Eksport af data til Excel

Du kan kopiere data fra en Microsoft Office Access 2007-database til et regneark ved at eksportere et databaseobjekt til en Microsoft Office Excel 2007-projektmappe. Dette gøres ved hjælp af guiden Eksport i Office Access 2007.

Denne artikel indeholder

Eksport af data til Excel: grundlæggende funktioner

Forberede eksport

Foretage eksport

Fejlfinding af manglende og forkerte værdier i regnearket

Eksport af data til Excel: grundlæggende funktioner

Hvis du vil flytte nogle Access-data midlertidigt eller permanent til Office Excel 2007, bør du overveje at eksportere dataene fra Access-databasen til en Excel-projektmappe. Når du eksporterer data, opretter Access en kopi af de valgte data eller databaseobjektet og gemmer derefter kopien i et Excel-regneark.

Hvis du ofte skal kopiere data fra Access til Excel, er eksport også den bedste metode. Når du udfører en eksport, kan du gemme de relevante oplysninger til senere brug, og du kan planlægge, at eksporten skal udføres automatisk med bestemte intervaller.

Almindelige scenarier, hvor der eksporteres data til Excel

 • Din afdeling eller arbejdsgruppe bruger både Access og Excel til at arbejde med data. Dataene gemmes i Access-databaser, men Excel bruges til at analysere dataene og distribuere resultaterne af analyserne. I øjeblikket eksporterer dit team data til Excel, som og når der er brug for det, men du vil gerne gøre denne procedure mere effektiv.

 • Du har brugt Access i længere tid, men din overordnede foretrækker at arbejde med data i Excel. Derfor kopierer du data til Excel med jævne mellemrum, men du vil gerne automatisere denne procedure for at spare tid.

Hvis det er første gang, du skal eksportere data til Excel

 • Hvis du vil eksportere data fra Access til Excel, skal du arbejde i Access. Excel indeholder ingen funktioner, der kan bruges til at importere data fra en Access-database. Du skal desuden være opmærksom på, at du ikke kan gemme en Access-database eller -tabel som en Excel-projektmappe ved hjælp af kommandoen Gem som i Access. Kommandoen Gem som i Access giver dig kun mulighed for at gemme et Access-objekt i den aktuelle database som et Access-databaseobjekt.

 • Du kan eksportere en tabel, forespørgsel eller formular. Du kan desuden eksportere de valgte poster i en visning.

 • Det er ikke muligt at eksportere makroer eller moduler til Excel. Når du eksporterer en formular, en rapport eller et dataark, der indeholder underformularer, underrapporter eller underdataark, er det kun hovedformularen, hovedrapporten eller hoveddataarket, der eksporteres. Du skal gentage eksporten, hver gang du vil eksportere en underformular, en underrapport eller et underdataark til Excel.

 • Du kan kun eksportere ét databaseobjekt i en enkelt eksport. Det er imidlertid muligt at flette dataene fra flere Excel-regneark, når de enkelte eksporter er udført.

Toppen af siden

Forberede eksport

 1. Åbn kildedatabasen.

 2. Vælg objektet med de data, der skal eksporteres, i navigationsruden.

  Du kan eksportere en tabel, forespørgsel, rapport eller formular.

 3. Gennemse kildedataene for at kontrollere, at de ikke indeholder fejlindikatorer eller fejlværdier.

  Hvis der er nogen fejl, skal du løse problemerne, inden dataene eksporteres til Excel. Ellers kan der opstå fejl under eksporten, og der indsættes muligvis Null-værdier i felterne.

 4. Hvis kildeobjektet er en tabel eller en forespørgsel, skal du vælge, om dataene skal eksporteres med eller uden objektets formatering.

  Dette valg har betydning for den resultatprojektmappe, der oprettes under eksporten, på to punkter: Dels for mængden af eksporterede data, og dels for dataenes visningsformat. I tabellen nedenfor beskrives resultatet af en eksport med hhv. formaterede og uformaterede data.

Eksport

Kildeobjekt

Felter og poster

Formatering

Uden formatering

Tabel eller forespørgsel

Bemærk: Formularer og rapporter kan ikke eksporteres uden formatering.

Alle felter og poster i det underliggende objekt eksporteres.

Egenskabsindstillingen Format ignoreres under handlingen.

Der eksporteres kun opslags-id'er fra opslagsfelter.

Indholdet i hyperlinkfelter eksporteres som en tekstkolonne, der viser hyperlinkene med formatet skærmtekst#adresse#.

Med formatering

Tabel, forespørgsel, formular eller rapport

Det er kun felter og poster i den aktuelle visning eller det aktuelle objekt, der eksporteres. Filtrerede poster, skjulte kolonner i dataark og felter, der ikke vises i en formular eller en rapport, eksporteres ikke.

Guiden respekterer egenskabsindstillingen Format.

Der eksporteres opslagsværdier fra opslagsfelterne.

Værdierne i hyperlinkfelter eksporteres som hyperlinks.

Teksten i RTF-tekstfelter eksporteres, men formateringen eksporteres ikke.

