Eksempler på udtryk

Denne artikel indeholder eksempler på udtryk i Access. Et udtryk, der er en kombination af matematiske eller logiske operatorer, konstanter, funktioner, tabelfelter, kontrolelementer og egenskaber, der evalueres til en enkelt værdi. Du kan bruge udtryk i Access til beregning af værdier, validering af data og indstilling af en standardværdi for et felt eller et kontrolelement.

Bemærk: Selvom denne artikel indeholder grundlæggende trin til at oprette udtryk, er dette ikke en altomfattende vejledning til brug af værktøjerne i Access til oprettelse af udtryk. Du kan få mere at vide om at oprette udtryk i artiklen Opret et udtryk.

Denne artikel indeholder

Forstå udtryk

Eksempler på udtryk, der bruges i formularer og rapporter

Eksempler på udtryk, der bruges i forespørgsler og filtre

Eksempler på standardværdiudtryk

Eksempler på udtryk med feltvalideringsregler

Eksempler på udtryk med makrobetingelser

Forstå udtryk

I Access er ordet udtryk synonymt med formel. Et udtryk består af et antal mulige elementer, som du kan bruge alene eller i kombination med andre udtryk for at opnå et resultat. Disse elementer omfatter:

 • Identifikatorer – navnene på tabelfelter eller kontrolelementer i formularer eller rapporter eller egenskaberne for disse felter eller kontrolelementer

 • Operatorer, f.eks. + (plus) eller - (minus)

 • Funktioner, f.eks SUM eller AVG

 • Konstanter – dvs. værdier, der ikke ændres – f.eks. tekststrenge eller tal, der ikke beregnes af et udtryk.

Du kan bruge udtryk på flere forskellige måder – til at udføre en beregning, hente værdien for et kontrolelement eller levere kriterier til en forespørgsel for blot at nævne nogle få.

Du kan få mere at vide om, hvordan og hvor du kan bruge udtryk, i artiklen Opret et udtryk.

Toppen af siden

Eksempler på udtryk, der bruges i formularer og rapporter

Tabellerne i dette afsnit indeholder eksempler på udtryk, der beregner en værdi i et kontrolelement, der findes i en formular eller en rapport. Hvis du vil oprette et beregnet kontrolelement, skal du angive et udtryk i egenskaben Kontrolelementkilde for kontrolelementet i stedet for i en tabel eller forespørgsel.

I de følgende trin forklares det, hvordan du angiver et udtryk i et kontrolelement i form af et tekstfelt i en eksisterende formular eller rapport.

Oprette et beregnet kontrolelement

 1. Højreklik på den formular eller rapport, du vil ændre, i navigationsruden, og klik på Designvisning Knapflade i genvejsmenuen.

 2. På formularen eller rapporten skal du højreklikke på det tekstfelt, du vil ændre (ikke den etiket, der er knyttet til tekstfeltet), og derefter skal du klikke på Egenskaber i genvejsmenuen.

 3. Hvis det er nødvendigt, skal du klikke enten på fanen Alle eller Data. Begge faner indeholder egenskaben Kontrolelementkilde.

 4. Klik på feltet ud for egenskaben Kontrolelementkilde, og skriv dit udtryk. Du kan f.eks. kopiere og indsætte et udtryk fra kolonnen Udtryk i tabellen i det efterfølgende afsnit.

 5. Luk egenskabsarket.

Udtryk, der kombinerer eller manipulerer tekst

Udtrykkene i den følgende tabel anvender operatorerne & (ampersand) og + (plus) til at kombinere tekststrenge, indbyggede funktioner til at manipulere tekststrenge eller på anden vis operere på tekst for at oprette et beregnet kontrolelement.

Udtryk

Resultat

= "I/T"

Viser I/T.

= [Fornavn] & " " & [Efternavn]

Viser de værdier, der findes i tabelfelterne Fornavn og Efternavn. I dette eksempel bruges operatoren & til at kombinere feltet Fornavn, et mellemrum (omgivet af anførselstegn) og feltet Efternavn.

=Left([Produktnavn], 1)

Anvender funktionen Left til at vise det første tegn i værdien af et felt eller kontrolelement med navnet Produktnavn.

=Right([Aktivnummer], 2)

Anvender funktionen Right til at vise de sidste to tegn i værdien af et felt eller kontrolelement med navnet Aktivnummer.

=Trim([Adresse])

Anvender funktionen Trim til at vise værdien af kontrolelementet Adresse, hvor eventuelle foranstillede eller efterstillede mellemrum er fjernet.

=IIf(IsNull([Område]), [By] & " " & [Postnummer], [By] & " " & [Område] & " " & [Postnummer])

Anvender funktionen IIf til at vise værdierne for kontrolelementerne By og Postnummer, hvis værdien i kontrolelementet Område er null. Ellers vises værdierne for kontrolelementerne By, Område og Postnummer adskilt med mellemrum.

=[By] & (" " + [Område]) & " " & [Postnummer]

Anvender operatoren + og null-overførsel til at vise værdierne for kontrolelementerne By og Postnummer, hvis værdien i kontrolelementet Område er null. Ellers vises værdierne for felterne eller kontrolelementerne By, Område og Postnummer adskilt med mellemrum.

Null-overførsel betyder, at hvis en komponent i et udtryk er null, er hele udtrykket også null. Operatoren + understøtter null-overførsel, mens operatoren & ikke gør det.

Udtryk i sidehoveder og sidefødder

Du kan bruge egenskaberne Side og Sider til at vise eller udskrive sidetal i formularer eller rapporter. Egenskaberne Side og Sider er kun tilgængelige under udskrivning eller i Vis udskrift, så de vises ikke på formularens eller rapportens egenskabsark. Typisk bruges disse egenskaber ved at placere et tekstfelt i sidehovedet eller sidefoden i formularen eller rapporten og derefter bruge et udtryk, sådan som det er vist i følgende tabel.

Du kan få mere at vide om brug af sidehoveder og sidefødder i formularer og rapporter i artiklen Indsætte sidetal i en formular eller rapport.

