Felterne Oprindelig plan1-10 – omkostninger

I felterne for oprindelige omkostninger (Oprindelig plan1 – omk. til Oprindelig plan10 – omk.) gemmes de samlede planlagte omkostninger ved en opgave, en ressource eller en tildeling. I feltet Oprindelig plan1 – omk. lagres planlagte opgave-, ressource- eller tildelingsomkostninger, der er gemt sammen med Oprindelig plan 1. I felterne Oprindelig plan2 – omk. til Oprindelig plan10 – omk. gemmes også planlagte opgave-, ressource- eller tildelingsomkostninger for Oprindelig plan 2-10. De oprindelige omkostninger kaldes også BAC (budget ved afslutning), et felt for oparbejdet værdi. I de tidsfaseinddelt udgaver af de pågældende felter vises værdier fordelt over en periode.

Der findes flere kategorier af felter i forbindelse med Oprindelig plan1-10 – omk.

Datatype    feltet valuta

Oprindelig plan1-10 – omk. (opgavefelter)

Posttype     beregnet eller angivet felt

Hvordan beregnes det     De oprindelige omkostninger beregnes som summen af de planlagte omkostninger ved alle de tildelte ressourcer plus eventuelle fast omkostning der er forbundet med opgaven. Dette er det samme som indholdet i feltet Omkostninger, når den oprindelige plan gemmes.

Oprindelige omkostninger = (Arbejde x Standardsats) + (Overarbejde x Overtidssats) + Ressourceomkostninger pr. gang + Faste opgaveomkostninger

Hvilket felt for oprindelige omkostninger der bruges (Oprindelig plan1– omk., Oprindelig plan2 – omk. osv.), afhænger af, hvilken oprindelig plan der er gemt (f.eks. Oprindelig plan 1, Oprindelig plan 2 osv.).

Anvendelsesmuligheder     Føj et af opgavefelterne Oprindelig plan1 – omk. til Oprindelig plan10 – omk. til en opgavevisning, hvis du har gemt flere oprindelige planer, og du vil analysere de oprindelige omkostninger for opgaver. De oprindelige omkostninger bliver tilgængelige, når du angiver omkostningsoplysninger for de tildelte ressourcer og angiver den oprindelig plan for opgaven. Sammenlign oprindelige omkostninger med feltet Omkostninger for at finde ud af, om opgaveomkostningerne er inden for budgettet. Med flere oprindelige planer kan du også sammenligne oprindelige omkostninger, som er gemt på forskellige tidspunkter i projektet.

Eksempel     Ved starten af projektet har du oprettet en opgave med en varighed på 10 timer og en enkelt ressource, der er tildelt til 200 kr. i timen. Da du gemte den første oprindelige plan, var de oprindelige omkostninger til opgaven 2.000 kr., som er gemt i opgavefeltet med oprindelige omkostninger. Senere har du foretaget justeringer af projektet, og opgaven har nu en varighed på 20 timer. Du gemmer en anden oprindelig plan ved hjælp af Oprindelig plan 1. Nu er de oprindelige omkostninger for opgaven 4.000 kr., og denne værdi gemmes i opgavefeltet Oprindelig plan1 – omk.

Bemærkninger     Felterne for oprindelige omkostninger indeholder 0,00 kr., indtil du gemmer en tilsvarende oprindelig plan, hvilket du kan gøre på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af projektet. Peg på Opfølgning i menuen Funktioner, klik på Gem oprindelig plan, og klik derefter på Gem oprindelig plan. Vælg den ønskede oprindelige plan – Oprindelig plan1 til Oprindelig plan10. Derved kopieres de aktuelle samlede omkostninger ved opgaver til det tilsvarende felt for oprindelige omkostninger.

Hvis du redigerer indholdet af et felt med oprindelige omkostninger, påvirker det ikke beregningerne af de oprindelige opgaveomkostninger eller de tidsfaseinddelte oprindelige omkostninger for opgaven.

Oprindelige omkostninger ændres ikke, efter at den oprindelige plan er blevet gemt, selvom arbejdsværdierne ændres.

Oprindelig plan1-10 – omk. (ressourcefelter)

Posttype     beregnet eller angivet felt

Hvordan beregnes det     De oprindelige omkostninger beregnes som summen af de planlagte omkostninger ved ressourcen, herunder planlagt arbejde, planlagt overtid og omkostningerne pr. gang ved alt det arbejde, der er tildelt ressourcen. Dette er det samme som indholdet i feltet Omkostninger, når den oprindelige plan gemmes.

