Excel-ordliste

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

3D

A

B

C

D

E

F

G

H

Jeg

J

L

M

N

O

P

SPØRGSMÅL

R

S

T

U

V

W

X

3D

Toppen af siden

3D-reference

En reference til et område, der strækker sig over to eller flere regneark i en projektmappe.

3D-vægge og -gulv

Områderne omkring mange 3D-diagramtyper, der giver dimension og grænser til diagrammet. Afbildningsområdet indeholder to vægge og et gulv.

A

Toppen af siden

aktivere

At gøre et diagramark eller et regneark til det aktive, eller markerede, ark. Det ark, du aktiverer, bestemmer, hvilke faner der vises. Du kan aktivere et ark ved at klikke på arkets fane i projektmappen.

aktiv celle

Den markerede celle, hvor der indtastes data, når du begynder at skrive. Kun én celle er aktiv ad gangen. Den aktive celle er indrammet af en kraftig kant.

aktivt ark

Det ark, du arbejder på i en projektmappe. Navnet på fanen for det aktive ark er i fed.

adresse

Stien til et objekt, et dokument, en fil, en side eller en anden destination. En adresse kan være en URL-adresse (webadresse) eller en UNC-sti (netværksadresse), og den kan indeholde en bestemt placering i en fil, f.eks. et bogmærke i Word eller et celleområde i Excel.

alternativ startmappe

En mappe, som foruden mappen XLStart indeholder projektmapper eller andre filer, der skal åbnes automatisk, når du starter Excel, og skabeloner, der skal være tilgængelige, når du opretter nye projektmapper.

alternativ startmappe

En mappe, som foruden mappen XLStart indeholder projektmapper eller andre filer, der skal åbnes automatisk, når du starter Excel, og skabeloner, der skal være tilgængelige, når du opretter nye projektmapper.

argument

De værdier, en funktion bruger til at udføre handlinger eller beregninger. Den type argument, en funktion bruger, er specifik for funktionen. Almindelige argumenter i funktioner omfatter tal, tekst, cellereferencer og navne.

matrix

Bruges til at oprette enkelte formler, der giver flere resultater, eller som kører på en gruppe af argumenter, der er arrangeret i rækker og kolonner. Et matrixområde deler en fælles formel. En matrixkonstant er en gruppe af konstanter, der bruges som argument.

matrixformel

En formel, der udfører flere beregninger på et eller flere sæt værdier og derefter returnerer et eller flere resultater. Matrixformler er angivet i klammeparenteser { } og indtastes ved at trykke på CTRL+SKIFT+ENTER.

tilknyttet pivottabelrapport

Den pivottabelrapport, som leverer kildedataene til et pivotdiagram. Den oprettes automatisk, når du opretter et nyt pivotdiagram. Når du ændrer layoutet i en af rapporterne, ændres den anden også.

autoformat

En indbygget samling af celleformatering (f.eks. skriftstørrelse, mønstre og justering), som du kan knytte til et dataområde. Excel bestemmer sum- og detaljeniveauerne i det markerede område og anvender formaterne derefter.

akse

En linje, der omgrænser diagrammets afbildningsområde som en referenceramme for værdierne. Y-aksen er som regel den lodrette akse, og den indeholder data. X-aksen er som regel den vandrette akse, og den indeholder kategorier.

B

Toppen af siden

basisadresse

Den relative sti, som Excel bruger til destinationsadressen, når du indsætter et hyperlink. Dette kan være en internetadresse (URL-adresse), en sti til en mappe på harddisken eller en sti til en mappe på et netværk.

kant

En dekorativ streg, der kan anvendes på celler i regnearket eller objekter, som diagrammer, billeder eller tekstfelter. Kanter skelne, fremhæve eller gruppere elementer.

C

Toppen af siden

beregnet kolonne

En beregnet kolonne anvender en enkelt formel, som justeres for hver række i en Excel-tabel. Den udvides automatisk for at medtage flere rækker, så formlen straks udvides til disse rækker.

beregnet felt (database)

Et felt i resultatsættet for en forespørgsel, der viser resultatet af et udtryk i stedet for data fra en database.

beregnet felt (pivottabelrapport)

Et felt i en pivottabelrapport eller en pivotdiagrammet, der bruger en formel, som du opretter. Beregnede felter kan udføre beregninger ved hjælp af indholdet af andre felter i pivottabelrapporten eller pivotdiagrammet.

beregnet element

Et element i et pivottabelfelt eller et pivotdiagramfelt, der bruger en formel, som du opretter. Beregnede elementer kan udføre beregninger ved hjælp af indholdet af andre elementer i det samme felt i pivottabelrapporten eller pivotdiagrammet.

kategoriakse

En diagramakse, der repræsenterer kategorien for hvert datapunkt. Viser vilkårlige tekstværdier som Kvt1, Kvt2 og Kvt3. Den kan ikke vise skalerede numeriske værdier.

kategorifelt

Et felt, der vises i kategoriområdet i pivotdiagrammet. Elementer i et kategorifelt vises som etiketterne på kategoriaksen.

celle

En boks, der er oprettet ved skæringen mellem en række og kolonne i et regneark eller en tabel, hvor du angiver oplysninger.

cellereference

Det sæt koordinater, som en celle optager i et regneark. Den cellereference, der vises ved skæringspunktet mellem kolonne B og række 3, kaldes B3.

nøglecenter

En kommerciel organisation eller en gruppe i en virksomhed, der bruger et værktøj som Microsoft Certificate Server til at udstede digitale certifikater, som softwareudviklere kan bruge til at signere makroer, og som brugere kan bruge til at signere dokumenter.