Udtryk

Eksempelresultat

=[Page]

1

="Side " & [Page]

Side 1

="Side " & [Page] & " af " & [Page]

Side 1 af 3

=[Page] & " af " & [Pages] & " sider"

1 af 3 sider

=[Page] & "/" & [Pages] & " sider"

1/3 sider

=[Land/område] & " - " & [Page]

DK – 1

=Format([Page], "000")

001

="Udskrevet: " & Date()

Udskrevet: 31-12-07

Udtryk, der udfører matematiske operationer

Du kan bruge udtryk til at addere, subtrahere, multiplicere og dividere værdierne i to eller flere felter eller kontrolelementer. Du kan også bruge udtryk til at udføre matematiske operationer på datoer. Lad os antage, at du har et dato/klokkeslæt-felt i en tabel med navnet Leveringsdato. I feltet eller i et kontrolelement, der er bundet til feltet, returnerer udtrykket =[Leveringsdato] - 2 en værdi for dato og klokkeslæt, som er lig med to dage før de aktuelle værdier i feltet Leveringsdato.

Udtryk

Resultat

=[Subtotal]+[Fragt]

Summen af værdierne i felterne eller kontrolelementerne Subtotal og Fragt.

=[Leveringsdato]-[Forsendelsesdato]

Intervallet mellem datoværdierne i felterne eller kontrolelementerne Leveringsdato og Forsendelsesdato.

=[Pris]*1,06

Produktet af værdien i feltet eller kontrolelementet Pris og 1,06 (føjer 6 procent til værdien Pris).

=[Antal]*[Pris]

Produktet af værdierne i felterne eller kontrolelementerne Antal og Pris.

=[Medarbejdertotal]/[Landetotal]

Kvotienten af værdierne i felterne eller kontrolelementerne Medarbejdertotal og Landetotal.

Bemærk: Når du bruger en matematisk operator (+, -, * og /) i et udtryk, og værdien af et kontrolelementerne i udtrykket er null, er resultatet af hele udtrykket null – dette kaldes null-overførsel. Hvis en af posterne i et af de kontrolelementer, du bruger i udtrykket, muligvis har en null-værdi, kan du undgå null-overførsel ved at konvertere null-værdien til nul ved hjælp af funktionen Nz – f.eks, =Nz([Subtotal])+Nz([Fragt]).

Du kan få mere at vide om funktionen i artiklen Funktionen Nz.

Udtryk, der refererer til værdier i andre felter eller kontrolelementer

Du kan få brug for en værdi, der findes et andet sted, f.eks. i et felt eller et kontrolelement i en anden formular eller rapport. Du kan bruge et udtryk for at returnere værdien fra et andet felt eller kontrolelement.

I nedenstående tabel vises eksempler på udtryk, du kan bruge i beregnede kontrolelementer i formularer.

Udtryk

Resultat

=Forms![Ordrer]![Ordre-id]

Værdien af kontrolelementet Ordre-id i formularen Ordrer.

=Forms![Ordrer]![Ordreunderformular].Form![Ordresubtotal]

Værdien af kontrolelementet Ordresubtotal i underformularen ved navn Underformularen Ordrer i formularen Ordrer.

=Forms![Ordrer]![Underformularen Ordrer]![Produkt-id].Kolonne(2)

Værdien af tredje kolonne i Produkt-id, et listefelt med flere kolonner på underformularen ved navn Underformularen Ordrer på formularen Ordrer. Bemærk, at 0 refererer til den første kolonne, 1 refererer til den anden kolonne osv.

=Forms![Ordrer]![Underformularen Ordrer]![Pris] * 1,06

Produktet af værdien af kontrolelementet Pris i underformularen Ordrer i formularen Ordrer og 1,06 (tilføjer 6 procent til værdien af kontrolelementet Pris).

= Parent![Ordre-id]

Værdien af kontrolelementet Ordre-id i hovedvinduet eller den overordnede formular i den aktuelle underformular.

Udtrykkene i følgende tabel viser eksempler på anvendelsen af beregnede kontrolelementer i rapporter. Udtrykkene refererer til egenskaben Rapport.

Du kan få mere at vide om denne egenskab i artiklen egenskaben Rapport.

Udtryk

Resultat

=Report![Faktura]![Ordre-id]

Værdien af kontrolelementet "Ordre-id" i rapporten "Faktura".

=Report![Oversigt]![Oversigtsunderrapport]![Salgstotal]

Værdien af kontrolelementet Salgstotal i underrapporten Oversigtsunderrapport i rapporten Oversigt.

= Parent![Ordre-id]

Værdien af kontrolelementet Ordre-id i hovedrapporten eller den overordnede rapport i den aktuelle underrapport.

Udtryk, der beregner antallet, summen og gennemsnittet af værdier

Du kan bruge en type funktion, der kaldes en aggregeringsfunktion, til at beregne værdierne for et eller flere felter eller kontrolelementer. Du kan f.eks. beregne en gruppetotal for gruppefoden i en rapport eller en ordresubtotal for linjeelementer i en formular. Du kan også beregne antallet af elementer i et eller flere felter eller beregne en gennemsnitlig værdi.

Udtrykkene i følgende tabel viser nogle eksempler på anvendelsen af funktioner som f.eks. Avg, Count og Sum.

Udtryk

Beskrivelse

=Avg([Fragt])

Anvender funktionen Avg til at vise gennemsnittet af værdierne i et tabelfelt eller et kontrolelement ved navn "Fragt."

=Count([Ordre-id])

Anvender funktionen Count til at vise antallet af elementer i kontrolelementet Ordre-id.

=Sum([Salg])

Anvender funktionen Sum til at vise summen af værdier i kontrolelementet Salg.

=Sum([Antal]*[Pris])

Anvender funktionen Sum til at vise summen af produktet af værdierne af kontrolelementerne Antal og Pris.

=[Salg]/Sum([Salg])*100

Viser procentdelen af salg, som bestemmes ved at dividere værdien af kontrolelementet Salg med summen af alle værdierne i kontrolelementet Salg.

Bemærk: Hvis du indstiller egenskaben Format for kontrolelementet til Procent, skal du ikke medtage *100 i udtrykket.

Hvis du vil have mere at vide om brugen af aggregeringsfunktioner og beregning af totalværdier i felter og kolonner, skal du se artiklerne Opsummere data ved hjælp af en forespørgsel, Optælle data ved hjælp af en forespørgsel, Tælle rækkerne i et dataark og Vise kolonnetotaler i et dataark.