Oprindelige omkostninger = (Arbejde x Standardsats) + (Overarbejde x Overtidssats) + Omkostninger pr. gang

Hvilket felt for oprindelige omkostninger der bruges (Oprindelig plan1 – omk., Oprindelig plan2 – omk. osv.) afhænger af, hvilken oprindelig plan der er gemt (Oprindelig plan1, Oprindelig plan2 osv.).

Anvendelsesmuligheder     Føj et af ressourcefelterne Oprindelig plan1-10 – omk. til en ressourcevisning, når du har gemt mere end én oprindelig plan, og du vil analysere de oprindelige omkostninger for ressourcerne. De oprindelige omkostninger for en ressource bliver tilgængelige, når du angiver omkostningsoplysninger for ressourcen og gemmer en oprindelig plan for de opgaver, ressourcen er tildelt. Sammenlign oprindelige omkostninger med feltet Omkostninger for at bestemme om ressourceomkostningerne er inden for budgettet. Du kan også bruge flere oprindelige planer til at sammenligne oprindelige omkostninger, som er gemt på forskellige tidspunkter i projektet.

Eksempel     Ved starten af projektet har du en ressource til 200 kr. i timen, der er tildelt 10 forskellige opgaver i sammenlagt 100 timer. Da du gemte den første oprindelige plan, var de oprindelige omkostninger for ressourcen derfor 20.000 kr. Efter at du har gemt den første oprindelige plan, har du foretaget justeringer af projektet, og ressourcens sats er rettet til 250 kr. i timen. Du gemmer en ny oprindelig plan ved hjælp af Oprindelig plan 1. Nu er de oprindelige omkostninger for ressourcen 25.000 kr., og dette gemmes i ressourcefeltet Oprindelig plan1.

Bemærkninger     Felterne for oprindelige omkostninger indeholder 0,00 kr., indtil du gemmer en tilsvarende oprindelig plan, hvilket du kan gøre på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af projektet. Peg på Opfølgning i menuen Funktioner, klik på Gem oprindelig plan, og klik derefter på Gem oprindelig plan. Vælg den ønskede oprindelige plan – Oprindelig plan1 til Oprindelig plan10. Derved kopieres de aktuelle samlede omkostninger ved ressourcer til det tilsvarende felt for oprindelige omkostninger.

Hvis du redigerer indholdet af et felt til oprindelige omkostninger, påvirker det ikke beregninger af de oprindelige omkostninger ved ressourcer eller tidsfaseinddelte oprindelige omkostninger ved ressourcen.

Oprindelige omkostninger ændres ikke, efter at den oprindelige plan er blevet gemt, selvom arbejdsværdierne ændres.

Oprindelig plan1-10 – omk. (tildelingsfelter)

Posttype     beregnet eller angivet felt

Hvordan beregnes det     De oprindelige omkostninger beregnes som summen af de planlagte omkostninger ved tildelingen, herunder planlagt arbejde, planlagt overtid og omkostningerne pr. gang ved tildelingen. Dette er det samme som indholdet i feltet Omkostninger, når den oprindelige plan gemmes.

Oprindelige omkostninger = (Arbejde x Standardsats) + (Overarbejde x Overtidssats) + Omkostninger pr. gang

Hvilket felt for oprindelige omkostninger der bruges (Oprindelig plan1 – omk., Oprindelig plan2 – omk. osv.) afhænger af, hvilken oprindelig plan der er gemt (Oprindelig plan 1, Oprindelig plan 2 osv.).

Anvendelsesmuligheder     Tilføj et af tildelingsfelterne Oprindelig plan1-10 – omk. i arkdelen af visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug, når du har gemt mere end én oprindelig plan, og du vil analysere oprindelige omkostninger for tildelinger. De oprindelige omkostninger for en tildeling bliver tilgængelige, når du angiver omkostningsoplysninger for ressourcen, tildeler ressourcen til opgaven og angiver en oprindelig plan for projektet. Sammenlign oprindelige omkostninger med feltet Omkostninger for at se, om tildelingen holdes inden for budgettet. Med flere oprindelige planer kan du også sammenligne oprindelige omkostninger, som er gemt på forskellige tidspunkter i projektet.

Eksempel     Ved projektets begyndelse føjede du en ressource til 200 kr. i timen til en opgave med en varighed på 10 timer. Da du gemte den første oprindelige plan, var de oprindelige omkostninger for tildelingen 2.000 kr., som blev gemt i tildelingsfeltet Oprindelige omkostninger. To måneder senere foretog du ændringer i projektet. Ressourcen får nu 250 kr. i timen. Du gemmer en ny oprindelig plan ved hjælp af Oprindelig plan 1. Nu er de oprindelige omkostninger for tildelingen 2.500 kr., og denne værdi gemmes i tildelingsfeltet Oprindelig plan1 – omk.