ændringsoversigt

De oplysninger i en delt projektmappe, der vedligeholdes om ændringer foretaget i tidligere redigeringssessioner. Oplysningerne omfatter navnet på den person, der har foretaget hver ændring, hvor ændringen er foretaget, og hvilke data der er ændret.

diagramområde

Hele diagrammet og alle dets elementer.

diagramark

Et ark i en projektmappe, der kun indeholder et diagram. Et diagramark er nyttigt, når du vil vise et diagram eller et pivotdiagram separat fra regnearksdata eller en pivottabelrapport.

kolonnefelt

Et felt, der er tildelt en kolonneretning i en pivottabelrapport. De elementer, der er tilknyttet et kolonnefelt, vises som kolonneetiketter.

kolonneoverskrift

Det nedtonede område øverst i hver datarudekolonne, der indeholder feltnavnet.

kolonneoverskrift

Det gråtonede området øverst i hver kolonne, som indeholder et bogstav eller tal. Klik på kolonneoverskriften for at markere hele kolonnen. Du kan ændre kolonnebredden ved at trække i linjen til højre for kolonneoverskriften.

sammenligningskriterier

Et sæt søgebetingelser, der bruges til at finde data. Sammenligningskriterier kan være en serie af tegn, som du vil sammenligne, f.eks."Northwind Traders" eller et udtryk som " >300".

sammenligningsoperator

Et tegn, der bruges i sammenligningskriterier til at sammenligne to værdier. De seks standarder er = lig med, > større end, < mindre end, >= større end eller lig med, <= mindre end eller lig med og <> forskellig fra.

betinget formatering

En formatering, f.eks. celleskygge eller skriftfarver, som bruges automatisk i Excel, hvis en angivet betingelse er sand.

konsolideringstabel

Den tabel over kombinerede resultater, der vises i destinationsområdet. Konsolideringstabellen oprettes af Excel ved at anvende den sumfunktion, du vælger til de angivne kildeområdeværdier.

konstant

En værdi, der ikke beregnes. Det kan f.eks. være tallet 210 og teksten "Indtjening pr. kvartal". Et udtryk eller en værdi, der er resultatet af et udtryk, er ikke en konstant.

begrænsninger

De begrænsninger, der anvendes på et problem i Problemløser. Du kan angive begrænsninger i justerbare celler, i destinationscellen eller i andre celler, der er direkte eller indirekte relateret til destinationscellen.

kopiområde

De celler, du kopierer, når du vil indsætte data et andet sted. Når du har kopieret celler, vises en flyttekant omkring dem for at angive, at de er kopieret.

kriterier

Betingelser, du angiver for at begrænse, hvilke poster der medtages i resultatsættet fra en forespørgsel. Følgende kriterier vælger f.eks. de poster, hvor værdien af feltet Ordrebeløb er større end 30.000: Ordrebeløb > 30000.

kriterierude

Det område af vinduet, hvor de kriterier, der bruges til at begrænse de poster, der vises i resultatsættet fra forespørgslen, vises.

aktuelt område

Den blok udfyldte celler, der omfatter den eller de markerede celler. Området strækker sig i alle retninger til den første tomme række eller kolonne.

brugerdefineret beregning

En metode til at opsummere værdier i dataområdet i en pivottabelrapport ved hjælp af værdierne i andre celler i dataområdet. Brug Vis data som liste i dialogboksen Pivottabelfelt for et datafelt til at oprette brugerdefinerede beregninger.

V

Toppen af siden

dataformular

En dialogboks, der viser en fuldstændig post ad gangen. Du kan bruge dataformularer til at tilføje, ændre, finde og slette poster.

dataetiket

En etiket, der indeholder flere oplysninger om et datamærke, som repræsenterer et enkelt datapunkt eller en værdi, der stammer fra en regnearkscelle.

datamærke

En søjle, et område, en prik, et udsnit eller et andet symbol i et diagram, der repræsenterer et enkelt datapunkt eller en dataværdi, som stammer fra en regnearkscelle. Relaterede datamærker i et diagram udgør en dataserie.

datarude

Det område i vinduet, hvor resultatsættet af en forespørgsel vises.

datapunkter

De enkelte værdier, der er afbildet i et diagram. Relaterede datapunkter udgør en dataserie. Datapunkter repræsenteres af søjler, kolonner, kurver, udsnit, prikker og andre figurer. Disse figurer kaldes datamærker.

dataområde

Et område af celler, der indeholder data, og som er afgrænset af tomme celler eller rammen omkring dataarket.

dataserier

Relaterede datapunkter, der er afbildet i et diagram, og som stammer fra rækker eller kolonner i et dataark. Hver dataserie i et diagram har en entydig farve eller et mønster. Du kan afbilde en eller flere dataserier i et diagram. Cirkeldiagrammer har kun én dataserie.

dataserier

Relaterede datapunkter, der er afbildet i et diagram. Hver dataserie i et diagram har en entydig farve eller et mønster og repræsenteres i diagramforklaringen. Du kan afbilde en eller flere dataserier i et diagram. Cirkeldiagrammer har kun én dataserie.

datakilde

Et gemt sæt "kildeoplysninger", der bruges til at oprette forbindelse til en database. En datakilde kan omfatte databaseserverens navn og placering, navnet på databasedriveren og de oplysninger, der skal bruges til at logge på databasen.

datakildedriver

En programfil, der bruges til at oprette forbindelse til en bestemt database. Hvert databaseprogram eller administrationssystem kræver sin egen driver.

datatabel

Et område af celler, der viser resultatet af at udskifte forskellige værdier i en eller flere formler. Der findes to typer datatabeller: tabeller med ét eller to input.

datatabel i diagrammer

Et gitter, der kan føjes til nogle typer diagrammer, og som indeholder de numeriske data, der bruges til at oprette diagrammet. Datatabellen er som regel knyttet til den vandrette akse i diagrammet og erstatter aksemærkeetiketterne på den vandrette akse.

datavalidering

En Excel-funktion, som du kan bruge til at definere begrænsninger på, hvilke data der kan eller skal indtastes i en celle. Kan bruges til at vise meddelelser, der beder brugerne rette indtastningen, og til at oplyse brugerne om forkerte indtastninger.

database

En samling af data, der er relateret til et bestemt emne eller formål. I en database er oplysninger om en bestemt enhed, f.eks. en medarbejder eller en ordre, inddelt i tabeller, poster og felter.