Udtryk, der tæller, beregner summen af og slår værdier op på en selektiv måde ved hjælp af domæneaggreringsfunktioner

Du skal bruge en type af funktion, der kaldes en domæneaggregeringsfunktion, når du vil sammenlægge eller tælle værdier selektivt. Et "domæne" består af et eller flere felter i en eller flere tabeller eller et eller flere kontrolelementer i en eller flere formularer eller rapporter. Du kan f.eks. sammenligne værdierne i et tabelfelt med værdierne i et kontrolelement i en formular.

Udtryk

Beskrivelse

=DLookup("[Kontaktnavn]", "[Leverandører]", "[Leverandør-id] = " & Forms("Leverandører")("[Leverandør-id]"))

Anvender funktionen DLookup til at returnere værdien af feltet Kontaktnavn i tabellen Leverandører, hvor værdien af feltet Leverandør-id i tabellen svarer til værdien af kontrolelementet Leverandør-id i formularen Leverandører.

=DLookup("[Kontaktnavn]", "[Leverandører]", "[Leverandør-id] = " & Forms![Nye leverandører]![Leverandør-id])

Anvender funktionen DLookup til at returnere værdien af feltet Kontaktnavn i tabellen Leverandører, hvor værdien af feltet Leverandør-id i tabellen svarer til værdien af kontrolelementet Leverandør-id i formularen Nye leverandører.

=DSum("[Ordrebeløb]", "[Ordrer]", "[Kunde-id] = 'RATTC'")

Anvender funktionen DSum til at returnere den samlede sum af værdierne i feltet Ordrebeløb i tabellen Ordrer, hvor Kunde-id er RATTC.

=DCount("[Pensioneret]","[Aktiver]","[Pensioneret]=Ja")

Anvender funktionen DCount til at returnere antallet af Ja-værdier i feltet Pensioneret (et Ja/Nej-felt) i tabellen Aktiver.

Udtryk, der manipulerer og beregner datoer

Registrering af datoer og klokkeslæt er en grundlæggende databaseaktivitet. Du kan f.eks. beregne, hvor mange dage, der er gået siden fakturadatoen for at registrere tidsintervaller i debitorbogholderiet. Du kan formatere datoer og klokkeslæt på mange måder, som det fremgår af nedenstående tabel.

Udtryk

Beskrivelse

=Date()

Anvender funktionen Date til at vise den aktuelle dato i formatet af dd-mm-åå, hvor mm er måned (1 til 12), dd er dag (1 til 31), og åå er de to sidste cifre i året (1980 til 2099).

=Format(Now(), "uu")

Anvender funktionen Format til at vise ugenummeret for årstallet for den aktuelle dato, hvor uu repræsenterer ugerne 1 til 53.

=DatePart("åååå", [Ordredato])

Anvender funktionen DatePart til at vise det firecifrede årstal for værdien i kontrolelementet Ordredato.

=DateAdd("y", -10, [Aftalt dato])

Anvender funktionen DateAdd til at vise en dato, der er 10 dage før værdien af kontrolelementet Aftalt dato.

=DateDiff("d", [Ordredato], [Forsendelsesdato])

Anvender funktionen DateDiff til at vise antallet af dages forskel mellem værdierne i kontrolelementerne Ordredato og Forsendelsesdato.

=[Fakturadato] + 30

Bruger matematiske operationer på datoer til at beregne datoen 30 dage efter datoen i feltet eller kontrolelementet Fakturadato.

Betingede udtryk, der returnerer en af to mulige værdier

Eksempeludtrykkene i følgende tabel anvender funktionen IIf til at returnere en af to mulige værdier. Funktionen IIf benytter tre argumenter: Det første argument er et udtryk, der returnerer værdien Sand eller Falsk. Det andet argument er den værdi, der skal returneres, hvis udtrykket er sandt, og det tredje argument er den værdi, der skal returneres, hvis udtrykket er falsk.

Udtryk

Beskrivelse

=IIf([Bekræftet] = "Ja", "Ordre bekræftet", "Ordre ikke bekræftet")

Anvender funktionen IIf (Immediate If) til at vise meddelelsen "Ordre bekræftet", hvis værdien af kontrolelementet Bekræftet er Ja. I modsat fald vises meddelelsen "Ordre ikke bekræftet".

=IIf(IsNull([Land/område]), " ", [Land])

Anvender funktionerne IIf og IsNull til at vise en tom streng, hvis værdien i feltet Land/område er null. I modsat fald vises værdien fra kontrolelementet Land/område.

=IIf(IsNull([Område]), [By] & " " & [Postnummer], [By] & " " & [Område] & " " & [Postnummer])

Anvender funktionerne IIf og IsNull til at vise værdierne for kontrolelementerne By og Postnummer, hvis værdien i kontrolelementet Område er null. Ellers vises værdierne for felterne eller kontrolelementerne By, Område og Postnummer.

=IIf(IsNull([Leveringsdato]) Or IsNull([Forsendelsesdato]), "Kontrollér, om der mangler en dato", [Leveringsdato] - [Forsendelsesdato])

Anvender funktionerne IIf og IsNull til at vise meddelelsen "Kontrollér, om der mangler en dato", hvis resultatet af at trække Forsendelsesdato fra Leveringsdato er null. I modsat fald vises intervallet mellem datoværdierne i kontrolelementerne Leveringsdato og Forsendelsesdato.

Toppen af siden

Eksempler på udtryk, der bruges i forespørgsler og filtre

Dette afsnit indeholder eksempler på udtryk, der kan bruges til at oprette et beregnet felt i en forespørgsel eller til at levere kriterier til en forespørgsel. Et beregnet felt er en kolonne i en forespørgsel, der kommer af et udtryk. Du kan f.eks. beregne en værdi, kombinere tekstværdier som f.eks. fornavn og efternavn eller formatere en del af en dato.

Du kan bruge kriterier i en forespørgsel til at begrænse de poster, du arbejder med. Eksempelvis kan du bruge operatoren Between til at angive en startdato og slutdato og begrænse resultaterne af forespørgslen til ordrer, der blev sendt mellem de pågældende datoer.

I de følgende afsnit beskrives det, hvordan du føjer et beregnet felt til en forespørgsel, ligesom der gives eksempler på udtryk til brug i forespørgsler.

