Få en forespørgsel til at bede om input

Hvis du vil have en forespørgsel til at bede dig om input, hver gang du kører den, kan du oprette en parameterforespørgsel.

Du kan også oprette en formular til indsamling af parameterværdier. Ved at bruge en formular kan du:

 • Bruge datatypespecifikke kontrolelementer

 • Aktivere vedvarende parameterværdier

 • Angive kontrolelementer for kombinationsbokse (så du kan plukke en værdi fra en liste i stedet for at skrive den)

 • Bruge andre kontrolelementer, der er tilgængelige i formularer

Bemærk: Du kan ikke bruge en formular til at indsamle forespørgselsparametre i en webdatabase.

Denne artikel giver en oversigt over parametre og forklarer, hvordan du kan bruge parametre i forespørgsler, og hvordan du kan bruge formularer til at opnå bedre udnyttelse af parametre.

Denne artikel indeholder

Oversigt

Bruge parametre i forespørgsler

Føje en parameter til en forespørgsel

Føje en parameter til en foreningsforespørgsel

Matche dele af en feltværdi med en parameterstreng

Returnere værdier, der ikke matcher

Angive parameterdatatyper

Oprette en formular, der indsamler parametre

Oversigt

Du kan bruge kriterier i en forespørgsel i Access for at begrænse det postsæt, som forespørgslen returnerer. Se nærmere på følgende scenario.

Antag, at du har en forespørgsel med navnet Seneste ordre, der returnerer navnene og adresserne på dine kunder sammen med den dato, hvor du leverede deres seneste ordre. Du har for nylig tilføjet nogle nye produkter i jeres lager og katalog. Hver gang du leverer en ordre, kan du medsende det aktuelle katalog. Du forventer, at de nye produkter bliver meget populære, så du vil sikre dig, at alle kunderne kender til dem. Du vil sende et nyt katalog til alle de kunder, der ikke allerede har modtaget det i en levering.

Du skal derfor oprette en adresseliste med navne og adresser på de kunder, hvis seneste ordre blev leveret, før det nye katalog var klar. Til det formål skal du anvende et kriterium på leveringsdatofeltet i forespørgslen Seneste ordre. Kriteriet angiver, at datoen i leveringsdatofeltet skal falde før den dato, hvor du begyndte at distribuere det nye katalog, f.eks. 31-3-2006. Når du kører forespørgslen, får du en adresseliste, der kun indeholder de kunder, som endnu ikke har modtaget det nye katalog.

Hvis situationen gentager sig, kan du ændre designet af forespørgslen ved at ændre den værdi, der er angivet i kriteriet, men du kan også få forespørgslen til at bede dig om en dato, som bruges til at fastlægge, hvilke kunder der skal medtages på adresselisten. Du kan få forespørgslen til at gøre dette ved hjælp af et særligt kriterium, der kaldes for en parameter.

Det er ikke sikkert, at de dialogbokse, som parameterforespørgslen viser, er tilstrækkelige til dit formål. I så fald kan du oprette en formular, der bedre kan opfylde dit behov for parameterindsamling. I denne artikel forklares, hvordan du kan oprette en formular, der indsamler rapportparametre.

I denne artikel antages det, at du har kendskab til oprettelse af forespørgsler. Du bør som minimum vide, hvordan du kan oprette en udvælgelsesforespørgsel, før du fortsætter.

Du kan få flere oplysninger om, hvordan du opretter en udvælgelsesforespørgsel i artiklen Introduktion til forespørgsler.

Denne artikel indeholder eksempler på brugen af parametre i forespørgsler. Den indeholder ingen omfattende beskrivelse af, hvordan kriterier kan angives.

Du kan få flere oplysninger om opdateringsforespørgsler i artiklen Opdatere data ved at bruge en forespørgsel.

Toppen af siden

Bruge parametre i forespørgsler

Det er lige så nemt at bruge en parameter i en forespørgsel som at oprette en forespørgsel, der bruger kriterier. Du kan designe en forespørgsel, der beder dig om at angive oplysninger om f.eks. artikelnummer eller to datoer. For hver parameter viser en parameterforespørgsel en separat dialogboks, hvor du skal angive en værdi til parameteren.