DDE-konversation

Interaktionen mellem to programmer, der kommunikerer og udveksler data ved hjælp af specielle funktioner og kode kendt som dynamisk dataudveksling (DDE).

standardstartprojektmappe

Den nye, ikke-gemte projektmappe, der vises, når du starter Excel. Standardstartprojektmappen vises kun, hvis du ikke har placeret andre projektmapper i mappen XLStart.

standardprojektmappeskabelon

Skabelonen Book.xlt, som du opretter for at ændre standardformatet i nye projektmapper. I Excel bruges skabelonen til at oprette en tom projektmappe, når du starter Excel, eller til at oprette en ny projektmappe uden at angive en skabelon.

standardregnearksskabelon

Skabelonen Ark.xlt, som du opretter for at ændre standardformatet i nye regneark. I Excel bruges skabelonen til at oprette et tomt regneark, når du føjer et nyt regneark til en projektmappe.

underordnede

Celler med formler, der refererer til andre celler. Hvis celle D10 f.eks. indeholder formlen = B5, er celle D10 underordnet i forhold til celle B5.

destinationsområde

Det celleområde, du vælger til de opsummerede data i en konsolidering. Destinationsområdet kan være på det samme regneark som kildedataene eller på et andet regneark. Et regneark kan kun indeholde en konsolidering.

detaljerede data

De subtotalrækker eller -kolonner, der er opsummeret i automatiske subtotaler og regnearksdispositioner. Detaljedataene grænser normalt op til og er enten over eller til venstre for sumdataene.

projektionslinjer

I kurve- og områdediagrammer er dette de linjer, der går fra et datapunkt på kategoriaksen (x-aksen). Projektionslinjerne er praktiske til at klarlægge, hvor det ene datamærke slutter, og det næste starter.

rulleliste

Et kontrolelement i en menu, på en værktøjslinje eller i en dialogboks, der viser en liste over valgmuligheder, når du klikker på pilen ud for listen.

værdifelt

Et felt fra en kildeliste, kildetabel eller database, der indeholder de data, som er opsummeret i en pivotabelrapport eller et pivotdiagram. Et værdifelt indeholder som regel numeriske data, f.eks. statistik eller salgsbeløb.

værdiområde

Den del af en pivottabelrapport, der indeholder opsummering af dataene. Værdierne i hver celle af værdiområdet repræsenterer en opsummering af data fra kildeposterne eller kilderækkerne.

E

Toppen af siden

integreret diagram

Et diagram, der er placeret i et regneark i stedet for på et separat diagramark. Integrerede diagrammer er nyttige, når du vil have vist eller udskrive et diagram eller et pivotdiagram med kildedata eller andre oplysninger i et regneark.

fejllinjer

Bruges normalt i statistiske eller videnskabelige data. Fejllinjer viser potentielle fejl eller grader af uvished relativt i forhold til hvert datamærke i en serie.

Excel-tilføjelsesprogram

Komponenter, der kan installeres på computeren for at føje kommandoer og funktioner til Excel. Disse tilføjelsesprogrammer er specifikke for Excel. Andre tilføjelsesprogrammer, der er tilgængelige for Excel eller Office, er COM-tilføjelsesprogrammer (Component Object Model).

Excel-tabel

Tidligere kendt som en Excel-liste. Du kan oprette, formatere og udvidede en Excel-tabel for at organisere dataene i dit regneark.

udtryk

En kombination af operatorer, feltnavne, funktioner og konstanter, der evalueres til en enkelt værdi. Udtryk kan angive kriterier (som Ordrebeløb>10000) eller udføre beregninger på feltværdier (som Pris*Antal).

eksterne data

Data, der er gemt i en database, som Access, dBASE eller SQL Server, der er adskilt fra forespørgslen og det program, hvor du startede forespørgslen fra.

eksterne data

Data, der er gemt uden for Excel. Som eksempler kan nævnes databaser oprettet i Access, dBASE, SQL Server eller på en webserver.

eksternt dataområde

Et dataområde, der bruges i et regneark, men som ikke oprindeligt er fra Excel, f.eks. data fra en database eller en tekstfil. I Excel kan du formatere dataene eller bruge dem i beregninger på samme måde som andre data.

ekstern reference

En reference til en celle eller et område i et regneark i en anden Excel-projektmappe eller en reference til et defineret navn i en anden projektmappe.

F

Toppen af siden

felt (database)

En kategori af oplysninger, som efternavn eller ordrebeløb, der er gemt i en tabel. Når forespørgslen viser et resultatsæt i dataruden, repræsenteres et felt som en kolonne.

felt (pivottabelrapport)

En kategori af data i en pivottabelrapport eller et pivotdiagram, der er afledt af et felt i kildedataene. Pivottabelrapporter har række-, kolonne-, side- og datafelter. Pivotdiagrammer har serie-, kategori-, side- og datafelter.

fyldhåndtag

Den lille sorte firkant i nederste højre hjørne af det markerede område. Når du peger på fyldhåndtaget, ændres markøren til et sort kryds.

filter

Et filter kan bruges til kun at få vist de rækker på en liste, der opfylder de betingelser, du angiver. Du kan bruge kommandoen Autofilter til at få vist de rækker, der stemmer overens med en eller flere specifikke værdier, beregnede værdier eller betingelser.

