Formidle detaljerne i en tidsplan med et Visio Gantt-diagram

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Hvis du vil kommunikere detaljerede oplysninger om opgaven og tidsplan for ledere eller andre gruppemedlemmer, kan du oprette et Gantt-diagram i Microsoft Office Visio. Du kan også bruge et Gantt-diagram til at administrere projektets tidsplan på opgaveniveau.

Hvad vil du gøre?

Bruge et Gantt-diagram som et kommunikationsværktøj i

Konfigurere et Gantt-diagram

Tilføje data i et Gantt-diagram

Udskrive et stort Gantt-diagram

Bruge et Gantt-diagram som et kommunikationsværktøj i

Grafiske elementer som søjler og pile, der repræsenterer i et Gantt-diagram, opgaver og afhængigheder mellem dem, så du kan spore hvordan ændringer i én opgave påvirker de andre.

Du kan også gruppere flere underordnede opgaver under én hovedopgave og tilføje beskrivelser, krævede ressourcer og fuldførelsesprocent i hver opgave.

Opgaver vises som søjler på en tidsskala.

Eksempel på et Gantt-diagram

Du kan hurtigt oprette en flot visuel kommenterede tidsplan for en præsentation ved at anvende et farveskema og tilføje tekstetiketter i et Gantt-diagram.

Hvis du starter en tidsplan for et komplekst projekt som et Visio Gantt-diagram, kan du nemt eksportere tidsplanens data til Microsoft Office Project og derefter bruge Office Project til at planlægge og administrere projektet i detaljer. Du kan finde flere oplysninger om eksport Gantt-diagrammer fra Office Visio Hjælp i Microsoft Office Visio.

Produkt

Når

Office Visio

 • Du vil forberede en visuelt flot tidsplan med kommentarer til en præsentation.

 • Du vil definere grundopgaverne i en tidsplan i de tidlige stadier af et projekt.

 • Når der er færre end 30 opgaver i din tidsplan.

Office Project

 • Du vil bruge et projektstyringsværktøj med alle fornødne funktioner til tidsmæssig og anden planlægning af et projekt.

 • Der indgår dusinvis af opgaver i en tidsplan.

 • Du skal tildele flere ressourcer til opgaver eller forbinde tidsplaner for forskellige projekter.

Øverst på siden

Oprette et Gantt-diagram

Konfigurere først grundlæggende diagrammets ramme , og datoerne for tidsskalaen. Du kan også vælge, hvordan du vil formatere opgavesøjlerne, milepæle og andre diagramelementer.

Senere kan du ændre datoerne, tilføje eller slette opgaver og milepæle og oprette afhængigheder mellem opgaver. Du kan også anvende et farveskema og tilføje en titel og forklaring.

 1. Peg på Ny i menuen Filer, peg på Tidsplan, og klik derefter på Gantt-diagram.

 2. Klik på fanen Dato, og angiv derefter de ønskede indstillinger.

  Overordnede enheder er de længste tidsenheder (f.eks. år eller måneder), du vil bruge i diagrammet, og underordnede enheder er de mindste (f.eks. dage eller timer).

 3. Klik under fanen Formater på de figurer og forklaringer, du vil bruge til proceslinjer, milepæle og oversigtssøjler, og klik derefter på OK.

Hvis du er usikker på, hvilken formatering for at vælge blot acceptere standardindstillingerne. Du kan ændre formateringen senere.

Diagramrammer

Når du har oprettet et Gantt-diagram, vises der en standarddiagramramme.

Rammen er som et tomt lærred, hvor du kan male detaljerne i tidsplanen:

 • Klik på en celle i kolonnen Opgavenavn, og skriv derefter et bestemt opgavenavn i stedet for standardteksten. Du kan tilføje flere opgaver undervejs i projektet.

 • Som udgangspunkt afspejler datoerne i kolonnerne Start og Slut den startdato, du har angivet for projektet. Du kan ændre datoen ved at klikke på en celle og derefter skrive.

 • Kolonnen Varighed opdateres automatisk, når du skriver nye start- og slutdatoer. Du kan også skrive en af datoerne og varigheden for at angive længden af en opgave.