Føje et beregnet felt til en forespørgsel i Designvisning

 1. Højreklik i navigationsruden på den forespørgsel, du vil ændre, og klik på Designvisning i genvejsmenuen.

 2. Klik på cellen Felt i den kolonne, hvor du vil oprette det beregnede felt. Du kan angive et navn til feltet efterfulgt af et kolon, eller du kan skrive dit udtryk. Hvis du ikke angiver et navn, tilføjer Access Exprn:, hvor n er et fortløbende tal.

 3. Skriv dit udtryk.

  eller

  Klik på Generator i gruppen Konfiguration af forespørgsel på fanen Design for at starte Udtryksgenerator.

  Du kan få mere at vide om at bruge Udtryksgenerator i artiklen Oprette et udtryk.

Udtryk, der manipulerer tekst i en forespørgsel eller et filter

Udtrykkene i den følgende tabel anvender operatorerne & og + til at kombinere tekststrenge, indbyggede funktioner til at manipulere tekststrenge eller på anden vis arbejde med tekst for at oprette et beregnet felt.

Udtryk

Beskrivelse

Fulde navn: [Fornavn] & " " & [Efternavn]

Opretter et felt med navnet Fulde navn, der viser værdierne i felterne Fornavn og Efternavn, adskilt af et mellemrum.

Adresse2: [By] & " " & [Område] & " " & [Postnummer]

Opretter et felt med navnet Adresse2, der viser værdierne i felterne By, Område og Postnummer adskilt af mellemrum.

Produktinitial:Left([Produktnavn], 1)

Opretter et felt med navnet Produktinitial og bruger derefter funktionen Left til at vise det første tegn i værdien i feltet Produktnavn, i feltet Produktinitial.

Typenummer: Right([Aktivnummer], 2)

Opretter et felt med navnet Typenummer og bruger derefter funktionen Right til at vise de sidste to tegn af værdierne i feltet Aktivnummer.

Områdenummer: Mid([Telefon],2,3)

Opretter et felt med navnet Områdenummer og bruger derefter funktionen Mid til at vise de tre tegn, hvor det første er det andet tegn i værdien i feltet Telefon.

Udtryk, der foretager matematiske beregninger i beregnede felter

Du kan bruge udtryk til at addere, subtrahere, multiplicere og dividere værdierne i to eller flere felter eller kontrolelementer. Du kan også udføre matematiske operationer på datoer. Lad os antage, at du har et Dato/klokkeslæt-felt kaldet Leveringsdato. Udtrykket =[Leveringsdato] - 2 returnerer en værdi for dato/klokkeslæt, som er lig med to dage før værdien i feltet Leveringsdato.

Udtryk

Beskrivelse

PrimærFragt: [Fragt] * 1,1

Opretter et felt kaldet PrimærFragt og viser derefter fragtomkostninger plus 10 procent i feltet.

Ordrebeløb: [Antal] * [Enhedspris]

Opretter et felt kaldet Ordrebeløb og viser derefter produktet af værdierne i felterne Antal og Enhedspris.

Leveringstid: [Leveringsdato] - [Forsendelsesdato]

Opretter et felt med navnet Leveringstid og viser derefter forskellen mellem værdierne i felterne Leveringsdato og Forsendelsesdato.

Lager i alt: [Enheder på lager] + [Enheder i bestilling]

Opretter et felt med navnet Lager i alt og viser derefter summen af værdierne i felterne Enheder på lager og Enheder i bestilling.

Fragtprocent: Sum([Fragt])/Sum([Subtotal]) *100

Opretter et felt kaldet Fragtprocent og viser derefter procentdelen af fragtomkostninger i hver subtotal. Dette udtryk anvender funktionen Sum til at lægge værdierne i feltet Fragt sammen og derefter dividere disse totaler med summen af værdierne i feltet Subtotal.

For at bruge dette udtryk skal du konvertere udvælgelsesforespørgslen til en totalforespørgsel, da du skal bruge rækken Total i designgitteret, og du skal angive cellen Total for dette felt til Udtryk.

Du kan få mere at vide om at oprette en totalforespørgsel i artiklen Opsummere data ved hjælp af en forespørgsel.

Hvis du indstiller egenskaben Format for feltet til Procent, skal du ikke medtage *100.

Hvis du vil have mere at vide om brugen af aggregeringsfunktioner og beregning af totalværdier i felter og kolonner, skal du se artiklerne Opsummere data ved hjælp af en forespørgsel, Optælle data ved hjælp af en forespørgsel, Tælle rækkerne i et dataark og Vise kolonnetotaler i et dataark.

Udtryk, der manipulerer og kalkulerer med datoer i beregnede felter

Næsten alle databaser lagrer og sporer datoer og klokkeslæt. Du arbejder med datoer og klokkeslæt i Access ved at angive felter for dato og klokkeslæt i tabellerne til datatypen Dato/klokkeslæt. Access kan udføre matematiske beregninger på datoer. Du kan f.eks. beregne, hvor mange dage, der er gået siden fakturadatoen for at registrere tidsintervaller i debitorbogholderiet.

Udtryk

Beskrivelse

Mellemliggende tid: DateDiff("d", [Ordredato], [Forsendelsesdato])

Opretter et felt med navnet LagTime og bruger derefter funktionen DateDiff til at vise antallet af dage mellem ordredatoen og forsendelsesdatoen.

Ansættelsesår: DatePart("åååå",[Ansættelsesdato])

Opretter et felt med navnet Ansættelsesår og bruger derefter funktionen DatePart til at vise, hvilket år hver enkelt medarbejder er blevet ansat.

MinusTredive: Date( )- 30

Opretter et felt med navnet MinusTredive og bruger derefter funktionen Date til at vise datoen 30 dage forud for dags dato.

Udtryk, der beregener antallet, summen og gennemsnittet af værdier ved hjælp af SQL-aggregat- eller domæneaggregatfunktioner

Udtrykkene i følgende tabel anvender SQL-funktioner (Structured Query Language), der sammenlægger eller opsummerer data. Man ser ofte, at disse funktioner (f.eks. Sum, Count og Avg) kaldes aggregeringsfunktioner.

