Formidle detaljerne i en tidsplan med et Visio Gantt-diagram

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Hvis du vil kommunikere detaljerede oplysninger om opgaven og tidsplan for ledere eller andre gruppemedlemmer, kan du oprette et Gantt-diagram i Microsoft Visio 2010. Du kan også bruge et Gantt-diagram til at administrere projektets tidsplan på opgaveniveau.

Hvad vil du foretage dig?

Bruge et Gantt-diagram som et kommunikationsværktøj i

Konfigurere et Gantt-diagram

Tilføje data i et Gantt-diagram

Udskrive et stort Gantt-diagram

Bruge et Gantt-diagram som et kommunikationsværktøj i

Grafiske elementer som søjler og pile, der repræsenterer i et Gantt-diagram, opgaver og afhængigheder mellem dem, så du kan spore hvordan ændringer i én opgave påvirker de andre.

Du kan også gruppere flere underordnede opgaver under én hovedopgave og tilføje beskrivelser, krævede ressourcer og fuldførelsesprocent i hver opgave.

Opgaver vises som søjler på en tidsskala.

Datakolonner i Gantt-diagram

Du kan hurtigt oprette en flot visuel kommenterede tidsplan for en præsentation ved at anvende et farveskema og tilføje tekstetiketter i et Gantt-diagram.

Hvis du starter en tidsplan for et komplekst projekt som et Visio Gantt-diagram, kan du let eksportere tidsplanens data til Microsoft Project 2010 og derefter bruge Project til at planlægge og administrere projektet i detaljer.

Produkt

Bruges, når

Visio

 • Du vil forberede en visuelt flot tidsplan med kommentarer til en præsentation.

 • Du vil definere grundopgaverne i en tidsplan i de tidlige stadier af et projekt.

 • Når der er færre end 30 opgaver i din tidsplan.

Project

 • Du vil bruge et projektstyringsværktøj med alle fornødne funktioner til tidsmæssig og anden planlægning af et projekt.

 • Der indgår dusinvis af opgaver i en tidsplan.

 • Du skal tildele flere ressourcer til opgaver eller forbinde tidsplaner for forskellige projekter.

Toppen af siden

Oprette et Gantt-diagram

 1. Klik på Ny under fanen Filer.

 2. Klik på Planlæg under Vælg en skabelon, og dobbeltklik derefter på Gantt-diagram.

 3. Angiv datoerne for tidsskalaen i dialogboksen Gantt-Diagramindstillinger. Du kan også vælge, hvordan du vil formatere opgavesøjlerne, milepæle og andre diagramelementer:

  • Klik på fanen dato, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

   Bemærk: Overordnede enheder er de længste tidsenheder (f.eks. år eller måneder), du vil bruge i diagrammet, og underordnede enheder er de mindste (f.eks. dage eller timer).

  • Klik på figurer og navne, du vil bruge søjler, milepæle og oversigtssøjler under fanen Formatér, og klik derefter på OK.
   Dialogboksen Indstillinger for Gantt-diagram

Bemærk: Hvis du ikke er sikker på, hvilken formatering du skal vælge, kan du blot acceptere standardindstillingerne. Du kan ændre formateringen senere.

Diagramrammer

Når du har oprettet et Gantt-diagram, vises der en standarddiagramramme.

Rammen er som et tomt lærred, hvor du kan male detaljerne i tidsplanen:

 • Klik på en celle i kolonnen Opgavenavn, og skriv derefter et bestemt opgavenavn i stedet for standardteksten. Du kan tilføje flere opgaver undervejs i projektet.

 • Som udgangspunkt afspejler datoerne i kolonnerne Start og Slut den startdato, du har angivet for projektet. Du kan ændre datoen ved at klikke på en celle og derefter skrive.

 • Kolonnen Varighed opdateres automatisk, når du skriver nye start- og slutdatoer. Du kan også skrive en af datoerne og varigheden for at angive længden af en opgave.

 • I området Tidsskala (området med teksten 2000, hvor der står måneder nedenfor) er overordnede enheder placeret foroven og underordnede enheder forneden. Tidsskalaen begynder og slutter med den start- og slutdato, du har angivet. Når du tilføjer opgavestart- og slutdatoer eller -varigheder, vises der proceslinjer i området under tidsskalaen, og området udvides.