skrifttype

Et grafisk design, der er anvendt på alle tal, symboler og bogstaver. Kaldes også skrifttype. Arial og Courier New er eksempler på skrifttyper. Skrifttyper findes normalt i forskellige størrelser, såsom 10 punkt og forskellige typografier, såsom fed.

formel

En række værdier, cellereferencer, navne, funktioner eller operatorer i en celle, der tilsammen giver en ny værdi. En formel starter altid med et lighedstegn (=).

formellinje

En linje, der vises øverst i Excel-vinduet, og som du kan bruge til at indtaste eller redigere værdier eller formler i celler eller diagrammer. Viser den konstantværdi eller formel, der er gemt i den aktive celle.

formelpalet

Et værktøj til at oprette eller redigere en formel, som også indeholder oplysninger om funktioner og deres argumenter.

funktion (Microsoft Query)

Et udtryk, der returnerer en værdi på basis af resultaterne af en beregning. Query antager, at datakilder understøtter funktionerne Gnsn, Antal, Maks, Min og Sum. Nogle datakilder understøtter muligvis ikke alle disse funktioner, mens andre understøtter flere funktioner.

funktion (Office Excel)

En foruddefineret formel, der tager en eller flere værdier, udfører en handling og returnerer en eller flere værdier. Brug funktionerne til at forenkle og afkorte formler i et regneark, især dem, der udfører større eller komplekse beregninger.

M

Toppen af siden

målsøgning

En metode til at finde en bestemt værdi i en celle ved at justere værdien af en anden celle. Ved målsøgning forsøger Excel at variere værdien i den celle, du har angivet, indtil en formel, der er afhængig af cellen, giver det ønskede resultat.

gitter

En række Krydsende linjer, der bruges til at justere objekter.

gitterlinjer i diagrammer

Linjer, som kan føjes til et diagram, og som gør det nemmere at se og evaluere data. Gitterlinjerne går fra aksemærkerne på en akse på tværs af afbildningsområdet.

gruppe

En gruppe er en eller flere detaljerækker eller -kolonner, der er tilstødende og underordnet i forhold til en oversigtsrække eller -kolonne, i en disposition eller en pivottabelrapport.

H

Toppen af siden

høj-lav-linjer

Linjer i 2D-kurvediagrammer, der går fra den højeste til den laveste værdi i hver kategori. Høj-lav-linjer bruges ofte i aktiediagrammer.

oversigtsark

Et separat regneark, der viser de ændringer, som registreres i en delt projektmappe, herunder navnet på den person, der har foretaget ændringen, hvornår og hvor den blev foretaget, hvilke data der blev slettet eller erstattet, og hvordan konflikter er løst.

I

Toppen af siden

id

Et feltnavn, der bruges i et udtryk. Ordrebeløb er f.eks. id'et (feltnavnet) for et felt, der indeholder ordrebeløb. Du kan bruge et udtryk (f.eks, Pris*Antal) i stedet for et id.

implicit skæringspunkt

En reference til et celleområde, der beregnes som en enkelt celle. Hvis celle C10 indeholder formlen =B5:B15*5, vil Excel multiplicere værdien i celle B10 med 5, da cellerne B10 og C10 er i samme række.

indeks

En databasekomponent, der øger hastigheden for datasøgning. Når en tabel har et indeks, kan dataene i tabellen findes ved at slå op i indekset.

inner join

Standardtypen for join mellem to tabeller, hvor det kun er de poster, der har de samme værdier i join-felterne, der vælges. De to poster, der findes i tabellerne, kombineres og vises som én post i resultatsættet.

inputcelle

Den celle, hvor hver inputværdi fra en datatabel, erstattes. Alle celler i et regneark kan være inputcellen. Selvom inputcellen ikke behøver at være en del af datatabellen, skal formlerne i datatabeller referere til inputcellen.

indsættelsesrække

En særlig række i Excel, der bruges til indtastning af data. Indsættelsesrækken er angivet med en stjerne.

Internet Explorer

En webbrowser, der fortolker HTML-filer og formaterer dem til websider, som vises til brugeren. Du kan hente Internet Explorer fra Microsofts websted på adressen http://www.microsoft.com.

element

En underkategori for et felt i en pivottabelrapport og et pivotdiagram. Feltet "Måned" kan f.eks. indeholde elementer som "Januar", "Februar" osv.

iteration

Gentaget beregning af et regneark, indtil en bestemt numerisk betingelse opfyldes.

J

Toppen af siden

join

En forbindelse mellem flere tabeller, hvor tilsvarende poster fra relaterede felter kombineres og vises som én post. De poster, der ikke opfylder betingelserne, kan blive udeladt eller medtaget, afhængigt af den brugte type joinforbindelse.

joinlinje

En linje i Query, der forbinder felter mellem to tabeller, og som Query bruger til at se, hvordan dataene er relaterede. Typen af join bestemmer, hvilke poster der vælges til forespørgslens resultatsæt.

joinlinje

En linje i Query, der forbinder felter mellem to tabeller, og som viser, hvordan dataene er relaterede. Typen af join bestemmer, hvilke poster der vælges til forespørgslens resultatsæt.

venstre margen

At justere vandret afstand, så teksten justeres jævnt langs både venstre og højre margen. Justerer tekst, oprettes en blød kant på begge sider.

L

Toppen af siden

forklaring

En boks, der identificerer de mønstre eller farver, der er knyttet til dataserier eller kategorier i et diagram.

forklaringsnøgler

Symboler i forklaringer, som viser de mønstre og farver, der er tildelt til dataserier (eller kategorier) i et diagram. Forklaringsnøglerne vises til venstre for forklaringen. Hvis du formaterer en forklaringsnøgle, formateres det tilknyttede datamærke også.

låst felt eller post

Tilstanden af en post, et felt eller et andet objekt i en database, der tillader, at den/det vises, men ikke ændres (skrivebeskyttet) i Query.

a

Toppen af siden

afbildet område

Et område på en XML-liste, der er knyttet til et element i en XML-tilknytning.

matrix

En rektangulær matrix af værdier eller et celleområde, der kombineres med andre matrixer eller områder for at giver flere sumværdier eller produkter. Excel indeholder foruddefinerede matrixfunktioner, der kan give sumværdierne eller produkterne.

flettet celle

En enkelt celle, der er oprettet ved at kombinere to eller flere markerede celler. Cellereferencen til en flettet celle er den øverste venstre celle i det oprindeligt markerede område.