Foruden aggregeringsfunktioner indeholder Access også "domæne"-aggregeringsfunktioner, som du kan bruge til at sammenlægge eller tælle værdier selektivt. Du kan f.eks. nøjes med at tælle værdierne i et bestemt område eller slå en værdi op fra en anden tabel. Sættet af domæneaggregeringsfunktioner omfatter funktionen DSum, funktionen DCount og funktionen DAvg.

Hvis du vil beregne totaler, er du ofte nødt til at oprette en totalforespørgsel. Hvis f.eks. vil opsummere efter gruppe, skal du bruge en totalforespørgsel. Hvis du vil aktivere en totalforespørgsel, skal du klikke på Totaler i menuen Vis i forespørgselsdesigngitteret.

Udtryk

Beskrivelse

Rækkeantal:Count(*)

Opretter et felt med navnet Rækkeantal og bruger derefter funktionen Count til at tælle antallet af poster i forespørgslen, herunder poster med null-felter (tomme).

Fragtprocent: Sum([Fragt])/Sum([Subtotal]) *100

Opretter et felt med navnet Fragtprocent og beregner derefter procentdelen af fragtomkostninger i hver subtotal ved at dividere summen af værdierne i feltet Fragt med summen af værdierne i feltet Subtotal. I dette eksempel bruges funktionen Sum.

Bemærk: Du skal bruge dette udtryk sammen med en totalforespørgsel. Hvis du indstiller egenskaben Format for feltet til Procent, skal du ikke medtage *100.

Du kan få mere at vide om at oprette en totalforespørgsel i artiklen Opsummere data ved hjælp af en forespørgsel.

Gennemsnitsfragt: DAvg("[Fragt]", "[Ordrer]")

Opretter et felt med navnet Gennemsnitsfragt og bruger derefter funktionen DAvg til at beregne den gennemsnitlige fragt på alle ordrer kombineret i en totalforespørgsel.

Udtryk til at arbejde med felter, der mangler oplysninger (felter med null-værdier)

De udtryk, der er vist her, bruges på felter, der kan mangle oplysninger, f.eks. fordi de indeholder null-værdier (ukendte eller udefinerede). Du vil ofte støde på null-værdier, f.eks. en ukendt pris på et nyt produkt eller en værdi, som en kollega har glemt at føje til en ordre. Muligheden for at finde og behandle null-værdier kan være en afgørende del af databasehandlinger, og udtrykkene i den følgende tabel viser nogle almindelige metoder til at håndtere null-værdier.

Udtryk

Beskrivelse

AktueltLandOmråde:IIf(IsNull([LandOmråde]), " ", [LandOmråde])

Opretter et felt kaldet AktueltLandOmråde og bruger derefter funktionerne IIf og IsNull til at vise en tom streng i feltet, når feltet LandOmråde indeholder en null-værdi. I modsat fald vises indholdet af feltet LandOmråde.

Leveringstid: IIf(IsNull([Leveringsdato] - [Forsendelsesdato]), "Kontrollér, om der mangler en dato", [Leveringsdato] - [Forsendelsesdato])

Opretter et felt med navnet Leveringstid og bruger derefter funktionerne IIf og IsNull til at vise meddelelsen "Kontrollér, om der mangler en dato", hvis værdien i feltet Leveringsdato eller feltet Forsendelsesdato er null. I modsat fald vises datoforskellen.

Halvårssalg: Nz([K1Salg]) + Nz([K2Salg])

Opretter et felt med navnet Halvårssalg og viser derefter summen af værdierne i felterne K1Salg og K2Salg ved først at anvende funktionen Nz til at konvertere eventuelle null-værdier til nul.

Udtryk, der bruger en underforespørgsel til at oprette et beregnet felt

Du kan bruge en indlejret forespørgsel, en såkaldt underforespørgsel, til at oprette et beregnet felt. Udtrykket i den følgende tabel er et eksempel på et beregnet felt, der er resultatet af en underforespørgsel.

Udtryk

Beskrivelse

Kat: (SELECT [Kategorinavn] FROM [Kategorier] WHERE [Produkter].[Kategori-id]=[Kategorier].[Kategori-id])

Opretter et felt med navnet Kat og viser derefter Kategorinavn, hvis Kategori-id fra den samme Kategori-tabel er det samme som Kategori-id fra tabellen Produkter.

Udtryk, der definerer kriterier og begrænser posterne i resultatsættet

Du kan bruge et udtryk til at definere kriterier for en forespørgsel. Access returnerer kun de rækker, der matcher kriterierne. Fremgangsmåden i dette afsnit indeholder grundlæggende oplysninger om at føje kriterier til en forespørgsel, og tabellerne i dette afsnit indeholder eksempler på kriterier, der sammenligner tekst og datoværdier.

Føj kriterier til en forespørgsel

 1. Højreklik på den forespørgsel, du vil ændre, og klik på Designvisning Knapflade i genvejsmenuen i navigationsruden.

 2. Klik på cellen i den kolonne, du vil bruge, i rækken Kriterier i designgitteret, og skriv derefter kriterierne.

  Hvis du vil have mere plads til at skrive udtrykket, skal du trykke på Skift+F2 for at få vist feltet Zoom.

  eller

  Klik på Generator Knapflade i gruppen Konfiguration af forespørgsel på fanen Design for at starte Udtryksgenerator og oprette dit udtryk.

Bemærk: Når du opretter udtryk, der definerer kriterier, må du ikke indlede udtrykkene med operatoren =.

Du kan få mere at vide om at bruge Udtryksgenerator i artiklen Oprette et udtryk.

Udtryk, der sammenligner hele eller dele af tekstværdier

Eksempeludtrykkene i denne tabel demonstrerer kriterier, der sammenligner hele eller dele af tekstværdier.

Felt

Udtryk

Beskrivelse

Modtagerby

London

Viser ordrer, der sendes til London.

Modtagerby

"London" Or "Hedge End"

Anvender operatoren Or for at vise ordrer, der er blevet sendt til London eller Hedge End.

Modtagerland

In("Canada", "GB")

Anvender operatoren In for at vise ordrer, der er blevet sendt til Canada eller GB.

Modtagerland

Not "USA"

Anvender operatoren Not for at vise ordrer, der er blevet sendt til andre lande/områder end USA.