 • I området Tidsskala (området med teksten 2000, hvor der står måneder nedenfor) er overordnede enheder placeret foroven og underordnede enheder forneden. Tidsskalaen begynder og slutter med den start- og slutdato, du har angivet. Når du tilføjer opgavestart- og slutdatoer eller -varigheder, vises der proceslinjer i området under tidsskalaen, og området udvides.

Hvis du vil angive yderligere data om opgaverne, kan du indsætte flere kolonner. Du kan f.eks. tilføje kolonnen Ressource, så dit Gantt-diagram afspejler, hvem der er ansvarlig for hver opgave.

Øverst på siden

Tilføje data i et Gantt-diagram

Du kan udfylde rammen med data, som afspejler detaljerne i projektets tidsplan. Du kan tilføje og tilpasse følgende elementer i tidsplanen:

Opgaver

Milepæle

Hovedopgaver

Afhængigheder (sammenkædede opgaver)

Datakolonner

Tidsskala

Opgaver

Datakolonner i Gantt-diagram

Hver opgave i et Gantt-diagram fylder en række i diagrammets ramme. Når du skriver opgavenavne i celler i kolonnen Opgavenavn, repræsenteres opgavevarigheder som proceslinjer i området under tidsskalaen.

Mål:

Gør følgende

Ændre en opgaves navn

 • Klik på den celle i kolonnen Opgavenavn, som indeholder opgaven, og skriv derefter et nyt navn.

Angive eller ændre en opgaves varighed

 • Klik på den celle i Gantt-diagrammets ramme, der indeholder den dato eller varighed, du vil ændre, og skriv derefter de nye data.

Skriv varigheder på følgende måde:

 • 1t for 1 time

 • 1d for 1 dag

 • 1u for 1 uge

 • 1m for 1 måned

Tilføje nye opgaver nederst i Gantt-diagrammet

 • Marker Gantt-diagrammets ramme ved at klikke på den streg, der omgiver diagrammet. Hvis du vil oprette nye rækker, skal du trække det grønne markeringshåndtag midt i rammen forneden.

Indsætte en ny opgave mellem to eksisterende opgaver

 • Højreklik på en vilkårlig celle i den række, som den nye opgaverække skal indsættes over, og klik derefter på Ny opgave i genvejsmenuen.

Tilføje procent udført-indikatorer i opgaver

 1. Højreklik på den skraverede del øverst i kolonnen til venstre for det sted, hvor kolonnen, der viser, hvor mange procent der er udført, skal placeres, og klik derefter på Indsæt kolonne i genvejsmenuen.

 2. Klik på % udført under Kolonnetype, og klik derefter på OK.

 3. Efterhånden som du arbejder dig gennem en opgave, skal du angive den procentdel af opgaven, der er udført i den nye kolonne. Der vises en procent udført-indikator på proceslinjen.

Slette en opgave

 • Højreklik på en vilkårlig celle i rækken, der repræsenterer den opgave, du vil slette, og klik derefter på Slet opgave i genvejsmenuen.

Ændre en proceslinjes udseende

 • Højreklik på proceslinjen, og klik derefter på Opgaveindstillinger i genvejsmenuen. Klik på de ønskede indstillinger på listen, og klik derefter på OK.

Milepæle

Milepæl i et Gantt-diagram

En milepæl repræsenterer en vigtig hændelse i en tidsplan frem for en opgave, og du skal derfor indstille dens varighed til nul.

Mål:

Gør følgende

Tilføje en ny milepæl

 1. Træk en figur af typen Milepæl fra stencilen Figurer til Gantt-diagrammer over på Gantt-diagrammets ramme, og slip den mellem de celler, der indeholder navnene på de opgaver, milepælen skal efterfølge og gå forud for.

 2. Højreklik på cellen i kolonnen Start for den række, der repræsenterer milepælen, og klik derefter på Rediger dato i genvejsmenuen.

 3. Angiv den ønskede dato, og klik derefter på OK. Datoen i kolonnen Slut ændres, så den svarer til datoen i kolonnen Start, og Varighed indstilles til nul (0).

Konvertere en eksisterende opgave til en milepæl

 • Skriv en varighed på nul 0 i kolonnen Varighed i den række, der repræsenterer den opgave, du vil konvertere til en milepæl.