Microsoft Excel-kontrolelement

Et oprindeligt Excel-kontrolelement, som ikke er et ActiveX-objekt.

Microsoft Visual Basic Hjælp

Hvis du vil have hjælp til Visual Basic i Excel, skal du klikke på Visual Basic i gruppen Kode under fanen Udvikler og derefter klikke på Microsoft Visual Basic Hjælp i menuen Hjælp.

bevægeligt gennemsnit

En sekvens af gennemsnit beregnet fra dele af en dataserie. I et diagram kan et bevægeligt gennemsnit udjævne udsving i dataene, så et mønster eller en tendens vises mere tydeligt.

bevægende kant

En animeret kant, der vises om et regnearksområde, der er blevet klippet ud eller kopieret. Du kan annullere den bevægende kant ved at trykke på ESC.

kategorietiketter i flere niveauer

Kategorietiketter i et diagram, baseret på regnearksdata, vises automatisk på mere end én linje i et hierarki. Overskriften Landbrugsprodukter kan f.eks. vises over en række med overskrifterne Tofu, Æbler og Pærer.

N

Toppen af siden

Navn

Et ord eller en tegnstreng, der repræsenterer en celle, et celleområde, en formel eller en konstant værdi. Brug letforståelige navne, f.eks. Produkter, til at referere til de områder, der kan være svære at forstå, f.eks. Salg!C20:C30.

Navn, boks

Boksen i venstre side af formellinjen, der identificerer den markerede celle, det markerede diagramelement eller det markerede tegneobjekt. Hvis du vil navngive en celle eller et område, skal du skrive navnet i boksen Navn og trykke på ENTER. Klik på navnet i boksen Navn, hvis du vil flytte til og markere en navngivet celle.

separat markering

En markering af to eller flere celler eller områder, der ikke støder op til hinanden. Når der afbildes separate markeringer i et diagram, skal du kontrollere, at de kombinerede valg er en rektangulær figur.

ikke-OLAP-kildedata

Underliggende data for en pivottabelrapport eller et pivotdiagram, der kommer fra en anden kilde end en OLAP-database. Disse kilder omfatter relationelle databaser, tabeller i Excel-regneark og tekstfildatabaser.

O

Toppen af siden

ObjectLink

Et OLE-dataformat, der beskriver et sammenkædet objekt, som identificerer klassen, dokumentnavnet og navnet på et objekt. Hvert af disse dataelementer er en null-termineret streng.

offlinekubefil

En fil, du kan oprette på harddisken eller et netværksshare for at gemme OLAP-kildedata for en pivottabelrapport eller et pivotdiagram. Offlinekubefiler gør det muligt at arbejde videre, selvom du ikke har forbindelse til OLAP-serveren.

OLAP

En databaseteknologi, der er blevet optimeret til forespørgsler og rapportering i stedet for behandling af transaktioner. OLAP-data er organiseret hierarkisk og gemmes i kuber i stedet for tabeller.

OLAP-provider

Et sæt software, der giver adgang til en bestemt type OLAP-database. Denne software kan omfatte en datakildedriver og anden klientsoftware, der er nødvendig for at oprette forbindelse til en database.

operand

Elementerne på begge sider af en operator i en formel. I Excel kan operander være værdier, cellereferencer, navne, etiketter og funktioner.

operator

Et tegn eller symbol, som angiver den type beregning, der skal udføres i et udtryk. Der findes sammenligningsoperatorer og matematiske, logiske og referenceoperatorer.

outer join

En join i Query, hvor alle posterne i en tabel vælges, selvom der ikke er nogen tilsvarende poster i en anden tabel. De poster, der stemmer overens, kombineres og vises som én. De poster, der ikke har nogen tilsvarende poster i den anden tabel, vises som tomme.

outer join

En join i Query, hvor alle posterne i en tabel vælges, selvom der ikke er nogen tilsvarende poster i en anden tabel. De poster, der stemmer overens, kombineres og vises som én. De poster, der ikke har nogen tilsvarende poster i den anden tabel, vises som tomme.

disposition

Regnearksdata, hvor rækker eller kolonner med detaljedata grupperes, så du kan oprette oversigtsrapporter. Dispositionen kan opsummere enten et helt regneark eller den markerede del af regnearket.

dispositionsdata

De data, der findes i en regnearksdisposition. Dispositionsdata omfatter både sum- og detaljerækkerne og sum - og detaljekolonnerne i en disposition.

dispositionssymboler

Symboler, som du kan bruge til at ændre visningen af et dispositionsregneark. Du kan få vist eller skjule detaljedata ved at klikke på plus, minus og tallene 1 til 4, som angiver dispositionsniveauet.

OwnerLink

Et OLE-dataformat, der beskriver et integreret objekt, som identificerer klassen, dokumentnavnet og navnet på et objekt. Hvert af disse dataelementer er en null-termineret streng.