Føje en parameter til en forespørgsel

 1. Opret en udvælgelsesforespørgsel, og åbn derefter forespørgslen i designvisning.

 2. Brug rækken Kriterier i det felt, hvor du vil anvende en parameter, til at skrive den tekst, som skal vises i parameterens dialogboks, i kantede parenteser:

  [Startdato]

  Når du kører parameterforespørgslen, vises teksten uden de kantede parenteser i en dialogboks.

  Du kan også bruge et udtryk sammen med dine parametermeddelelser, f.eks.:

  Between [Startdato] And [Slutdato]

  Bemærk: Der vises en separat dialogboks for hver parametermeddelelse. I det andet eksempel vises to dialogbokse: én for Startdato og én for Slutdato.

 3. Gentag trin 2 for hver felt, du vil føje parametre til.

Du kan bruge ovenstående trin til at føje en parameter til enhver fra følgende typer af forespørgsler:

 • Udvælgelse

 • Krydstabulering

 • Tilføjelse

 • Tabeloprettelse

 • Opdater

Føje en parameter til en foreningsforespørgsel

Du kan også føje en parameter til en foreningsforespørgsel.

 1. Åbn foreningsforespørgslen i SQL-visning.

 2. Tilføj en WHERE-delsætning, der indeholder alle de felter, du vil bede om en parameter for.

  Hvis der allerede er en WHERE-delsætning, skal du undersøge, om de felter, som du vil bruge en parametermeddelelse for, allerede findes i delsætningen. Hvis ikke, skal du tilføje dem.

 3. I stedet for at bruge et kriterium i WHERE-delsætningen, skal du bruge en parametermeddelelse.

Matche dele af en feltværdi med en parameterstreng

Du kan få brug for at variere den måde, forespørgslen anvender en parameter på. Du vil måske have en forespørgsel til at acceptere en tekststreng og matche den med en del af et felt. Det kan du gøre ved at kombinere nøgleordet Like med jokertegn. Du kan f.eks. få forespørgslen til at bede om et oprindelsesland/-område, som skal matche, når den relevante feltværdi indeholder parameterstrengen. Sådan gør du:

 1. Opret en udvælgelsesforespørgsel, og åbn derefter forespørgslen i designvisning.

 2. Skriv Like "*"&[ i rækken Kriterier for det felt, hvor parameteren skal anvendes, skriv teksten til prompten, og skriv derefter ]&"*".

  Når du kører parameterforespørgslen, vises teksten uden de kantede parenteser i en dialogboks og uden nøgleordet Like eller jokertegnene.

 3. Når forespørgslen accepterer parameteren, matches den med værdier, der indeholder parameterstrengen. Parameterstrengen us matcher f.eks. rækker, hvor parameterfeltet har værdien Australien, og rækker, hvor værdien er USA.

Du kan også bruge nøgleordet Like sammen med jokertegn til at angive, at en parameter skal matche starten eller slutningen af en feltværdi. Hvis den skal matche starten af en feltværdi, skal du udelade anførselstegnene, jokertegnet og og-tegnet (&) foran den kantede åbningsparentes. Hvis den skal matche slutningen af en feltværdi, skal du udelade og-tegnet, anførselstegnene og jokertegnet efter den kantede slutparentes.

Returnere værdier, der ikke matcher

Du vil måske indsamle en parameter, hvor forespørgslen ikke returnerer rækker med værdier, der matcher. Du vil måske have forespørgslen til at returnere rækker, hvor et andet sammenligningskriterium er sandt. Du kan f.eks. bede om et årstal og få returneret rækker, hvor årstalsværdien er større end parameterstrengen. Det kan du gøre ved at skrive en sammenligningsoperator til venstre for den første kantede parentes, der omslutter parameterprompten, f.eks. >[År:].

Toppen af siden

Angive parameterdatatyper

Du kan også angive, hvilken type data en parameter skal acceptere. Du kan angive datatypen for enhver parameter, men det er særligt vigtigt at angive datatypen for numeriske, valuta- og dato- eller klokkeslætsdata. Når du angiver den datatype, som en parameter skal acceptere, får brugerne vist en mere brugervenlig fejlmeddelelse, hvis de indtaster den forkerte type data, f.eks. tekst, når der forventes en valuta.

Bemærk: Hvis en parameter er konfigureret til at acceptere tekstdata, vil input blive fortolket som tekst, og der vil ikke blive vist nogen fejlmeddelelse.