Ændre et milepælsmærkes udseende

 • Højreklik på milepælsmærket, og klik derefter på Opgaveindstillinger i genvejsmenuen. Vælg de ønskede indstillinger, og klik derefter på OK.

Slette en milepæl

 • Højreklik på en vilkårlig celle i rækken, der repræsenterer den milepæl, du vil slette, og klik derefter på Slet opgave.

Hovedopgaver

Gantt-diagram med hovedopgaver og underordnede opgaver

Du kan bruge en hovedopgave, når du vil samle flere underordnede opgaver under én paraplyopgave.

Mål:

Gør følgende

Oprette en hovedopgave med underordnede opgaver

 1. Tilføj en hovedopgave og underordnede opgaver eller milepæle i Gantt-diagrammet.

 2. Marker en underordnet opgave ved at klikke på en celle, der indeholder navnet på opgaven. Du kan markere flere opgaver ved at holde SKIFT nede, mens du klikker.

 3. Højreklik på en af de markerede opgaver, og klik derefter på Indryk i genvejsmenuen.

Angive varigheden for en hovedopgave

 1. Klik på cellen i kolonnen Start i rækken for den første underordnede opgave, og skriv derefter startdatoen for den pågældende opgave.

 2. Klik på cellen i kolonnen Slut for den samme underordnede opgave, og skriv derefter slutdatoen for den pågældende opgave.

 3. Gentag trin 1 og 2 for hver underordnede opgave.

Hovedopgavens varighed udfyldes automatisk, når du har tilføjet oplysninger om opgavevarighed for alle underordnede opgaver.

Rykke en opgave ind

 • Højreklik på navnet på den opgave, du vil rykke ind, og klik derefter på Indryk i genvejsmenuen.

Rykke en opgave ud

 • Højreklik på navnet på den opgave, du vil rykke ud, og klik derefter på Ryk ud i genvejsmenuen.

Ændre en hovedopgaves udseende

 1. Højreklik på proceslinjen for en hovedopgave, som du vil ændre, og klik derefter på Opgaveindstillinger i genvejsmenuen.

 2. Vælg under Oversigtssøjler de symboler, du vil benytte til starten og slutningen af søjlerne, og klik derefter på OK.

Afhængigheder (sammenkædede opgaver)

Milepæl i et Gantt-diagram

Når du gør én opgave i dit Gantt-diagram afhængig af en anden, forbindes de to proceslinjer ved hjælp af en pil. Hvis du ændrer en dato eller varighed for den opgave, som en anden opgave er afhængig af, ændres den afhængige opgaves datoer også.

Mål:

Gør følgende

Indstille afhængigheder mellem opgaver

 1. Vælg de opgaver og milepæle, som du vil angive afhængigheder ved at klikke på i celler, der indeholder opgavenavnene. Hvis du vil markere flere opgaver, skal du holde Skift nede, mens du markerer.

 2. Højreklik på en af de markerede opgaver, og klik derefter på Sammenkæd opgaver i genvejsmenuen.

Afbryde afhængigheder mellem opgaver

 1. Marker de opgaver og milepæle, som du vil angive afhængigheder imellem, ved at klikke i de celler, der indeholder opgavenavnene. Du kan markere flere opgaver ved at holde SKIFT nede, mens du markerer.

 2. Højreklik på en af de markerede opgaver, og klik derefter på Fjern hyperlink i genvejsmenuen.

Ændre typen af afhængighedspile

 • Åbn Gantt-diagrammet, højreklik på tegningssiden, og klik derefter på S-forbindelser i genvejsmenuen.

Datakolonner

En projektplan bygger på opgavespecifikke data. Opsamlingen af opgavers startdatoer og -varigheder bestemmer slutdatoen for projektet. I et Visio Gantt-diagram gemmes opgavedata i datakolonner.

Hvis du vil angive og vise yderligere opgavedata i et Gantt-diagram, kan du tilføje nye kolonner. Du kan f.eks. tilføje en kolonne til opgavenoter, hvori du kan beskrive komplekse eller entydige opgaver, en kolonne til ressourcer, hvor du kan angive de personer, der er ansvarlige for hver opgaves fuldførelse, eller en kolonne til procent udført, hvor du kan spore, hvor stor en procentdel af hver opgave der er fuldført.