Tip: Hvis du vil angive yderligere data om opgaverne, kan du indsætte flere kolonner. Du kan f.eks. tilføje kolonnen Ressource, så dit Gantt-diagram afspejler, hvem der er ansvarlig for hver opgave.

Toppen af siden

Tilføje data i et Gantt-diagram

Du kan udfylde rammen med data, som afspejler detaljerne i projektets tidsplan. Du kan tilføje og tilpasse følgende elementer i tidsplanen:

Opgaver

Milepæle

Hovedopgaver

Afhængigheder (sammenkædede opgaver)

Datakolonner

Tidsskala

Opgaver

Datakolonner i Gantt-diagram

Hver opgave i et Gantt-diagram fylder en række i diagrammets ramme. Når du skriver opgavenavne i celler i kolonnen Opgavenavn, repræsenteres opgavevarigheder som proceslinjer i området under tidsskalaen.

Mål

Gør følgende:

Ændre en opgaves navn

 • Klik på den celle i kolonnen Opgavenavn, som indeholder opgaven, og skriv derefter et nyt navn.

Angive eller ændre en opgaves varighed

 • Klik på den celle i Gantt-diagrammets ramme, der indeholder den dato eller varighed, du vil ændre, og skriv derefter de nye data.

Bemærk: Skriv varigheder på følgende måde:

 • 1t for 1 time

 • 1d for 1 dag

 • 1u for 1 uge

 • 1m for 1 måned

Tilføje nye opgaver nederst i Gantt-diagrammet

 • Vælg Gantt-diagrammets ramme ved at klikke på den streg, der omgiver diagrammet. Klik på Ny for at oprette en ny opgaverække i gruppen opgaver under fanen Gantt-diagram.
  Gruppen Opgaver

Indsætte en ny opgave mellem to eksisterende opgaver

 • Markér en celle i den række, du vil den nye opgaverække skal vises over, og klik derefter på Ny i gruppen opgaver under fanen Gantt-diagram.
  Gruppen Opgaver

Tilføje procent udført-indikatorer i opgaver

 1. Vælg den skraverede del øverst i kolonnen til venstre for det sted, hvor du vil en kolonne med % færdigt skal vises, og klik derefter på Indsæt i gruppen kolonner under fanen Gantt-diagram.
  Gruppen Kolonner

 2. Klik på % udført under Kolonnetype, og klik derefter på OK.

 3. Efterhånden som du arbejder dig gennem en opgave, skal du angive den procentdel af opgaven, der er udført i den nye kolonne. Der vises en procent udført-indikator på proceslinjen.

Slette en opgave

 • Markér en vilkårlig celle i rækken, der repræsenterer den opgave, du vil slette, og klik derefter på Slet i gruppen opgaver under fanen Gantt-diagram.
  Gruppen Opgaver

Milepæle

Milepæl i et Gantt-diagram

En milepæl repræsenterer en vigtig hændelse i en tidsplan frem for en opgave, og du skal derfor indstille dens varighed til nul.

Mål

Gør følgende:

Tilføje en ny milepæl

 1. Træk en figur af typen Milepæl fra stencilen Figurer til Gantt-diagrammer over på Gantt-diagrammets ramme, og slip den mellem de celler, der indeholder navnene på de opgaver, milepælen skal efterfølge og gå forud for.

 2. Højreklik på cellen i kolonnen Start for den række, der repræsenterer milepælen, og klik derefter på Rediger dato i genvejsmenuen.

 3. Angiv den ønskede dato, og klik derefter på OK. Datoen i kolonnen Slut ændres, så den svarer til datoen i kolonnen Start, og Varighed indstilles til nul (0).

Konvertere en eksisterende opgave til en milepæl

 • Skriv en varighed på nul 0 i kolonnen Varighed i den række, der repræsenterer den opgave, du vil konvertere til en milepæl.

Ændre et milepælsmærkes udseende

 • Højreklik på milepælsmærket, og klik derefter på Opgaveindstillinger i genvejsmenuen. Vælg de ønskede indstillinger, og klik derefter på OK.

