Fanen Beregning i dialogboksen Indstillinger

Brug fanen Beregning i dialogboksen Indstillinger til at angive, gennemse eller redigere, hvordan datoer og omkostninger beregnes i Microsoft Office Project. Du kan:

  • Angiv, om beregninger skal udføres automatisk eller manuelt gennem Project.

  • Vælg indstillinger for status og beregning af omkostninger.

  • Angiv justeringer af tidsplaner for tidlige og sene opgaver.

  • Vælg standardmetode og oprindelig plan for analyse af oparbejdet værdi.

  • Definer den metode til periodisering af omkostninger, der anvendes som standard.

  • Angiv indstillinger for beregning af kritisk opgave og kritisk sti.

Placering af dialogboks

Klik på Indstillinger i menuen Funktioner og derefter på fanen Beregning.

Detaljer

Beregningsindstillinger for Microsoft Office Project

Dette afsnit er relevant for alle projekter i Project.

Beregningstilstand     Angiver, om beregninger skal udføres automatisk, så snart ændringen er foretaget, eller når du manuelt angiver kommandoen Beregn.

Indstillinger for automatisk eller manuel beregning

Automatisk     Angiver, at projektet skal genberegnes automatisk, når oplysninger i projektet ændres. Selvom dette er en mere praktisk indstilling, kan genberegning efter hver eneste ændring reducere ydeevnen af meget store eller komplekse projekter. Denne indstilling er markeret som standard.

Manuel     Angiver, at du kun vil genberegne projektet, når du angiver det. Du kan udføre manuel genberegning ved at returnere til denne dialogboks og fane og klikke på knappen Beregn nu. Du kan også trykke på F9 for at genberegne alle åbne projekter eller SKIFT+F9 for at genberegne det aktive projekt. Når du har foretaget ændringer, der kræver genberegning, vises der Beregn på statuslinjen.

Beregn     Angiver, om alle åbne projekter eller kun det aktive projekt skal genberegnes i Project.

Projekter, der skal beregnes

Alle åbne projekter     Genberegner alle åbne projekter, når der udføres enten en automatisk eller en manuel beregning. Denne indstilling er markeret som standard.

Aktivt projekt     Genberegner kun det aktive projekt, når der udføres enten en automatisk eller en manuel beregning.

Beregn nu     Genberegner det aktive projekt eller alle åbne projekter, som angiver i indstillingen Beregn. Brug denne knap i forbindelse med den manuelle beregningstilstand. Du kan også trykke på F9 for at genberegne alle åbne projekter eller SKIFT+F9 for at genberegne det aktive projekt.

Automatisk beregning er standard, fordi det normalt er mest praktisk. Hvis dit projekt dog er meget stort eller komplekst, kan ydeevnen blive forbedret, når du angiver manuel beregning. Du kan indstille beregning til manuel hele tiden og derefter klikke på Beregn nu én gang i løbet af hver enkelt arbejdssession. Du kan også indstille beregning til automatisk, men ændre det til manuel, når du foretager mange ændringer, der påvirker datoer, varighed, arbejde eller omkostninger.

Statusberegninger

Ressourcestatus opdateres ved opdatering af opgavestatus     Opdaterer automatisk ressourcestatus, f.eks. faktisk og resterende arbejde og omkostninger, hver gang du opdaterer opgavestatus, f.eks. procent fuldført, faktisk varighed eller resterende varighed.

Hvis du f.eks. opdaterer en opgaves procent for færdiggørelse, beregnes feltet % færdigt automatisk for ressourcen og tildelingen, så det afspejler den procentdel af opgaven, der er færdiggjort.

Når du markerer dette afkrydsningsfelt, vil det modsatte også gøre sig gældende. Hvis du opdaterer ressourcestatus, opdateres opgavestatus også automatisk.

Hvis markeringen i afkrydsningsfeltet er fjernet, skal du indtaste værdier i feltet Faktisk arbejde for at få et nøjagtigt billede af det faktisk arbejde og de faktiske omkostninger. Dette afkrydsningsfelt er som standard markeret.

