Egenskabssiden Kolonner

Denne egenskabsside indeholder et sæt egenskaber for en kolonne i en tabel eller for sættet af outputkolonner i en visning eller indbygget funktion.

Tabelnavn (Table Name)

Denne egenskab vises ikke, hvis du arbejder med en visning eller indbygget funktion. Navnet på den tabel, der indeholder den kolonne, hvis egenskaber du får vist, vises. Indstillingen Tabelnavn kan kun redigeres i databasedesign – ikke i tabeldesign. Hvis der er markeret flere tabeller i diagrammet, vises kun navnet på den første tabel.

Objektnavn (Object Name)

Denne egenskab vises ikke, hvis du arbejder med en tabel. Navnet på den visning eller indbyggede funktion, der indeholder den outputkolonne, hvis egenskaber du får vist, vises. Indstillingen Objektnavn kan ikke redigeres.

Kolonnenavn (Column Name)

Angiver navnet på den markerede kolonne. Hvis du vil se egenskaberne for en anden kolonne, skal du udvide listen Kolonnenavn.

Hvis du arbejder i en tabel, vises navnet på en af tabellens kolonner. Hvis du arbejder i en visning eller indbygget funktion, vises navnet på en outputkolonne.

Udtryk

Gælder kun, hvis du arbejder i en visning eller indbygget funktion. Angiver databaseudtrykket for outputkolonnen – den kolonne, der vises i outputtet for visningen eller den indbyggede funktion. Hvis kolonnen svarer direkte til en kildekolonne, indeholder udtrykket navnet på ejeren, tabellen og kolonnen. Hvis visningen eller funktionen f.eks. indeholder kolonnen qty fra tabellen sales, er udtrykket dbo.sales.qty.

Hvis kolonnen svarer til en afledt kolonne, der er defineret i visningen eller den indbyggede funktion, vises afledningen i udtrykket. En kolonne med navnet profit kan f.eks. have udtrykket revenue-expenses.

Beskrivelse (Description)

(Kun Microsoft SQL Server 2000). Angiver tekstbeskrivelsen for den markerede kolonne. Værdien gemmes i en udvidet SQL Server-egenskab.

Datatype (Data Type)

Angiver datatypen for den markerede kolonne.

Hvis du arbejder med en visning eller indbygget funktion, gælder Datatype kun for de outputkolonner, der svarer direkte til kolonner i den underliggende tabel, visning eller funktion. Hvis outputkolonnen med andre ord er afledt, er egenskaben Datatype tom. Du kan ikke redigere denne egenskab for en visning eller indbygget funktion.

Længde

Gælder, kun hvis du arbejder i en tabel. Angiver længden på den markerede kolonne.

Kan være nul(Nullable)

Bestemmer, om du kan indtaste Null-værdier i kolonnen eller ej.

 • NULL       Null-værdier tillades.

 • NOT NULL       Null-værdier tillades ikke.

Standardværdi (Default Value)

Gælder, kun hvis du arbejder i en tabel. Angiver standardværdien for denne kolonne, når der indsættes en række uden en værdi for denne kolonne i tabellen. Værdien for dette felt kan enten være værdien af en SQL Server-standardbegrænsning eller navnet på en global begrænsning, som kolonnen er bundet til. Rullelisten indeholder alle de globale standardværdier, der er defineret i databasen. Hvis du vil binde kolonne til en global standardværdi, skal du vælge den på rullelisten. Hvis du vil oprette en standardbegrænsning for kolonnen, kan du også indtaste standardværdien direkte som tekst.

Præcision

Gælder, kun hvis du arbejder i en tabel. Angiver det maksimale antal cifre for værdier i denne kolonne.

Skala

Gælder, kun hvis du arbejder i en tabel. Angiver det maksimale antal cifre, der vises efter kommaet, for værdier i denne kolonne.

Identitet

Gælder, kun hvis du arbejder i en tabel. Angiver, om kolonnen bruges af SQL Server som en identitetskolonne. Mulige værdier er:

 • Nej       Kolonnen bruges ikke som identitetskolonne.

 • Ja       Kolonnen bruges som identitetskolonne.

 • Ja (ikke til replikering)       Kolonnen bruges som en identitetskolonne, undtagen når en replikeringsagent indsætter data i tabellen.

Identitetsbasis

Gælder, kun hvis du arbejder i en tabel. Angiver basisværdien for en identitetskolonne. Denne instilling gælder kun for kolonner, hvor indstillingen Identitet er angivet til Ja eller Ja (ikke til replikering).

Identitetsforøgelse

Gælder, kun hvis du arbejder i en tabel. Angiver forøgelsesværdien for en identitetskolonne. Denne indstilling gælder kun for kolonner, hvor indstillingen Identitet er angivet til Ja eller Ja (ikke til replikering).