S

Toppen af siden

sideskift

Den delelinje, der bryder et regneark op i separate sider til udskrivning. I Excel indsættes der automatiske sideskift baseret på papirstørrelsen, margenindstillingerne, skaleringsindstillingerne og placeringen af de manuelle sideskift, du har indsat.

vis sideskift

Regnearksvisning, der viser de områder, der skal udskrives, og placeringen af sideskift. Det område, der skal udskrives, vises med hvid, automatiske sideskift vises som stiplede linjer, og manuelle sideskift vises som streger.

parameter

I Excel kan du tilføje, ændre eller fjerne parametre for at angive de celler, der kan redigeres i de regnearksdata, der kan vises i Excel Services. Når du gemmer projektmappen, afspejles ændringerne automatisk på serveren.

parameterforespørgsel

En type forespørgsel, der spørger efter de værdier (kriterier), der skal bruges til at vælge poster til resultatsættet, så den samme forespørgsel kan bruges til at hente andre resultatsæt.

adgangskode

En metode til at beskytte dit regneark eller din projektmappe. Når du beskytter elementer i et regneark eller en projektmappe med en adgangskode, er det meget vigtigt, at du husker adgangskoden. Hvis du glemmer adgangskoden, kan du ikke længere fjerne beskyttelsen fra projektmappen eller regnearket. Du bør altid bruge stærke adgangskoder, som indeholder en blanding af store og små bogstaver, tal og symboler. Hvis din adgangskode ikke indeholder en blanding af disse tegn og symboler, er det en svag adgangskode. Stærk adgangskode: Y6dh!et5. Svag adgangskode: Hus27. Brug en stærk adgangskode, som du kan huske, så du ikke skal skrive den ned.

indsætningsområde

Destinationen for de data, der er blevet klippet ud eller kopieret ved hjælp af Office Udklipsholder.

pivotområde

Det regnearksområde, hvor du trækker pivottabelfelter eller pivotdiagramfelter for at ændre rapportens layout. Der bruges en stiplet blå kontur til at angive pivotområdet i en ny rapport i regnearket.

kategorifelt for pivotdiagram

Et felt, der er tildelt en kategoriretning i en pivotdiagramrapport. I et diagram vises kategorier normalt på x-aksen (den vandrette akse) i diagrammet.

pivotdiagram

Et diagram, der indeholder en interaktiv analyse af data, f.eks. en pivottabelrapport. Du kan ændre visningen af data, få vist forskellige detaljeniveauer eller omorganisere diagrammets layout ved at trække felter og få vist eller skjule elementer i felter.

seriefelt i pivotdiagram

Et felt, der er tildelt en serieretning i et pivotdiagram. I et diagram repræsenteres serier i forklaringen.

pivottabeldata

De opsummerede data i en pivottabelrapport, der er beregnet ud fra datafelterne i en kildeliste eller tabel.

hovedtotaler pivottabel

De samlede værdier for alle celler i en række eller kolonne i en pivottabelrapport. Værdierne i en hovedtotalrække eller -kolonne beregnes ved hjælp af den samme sumfunktion, som bruges i dataområdet i pivottabelrapporten.

pivottabelliste

En Microsoft Office-webkomponent, der gør det muligt at oprette en struktur, der ligner en Excel-pivottabelrapport. Brugerne kan se pivottabellisten i en webbrowser og ændre dens layout på samme måde som en Excel-pivottabelrapport.

pivottabelrapport

En interaktiv, krydstabuleret Excel-rapport, der opsummerer og analyserer data, f.eks. databaseposter, fra forskellige kilder, herunder dem, der er eksterne i forhold til Excel.

pivottabelrapport

En interaktiv, krydstabuleret Excel-rapport, der opsummerer og analyserer data, f.eks. databaseposter, fra forskellige kilder, herunder dem, der er eksterne i forhold til Excel.

subtotal i pivottabel

En række eller kolonne, der bruger en sumfunktion til at vise summen af detaljeelementer i et pivottabelfelt.

afbildningsområde

I et 2D-diagram er det det område, der er omgivet af akserne, herunder alle dataserier. I et 3D-diagram er det det område, der er omgivet af akserne, herunder dataserier, kategorinavne, aksemærkeetiketter og aksetitler.

punkt

En måleenhed, der svarer til 1/72 af en tomme.

overordnede

De celler, der refereres til i en formel i en anden celle. Hvis celle D10 f.eks. indeholder formlen =B5, er celle B5 overordnet i forhold til celle D10.

primær nøgle

Et eller flere felter, som entydigt identificerer hver post i en tabel. Den primære nøgle identificerer entydigt en post på samme måde som en nummerplade identificerer en bil.

udskriftsområde

En eller flere celleområder, som du angiver til udskrivning, når du ikke vil udskrive hele regnearket. Hvis et regneark indeholder et udskriftsområde, er det kun dette område, der udskrives.

udskriftstitler

Række- eller kolonneetiketter, der udskrives øverst eller til venstre på hver side i et udskrevet regneark.

egenskabsfelter

Uafhængige attributter, der er knyttet til elementer, eller medlemmer, i en OLAP-kube. Hvis elementerne størrelse og indbyggertal for en by f.eks. er gemt i serverkuben, kan en pivottabelrapport vise størrelsen og indbyggertallet for hver by.

beskytte

Du kan angive indstillinger for et regneark eller en projektmappe, som forhindrer brugerne i at få vist eller få adgang til elementerne i regnearket eller projektmappen.

rapportfilter

Et felt, der bruges til at filtrere et undersæt af data i en pivottabel eller et pivotdiagram rapportere på én side til yderligere layout og analyse. Du kan få vist en oversigt over alle elementer i et rapportfilter eller vise ét element ad gangen, som filtrerer data for alle andre elementer.

Q

Toppen af siden

forespørgsel

En forespørgsel i Query eller Access er en metode til at finde de poster i en database, der svarer til betingelserne i forespørgslen.

forespørgselskanal

Du kan bruge en forespørgselskanal i en DDE-konversation mellem destinationsprogrammet og en bestemt forespørgsel, f.eks. Forespørgsel1, i Query. Hvis du vil bruge en forespørgselskanal, skal der allerede være åbnet et forespørgselsvindue ved hjælp af en systemkanal.

forespørgselsdesign

Alle elementer i forespørgselsvinduet, f.eks. tabeller, kriterier, rækkefølgen af felter osv. Designet angiver også, om Automatisk forespørgsel er aktiveret, og om du kan redigere kildedataene.