Benyt følgende fremgangsmåde for at angive datatypen for parametre i en forespørgsel:

 1. Åbn forespørgslen i designvisning, og klik på Parametre i gruppen Vis/skjul på fanen Design.

 2. Skriv et spørgsmål for hver parameter, du vil angive datatypen for, i kolonnen Parameter i dialogboksen Forespørgselsparametre. Sørg for, at de enkelte parametre svarer til det spørgsmål, du bruger i rækken Kriterier i forespørgslens designgitter.

 3. Vælg datatypen for de enkelte parametre i kolonnen Datatype.

Toppen af siden

Oprette en formular, der indsamler parametre

Bemærk: Du kan ikke bruge en formular til at indsamle forespørgselsparametre i en webdatabase.

Parameterforespørgsler har ganske vist en indbygget dialogboks, der indsamler parametre, men de har kun basisfunktionalitet. Hvis du bruger en formular til at indsamle parametre, kan du udnytte følgende funktioner:

 • Muligheden for at bruge datatypespecifikke kontrolelementer som f.eks. kalenderfunktioner til datoer.

 • Ved varigheden af de indsamlede parametre, så du kan bruge dem med mere end én forespørgsel.

 • Muligheden for at benytte en kombinationsboks eller liste til parameterindsamling, så du kan foretage valg på en liste over tilgængelige dataværdier.

 • Muligheden for at anvende kontrolelementer til andre funktioner, f.eks. åbning eller opdatering af en forespørgsel.

Benyt følgende fremgangsmåde til at oprette en formular, der indsamler parametre.

Trin 1: Oprette en formular, der accepterer input

Trin 2: Oprette et modul til kontrol af, om parameterformularen allerede er indlæst

Trin 3: Oprette makroer til kontrol af formularen

Trin 4: Tilføj kommandoknapperne OK og Annuller i formularen.

Trin 5: Bruge formulardata som forespørgselskriterier

Trin 1: Oprette en formular, der accepterer input

 1. Klik på Formulardesign i gruppen Formularer under fanen Opret.

 2. Tryk på F4 i designvisning for at få vist egenskabsarket, og angiv derefter formularegenskaberne i overensstemmelse med følgende tabel.

Egenskab

Indstilling

Titeltekst

Skriv det navn, der skal vises på titellinjen i formularen.

Standardvisning

En post ad gangen.

Tillad Formularvisning

Ja

TilladDataarkvisning

Nej

TilladPivottabelvisning

Nej

TilladPivotdiagramvisning

Nej

Rullepaneler

Ingen.

Postvælgere

Nej

Navigationsknapper

Nej

Rammetype

Dialogboks

 1. For hver parameter, som formularen skal indsamle, skal du klikke på knappen Tekstboks i gruppen Kontrolelementer under fanen Design.

 2. Angiv egenskaberne for tekstboksene, som det er vist i følgende tabel.

Egenskab

Indstilling

Navn

Indtast et navn, der beskriver parameteren, f.eks. Startdato.

Format

Vælg et format, der afspejler parameterfeltets datatype. Vælg f.eks. Standarddatoformat til et datofelt.

 1. Gem formularen, og giv den et navn, f.eks. Datoområde.

Trin 2: Oprette et modul til kontrol af, om parameterformularen allerede er indlæst

 1. Klik på Modul i gruppen Makroer og kode under fanen Opret.

  Der åbnes et nyt modul i Visual Basic Editor.

 2. Skriv eller indsæt følgende kode i Visual Basic Editor:

  Function IsLoaded(ByVal strFormName As String) As Boolean
  Dim oAccessObject As AccessObject
  Set oAccessObject = CurrentProject.AllForms(strFormName)
  If oAccessObject.IsLoaded Then
  If oAccessObject.CurrentView <> acCurViewDesign Then
  IsLoaded = True
  End If
  End If
  End Function
 3. Gem modulet, og luk derefter Visual Basic Editor.

Trin 3: Oprette makroer til kontrol af formularen

 1. Klik på Makro i gruppen Makroer og kode under fanen Opret.

 2. Klik på Vis alle handlinger i gruppen Vis/skjul under fanen Design.

 3. Højreklik på fanen Makroobjekt, og klik derefter på Kopiér.

 4. Skriv et navn, f.eks. Åbn dialogboks, i boksen Makronavn, og klik derefter på OK.

 5. Klik på rullepilen ud for Tilføj ny handling, og klik derefter på ÅbnFormular. Du skal bruge denne handling til at åbne den parameterformular, du oprettede tidligere.