 1. Vælg destinationsprojektmappen og filformatet.

  Under eksporten bliver du bedt om at angive navnet på destinationsprojektmappen. Tabellen nedenfor viser, hvornår der oprettes en projektmappefil (hvis den ikke allerede findes), og hvornår filen overskrives (hvis den allerede findes).

Hvis destinationsprojektmappen

Og kildeobjektet er

Og du vil eksportere

Sker følgende

Ikke findes

En tabel, forespørgsel, formular eller rapport

Dataene med eller uden formatering

Projektmappefilen oprettes under eksporten.

Allerede findes

En tabel eller forespørgsel

Dataene, men ikke formateringen

Projektmappefilen overskrives ikke. Der føjes et nyt regneark til projektmappen. Regnearket får samme navn som det objekt, dataene eksporteres fra. Hvis der allerede findes et regneark med dette navn i projektmappen, bliver du bedt om at erstatte indholdet i det eksisterende regneark eller vælge et andet navn til det nye ark.

Allerede findes

En tabel, forespørgsel, formular eller rapport

Dataene inkl. formateringen

Projektmappefilen overskrives med de eksporterede data. Alle eksisterende regneark fjernes, og der oprettes et nyt regneark med samme navn som det eksporterede objekt. Dataene i Excel-regnearket arver formateringsindstillingerne fra kildeobjektet.

Dataene føjes altid til et nyt regneark. Du kan ikke føje dataene til et eksisterende regneark eller navngivet område.

Toppen af siden

Foretage eksport

 1. Hvis destinationsprojektmappen i Excel er åben, skal du lukke den, inden du fortsætter.

 2. Vælg det objekt, der skal eksporteres, i navigationsruden i kildedatabasen.

  Kun eksportere en del af dataene

  Hvis objektet er en tabel, forespørgsel eller formular, og du kun vil eksportere en del af dataene, skal du åbne objektet i dataarkvisningen, og markere de ønskede poster.

  Sådan åbnes en formular i dataarkvisning:    

  1. Dobbeltklik på formularen for at åbne den.

  2. Højreklik på formularen, og klik derefter på Dataarkvisning. Benyt følgende fremgangsmåde, hvis indstillingen ikke er tilgængelig:

   1. Klik på Designvisning.

   2. Tryk på F4 for at få vist opgaveruden Egenskabsark.

   3. Vælg Formular på rullelisten øverst i egenskabsarket.

   4. Indstil egenskaben Tillad dataarkvisning til Ja under fanen Format i egenskabsarket.

   5. Klik på Dataarkvisning i gruppen Visninger under fanen Design.

    Bemærk: Det er ikke muligt at eksportere en del af en rapport. Du kan dog markere eller åbne den tabel eller forespørgsel, som rapporten er baseret på, og derefter eksportere en del af dataene i dette objekt.

 3. Klik på Excel på fanen Eksterne data i gruppen Eksporter. Knapflade

 4. Gennemse det foreslåede navn til Excel-projektmappen (Access bruger navnet på kildeobjektet) i dialogboksen Eksporter - Excel-regneark. Du kan redigere filnavnet, hvis du vil.

 5. Vælg det ønskede filformat i boksen Filformat.

 6. Hvis du skal eksportere en tabel eller en forespørgsel og vil eksportere formaterede data, skal du vælge Eksporter data med formatering og layout. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Forberede eksport.

  Bemærk: Hvis du eksporterer en formular eller en rapport, er denne indstilling altid valgt, men den er ikke tilgængelig (vises nedtonet).

 7. Hvis du vil have vist Excel-destinationsprojektmappen, når eksporten er udført, skal du markere afkrydsningsfeltet Åbn destinationsfilen, når eksporten er fuldført.

  Hvis kildeobjektet er åbent, og du har valgt en eller flere poster i visningen, inden eksporten startes, kan du vælge indstillingen Eksporter kun de valgte poster. Hvis du vil eksportere alle posterne i visningen, skal du imidlertid ikke markere dette afkrydsningsfelt.

  Bemærk: Afkrydsningsfeltet er ikke tilgængeligt (vises nedtonet), hvis der ikke er valgt nogen poster.

 8. Klik på OK.

  Hvis eksporten mislykkes pga. en fejl, viser Access en meddelelse, der angiver årsagen til fejlen. Ellers eksporterer Access dataene i overensstemmelse med de eksportindstillinger, der er angivet i guiden, og åbner eller undlader at åbne destinationsprojektmappen i Excel. Access viser herefter en dialogboks, hvor du kan oprette en specifikation, der anvender oplysningerne fra eksporten.

Gemme eksportspecifikationen

 1. Klik på Ja for at gemme oplysningerne om eksporten til senere brug.

  De gemte oplysninger gør det muligt at udføre den samme eksport på et senere tidspunkt, uden at du skal gentage trinnene i guiden.

 2. Skriv navnet på eksportspecifikationen i dialogboksen Gem som, og angiv eventuelt en beskrivelse i boksen Beskrivelse.

