Formatere dato- og klokkeslætsfeltet i Access

Når du bruger datatypen Dato/klokkeslæt i Microsoft Access, kan du vælge at beholde standardformaterne, anvende et foruddefineret format eller oprette et brugerdefineret format. I denne artikel gennemgås kort datatypen Dato/klokkeslæt, hvordan du tilføjer et dato- og klokkeslætsfelt i en tabel, og hvordan du kan anvende et foruddefineret eller brugerdefineret format.

Hvad vil du foretage dig?

Oversigt over dato- og klokkeslætsformater

Føje et dato/klokkeslætsfelt til en tabel

Formatere dato/klokkeslætsfeltet

Anvende et foruddefineret format

Anvende et brugerdefineret format

Begrænse formatet for indtastning af dato/klokkeslæt ved hjælp af en inputmaske

Tilføje en inputmaske

Flere oplysninger

Foruddefinerede formater og eksempler

Brugerdefinerede formatpladsholdere og separatorer

Oversigt over dato- og klokkeslætsformater

I Access vises datoen og klokkeslættet automatisk i formaterne Standarddatoformat og Langt klokkeslætsformat. Datoerne vises som mm/dd/åååå i USA og som dd/mm/åååå uden for USA, hvor mm er måneden, dd er dagen, og åååå er året. Klokkeslættet vises som tt:mm:ss AM/PM, hvor tt er timen, mm er minutter, og ss er sekunder, men du kan vise datoen og klokkeslættet i flere forskellige formater.

Disse automatiske formater for datoer og klokkeslæt varierer, afhængigt af den geografiske placering, der er angivet i de internationale indstillinger og sprogindstillingerne i Microsoft Windows på computeren. I Europa og mange dele af Asien kan datoen og klokkeslættet f.eks. blive vist som 28.11.2006 12:07:12 PM eller 28/11/2006 12:07:12 PM, afhængigt af den nøjagtige placering. I USA ville du få vist 11/28/2006 12:07:12 PM. Du kan ændre disse automatiske formater ved hjælp af brugerdefinerede visningsformater. De visningsformater, du vælger, vil ikke påvirke, hvordan dataene angives, eller hvordan dataene gemmes i Access. Du kan f.eks. angive en dato i et europæisk format som 28.11.2006, og få vist værdien som 11/28/2006 i tabellen, formularen eller rapporten.

Access indeholder en vis grad af automatisk datavalidering, når det drejer sig om formatering af dato og klokkeslæt. Hvis du f.eks. angiver en ugyldig dato som 32.11.2006, vises der en meddelelse, og du vil have mulighed for at angive en ny værdi eller konvertere feltet fra datatypen Dato/klokkeslæt til datatypen Tekst. Gyldige datoværdiområder går fra -657.434 (1. januar 100 e.Kr.) til 2.958.465 (31. december 9999 e.Kr.). Gyldige klokkeslætsværdier går fra ,0 til ,9999 eller 23:59:59.

Du kan finde flere oplysninger om datatypen Dato/klokkeslæt i artiklen Introduktion til datatyper og feltegenskaber.

Toppen af siden

Føje et dato/klokkeslætsfelt til en tabel

 1. Åbn den tabel, hvor du vil indsætte dato/klokkeslætsfeltet i dataarkvisning.

 2. Klik på pil ned ud for kolonnen Klik for at tilføje, og vælg Dato og klokkeslæt på rullelisten.

 3. Omdøb feltet, og gem tabellen.

Du kan tilføje datoer i feltet ved at klikke på Datovælger eller kalenderikonet og benytte en af følgende fremgangsmåder:

 • Klik på I dag for at angive dags dato.

 • Hvis du vil vælge en dato i den aktuelle måned, skal du klikke på datoen.

 • Hvis du vil vælge en anden måned og dag, skal du bruge knapperne for frem eller tilbage.

Toppen af siden

Formatere dato/klokkeslætsfeltet

Access indeholder mange forskellige foruddefinerede formater for dato- og klokkeslætsdataene, men hvis disse formater ikke opfylder dine behov, kan du angive et brugerdefineret format. Standardformatet er Standarddatoformat – dd/mm/åååå t:mm:ss AM/PM.

Anvende et foruddefineret format

 1. Hvis du ikke allerede har et dato/klokkeslætsfelt, skal du tilføje det. Åbn tabellen i dataarkvisning, klik på pil ned ud for kolonnen Klik for at tilføje, og vælg Dato og klokkeslæt på rullelisten.