  Handlingen ÅbnFormular vises med et sæt af argumenter.

 6. Indstil handlingsargumenterne, som vist i følgende tabel.

Argument

Indstilling

Formularnavn

Indtast det navn, som du gav din parameterformular.

Visning

Format

Datatilstand

Rediger

Vinduestilstand

Dialogboks

 1. Klik på rullepilen ud for Tilføj ny handling, og klik derefter på Hvis.

 2. I handlingen Hvis i boksen ud for Hvis, skal du skrive Not IsLoaded, efterfulgt af det navn, som du gav din rapportparameterformular i anførselstegn og parenteser. Hvis formularen f.eks. har navnet Datoområde, skal du skrive Not IsLoaded("Datoområde").

 3. I handlingen Hvis skal du klikke på rullepilen ud for Tilføj ny handling og derefter klikke på AnnullerHændelse.

 4. Gem og luk makroen.

 5. Gentag trin 1-3 for at oprette en ny makro. Giv makroen et navn, f.eks. Luk dialogboks.

 6. Klik på rullepilen ud for Tilføj ny handling, og klik derefter på LukVindue. Denne handling bruges af forespørgslen til at lukke rapportparameterformularen.

 7. Indstil handlingsargumenterne, som vist i følgende tabel.

Argument

Indstilling

Objekttype

Format

Objektnavn

Indtast det navn, som du gav din parameterformular.

Gem

Nej

 1. Gem og luk makroen.

 2. Gentag trin 1-3 for at oprette en ny makro mere. Giv makroen et navn, f.eks. OK.

 3. Klik på rullepilen ud for Tilføj ny handling, og klik derefter på AngivVærdi. Denne handling bruges til at skjule rapportparameterformularen, når brugeren klikker på OK.

 4. Indstil handlingsargumenterne, som vist i følgende tabel.

Argument

Indstilling

Element

[Synlig]

Udtryk

Nej

 1. Gentag trin 1-3 for at oprette en ny makro mere. Giv makroen et navn, f.eks. Annuller.

 2. Klik på rullepilen ud for Tilføj ny handling, og klik derefter på LukVindue. Denne handling bruges til at lukke parameterformularen, når brugeren klikker på Annuller.

 3. Indstil handlingsargumenterne, som vist i følgende tabel.

Argument

Indstilling

Objekttype

Format

Objektnavn

Indtast det navn, som du gav din parameterformular.

Gem

Nej

Trin 4: Tilføj kommandoknapperne OK og Annuller i formularen.

 1. Åbn parameterformularen i designvisning igen.

 2. Sørg for, at Brug kontrolelementguider ikke er markeret i gruppen Kontrolelementer under fanen Design.

 3. Klik på Knap i gruppen Kontrolelementer under fanen Design.

 4. Placer markøren under tekstboksene i formularen, og træk derefter markøren for at oprette kommandoknappen OK.

 5. Hvis egenskabsarket ikke er synligt, skal du trykke på F4 for at få det vist.

 6. Indstil OK-knappens egenskaber, som det er vist i følgende tabel.

Egenskab

Indstilling

Navn

OK

Tekst

OK

Standard

Ja

VedKlik

Skriv navnet på makroen, f.eks. Datoområde.OK.

 1. Opret kommandoknappen Annuller, og angiv dens egenskaber, som det er vist i følgende tabel.

Egenskab

Indstilling

Navn

Annuller

Tekst

Annuller

VedKlik

Skriv navnet på makroen, f.eks. Datoområde.Annuller.

 1. Gem og luk formularen.

Trin 5: Bruge formulardata som forespørgselskriterier

 1. Åbn forespørgslen i designvisning.

 2. Indtast kriterierne for dataene. Brug objektet Formularer, navnet på formularen og navnet på kontrolelement:

  • I en Access-database (.accdb eller .mdb) til formularen Datoområde kan du anvende følgende udtryk til at referere til kontrolelementerne Startdato og Slutdato i forespørgslen:

   Between [Formularer]![Datoområde]![Startdato] And [Formularer]![Datoområde]![Slutdato]

Toppen af sidenToppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×