 3. Hvis du vil udføre handlingen med bestemte intervaller (f.eks. en gang om ugen eller en gang om måneden), skal du markere afkrydsningsfeltet Opret Outlook-opgave.

  Der oprettes herefter en Microsoft Office Outlook 2007-opgave, som gør det muligt at køre specifikationen med et klik på en knap.

 4. Klik på Gem eksport.

  Access starter Outlook, hvis programmet er installeret.

  Bemærk: Hvis Outlook ikke er installeret, vises der en fejlmeddelelse. Hvis Outlook ikke er konfigureret korrekt, startes guiden Outlook-start. Følg anvisningerne i guiden for at konfigurere Outlook.

 5. Gennemse og rediger opgaveindstillingerne i Outlook, f.eks. Forfaldsdato og Påmindelse.

  Klik på Gentagelse, hvis opgaven skal gentages. I følgende figur vises opgavestyring med almindelige indstillinger:

  Outlook-opgavestyring

  Oplysninger om planlægning af Outlook-opgaver finder du i artiklen Planlægge en import- eller eksport.

 6. Klik på Gem og luk.

Udføre en gemt opgave

 1. Klik på Opgaver i navigationsruden, og dobbeltklik derefter på den opgave, du vil køre.

 2. Klik på Kør import Knapflade i gruppen Microsoft Office Access under fanen Opgave.

 3. Åbn destinationsprojektmappen i Excel, og kontroller derefter, at alle dataene er blevet kopieret til de korrekte celler.

  Hvis du kun kopierer dataene og ikke formateringen til en eksisterende projektmappe, indeholder projektmappen muligvis flere regneark. Find det regneark, der er blevet brugt til eksporten, og gennemse cellerne i arket.

Toppen af siden

Fejlfinding af manglende og forkerte værdier i regnearket

I tabellen nedenfor beskrives forskellige metoder til at afhjælpe almindelige fejl.

Tip: Hvis det kun er nogle få værdier, der mangler, kan du foretage rettelserne i Excel-projektmappen. Ellers skal du redigere kildeobjektet i Access-databasen og derefter udføre eksporten igen.

Problem

Beskrivelse og løsning

Felter med flere værdier

Felter, der understøtter flere værdier, eksporteres som en liste med værdier, der er adskilt med semikolon (;). Yderligere oplysninger finder du i Hjælp til Excel.

Billeder, objekter og vedhæftede filer

Grafiske elementer (f.eks. logoer, indhold i OLE-objektfelter og vedhæftede filer, der er en del af kildedataene) eksporteres ikke. Føj dem manuelt til regnearket, når eksporten er udført.

Graf

Når du eksporterer en formular eller en rapport, der indeholder et Microsoft Graph-objekt, bliver grafobjektet ikke eksporteret.

Data i den forkerte kolonne

Null-værdier i det resulterende regneark erstattes nogle gange med de data, der skulle være i den næste kolonne.

Manglende datoværdier

Datoværdier, der er tidligere end d. 1. januar 1900, eksporteres ikke. Der indsættes en Null-værdi i de tilsvarende celler i regnearket.

Manglende udtryk

Udtryk, som bruges til at beregne værdier, eksporteres ikke til Excel. Det er kun resultaterne af beregningerne, der eksporteres. Tilføj formlen manuelt i Excel-regnearket, når eksporten er udført.

Manglende underformularer, underrapporter og underdataark

Når du eksporterer en formular, en rapport eller et dataark, er det kun hovedformularen, hovedrapporten eller hoveddataarket, der eksporteres. Du skal gentage eksporten, hver gang du vil eksportere en underformular, en underrapport eller et underdataark.

Manglende eller forkert formaterede kolonner

Hvis ingen af kolonnerne i det resulterende regneark er formateret, skal du gentage eksporten og huske at markere afkrydsningsfeltet Eksporter data med formatering og layout i guiden. Hvis det kun er nogle af kolonnerne, der har en anden formatering end versionerne i kildeobjektet, kan du tilføje den ønskede formatering manuelt i Excel.

Formatere en kolonne i Excel

 1. Åbn destinationsprojektmappen i Excel, og vis det regneark, der indeholder de eksporterede data.

 2. Højreklik på en kolonne eller et markeret celleområde, og klik derefter på Formater celler.

 3. Vælg et format under Kategorier under fanen Tal, f.eks. Tekst, Tal, Dato eller Klokkeslæt.

 4. Klik på OK.

Værdien "#" i en kolonne

Værdien # forekommer muligvis i en kolonne, der svarer til et Ja/Nej-felt i en formular. Dette kan forekomme, hvis du har startet eksporten fra navigationsruden eller formularvisningen. Du kan løse problemet ved at åbne formularen i dataarkvisningen, inden dataene eksporteres.

Fejlindikatorer og fejlværdier

Kontroller, at cellerne ikke indeholder fejlindikatorer (grønne trekanter i hjørnerne) eller fejlværdier (strenge, der starter med tegnet # i stedet for de korrekte data).

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×