Produktnavn

Not Like "C*"

Anvender operatoren Not og jokertegnet * til at vise produkter, hvis navne ikke begynder med C.

Firmanavn

>="N"

Viser ordrer, der er blevet sendt til virksomheder, hvis navne starter med bogstaverne N til Å

Produktkode

Right([Produktkode], 2)="99"

Anvender funktionen Right til at vise ordrer med værdier for Produktkode, der slutter på 99.

Kundenavn

Like "S*"

Viser ordrer, der er blevet sendt til kunder, hvis navn starter med bogstavet S.

Udtryk, der anvender datoer i matchkriterierne

Udtrykkene i den følgende tabel demonstrerer brugen af datoer og relaterede funktioner i kriterieudtryk.

Få mere at vide om at angive og bruge datoværdier, i artiklen Angive en værdi for dato eller klokkeslæt. Hvis du vil have mere at vide om at bruge funktionerne i disse eksempeludtryk, skal du klikke på linkene til emnerne om de forskellige funktioner.

Felt

Udtryk

Beskrivelse

Forsendelsesdato

#2/2/2007#

Viser ordrer, der blev sendt d. 2. februar 2007.

Forsendelsesdato

Date()

Viser ordrer, der er blevet afsendt i dag.

Leveringsdato

Between Date( ) And DateAdd("m", 3, Date( ))

Anvender operatoren Between...And og funktionerne DateAdd og Date til at vise ordrer, som kræves leveret mellem dags dato og tre måneder frem.

Ordredato

< Date( ) - 30

Anvender funktionen Date til at vise ordrer, som er mere end 30 dage gamle.

Ordredato

Year([Ordredato])=2007

Anvender funktionen Year til at vise ordrer med ordredatoer i 2007.

Ordredato

DatePart("K", [Ordredato])=4

Anvender funktionen DatePart til at vise ordrer for fjerde kvartal.

Ordredato

DateSerial(Year ([Ordredato]), Month([Ordredato])+1, 1)-1

Anvender funktionerne DateSerial, Year og Month til at vise ordrer for den sidste dag i hver måned.

Ordredato

Year([Ordredato])= Year(Now()) And Month([Ordredato])= Month(Now())

Anvender funktionerne Year og Month og operatoren And for at vise ordrer for indeværende år og måned.

Forsendelsesdato

Between #5/1/2007# And #10/1/2007#

Anvender operatoren Between...And for at vise ordrer, der er blevet leveret tidligst den 5. januar 2007 og senest den 10. januar 2007.

Leveringsdato

Between Date( ) And DateAdd("M", 3, Date( ))

Anvender operatoren Between...And til at vise ordrer, som kræves leveret mellem dags dato og tre måneder frem.

Fødselsdato

Month([Fødselsdato])=Month(Date())

Anvender funktionerne Month og Date for at vise medarbejdere, der har fødselsdag i denne måned.

Udtryk, der matcher en manglende værdi (null) eller en streng med en længde på nul.

Udtrykkene i den følgende tabel bruges sammen med felter, der kan mangle oplysninger, fordi de indeholder en null-værdi eller en streng med en længde på nul En null-værdi repræsenterer fravær af oplysninger. Den repræsenterer ikke værdien nul eller en nogen som helst anden værdi. Access understøtter manglende oplysninger, fordi det er af afgørende betydning for integriteten af en database. I den virkelige verden mangler der ofte oplysninger, også selvom det kun er midlertidigt (f.eks. en endnu ikke fastlagt pris på et nyt produkt). Derfor skal en database, der afspejler den virkelige verden, f.eks. en virksomhed, kunne registrere, at der mangler oplysninger. Du kan bruge funktionen IsNull til at finde ud af, om et felt eller et kontrolelement indeholder en null-værdi, og du kan bruge funktionen Nz til at konvertere en null-værdi til tallet nul.

Felt

Udtryk

Beskrivelse

Modtagerområde

Is Null

Viser ordrer til kunder, hvis Modtagerområde-felt er null (mangler).

Modtagerområde

Is Not Null

Viser ordrer til kunder, hvis Modtagerområde-felt indeholder en værdi.

Fax

""

Viser ordrer for kunder, der ikke har en faxmaskine, hvilket er angivet med en streng med en længde på nul i feltet Fax i stedet for en null-værdi (manglende værdi).

Udtryk, der bruger mønstre til at sammenligne poster

Operatoren Like giver stor fleksibilitet, når du skal sammenligne rækker, der følger et mønster, fordi du kan bruge Like sammen med jokertegn og definere mønstre, som Access kan finde. Eksempelvis matcher jokertegnet * (stjerne) en sekvens af tegn af en hvilken som helst type, og det gør det nemt at finde alle navne, der begynder med et bogstav. Du kan eksempelvis bruge udtrykket Like "S*" til at finde alle navne, der begynder med bogstavet S.

Du kan få mere at vide i artiklen Operatoren Like.

Felt

Udtryk

Beskrivelse

Kundenavn

Like "S*"

Finder alle poster i feltet Kundenavn, der starter med bogstavet S.

Kundenavn

Like "*Import"

Finder alle poster i feltet Kundenavn, der slutter med ordet "Import".

Kundenavn

Like "[A-D]*"

Finder alle poster i feltet Kundenavn, der starter med bogstaverne A, B, C eller D.

Kundenavn

Like "*ar*"

Finder alle poster i feltet Kundenavn, der indeholder bogstavsekvensen "ar".

Kundenavn

Like "Maison Dewe?"

Finder alle poster i feltet Kundenavn, der indeholder "Maison" i den første del af værdien og en streng på fem bogstaver, hvori de fire første bogstaver er "Dewe", og det sidste bogstav er ukendt.

Kundenavn

Not Like "A*"

Finder alle poster i feltet Kundenavn, der ikke starter med bogstavet A.

Udtryk, der sammenligner rækker ud fra resultatet af en domæneaggregatfunktion

Du skal bruge en domæneaggregatfunktion, når du selektivt skal beregne summen, gennemsnittet eller antallet af værdier. Du kan f.eks. nøjes med at tælle de værdier, der ligger inden for et bestemt område, eller dem, som evalueres til Ja. Du kan også få brug for at slå en værdi op fra en anden tabel for at få den vist. Eksempeludtrykkene i den følgende tabel anvender domæneaggregatfunktionen til at udføre en beregning på et sæt af værdier og derefter bruge resultatet som forespørgselskriterium.