Slette en milepæl

 • Markér en celle i den række, der repræsenterer den milepæl, du vil slette, og klik derefter på Slet i gruppen opgaver under fanen Gantt-diagram.
  Gruppen Opgaver

Hovedopgaver

Gantt-diagram med hovedopgaver og underordnede opgaver

Du kan bruge en hovedopgave, når du vil samle flere underordnede opgaver under én paraplyopgave.

Mål

Gør følgende:

Oprette en hovedopgave med underordnede opgaver

 1. Tilføj en hovedopgave og underordnede opgaver eller milepæle i Gantt-diagrammet.

 2. Markér en celle, der indeholder opgavenavn for at vælge en underordnet opgave. Hvis du vil markere flere opgaver, skal du holde Skift nede, mens du klikker på.

 3. Klik på indrykning i gruppen opgaver under fanen Gantt-diagram.
  Gruppen Opgaver

Angive varigheden for en hovedopgave

 1. Klik på cellen i kolonnen Start i rækken for den første underordnede opgave, og skriv derefter startdatoen for den pågældende opgave.

 2. Klik på cellen i kolonnen Slut for den samme underordnede opgave, og skriv derefter slutdatoen for den pågældende opgave.

 3. Gentag trin 1 og 2 for hver underordnede opgave.

Bemærk: Hovedopgavens varighed udfyldes automatisk, når du har tilføjet oplysninger om opgavevarighed for alle underordnede opgaver.

Rykke en opgave ind

 • Vælg navnet på den opgave, du vil rykke ind, og klik derefter på Indryk i gruppen opgaver under fanen Gantt-diagram.
  Gruppen Opgaver

Rykke en opgave ud

 • Højreklik på navnet på den opgave, du vil rykke, og klik derefter på Oudent i gruppen opgaver under fanen Gantt-diagram.
  Gruppen Opgaver

Ændre en hovedopgaves udseende

 1. Højreklik på proceslinjen for den hovedopgave, du vil ændre, og vælg derefter Opgaveindstillinger i genvejsmenuen.

 2. Vælg under Oversigtssøjler de symboler, du vil benytte til starten og slutningen af søjlerne, og klik derefter på OK.

Afhængigheder (sammenkædede opgaver)

Milepæl i et Gantt-diagram

Når du gør én opgave i dit Gantt-diagram afhængig af en anden, forbindes de to proceslinjer ved hjælp af en pil. Hvis du ændrer en dato eller varighed for den opgave, som en anden opgave er afhængig af, ændres den afhængige opgaves datoer også.

Mål

Gør følgende:

Indstille afhængigheder mellem opgaver

 1. Marker de opgaver og milepæle, du vil angive afhængigheder imellem, ved at klikke i de celler, der indeholder opgavenavnene. Du kan markere flere opgaver ved at holde SKIFT nede, mens du markerer.

 2. Klik på Link i gruppen opgaver under fanen Gantt-diagram.
  Gruppen Opgaver

Afbryde afhængigheder mellem opgaver

 1. Marker de opgaver og milepæle, som du vil angive afhængigheder imellem, ved at klikke i de celler, der indeholder opgavenavnene. Du kan markere flere opgaver ved at holde SKIFT nede, mens du markerer.

 2. Klik på Fjern link i gruppen opgaver under fanen Gantt-diagram.
  Gruppen Opgaver

Ændre typen af afhængighedspile

 • Åbn Gantt-diagrammet, højreklik på tegningssiden, og klik derefter på S-forbindelser.

Datakolonner

En projektplan bygger på opgavespecifikke data. Opsamlingen af opgavers startdatoer og -varigheder bestemmer slutdatoen for projektet. I et Visio Gantt-diagram gemmes opgavedata i datakolonner.

Hvis du vil registrere og få vist yderligere opgavedata i et Gantt-diagram, kan du tilføje nye kolonner. For eksempel kan du vil tilføje en kolonne til opgavebemærkninger, hvor du kan beskrive komplekse eller entydige opgaver, en kolonne for ressourcer til at få vist de personer, der er ansvarlig for at færdiggøre hver opgave eller en kolonne for % færdigt til at registrere, hvor stor en procentdel for hver enkelt opgave er fuldført.


Datakolonner i Gantt-diagram

Når du opretter en ny Gantt-diagrammet indeholder diagrammet Opgavenavn, startdato, slutdato og varighed kolonner. Du kan omarrangere kolonnerne eksisterende, tilføje nye kolonner og slette kolonner, som du ikke længere har brug for.