Uanset om dette afkrydsningsfelt er markeret, eller markeringen er fjernet, markeres arbejde på tildelinger også som gennemført, når en opgave er 100 procent gennemført. 

Redigeringer af det samlede antal færdige opgaver i % fordeles til statusdatoen     Fordeler ændringer af den samlede procentdel jævnt over tidsplanen til projektets statusdato (eller til den aktuelle tilstand, hvis du ikke har angivet en projektstatusdato). Hvis du f.eks. opdaterer opgaver til 100 gennemført, kan du få vist det trinvise forløb af opgaverne i et bestemt tidsrum. 

Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at fordele ændringer i procentdelen for gennemførsel af opgaven til slutningen af opgavens faktiske varighed. Som standard er afkrydsningsfeltet ikke markeret.

Planlægge justeringer af tidlige og sene opgaver

I Project vises og registreres fremdrift fra og med statusdatoen. Når du angiver fremdrift som procent færdig eller samlet arbejde til dato, bruges statusdatoen som standard til at fastsætte, hvor faktisk arbejde skal placeres, og hvor resterende arbejde skal planlægges. Du kan ændre standardindstillingerne for, hvordan statusdatoen anvendes, for at placere faktisk arbejde og resterende arbejde, hvor du ønsker det, især når tildelinger fuldføres tidligere eller senere end planlagt.

Brugen af disse kontrolelementer er særlig nyttig, når du vil se fremdriftslinjer længere fremme i tidsplanen. De er også nyttige, når du vil ændre, hvordan oparbejdet værdi periodiseres.

Bemærk, at disse indstillinger ikke styrer placeringen af faktisk og resterende arbejde, når du sporer fremdrift ved at angive faktisk arbejde pr. tidsperiode.

Flyt slutdatoen for afsluttede dele efter statusdatoen tilbage til statusdatoen     Dette afkrydsningsfelt er til opgaver, der blev planlagt at starte efter statusdatoen, men som rent faktisk startede tidligere. Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, flyttes den gennemførte del af opgaven tilbage til slutningen på statusdatoen. Hvis markeringen i afkrydsningsfeltet fjernes, indstilles den gennemførte del til at slutte som tidligere planlagt. Som standard er afkrydsningsfeltet ikke markeret.

Flyt slutdatoen for afsluttede dele efter statusdatoen tilbage til statusdatoen

Flyt startdatoen for de resterende dele tilbage til statusdatoen     Dette afkrydsningsfelt er til opgaver, der blev planlagt at starte efter statusdatoen, men som rent faktisk startede tidligere. Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, flyttes den resterende del af opgaven tilbage til starten på statusdatoen. Hvis markeringen i afkrydsningsfeltet fjernes, indstilles den resterende del af opgaven til at slutte som tidligere planlagt. Som standard er afkrydsningsfeltet ikke markeret.

Flyt startdatoen for resterende dele tilbage til statusdatoen

Flyt startdatoen for de resterende dele tilbage til statusdatoen     Dette afkrydsningsfelt er til opgaver, der blev planlagt at starte før statusdatoen, men som rent faktisk startede senere. Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, flyttes den resterende del af opgaven frem til starten på statusdatoen. Hvis markeringen i afkrydsningsfeltet fjernes, indstilles den resterende del til at starte som tidligere planlagt. Som standard er afkrydsningsfeltet ikke markeret.

Flyt startdatoen for resterende dele inden statusdatoen frem til statusdatoen

Flyt slutdatoen for afsluttede dele frem til statusdatoen     Dette afkrydsningsfelt er til opgaver, der blev planlagt at slutte før statusdatoen, men som rent faktisk sluttede senere. Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, flyttes den gennemførte del af opgaven frem til afslutning på statusdatoen. Hvis markeringen i afkrydsningsfeltet fjernes, indstilles den gennemførte del af opgaven til at slutte som tidligere planlagt. Som standard er afkrydsningsfeltet ikke markeret.

Flyt slutdatoen for afsluttede dele frem til statusdatoen

Omkostningsberegninger

Oparbejdet værdi     Åbner dialogboksen Oparbejdet værdi. Her kan du angive, om % færdigt eller Fysisk % færdigt skal bruges til analyse af oparbejdet værdi i dette projekt. Du kan også angive, hvilke af de 11 tilgængelige oprindelige planer der skal bruges til at foretage sammenligninger af oparbejdet værdi.