Datakolonner i Gantt-diagram

Som standard indeholder et nyt Gantt-diagram, du opretter, kolonnerne Opgavenavn, Start, Slut og Varighed. Du kan ændre placeringen af de eksisterende kolonner, tilføje nye og slette kolonner, som du ikke længere har brug for.

Mål:

Gør følgende

Omdøbe en eksisterende kolonne

 • Klik på overskriften til den kolonne, du vil omdøbe, og skriv derefter et nyt navn.

Tilføje en ny foruddesignet datakolonne

 1. Højreklik på overskriften til kolonnen til venstre for det sted, hvor kolonnen, der viser, hvor mange procent der er udført, skal vises, og klik derefter på Indsæt kolonne i genvejsmenuen.

 2. Klik på listen Kolonnetyper på det kolonnenavn, der svarer til den type data, du vil tilføje, og klik derefter på OK.

Tilføje en ny datakolonne, du selv udformer

 1. Højreklik på overskriften til kolonnen til venstre for det sted, hvor kolonnen, der viser, hvor mange procent der er udført, skal vises, og klik derefter på Indsæt kolonne i genvejsmenuen.

 2. Klik på listen Kolonnetyper på en af de brugerdefinerede kolonner, som svarer til det format, dataene skal have (f.eks. Brugerdefineret decimal, Brugerdefineret tekst eller Brugerdefineret klokkeslæt), og klik derefter på OK.

 3. Skriv et nyt navn til kolonnen.

Bemærk: Hvis du tilføjer mere end én tekstkolonne, skal du klikke på en anden brugerdefineret tekstindstilling hver gang. Klik f.eks. på Brugerdefineret tekst 1 til den første kolonne, Brugerdefineret tekst 2 til den anden kolonne osv.

Slette (skjule) en datakolonne

 • Højreklik på overskriften på den kolonne, du vil slette (skjule), og klik derefter på Skjul kolonne i genvejsmenuen.

Bemærk: Når du sletter, eller skjuler, en kolonne fra diagrammet, gemmes dataene fra kolonnen i en fil. Hvis du vil se kolonnen igen på et senere tidspunkt, skal du højreklikke på en kolonneoverskrift og derefter klikke på Indsæt kolonne i genvejsmenuen. Vælg den kolonne, du vil se igen, på listen, og klik derefter på OK.

Flytte en datakolonne

 1. Klik på overskriften på den kolonne, du vil flytte.

 2. Træk kolonnen til en ny placering.

 3. Gør ét af følgende:

  • Hvis du vil flytte en kolonne til venstre for en anden kolonne, skal du placere midtpunktet af den kolonne, du vil flytte til venstre for midtpunktet af tidsskalaområdet.

  • Hvis du vil flytte en kolonne til højre for tidsskalaområdet, skal du placere midtpunktet af den kolonne, du vil flytte, til højre for midtpunktet af tidsskalaområdet.

  • Hvis du vil flytte en kolonne til højre for tidsskalaområdet, skal du placere midtpunktet af den kolonne, du vil flytte, til højre for midtpunktet af tidsskalaområdet.

Bemærk: Hvis tidsskalaområdet er langt, vil du evt. skulle zoome ud for at kunne flytte kolonnen forbi områdets midtpunkt. Du zoomer ud ved at pege på Zoom i menuen Vis og derefter klikke på det ønskede zoomniveau.

Tidsskala

Tidsskalaen er en skala, der består af overordnede og underordnede tidsenheder, som går fra den dato, projektet begynder, til den dato, det slutter. Du kan definere tidsenhederne for tidsskalaen, start- og slutdatoen, og de dage, som skal betragtes som ikke-arbejdsdage.

Datakolonner i Gantt-diagram

Du kan rulle til en bestemt dato eller opgave på tidsskalaen, og du kan ændre bredden på tidsskalaområdet og få vist flere datoer.

Mål:

Handling foretage

Ændre start- og/eller slutdato

 1. Højreklik et vilkårligt sted på tidsskalaen i et Gantt-diagram, og klik derefter på Datoindstillinger i genvejsmenuen.