Felt

Udtryk

Beskrivelse

Fragt

> (DSTDAFV("[Fragt]", "Ordrer") + DAvg("[Fragt]", "Ordrer"))

Anvender funktionen DSTDAFV og DAvg til at vise alle de ordrer, hvor fragtomkostningerne er steget til over gennemsnittet plus standardafvigelsen for fragtomkostninger.

Antal

> DAvg("[Antal]", "[Ordredetaljer]")

Anvender funktionen DAvg til at vise produkter, der er sorteret i antal over det gennemsnitlige ordreantal.

Udtryk, der matcher ud fra resultaterne af underforespørgsler

Du kan bruge en underforespørgsel, også kaldet en indlejret forespørgsel, til at beregne en værdi, der skal bruges som kriterium. Eksempeludtrykkene i den følgende tabel matcher rækkerne baseret på de resultater, der returneres af en underforespørgsel.

Felt

Udtryk

Viser

Enhedspris

(SELECT [Enhedspris] FROM [Produkter] WHERE [Produktnavn] = "Sirup")

Produkter, hvis pris er lig med prisen på Sirup.

Enhedspris

>(SELECT AVG([Enhedspris]) FROM [Produkter])

Produkter, der har en enhedspris over gennemsnittet.

Løn

> ALL (SELECT [Løn] FROM [Medarbejdere] WHERE ([Stilling] LIKE "*Chef*") OR ([Stilling] LIKE "*Underdirektør*"))

Løn for hver salgsmedarbejder, hvis løn er højere end lønnen for alle medarbejdere med "Chef" eller "Underdirektør" i deres stillingsbetegnelser.

Ordretotal: [Enhedspris] * [Antal]

> (SELECT AVG([Enhedspris] * [Antal]) FROM [Ordredetaljer])

Ordrer med totaler, der er højere end den gennemsnitlige ordreværdi.

Udtryk, der bruges i opdateringsforespørgsler

Du kan bruge en opdateringsforespørgsel til at redigere dataene i en eller flere eksisterende felter i en database. Du kan f.eks. erstatte værdier eller slette dem helt. Denne tabel viser nogle metoder til at bruge udtryk i opdateringsforespørgsler. Du kan bruge disse udtryk i rækken Opdater til i forespørgselsdesigngitteret for det felt, du vil opdatere.

Du kan få mere at vide om at oprette opdateringsforespørgsler i artiklen Opret og kør en opdateringsforespørgsel.

Felt

Udtryk

Resultat

Titel

"Sælger"

Ændrer en tekstværdi til Sælger.

Projektets startdato

#10/8/07#

Ændrer en datoværdi til 10. august 2007.

Pensioneret

Ja

Ændrer en Nej-værdi i et Ja/Nej-felt til Ja.

Varenummer

"VN" & [Varenummer]

Føjer VN til begyndelsen af det angivne varenummer.

Total for linjeelement

[Enhedspris] * [Antal]

Beregner produktet af Enhedspris og Antal.

Fragt

[Fragt] * 1,5

Øger fragtomkostningerne med 50 procent.

Salg

DSum("[Antal] * [Enhedspris]",
"Ordredetaljer", "[Produkt-id]=" & [Produkt-id])

Hvis værdierne for Produkt-id i den aktuelle tabel svarer til værdierne for Produkt-id i tabellen Ordredetaljer, opdateres salgstotalerne på basis af produktet af Antal og Enhedspris.

Postnummer for forsendelse

Right([Postnummer for forsendelse], 5)

Afkorter tegnene længst til venstre, så de fem tegn yderst til højre står tilbage.

Enhedspris

Nz([Enhedspris])

Ændrer en null-værdi (ikke defineret eller ukendt) til et nul (0) i feltet Enhedspris.

Udtryk, der bruges i SQL-sætninger

Structured Query Language, eller SQL, er det sprog, der bruges af Access. Alle de forespørgsler, du opretter i forespørgslens designvisning, kan også udtrykkes ved hjælp af SQL. Hvis du vil se SQL-sætningen for en forespørgsel, skal du klikke på SQL-visning i menuen Vis. I den følgende tabel vises der eksempler på SQL-sætninger, der anvender et udtryk.

SQL-sætning, der anvender et udtryk

Resultat

SELECT [Fornavn],[Efternavn] FROM [Medarbejdere] WHERE [Efternavn]="Danseglio"

Viser værdierne i felterne Fornavn og Efternavn for medarbejdere, hvis efternavn er Danseglio.

SELECT [Produkt-id],[Produktnavn] FROM [Produkter] WHERE [Kategori-id]=Forms![Nye produkter]![Kategori-id];

Viser værdierne i felterne Produkt-id og Produktnavn i tabellen Produkter for poster, hvor værdien Kategori-id svarer til værdien Kategori-id, der er angivet i en åben Nye produkter-formular.

SELECT Avg([UdvidetPris]) AS [Gennemsnitlig udvidet pris] FROM [Ordreoplysninger - udvidet] WHERE [UdvidetPris]>1000;

Beregner den gennemsnitlige udvidede pris for ordrer, hvor værdien i feltet UdvidetPris er mere end 1000, og vises i et felt med navnet Gennemsnitlig udvidet pris.

SELECT [Kategori-id], Count([Produkt-id]) AS [Antal af Produkt-id] FROM [Produkter] GROUP BY [Kategori-id] HAVING Count([Produkt-id])>10;

Viser det samlede antal produkter for kategorier med mere end 10 produkter i et felt med navnet Antal af Produkt-id.

Toppen af siden

Eksempler på standardværdiudtryk

Når du designer en database, kan du tildele en standardværdi til et felt eller et kontrolelement. Access leverer derefter standardværdien, når der oprettes en ny post, der indeholder feltet, eller når et objekt, som indeholder kontrolelementet, oprettes. Udtrykket i den følgende tabel repræsenterer eksempelstandardværdierne for et felt eller et kontrolelement.

Tilføje en standardværdi for et felt i en tabel

 1. Højreklik på den tabel, du vil ændre, i navigationsruden, og klik på Designvisning i genvejsmenuen.

 2. Klik på det felt, du vil ændre, og klik derefter på egenskabsfeltet Standardværdi på fanen Generelt.

 3. Skriv udtrykket, eller klik på knappen Generer Knappen Generator til højre for egenskabsfeltet for at oprette et udtryk ved hjælp af Udtryksgenerator.