O

Toppen af siden

område

To eller flere celler i et ark. Cellerne i et område kan støde op til hinanden eller være separate.

skrivebeskyttet

En indstilling, der gør det muligt at læse eller kopiere en fil, uden at den kan ændres eller gemmes.

post

En samling af oplysninger om en bestemt person, et sted, en hændelse eller en ting. Når Query viser et resultatsæt i dataruden, repræsenteres en post som en række.

opdatere (eksternt dataområde)

Du kan opdatere data fra en ekstern datakilde. Hver gang du opdaterer data, vises den nyeste version af oplysningerne i databasen, herunder de foretagne ændringer.

opdatere (pivottabelrapport)

Du kan opdatere indholdet af en pivottabelrapport eller et pivotdiagram, så det afspejler de underliggende kildedata. Hvis rapporten er baseret på eksterne data, vil opdateringen køre den underliggende forespørgsel for at hente nye eller ændrede data.

regressionsanalyse

En form for statistisk analyse, der bruges til prognoser. En regressionsanalyse estimerer relationen mellem variabler, så en given variabel kan forudsiges ud fra en eller flere andre variabler.

relativ reference

I en formel er en relativ reference adressen på en celle, der er baseret på den relative placering af den celle, der indeholder den formel og den celle, der refereres til. Hvis formlen kopieres, vil reference blive tilpasset automatisk. En relativ reference har formatet A1.

ekstern reference

En reference til de data, der er gemt i et dokument fra et andet program.

rapportskabelon

En Excel-skabelon (.xlt-fil), der indeholder en eller flere forespørgsler eller pivottabelrapporter, der er baseret på eksterne data. Når du gemmer en rapportskabelon, gemmer Excel forespørgselsdefinitionen, men dataene fra forespørgslens resultat gemmes ikke i skabelonen.

resultatsæt

Det sæt poster, der returneres, når du kører en forespørgsel. Du kan se resultatsættet fra en forespørgsel i Query, eller du kan returnere et resultatsæt til et Excel-regneark, hvor det kan analyseres nærmere.

rækkeoverskrift

Det nummererede grå område til venstre for hver række. Klik på rækkeoverskriften for at markere hele rækken. Hvis du vil øge eller reducere højden på en række, skal du trække i linjen under rækkeoverskriften.

rækkeetiket

Et felt, der er tildelt til en rækkeretning i en pivotabelrapport.

R-kvadreret værdi

Et tal mellem 0 og 1, der viser, hvor tæt de estimerede værdier for tendenslinjen svarer til de faktiske data. En tendenslinje er mest pålidelig, når den R-kvadrede værdi er 1 eller tæt på 1. Kaldes også determinationskoefficienten.

S

Toppen af siden

scenario

Et navngivet sæt inputværdier, som du kan erstatte i en regnearksmodel.

scroll lock

Hvis SCROLL LOCK er aktiveret, kan du bruge piletasterne til at rulle i det aktive ark i stedet for at skifte celle. Tryk på tasten SCROLL LOCK for at aktivere eller deaktivere funktionen.

sektion

En kombination af et regneark, en visning og et scenario, som du vælger, når du opretter en rapport. En rapport kan indeholde flere sektioner.

markere

At fremhæve en celle eller et celleområde i et regneark. Den efterfølgende kommando eller handling vil blive udført for de markerede celler.

Marker alt, knap

Det grå rektangel i øverste venstre hjørne af et dataark, hvor række- og kolonneoverskrifterne mødes. Klik på denne knap for at markere alle celler i et dataark.

serieakse

En diagramakse, der repræsenterer dybdedimensionen i et ægte 3D-diagram. Serienavne vises som vilkårlige tekstværdier. Der kan ikke vises skalerede numeriske værdier.

seriefelt

Et felt, der vises i serieområdet i et pivotdiagram. Elementerne i et seriefelt vises i forklaringen og viser navnene på de enkelte dataserier.

serielinjer

I et stablet liggende søjlediagram med 2D-effekt er det de linjer, der forbinder datamærkerne i hver dataserie, som bruges til at understrege forskellen i mål mellem hver serie.

delt projektmappe

En projektmappe, der er konfigureret til at tillade, at flere brugere på netværket får vist og foretager ændringer i projektmappen på samme tid. Når en bruger gemme projektmappen, kan vedkommende se de ændringer, som er foretaget af andre brugere.

enkelt tilknyttet celle

En celle, der er knyttet til et ikke-gentaget element i en XML-tilknytning.

sorteringsrækkefølge

En metode til at arrangere data baseret på værdi eller datatype. Data kan sorteres alfabetisk, numerisk eller efter dato. Sorteringsrækkefølgen kan være stigende (1 til 9, A til Å) eller faldende (9 til 1, Å til A).

kildeområder

De celleområder, som du konsoliderer i det angivne destinationsområde. Kildeområder kan findes i ethvert regneark i en projektmapper, i åbne eller lukkede projektmapper eller i Lotus 1-2-3-regneark.

datakilde

Den liste eller tabel, der bruges til at oprette en pivottabelrapport eller et pivotdiagram. Kildedata kan hentes fra en tabel eller et område i Excel, en ekstern database eller kube eller en anden pivottabelrapport.