 2. Højreklik på tabeloverskriften, og skift til designvisning.

 3. I øverste del af designgitteret skal du markere det dato/klokkeslætsfelt, du vil formatere.

 4. Klik på pilen i egenskabsfeltet Format i sektionen Feltegenskaber, og vælg et format på rullelisten.

  egenskaber for dato- og klokkeslæt

 5. Når du vælger et format, vises i-mærket Indstillinger for egenskabsopdatering, og du får mulighed for at anvende dit nye format på andre tabelfelter og formularkontrolelementer, der logisk ville arve det. Hvis ændringerne skal anvendes i hele databasen, skal du klikke på i-mærket og derefter klikke på Opdater format overalt, hvor feltnavn anvendes. I dette tilfælde er feltnavn navnet på dato/klokkeslætsfeltet.

 6. Hvis du vil anvende dine ændringer på hele databasen, skal du klikke på Ja, når dialogboksen Opdater egenskaber vises, og de formularer og andre objekter, som vil arve det nye format, vises.

 7. Gem ændringerne, og skift til dataarkvisning for at se, om formatet opfylder dine behov.

Anvende et brugerdefineret format

Når du opretter et brugerdefineret format, angiver du forskellige tegn i egenskaben Format for et tabelfelt. Tegnene består af pladsholdere (f.eks. 0 og #), separatorer (f.eks. punktum og komma), faste tegn og farver. Brugerdefinerede formater for dato/klokkeslætsfelterne kan indeholde to sektioner – én til datoen og en anden til klokkeslættet – og sektionerne adskilles med et semikolon.

Når du anvender et brugerdefineret format på dato/klokkeslætsfeltet, kan du kombinere forskellige formater ved at have to sektioner, en til datoen og en til klokkeslættet. I det tilfælde skal du adskille sektionerne med et semikolon. Du kan f.eks. kombinere formaterne Standarddatoformat og Langt klokkeslætsformat på følgende måde: dd/mm/åååå;t:mm:ss. Hvis du vil anvende et brugerdefineret dato- eller klokkeslætsformat, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Højreklik på den tabel, du vil arbejde med, i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning.

 2. I øverste del af designgitteret skal du markere det dato/klokkeslætsfelt, du vil formatere.

 3. I den nederste sektion skal du klikke på egenskabsfeltet Format og angive et brugerdefineret format ved hjælp af tegnene fra tabellen Pladsholdere og separatorer til et brugerdefineret format.

 4. Når du angiver et format, vises i-mærket Indstillinger for egenskabsopdatering og giver dig mulighed for at anvende det nye format til andre tabelfelter og formularkontrolelementer, der logisk ville arve det. Hvis ændringerne skal anvendes i hele databasen, skal du klikke på i-mærket og derefter klikke på Opdater format overalt, hvor feltnavn anvendes. I dette tilfælde er feltnavn navnet på Dato og klokkeslæt-feltet.

 5. Hvis du vælger at anvende dine ændringer i hele databasen, vises dialogboksen Opdater egenskaber, der viser de formularer og andre objekter, som vil arve det nye format. Klik på Ja for at anvende formatet.

 6. Gem ændringerne, og skift til dataarkvisning for at se, om formatet opfylder dine behov.

Toppen af siden

Begrænse formatet for indtastning af dato/klokkeslæt ved hjælp af en inputmaske

Når du vil tvinge brugere til at angive dato og klokkeslæt i et bestemt format, skal du bruge en inputmaske. Hvis du f.eks. anvendte en inputmaske til at angive datoer i europæisk format, vil en person, der skriver data i databasen, ikke kunne angive datoer i andre formater. Inputmasker kan anvendes på felter i tabeller, forespørgselsresultatsæt og til kontrolelementer på formularer og i rapporter.

Du kan definere en inputmaske i ét format, men angive et andet visningsformat. Du kan f.eks. lave en inputmaske, hvor brugeren skal skrive datoen som 15-04-2010, men vise datoen som 15. april 2010.

Tilføje en inputmaske

 1. Markér feltet Dato og klokkeslæt, og klik derefter på egenskaben Inputmaske under fanen Generelt i nederste sektion af designgitteret.