Faktiske omkostninger beregnes altid af Microsoft Office Project     Angiver, at faktiske omkostninger beregnes automatisk i Project ud fra ressourcesatser, omkostninger pr. gang og fast omkostning. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet, kan du ikke angive nogen yderligere faktiske omkostninger, før opgaven er 100 procent gennemført.  Hvis denne indstilling aktiveres, slettes alle eksisterende værdier for faktiske omkostninger, som er indtastet manuelt eller importeret.

Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet, hvis du vil deaktivere alle beregninger af faktiske omkostninger i Project, så du kan indtaste eller importere omkostningsværdier manuelt. Dette afkrydsningsfelt er som standard markeret.

Redigeringer af de samlede faktiske omkostninger fordeles til statusdatoen     Fordeler ændringer af de samlede faktiske omkostninger jævnt over tidsplanen til statusdato (eller til den aktuelle tilstand, hvis du ikke har angivet en projektstatusdato). Antag f.eks., at du indtaster omkostninger for en firedages opgave. Der er allerede gennemført to dages faktisk varighed mandag og tirsdag. Hvis du angiver de faktiske omkostninger på $200 på statusdagen torsdag, angives der $50 for opgaven mandag, tirsdag, onsdag og torsdag med denne indstilling.

Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at periodisere redigeringen af faktiske omkostninger til slutningen af opgavens faktiske varighed. Med denne indstilling distribueres $200 af de faktiske omkostninger over to dages faktisk varighed: $100 mandag og $100 tirsdag. Hvis der ikke er angivet nogen faktisk varighed, placeres de faktiske omkostninger i starten af opgaven.

Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis markeringen i afkrydsningsfeltet Faktiske omkostninger beregnes altid af Microsoft Office Project er fjernet. Som standard er afkrydsningsfeltet ikke markeret.

Periodisering af faste omkostninger     Angiver, hvordan der i Project angives periodisering af faste omkostninger for nye opgaver. Faste omkostninger kan periodiseres i starten af en opgave, forholdsmæssigt fordelt over varigheden af opgaven eller periodiseret i slutningen af opgaven. Standardindstillingen for dette emne er Proportionelt.

Beregninger af kritisk vej

Indsatte projekter beregnes som hovedopgaver     Angiver, at der beregnes en enkelt kritisk vej gennem hovedprojekt ved at behandle indsatte projekter som hovedopgave i hovedprojektet. Hvis det indsat projekt indeholder kritiske opgaver (for dets egen planlagte slutdato), men det indsatte projekt ikke findes på den kritiske vej i hovedprojektet, vil disse opgaver ikke være kritiske for hovedprojektet. Dette afkrydsningsfelt er som standard markeret.

Beregn flere kritiske veje     Angiver, at der i Project skal beregnes og vises en kritisk vej for hver enkelt uafhængigt netværk af opgaver i projektet. Som standard indstilles den sene slutdato for opgaver uden efterfølgende aktivitet eller begrænsning til projektets slutdato i Project. Når dette afkrydsningsfelt er markeret, angives sen slutdato for disse opgaver til deres tidlig slutdato i Project, hvilket gør opgaven kritisk. Som standard er afkrydsningsfeltet ikke markeret.

Opgaver er kritiske, hvis slæk er mindre end eller lig med [x] dage     Angiver antallet af dage med slæk, som anvendes i Project til at fastsætte kritiske opgaver. Hvis antallet af dage med slæk for en opgave er mindre end eller lig med det antal, du angiver her, betragtes opgaven som kritisk. Kritiske opgaver defineres som standard som opgaver, der har et slæk på 0 dage.

Knappen Benyt som standard

Beregningsindstillingerne i Microsoft Office Project øverst i dialogboksen er globale indstillinger og anvendes på alle projekter. Alle de andre indstillinger er lokale og anvendes kun til det aktive projekt. Hvis du vil gøre disse indstillinger til global standard for alle nye projekter, skal du klikke på knappen Benyt som standard.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×