Hvis kontrolelementet er bundet til et felt i en tabel, og feltet har en standardværdi, har kontrolelementets standardværdi forrang.

Felt

Udtryk

Standardfeltværdi

Antal

1

1

Område

"MT"

MT

Område

"New York, N.Y"

New York, N.Y. (Bemærk, at du skal sætte værdien i anførselstegn, hvis den indeholder tegnsætning).

Fax

""

En streng med en længde på nul til at indikere, at dette felt som standard skal være tomt i stedet for at indeholde en null-værdi

Ordredato

Date( )

Dags dato

Forfaldsdato

Date() + 60

Datoen 60 dage fra dags dato

Toppen af siden

Eksempler på udtryk i feltvalideringsregler

Du kan oprette en valideringsregel for et felt eller et kontrolelement ved hjælp af et udtryk. Access gennemtvinger så reglen, når der angives data i feltet eller kontrolelementet. Hvis du vil oprette en valideringsregel, skal du redigere egenskaben .Valideringsregel for feltet eller kontrolelementet. Du skal også overveje at indstille egenskaben Valideringsmeddelelse, der indeholder den tekst, som vises i Access, når valideringsreglen overtrædes. Hvis du ikke indstiller egenskaben Valideringsmeddelelse, vises en standardfejlmeddelelse i Access.

Føje en valideringsregel til et felt

 1. Højreklik på den tabel, du vil ændre, i navigationsruden, og klik på Designvisning i genvejsmenuen.

 2. Klik på det felt, du vil ændre.

 3. Klik på egenskabsfeltet .Valideringsregel i den nederste del af tabeldesigneren.

 4. Skriv udtrykket, eller klik på knappen Generer Knappen Generator til højre for egenskabsfeltet for at oprette et udtryk ved hjælp af Udtryksgenerator.

  Bemærk: Operatoren = må ikke indsættes før udtrykket, når du opretter en valideringsregel.

Eksemplerne i den følgende tabel demonstrerer valideringsreglens udtryk for egenskaben .Valideringsregel og den tilknyttede tekst for egenskaben .Valideringsmeddelelse.

Egenskaben .Valideringsregel

Egenskaben .Valideringsmeddelelse

<> 0

Angiv en værdi, som ikke er nul.

0 Or > 100

Værdien skal være enten 0 eller mere end 100.

Like "K???"

Værdien skal være fire tegn og starte med bogstavet K.

< #1/1/2007#

Indtast en dato, der er tidligere end 1/1/2007.

>= #1/1/2007# And < #1/1/2008#

Datoen skal være i 2007.

Du kan få mere at vide om datavalidering i artiklen Opret en valideringsregel for at validere data i et felt.

Toppen af siden

Eksempler på udtryk med makrobetingelser

I nogle tilfælde vil du måske kun udføre en handling eller flere handlinger i en makro, hvis en bestemt betingelse er opfyldt. Lad os antage, at du vil have en handling, som kun skal køres, når værdien i tekstfeltet Tæller er 10. Du kan bruge et udtryk til at definere betingelsen i kolonnen Betingelse i makroen: [Tæller]=10.

Tilføj en betingelse for en makrohandling

 1. Højreklik på den makro, du vil ændre, i navigationsruden, og klik på Designvisning i genvejsmenuen.

 2. Hvis du ikke kan se kolonnen Betingelse i makrodesigneren, skal du klikke på Betingelser i gruppen Vis/skjul på fanen Design.

 3. Klik på cellen Betingelse for den makrohandling, du vil ændre, og skriv derefter dit betingede udtryk.

 4. Gem ændringerne, og luk makroen.

Ligesom med egenskaben .Valideringsregel er udtrykket i kolonnen Betingelse et betinget udtryk. Det skal resultere i værdien Sand eller Falsk. Handlingen udføres kun, hvis betingelsen er sand.

Brug dette udtryk til at udføre handlingen

Hvis

[By]="Paris"

Paris er værdien i feltet By i formularen, hvorfra makroen blev kørt.

DCount("[Ordre-id]", "Ordrer") > 35

Der er mere end 35 indtastninger i feltet Ordre-id i tabellen Ordrer.

DCount("*", "[Ordredetaljer]", "[Ordre-id]=" & Forms![Ordrer]![Ordre-id]) > 3

Der er mere end tre indtastninger i tabellen Ordredetaljer, hvor feltet Ordre-id i tabellen stemmer overens med feltet Ordre-id i formularen Ordrer.

[Forsendelsesdato] Between #2-Feb-2007# And #2-Mar-2007#

Værdien af feltet Forsendelsesdato i formularen, hvorfra makroen køres, er tidligst 2-Feb-2007 og senest 2-Mar-2007.

Forms![Produkter]![Enheder på lager] < 5

Værdien af feltet Enheder på lager i formularen Produkter er mindre end 5.

IsNull([Fornavn])

Værdien Fornavn i formularen, hvorfra makroen køres, er null (har ingen værdi). Dette udtryk er lig med [Fornavn] Is Null.

[LandOmråde]="GB" And Forms![Salgstotaler]![Total ordrer] > 100

Værdien i feltet LandOmråde i formularen, hvorfra makroen køres, er GB, og værdien i feltet Total ordrer i formularen Salgstotaler er større end 100.

[LandOmråde] In ("Frankrig", "Italien", "Spanien") And Len([Postnummer])<>5

Værdien i feltet LandOmråde i formularen, hvorfra makroen køres, er enten Frankrig, Italien eller Spanien, og postnummeret indeholder ikke 5 tegn.

MsgBox("Bekræft ændringer?",1)=1

Du skal klikke på OK i en dialogboks, der vises af funktionen MsgBox. Hvis du klikker på Annuller i dialogboksen, ignorerer Access handlingen.

Bemærk: Hvis du vil tvinge Access til midlertidigt at ignorere en handling, skal du skrive Falsk som betingelse. Det kan være nyttigt at tvinge Access til ignorere en handling midlertidigt, når du forsøger at finde problemer i en makro.

Toppen af siden

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×