 2. Guiden Inputmaske åbnes, og du får hjælp til at vælge et inputmaskeformat.

 3. Klik på Ja for at anvende formatet, og klik derefter på Gem.

Toppen af siden

Flere oplysninger

Foruddefinerede formater og eksempler

Format

Beskrivelse

Eksempel

Standarddatoformat

(Standard) Viser datoværdier som tal og klokkeslætsværdier som timer, minutter og sekunder efterfulgt af AM eller PM. Til begge typer værdier bruger Access de dato- og klokkeslætsseparatorer, der er angivet i Internationale indstillinger i Windows. Hvis der ikke er en tidskomponent i en værdi, vises kun datoen. Hvis der ikke er en datokomponent i en værdi, vises kun klokkeslættet.

30-06-2008 10:10:42

Lang dato

Viser kun datoværdier, sådan som de er angivet i formatet Lang dato i Internationale indstillinger i Windows.

Mandag den 29. august 2006

Mellemlangt datoformat

Viser datoen som dd/mmm/yy, men bruger den datoseparator, der er angivet under Internationale indstillinger i Windows.

29/Aug/2006
29-Aug-2006

Kort dato

Viser kun datoværdier, sådan som de er angivet i formatet Lang dato i Internationale indstillinger i Windows.

29/8/2006
29-8-2006

Langt klokkeslæt

Viser timer, minutter og sekunder efterfulgt af AM eller PM. I Access bruges den separator, der er angivet i indstillingen Klokkeslæt i Internationale indstillinger i Windows.

10:10:42

Mellemlangt klokkeslætsformat

Viser timer og minutter efterfulgt af AM eller PM. I Access bruges den separator, der er angivet i indstillingen Klokkeslæt i Internationale indstillinger i Windows.

10:10:00

Kort klokkeslætsformat

Viser kun timer og minutter. I Access bruges den separator, der er angivet i indstillingen Klokkeslæt i Internationale indstillinger i Windows.

10:10:00

Toppen af siden

Brugerdefinerede formatpladsholdere og separatorer

Brug en kombination af nedenstående komponenter for at oprette et brugerdefineret format. Hvis du f.eks. vil have vist ugen i året og dagen i ugen, skal du skrive ww/w.

Vigtigt:  Brugerdefinerede formater, der ikke stemmer overens med de dato‑ og klokkeslætsindstillinger, der er angivet i de internationale indstillinger i Windows, ignoreres. Du kan finde flere oplysninger om de internationale indstillinger i Windows i Windows Hjælp.

Komponenter i datoformater

Format

Beskrivelse

d  

Dag i måneden i et eller to numeriske cifre (1 til 31).

dd  

Dag i måneden i to numeriske cifre (01 til 31).

ddd 

  De første tre bogstaver i måneden (Man til Søn).

dddd 

 Ugedagens fulde navn (Mandag til Søndag).

w 

  Dag i ugen (1 til 7).

ww 

Uge i året (1 til 53).

m  

Måned i året i et eller to numeriske cifre (1 til 12).

mm  

Måned i året i to numeriske cifre (01 til 12).

mmm 

  De første tre bogstaver i måneden (jan til dec).

mmmm  

Månedens fulde navn (januar til december).

q  

Kvartalet i året (1 til 4).

å  

Nummeret på dagen i året (1 til 366).

åå 

  De sidste to cifre i året (01 til 99).

åååå

   Det fulde år (0100 til 9999).

Komponenter i klokkeslætsformater

Format

Beskrivelse

H

Time i et eller to cifre (0 til 23).

hh  

Time i to cifre (00 til 23).

N

Minut i et eller to cifre (0 til 59).

nn  

Minut i to cifre (00 til 59).

s  

Sekund i et eller to cifre (0 til 59).

ss  

Sekund i to cifre (00 til 59).

Komponenter i klokkeslætsformater

Format

Beskrivelse

AM/PM  

12-timers-uret med de store bogstaver "AM" eller "PM" efter behov. Eksempel: 9:34PM.

am/pm  

12-timers-uret med de små bogstaver "am" eller "pm" efter behov. Eksempel: 9:34pm.

A/P  

12-timers-uret med det store bogstav "A" eller "P" efter behov. Eksempel: 9:34P.

a/p  

12-timers-uret med det lille bogstav "a" eller "p" efter behov. Eksempel: 9:34p.

AMPM 

12-timers klokkeslæt med den pågældende morgen/aftenindikator som defineret i de internationale indstillinger i Windows.

Separatorkomponenter

Bemærk: separator angives i de internationale indstillinger i Windows.

Enhver kort tegnstreng omsluttet af anførselstegn ("") er en brugerdefineret separator. Anførselstegnene vises ikke. Eksempel: "," viser et komma.

:   Klokkeslætsseparator. Eksempel: hh:mm

/   Datoseparator. Eksempel: mmm/åååå

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×