Is RowGuid

Gælder, kun hvis du arbejder i en tabel. Angiver, om kolonnen bruges af SQL Server som en ROWGUID-kolonne. Du kan kun angive denne værdi til Ja for en kolonne, der er en identitetskolonne.

Formel

(Kun SQL Server 7.0 eller nyere). Gælder, kun hvis du arbejder i en tabel. Angiver formlen for en beregnet kolonne.

Sætvis sortering (Collation)

(Kun SQL Server 2000). Gælder, kun hvis du arbejder i en tabel. Angiver den sætvise sorteringsrækkefølge, der som standard bruges i SQL Server i forbindelse med kolonne, når kolonneværdierne bruges til at sortere rækker for et forespørgselsresultat. Hvis du vil bruge standardsorteringsrækkefølgen for databasen, skal du vælge <Databasestandard>.

Format

(Kun SQL Server 2000). Angiver visningsformatet for kolonnen. Hvis du vil ændre formatet, skal du vælge et format på listen.

AntalDecimaler (Decimal Places)

Angiver det antal decimaler, der skal bruges til at vise værdier i denne kolonne. Hvis du vælger Automatisk, bestemmes antallet af decimaler af den værdi, du har valgt i Format.

Inputmaske (Input Mask)

(Kun SQL Server 2000). Hvis du vil ændre inputmasken, skal du klikke på denne tekstboks og derefter klikke på den knap, der vises ud for den.

Titeltekst (Caption)

(Kun SQL Server 2000). Angiver den tekstetiket, der vises som standard i formularer, som bruger denne kolonne.

Indekseret (Indexed)

(Kun SQL Server 2000). Gælder, kun hvis du arbejder i en tabel. Angiver, om der findes et indeks i kolonnen. Mulige værdier er:

 • Nej       Der findes ingen indeks i kolonne.

 • Ja – dubletter tillades       Der findes et ikke-entydigt indeks for en kolonne i kolonne.

 • Ja – ingen dubletter       Der findes et entydig indeks for en kolonne i kolonnen.

Hyperlink

(Kun SQL Server 2000). Angiver, om værdierne i denne kolonne kan fortolkes som hyperlinks.

IME-tilstand

(Kun SQL Server 2000). Bestemmer IME-tilstanden (Input Method Editor) for kolonnen, når brugere indtaster værdier i den pågældende kolonne. Du kan vælge mellem:

 • Intet kontrolelement       Intet kontrolelement er standard.

 • Til       Angiver, at IME er slået til, og at der kan indtastes tegn, som er specifik for kinesisk, japansk eller koreansk, kan indtastes som værdier for denne kolonne.

 • Fra    Angiver, at IME er slået fra. Når brugere indtaster værdier i kolonnen, fungerer tastaturet på samme måde som i engelsk indtastningstilstand.

 • Deaktiver       Svarer til "Fra" bortset fra, at med "Deaktiver" kan brugere ikke slå IME til.

 • Hiragana       Gælder kun for japansk IME.

 • Katakana       Gælder kun for japansk IME.

 • Katakana i halv bredde    Gælder kun for japansk IME.

 • Alfanumerisk i fuld bredde       Gælder kun for japansk og koreansk IME.

 • Alpha    Gælder kun for japansk og koreansk IME.

 • Hangul Full       Gælder kun for koreansk IME.

 • Hangul       Gælder kun for koreansk IME.

IME-sætningstilstand

(Kun SQL Server 2000). Bestemmer, hvilken yderligere IME-konvertering der gælder som standard, når brugere indtaster værdier i kolonne. Du kan vælge mellem:

 • Udtryksforudsigelse       Angiver et grundliggende konvertingsniveau. Dette er standard.

 • Flertalsdelsætning       Understøtter konvertering ved hjælp af yderligere ordbøger med navne, geografisk navne og postnumre.

 • Samtale       Understøtter konvertering, der genkender samtale.

 • Ingen       Deaktiverer tegnkonvertering.

Furigana

(Kun SQL Server 2000). Angiver en kolonne, hvor det tilsvarende Furigana-udtryk for den tekst, brugeren indtaster, gemmes. Når brugeren indtaster en værdi i denne kolonne, gemmes denne værdi, og desuden gemmes det tilsvarende Furigana-udtryk for den indtastede tekst i den kolonne, der er angivet af dette kontrolelement.

Postadresse (Postal Address)

(Kun SQL Server 2000). Angiver et kontrolelement eller felt, der indeholder enten en adresse, som svarer til et indtastet postnummer eller en kundestregkode, der svarer til en indtastet adresse.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×