Bemærkninger     Felterne for oprindelige omkostninger indeholder 0,00 kr., indtil du gemmer en tilsvarende oprindelig plan, hvilket du kan gøre på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af projektet. Peg på Opfølgning i menuen Funktioner, klik på Gem oprindelig plan, og klik derefter på Gem oprindelig plan. Vælg den ønskede oprindelige plan – Oprindelig plan eller Oprindelig plan1 til Oprindelig plan10. Derved kopieres de aktuelle samlede omkostninger ved tildelinger til det tilsvarende felt for oprindelige omkostninger.

Hvis du redigerer indholdet af et felt for oprindelige omkostninger, påvirker det ikke beregningerne af de oprindelige omkostninger for opgaver eller ressourcer eller tidsfaseinddelte oprindelige omkostninger for tildelingen.

Oprindelige omkostninger ændres ikke, efter at den oprindelige plan er blevet gemt, selvom arbejdsværdierne ændres.

Oprindelig plan1-10 – omk. (tidsfaseinddelte opgavefelter)

Posttype     beregnet eller angivet felt

Hvordan beregnes det     Når du gemmer en oprindelig plan, kopieres de tidsfaseinddelte omkostningsfelter for tildelingen til felterne med de tidsfaseinddelte oprindelige omkostninger. Dette er opgaveomkostningerne, der omfatter planlagt arbejde, planlagt overtid og omkostninger pr. gang ved de tildelte ressourcer foruden de eventuelle faste omkostninger ved opgaven fordelt over opgavens varighed.

Hvilket felt for oprindelige omkostninger der bruges (Oprindelig plan1 – omk., Oprindelig plan2 – omk. osv.) afhænger af, hvilken oprindelig plan der er gemt (Oprindelig plan 1, Oprindelig plan 2 osv.).

Anvendelsesmuligheder     Føj et af opgavefelterne Oprindelig plan1 – omk. til Oprindelig plan10 – omk. til den tidsfaseinddelte del af visningen Opgaveforbrug, hvis du har gemt flere oprindelige planer, og du vil analysere tidsfaseinddelte oprindelige omkostninger for opgaver. De oprindelige omkostninger for en opgave bliver tilgængelige, når du angiver omkostningsoplysninger for de tildelte ressourcer og gemmer den oprindelig plan. Sammenlign oprindelige omkostninger med feltet Omkostninger for at finde ud af, om opgaveomkostningerne er inden for budgettet. Med flere oprindelige planer kan du også sammenligne oprindelige omkostninger, som er gemt på forskellige tidspunkter i projektet.

Eksempel     Ved starten af projektet var Søren og Christian tildelt opgaven "Skrive forslag", der var planlagt til 16 timers arbejde fra mandag til torsdag. Timesatsen for både Søren og Christian er 200 kr. Arbejdet var planlagt til 4 timers arbejde hver af de 4 dage, så de tidsfaseinddelte planlagte omkostninger var 800 kr. for hver af de 4 dage. Da du gemte den første oprindelige plan, blev disse tidsfaseinddelte omkostninger gemt i opgavefeltet Oprindelige omkostninger. Senere har du justeret projektet, og begge ressourcers satser er blevet rettet til 250 kr. i timen. Du gemmer en anden oprindelig plan som Oprindelig plan 1. Nu er de planlagte omkostninger for denne opgave 1.000 kr. for hver dag, og disse oplysninger gemmes i opgavefeltet Oprindelig plan1 – omk.

Bemærkninger     Hvis du redigerer indholdet af et felt med oprindelige omkostninger, påvirker det ikke beregningen af de oprindelige opgave- eller ressourceomkostninger eller de tidsfaseinddelte oprindelige omkostninger for opgaven.

Oprindelig plan1-10 – omk. (tidsfaseinddelte ressourcefelter)

Posttype     beregnet eller angivet felt

Hvordan beregnes det     Når du har gemt en oprindelig plan, kopieres felterne for de tidsfaseinddelte omkostninger for ressourcen til felterne for tidsfaseinddelte oprindelige omkostninger, som du kan se i visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug. Dette er ressourceomkostningerne, der omfatter planlagt arbejde, planlagt overtid og omkostninger pr. gang for alt arbejde, der er tildelt ressourcen fordelt over opgavens varighed.

Hvilket felt for oprindelige omkostninger der bruges (Oprindelig plan1 – omk., Oprindelig plan2 – omk. osv.) afhænger af, hvilken oprindelig plan der er gemt (Oprindelig plan 1, Oprindelig plan 2 osv.).