 2. Vælg en ny start- eller slutdato eller et klokkeslæt under Tidsskalaområde, og klik derefter på OK.

Ændre tidsenheder

 1. Højreklik et vilkårligt sted på tidsskalaen i et Gantt-diagram, og klik derefter på Datoindstillinger i genvejsmenuen.

 2. Vælg de enheder for overordnede enheder og underordnede enheder, du vil under tidsenheder, og klik derefter på OK.

Angive fridage

 1. Højreklik et vilkårligt sted på tidsskalaen i et Gantt-diagram, og klik derefter på Konfigurer arbejdstid.

 2. Vælg de ønskede indstillinger for Arbejdsdage og Arbejdstid, og klik derefter på OK.

Rulle til en bestemt opgave eller milepæl

 1. Vælg den opgave eller milepæl, du vil rulle til, ved at klikke i den celle, der indeholder opgavens navn.

 2. Klik på knappen Rul til opgave på værktøjslinjen Gantt-diagram.

Bemærk: Peg på Værktøjslinjer i menuen Vis, og klik derefter på Gantt-diagram, hvis du ikke kan se værktøjslinjen Gantt-diagram.

Rulle til en bestemt dato

Højreklik i Gantt-diagrammet på et vilkårligt sted i tidsskalaen, og klik derefter på en af følgende indstillinger i genvejsmenuen:

 • Rul til slutdato, hvis du vil rulle til starten af tidsskalaen.

 • Rul en enhed til højre, hvis du vil rulle én underordnet enhed mod højre.

 • Rul en enhed til venstre, hvis du vil rulle én underordnet enhed mod venstre.

 • Rul til startdato, hvis du vil rulle til begyndelsen af tidsskalaen.

Ændre bredden på tidsskalaområdet

 1. Klik én gang i det grå område øverst i tidsskalaområdet, og klik derefter igen for at markere tidsskalakolonnen.

 2. Træk det grønne markeringshåndtag i højre side af kolonnen i den ønskede retning, indtil området har den ønskede bredde.

Vise flere tidsenheder

 1. Klik på stregen omkring Gantt-diagrammets ramme for at markere rammen.

 2. Træk det grønne markeringshåndtag i rammens højre-midte mod højre.

Bemærk: Når du udvider tidsskalaen for at få vist tidsenheder, ændrer du også den slutdato, der er knyttet til projektet.

Øverst på siden

Udskrive et stort Gantt-diagram

Medmindre du opretter en tidsplan til et lille projekt, er dit Gantt-diagram udvides ud over grænserne for én standard printer side. I følgende tabel beskrives nogle udskrive eventuelle problemer og ting, du kan gøre, før du udskriver, som hjælper dig med at få de forventede resultater.

Problem

Sol ution

Gør følgende

Kun en del af Gantt-diagrammet udskrives.

Sørg for, at hele diagrammet passer på en tegningsside.

 1. Klik på Sideopsætning i menuen Filer.

 2. Klik på Tilpas til indhold af tegning under fanen Sidestørrelse, og klik derefter på OK.

Udskriftssiden og tegningssiden har ikke samme retning.

Vælg en anden retning til udskriftssiden.

 1. Klik på Sideopsætning i menuen Filer.

 2. Klik på fanen Indstil printer, klik på den ønskede retning, og klik derefter på OK.

Du ved ikke, hvor mange sider diagrammet udskrives på.

Se, hvordan tegningen ser ud i udskrift, før du udskriver den.

 • Klik på Vis udskrift i menuen Filer.

Du ved ikke, hvor sideskiftene bliver placeret.

Slå sideskift til for at se, hvor mange sider diagrammet bliver udskrevet på.

 • Klik på Sideskift i menuen Vis. Grå linjer på diagrammet angiver, hvor sideskiftene bliver placeret.

Sideskiftene mellem udskriftssider er indsat på steder, hvor de ikke skulle stå.

Rediger margenindstillingerne, så du kan styre overlapningen mellem siderne. Jo større margener, desto større overlapning mellem sider.

 1. Klik på Sideopsætning i menuen Filer.

 2. Klik på Indstil under fanen Indstil printer.

 3. Angiv de ønskede margenindstillinger, og klik derefter to gange på OK.

Øverst på siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×