SQL

Et sprog, der bruges til at hente, opdatere og administrere data. Når du opretter en forespørgsel, bruger Query SQL-sproget til at bygge den tilsvarende SQL SELECT-sætning. Hvis du har erfaring med SQL, kan du se eller ændre SQL SELECT-sætningen.

standardskrifttype

Den standardskrifttype, der bruges i regneark. Standardskrifttypen bestemmer den skrifttype, der som standard bruger til celler med typografien Normal.

sumdata

Alle de rækker eller kolonner, der opsummerer data for automatiske subtotaler og regnearksdispositioner. Sumdata er som regel angivet ud for og under detaljedataene.

sumfunktion

En type beregning, der kombinerer kildedata i en pivottabelrapport eller en konsolideringstabel, eller når du indsætter automatiske subtotaler på en liste eller i en database. Eksempler på sumfunktioner er Sum, Antal og Gnsn.

systemkanal

Bruges i en DDE-konversation mellem programmer til at hente oplysninger om systemet, f.eks. aktuelle forbindelser, åbne forespørgsler og destinationsprogrammets status.

T

Toppen af siden

tabelrude

Det område i Query-vinduet, hvor tabellerne i en forespørgsel vises. Du kan se de felter fra hver tabel, du kan hente data fra.

skabelon

En projektmappe, som du opretter og bruger som basis for andre lignende projektmapper. Du kan oprette skabeloner til projektmapper og regneark. Standardskabelonen for projektmapper hedder Book.xlt. Standardskabelonen for regneark hedder Ark.xlt.

tekstboks

Et rektangulært objekt i et regneark eller et diagram, hvor du kan skrive tekst.

aksemærker og aksemærkeetiketter

Aksemærker er små målelinjer, der svarer til inddelingerne på en lineal, og som krydser akselinjen. Aksemærkeetiketter identificerer kategorier, værdier eller serier i diagrammet.

titler i diagrammer

Beskrivende tekst, der automatisk justeres til en akse eller centreres øverst i et diagram.

totalrække

En særlig række i en Excel-tabel, der indeholder et udvalg af aggregatfunktioner, der kan bruges til at arbejde med numeriske data.

totaler

En af fem beregningstyper, som Query definerer for dig: Sum, Gnsn, Antal, Min og Maks.

revisionspile

De pile, der viser forholdet mellem den aktive celle og dens tilknyttede celler. Revisionspile er blå, når de peger fra en celle, som leverer data til en anden celle, og røde, hvis en celle indeholder en fejlværdi, f.eks. #DIVISION/0!.

tendenslinje

En grafisk repræsentation af tendenser i dataserier, f.eks. en opadgående linje til at repræsentere øget salg over en periode. Tendenslinjer bruges til regressionsanalyse, som bruges til at forudse eventuelle problemer.

tendenslinjeetiket

En valgfri tekst for en tendenslinje, herunder enten regressionsligningen, den R-kvadrerede værdi eller begge dele. En tendenslinjeetiket kan formateres og flyttes. Det er ikke muligt at ændre dens størrelse.

O

Toppen af siden

op-ned-søjler

Streger i kurvediagrammer med flere dataserier, der angiver forskellen mellem datapunkter i første og sidste serie.

V

Toppen af siden

værdi

Den tekst, dato, tal eller logiske input, der opfylder en betingelse, som skal opfylde et felt til søgning og filtrering. For eksempel skal feltet Forfatter med betingelse < b > lig med < /b > indeholde en værdi, som < b > John < /b >, skal være fuldført.

værdiakse

En diagramakse, der viser skalerede numeriske værdier.

knudepunkter

Sorte, firkantede punkter, der kan trækkes i, og som vises i enderne og gennemskæringer af streger eller kurver i visse autofigurer (f.eks. kombinationstegninger, frihåndstegninger og kurver), når du redigerer punkter på en autofigur.

knudepunkter

Sorte, firkantede punkter, der kan trækkes i, og som vises i enderne og gennemskæringer af streger eller kurver i visse autofigurer (f.eks. kombinationstegninger, frihåndstegninger og kurver).

visning

Et sæt visnings- og udskriftsindstillinger, som du kan navngive og anvende på en projektmappe. Du kan oprette mere end én visning af den samme projektmappe uden at gemme separate kopier af projektmappen.

W

Toppen af siden

webforespørgsel

En forespørgsel, der henter data fra et intranet eller internettet.

hvad sker hvis-analyse

En proces, hvor celleværdier ændres for at se, hvordan disse ændringer påvirker resultatet af formler i regnearket. Det er f.eks. muligt at ændre den rente, der bruges i en afskrivningstabel for at få vist antallet af betalinger.

projektmappe

Programfil et regneark, du opretter i Excel. En projektmappe indeholder regneark i rækker og kolonner, hvor du kan angive og beregne data.

regneark

Det primære dokument, du bruger til at gemme og arbejde med data i Excel. Et regneark består af celler, der er organiseret i kolonner og rækker. Et regneark er altid gemt i en projektmappe.

arbejdsområdefil

En fil, der gemmer visningsoplysninger om åbne projektmapper, så du senere kan fortsætte med at arbejde med de samme vinduesstørrelser, udskriftsområder, skærmforstørrelse og visningsindstillinger. En arbejdsområdefil indeholder ikke selve projektmapperne.

World Wide Web

Et system til at navigere på internettet eller gennem en samling projektmapper og andre Office-dokumenter, som er forbundet via hyperlinks og placeret på et netværksshare, et firmas intranet eller internettet. Når du bruger en webbrowser, vises oplysningerne som en samling af tekst, billeder, lyde og digitale film.

ombryde

Tekst, til at indsætte et linjeskift i tekst automatisk ved at kontakte en margen eller et objekt, og fortsæt med teksten på en ny linje.

X

Toppen af siden

XML

Extensible Markup Language (XML): En komprimeret udgave af Standard SGML Generalized Markup Language (), der gør det muligt for udviklere til at oprette brugerdefinerede koder, der tilbyder opnå større fleksibilitet, organisere og præsentere oplysninger.

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×