Mål

Gør følgende:

Omdøbe en eksisterende kolonne

 • Klik på overskriften til den kolonne, du vil omdøbe, og skriv derefter et nyt navn.

Tilføje en ny foruddesignet datakolonne

 1. Markér overskriften på kolonnen til venstre for det sted, hvor den nye kolonne skal vises.

 2. Klik på Indsæt i gruppen kolonner under fanen Gantt-diagram.
  Gruppen Kolonner

 3. Klik på listen Kolonnetyper på det kolonnenavn, der svarer til den type data, du vil tilføje, og klik derefter på OK.

Tilføje en ny datakolonne, du selv udformer

 1. Markér overskriften på kolonnen til venstre for det sted, hvor den nye kolonne skal vises.

 2. Klik på Indsæt i gruppen kolonner under fanen Gantt-diagram.
  Gruppen Kolonner

 3. Klik på listen Kolonnetyper på en af de brugerdefinerede kolonner, som svarer til det format, dataene skal have (f.eks. Brugerdefineret decimal, Brugerdefineret tekst eller Brugerdefineret klokkeslæt), og klik derefter på OK.

 4. Skriv et nyt navn til kolonnen.

Bemærk: Hvis du tilføjer mere end én tekstkolonne, skal du klikke på en anden brugerdefineret tekstindstilling hver gang. Klik f.eks. på Brugerdefineret tekst 1 til den første kolonne, Brugerdefineret tekst 2 til den anden kolonne osv.

Slette (skjule) en datakolonne

 • Markér overskriften på den kolonne, du vil slette (skjule).

 • Klik på Skjul i gruppen kolonner under fanen Gantt-diagram.
  Gruppen Kolonner

Bemærk: Når du sletter, eller skjuler, en kolonne fra diagrammet, gemmes dataene fra kolonnen i en fil. Hvis du vil se kolonnen igen på et senere tidspunkt, skal du højreklikke på en kolonneoverskrift og derefter klikke på Indsæt kolonne. Vælg den kolonne på listen, du vil se igen, og klik derefter på OK.

Flytte en datakolonne

 1. Klik på overskriften på den kolonne, du vil flytte.

 2. Træk kolonnen til en ny placering.

 3. Gør ét af følgende:

  • Hvis du vil placere en kolonne til højre for tidsskalaområdet, skal du placere midtpunktet af den kolonne, du vil flytte, til højre for midtpunktet af tidsskalaområdet.

  • Hvis du vil placere en kolonne til højre for en anden kolonne, skal du placere midtpunktet af den kolonne, du vil flytte, til højre for midtpunktet af den anden kolonne.

  • Hvis du vil placere en kolonne til venstre for en anden kolonne, skal du placere midtpunktet af den kolonne, du vil flytte, til venstre for midtpunktet af den anden kolonne.

Bemærk: Hvis tidsskalaområdet er langt, vil du evt. skulle zoome ud for at kunne flytte kolonnen forbi områdets midtpunkt. Du zoomer ud ved at pege på Zoom i menuen Vis og derefter klikke på det ønskede zoomniveau.

Tidsskala

Tidsskalaen er en skala, der består af overordnede og underordnede tidsenheder, som går fra den dato, projektet begynder, til den dato, det slutter. Du kan definere tidsenhederne for tidsskalaen, start- og slutdatoen, og de dage, som skal betragtes som ikke-arbejdsdage.

Datakolonner i Gantt-diagram

Du kan rulle til en bestemt dato eller opgave på tidsskalaen, og du kan ændre bredden på tidsskalaområdet og få vist flere datoer.

Mål

Gør følgende:

Ændre start- og/eller slutdato

 1. Klik på Diagramindstillinger i gruppen Administrer under fanen Gantt-diagram.
  Gruppen Administrer

 2. I dialogboksen Gantt-Diagramindstillinger under tidsskalaområde, ændre klik derefter på den dato, hvor du vil ændre.

Ændre tidsenheder

 1. Klik på Diagramindstillinger i gruppen Administrer under fanen Gantt-diagram.
  Gruppen Administrer

 2. Vælg de enheder for Overordnede enheder og Underordnede enheder, du vil bruge, under Tidsenheder i dialogboksen Gantt-diagramindstillinger, og klik derefter på OK.

