineret tekst 2 til den anden kolonne osv.

Slette (skjule) en datakolonne

 • Markér overskriften på den kolonne, du vil slette (skjule).

 • Klik på Skjul i gruppen Kolonner under fanen Gantt-diagram.

Bemærk: Når du sletter, eller skjuler, en kolonne fra diagrammet, gemmes dataene fra kolonnen i en fil. Hvis du vil se kolonnen igen på et senere tidspunkt, skal du højreklikke på en kolonneoverskrift og derefter klikke på Indsæt kolonne. Vælg den kolonne på listen, du vil se igen, og klik derefter på OK.

Flytte en datakolonne

 1. Klik på overskriften på den kolonne, du vil flytte.

 2. Træk kolonnen til en ny placering.

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil placere en kolonne til højre for tidsskalaområdet, skal du placere midtpunktet af den kolonne, du vil flytte, til højre for midtpunktet af tidsskalaområdet.

  • Hvis du vil placere en kolonne til højre for en anden kolonne, skal du placere midtpunktet af den kolonne, du vil flytte, til højre for midtpunktet af den anden kolonne.

  • Hvis du vil placere en kolonne til venstre for en anden kolonne, skal du placere midtpunktet af den kolonne, du vil flytte, til venstre for midtpunktet af den anden kolonne.

Tidsskala

Tidsskalaen er en skala, der består af overordnede og underordnede tidsenheder, som går fra den dato, projektet begynder, til den dato, det slutter. Du kan definere tidsenhederne for tidsskalaen, start- og slutdatoen, og de dage, som skal betragtes som ikke-arbejdsdage.

Mål

Gør følgende:

Ændre start- og/eller slutdato

 1. Klik på Diagramindstillinger i gruppen Administrer under fanen Gantt-diagram.

 2. Angiv datointervallet under Tidsskalaområde i dialogboksen Gantt-diagramindstillinger.

Ændre tidsenheder

 1. Klik på Diagramindstillinger i gruppen Administrer under fanen Gantt-diagram.

 2. Vælg de enheder for Overordnede enheder og Underordnede enheder, du vil bruge, under Tidsenheder i dialogboksen Gantt-diagramindstillinger, og klik derefter på OK.

Angive fridage

 1. Klik på Konfigurer arbejdstid i gruppen Administrer under fanen Gantt-diagram.

 2. Vælg de indstillinger for Arbejdsdage og Arbejdstid, du vil bruge, i dialogboksen Konfigurer arbejdstid, og klik derefter på OK.

Rulle til en bestemt opgave eller milepæl

 1. Vælg den opgave eller milepæl, du vil rulle til, ved at klikke i den celle, der indeholder opgavens navn.

 2. Klik på Rul til opgave i gruppen Navigation under fanen Gantt-diagram.

Rulle til en bestemt dato

 • Hvis du vil rulle til slutningen af tidsskalaen, under fanen Gantt-diagram i gruppen Navigation, skal du klikke på Gå til slut.

 • Klik på Næste for at rulle én underordnet tidsenhed til venstre, i gruppen Navigation under fanen Gantt-diagram.

 • Klik på forrige for at rulle én underordnet tidsenhed til højre i gruppen Navigation under fanen Gantt-diagram.

 • Klik på Gå til Start for at rulle til starten af tidsskalaen, under fanen Gantt-diagram i gruppen Navigation.

Ændre bredden på tidsskalaområdet

 1. Markér tidsskalakolonnen.

 2. Træk markeringshåndtaget i højre side af kolonnen i den ønskede retning, indtil området har den ønskede bredde.

Vise flere tidsenheder

 1. Klik på stregen omkring Gantt-diagrammets ramme for at markere rammen.

 2. Træk markeringshåndtaget i rammens højre-midte mod højre.

Bemærk: Når du udvider tidsskalaen for at få vist tidsenheder, ændrer du også den slutdato, der er knyttet til projektet.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×