Anvendelsesmuligheder     Føj et af ressourcefelterne Oprindelig plan1-10 – omk. til den tidsfaseinddelte del af visningen Ressourceforbrug, når du har gemt mere end én oprindelig plan, og du vil analysere de tidsfaseinddelte oprindelige omkostninger for ressourcerne. De oprindelige omkostninger for en ressource bliver tilgængelige, når du angiver omkostningsoplysninger for ressourcen og gemmer en oprindelig plan for de opgaver, ressourcen er tildelt. Sammenlign oprindelige omkostninger med feltet Omkostninger for at bestemme om ressourceomkostningerne er inden for budgettet. Med flere oprindelige planer kan du også sammenligne oprindelige omkostninger, som er gemt på forskellige tidspunkter i projektet.

Eksempel     Ved projektets start blev Jens, hvis timesats er 100 kr., og som arbejder 8 timer pr. dag, tildelt 15 forskellige opgaver over hele projektets varighed. De tidsfaseinddelte, planlagte omkostninger var 800 kr. (8 timer à 100 kr.) for hver dag, Jens arbejder. Da du gemte den første oprindelige plan, blev de tidsfaseinddelte omkostninger gemt i ressourcefeltet Oprindelige omkostninger. Efter at du har gemt den først oprindelige plan, har du foretaget justeringer af projektet, og Jens arbejder nu 4 timer om dagen. Du gemmer en anden oprindelig plan ved hjælp af Oprindelig plan 1. Nu er de planlagte omkostninger for Jens 400 kr. (4 timer à 100 kr.) pr. dag, Jens arbejder. Disse oplysninger gemmes i det tidsfaseinddelte ressourcefelt Oprindelig plan1.

Bemærkninger     Hvis du redigerer indholdet af et felt til oprindelige omkostninger, påvirker det ikke opgaver eller beregninger af de oprindelige omkostninger ved ressourcer eller tidsfaseinddelte oprindelige omkostninger ved ressourcen.

Oprindelig plan1-10 – omk. (tidsfaseinddelte tildelingsfelter)

Posttype     beregnet eller angivet felt

Hvordan beregnes det     Når du har gemt en oprindelig plan, kopieres de tidsfaseinddelte omkostningsfelter for tildelingen til de tilsvarende tidsfaseinddelte felter for oprindelige omkostninger, som du kan se i visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug. Dette er tildelingsomkostningerne, der omfatter planlagt arbejde, planlagt overtid og omkostninger pr. gang ved tildelingen fordelt over opgavens varighed.

Hvilket felt for oprindelige omkostninger der bruges (Oprindelig plan1 – omk., Oprindelig plan2 – omk. osv.) afhænger af, hvilken oprindelig plan der er gemt (Oprindelig plan 1, Oprindelig plan 2 osv.).

Anvendelsesmuligheder     Tilføj et af tildelingsfelterne Oprindelig plan1-10 – omk. i den tidsfaseinddelte arkdel af visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug, når du har gemt mere end én oprindelig plan, og du vil analysere de tidsfaseinddelte oprindelige omkostninger for tildelinger. De oprindelige omkostninger for en tildeling bliver tilgængelige, når du angiver omkostningsoplysninger for ressourcen, tildeler ressourcen til opgaven og angiver en oprindelig plan. Sammenlign feltet for oprindelige omkostninger med feltet Omkostninger for at se, om tildelingen holdes inden for budgettet. Med flere oprindelige planer kan du også sammenligne oprindelige omkostninger, som er gemt på forskellige tidspunkter i projektet.

Eksempel     Ved projektstart var Søren tildelt til opgaven "Skrive forslag", som ifølge planen ville vare 16 arbejdstimer fra mandag til torsdag. Sørens standardsats var 200 kr. i timen. Arbejdet på opgaven ville ifølge beregningerne tage 4 timer hver af de 4 dage, så de tidsfaseinddelte omkostninger var på 800 kr. om dagen. Da du gemte den første oprindelige plan, blev disse tidsfaseinddelte, planlagte omkostninger gemt i tildelingsfeltet Oprindelige omkostninger. Du har foretaget ændringer af projektet, siden du gemte den oprindelige plan, og Sørens sats er ændret til 250 kr. pr. time. Du gemmer en ny oprindelig plan ved hjælp af Oprindelig plan 1. Nu er de oprindelige omkostninger for denne tildeling 1.000 kr. pr. dag, og disse oplysninger gemmes i tildelingsfeltet Oprindelig plan1 – omk.

Bemærkninger     Hvis du redigerer indholdet af et felt for oprindelige omkostninger, påvirker det ikke beregningerne af de oprindelige omkostninger for opgaver eller ressourcer eller tidsfaseinddelte oprindelige omkostninger for tildelingen.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×