Angive fridage

 1. Klik på Konfigurer arbejdstid i gruppen Administrer under fanen Gantt-diagram.
  Gruppen Administrer

 2. Vælg de indstillinger for Arbejdsdage og Arbejdstid, du vil bruge, i dialogboksen Konfigurer arbejdstid, og klik derefter på OK.

Rulle til en bestemt opgave eller milepæl

 1. Vælg den opgave eller milepæl, du vil rulle til, ved at klikke i den celle, der indeholder opgavens navn.

 2. Klik på Rul til opgave i gruppen Navigation under fanen Gantt-diagram.
  Navigationsgruppen

Rulle til en bestemt dato

 • Hvis du vil rulle til slutningen af tidsskalaen, under fanen Gantt-diagram i gruppen Navigation, skal du klikke på Gå til slut.

 • Klik på Næste for at rulle én underordnet tidsenhed til venstre, i gruppen Navigation under fanen Gantt-diagram.

 • Klik på forrige for at rulle én underordnet tidsenhed til højre i gruppen Navigation under fanen Gantt-diagram.

 • Klik på Gå til Start for at rulle til starten af tidsskalaen, under fanen Gantt-diagram i gruppen Navigation.
  Navigationsgruppen

Ændre bredden på tidsskalaområdet

 1. Klik én gang i det grå område øverst i tidsskalaområdet, og klik derefter igen for at markere tidsskalakolonnen.

 2. Træk blå markeringshåndtaget i højre side af kolonnen i den ønskede retning, indtil området har den ønskede bredde.

Vise flere tidsenheder

 1. Klik på stregen omkring Gantt-diagrammets ramme for at markere rammen.

 2. Træk blå markeringshåndtaget højre-midten af rammen mod højre.

Bemærk: Når du udvider tidsskalaen for at få vist tidsenheder, ændrer du også den slutdato, der er knyttet til projektet.

Toppen af siden

Udskrive et stort Gantt-diagram

Medmindre du opretter en tidsplan til et lille projekt, er dit Gantt-diagram udvides ud over grænserne for én standard printer side. I følgende tabel beskrives nogle udskrivning problemer, som du kan støde på, og trin, du kan udføre inden du udskriver, som kan hjælpe dig med at få de resultater, du forventer.

Problem

Løsning

Gør følgende:

Kun en del af Gantt-diagrammet udskrives.

Kontrollér, at hele diagrammet passer på en tegningsside.

 1. Klik på dialogboksstarteren Sideopsætning i gruppen Sideopsætning under fanen Design.

 2. Klik på fanen Sidestørrelse, under zoom udskrift i dialogboksen Sideopsætning skal du vælge Tilpas til.

 3. Skriv "1" i feltet ark på tværs ud for Tilpas til, og skriv "1" i feltet ark ned.

 4. Klik på Anvend, og klik derefter på OK.

Udskriftssiden og tegningssiden har ikke samme retning.

Vælg en anden retning til udskriftssiden.

 • Klik på retning i gruppen Sideopsætning under fanen Design, og klik derefter på den ønskede retning.

Du ved ikke, hvor mange sider diagrammet udskrives på.

Se, hvordan tegningen ser ud i udskrift, før du udskriver den.

 • Klik på Udskriv under fanen filer, og klik derefter på Vis udskrift.

Du ved ikke, hvor sideskiftene bliver placeret.

Slå sideskift til for at se, hvor mange sider diagrammet bliver udskrevet på.

 • Vælg Sideskift i gruppen Vis under fanen Vis. Grå linjer på diagrammet angiver, hvor sideskift skal forekomme.

Skift mellem de udskrevne sider optræder med udskriftssider placeringer.

Rediger margenindstillingerne, så du kan styre overlapningen mellem siderne. Jo større margener, desto større overlapning mellem sider.

 1. Klik på dialogboksstarteren Sideopsætning i gruppen Sideopsætning under fanen Design.

 2. Klik på Opsætning under Printerpapir under fanen Indstil printer.

 3. Angiv de margenindstillinger, du vil, og klik derefter på OK to gange.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×