Distribuere projektarbejde jævnt (udjævne ressourcetildelinger)

Har nogen arbejdsressource fået tildelt for meget arbejde? Du kan løse ressourcekonflikter eller overallokering ved at bruge funktionen ressourceudjævning i Microsoft Office Project. Du kan udjævne arbejdet ved at forsinke opgaver eller opdelt opgave dem, så de ressourcer, der er tildelt til disse opgaver, ikke længere er overbelastede.

Grafik for ressourceudjævning

Ved udjævning foretages der ikke ændringer af, hvem der er knyttet til hver opgave. I Project udjævnes kun arbejdsressource, standardressourcer og reserveret ressource. Det udjævner ikke materialeressource, omkostningsressourcer eller foreslået ressource.

Bemærk:  På grund af ændringerne af opgaverne kan udjævning forsinke slutdatoen for nogle opgaver og som en konsekvens også projektets slutdato.

Tip:  Overallokerede ressourcer er markeret med rødt i ressourcevisninger, herunder Teamplanlægning. I Gantt-diagrammet angives overallokerede ressourcer med et rødt tal i kolonnen Indikatorer.

Før udjævningen kan du ændre nogle få indstillinger.

 • Opgaveprioriteter    , som er en indikation af opgavens vigtighed og dens tilgængelighed for udjævning.

 • Projektprioriteter    , som bestemmer projektets tilgængelighed for udjævning.

 • Udjævningsindstillinger    , som hjælper dig med at tilpasse, hvordan Project bestemmer, hvilke opgaver der udjævnes, og i hvilket omfang.

Hvad vil du foretage dig?

Fordele projektarbejde ved udjævning

Ændre udjævningsindstillinger

Angive opgaveprioriteter

Angive projektprioriteter

Fordele projektarbejde ved udjævning

Bemærk:  Vælg en besked, og skriv tekst her. Du kan også indstille den tilhørende egenskab AlertPosition.

 1. Klik på fanen Ressourcer.

 2. Klik på en af følgende indstillinger i gruppen Niveau.

  Niveaugruppegrafik

 3. Udjævn markeringen    Brug kun denne indstilling til at udjævne de markerede opgaver. Hvis du vil markere flere opgaver ved siden af hinanden, skal du markere den første opgave i markeringen, holde Skift nede og markere den sidste opgave i markeringen. Hvis du vil markere flere opgaver, der ikke er placeret ved siden af hinanden, skal du markere hver enkelt opgave, mens du holder Ctrl trykket ned.

  Dette er praktisk, når det kan accepteres, at ressourcer er overallokeret med bestemte opgaver i projektplanen, men projektledere vil løse problemer med overallokering for andre bestemte opgaver.

 4. Udjævn ressourcer    Brug kun denne indstilling til at udjævne de opgaver, der har tildelt bestemte ressourcer. Klik på Udjævn ressourcer, og vælg derefter den ressource, som opgaven er tildelt. Hold Ctrl nede, hvis du vil markere flere ressourcer.
  Hvis den markerede ressource arbejder på de opgaver, der har flere ressourcer, bliver de andre tildelinger ikke flyttet.

 5. Udjævn alle    Brug denne indstilling til at udjævne alle ressourcer i alle opgaver i projektplanen.

 6. Udjævningsindstillinger    Brug denne indstilling til at ændre de indstillinger, der bruges til udjævning i Project. Se afsnittet Ændre udjævningsindstillinger i denne artikel.

 7. Fjern udjævning    Brug denne indstilling til at fortryde effekten af den foregående udjævning.

 8. Næste overallokering    Brug denne indstilling til at gå til den næste opgave med overallokerede ressourcer. Brug denne indstilling til nemmere at se effekterne af udjævning for individuelle opgaver.

Toppen af siden

Ændre udjævningsindstillinger

Du kan ændre udjævningsindstillingerne for at tilpasse, hvordan Project bestemmer, hvilke opgaver der udjævnes, og i hvilket omfang.

 1. Klik på fanen Ressourcer. Klik på Udjævningsindstillinger i gruppen Udjævning.

  Niveaugruppegrafik

 2. I dialogboksen Ressourceudjævning skal du under Udjævningsberegninger vælge, hvordan udjævning skal ske.

  Automatisk    Hvis du vælger automatisk udjævning, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Fjern udjævningsværdier før udjævning. Når markeringen er fjernet fra afkrydsningsfeltet, udjævnes kun nye og ikke-udjævnede tildelinger. Afkrydsningsfeltet er markeret som standard, men når du udjævner automatisk, kan dette gøre planlægningsarbejdet markant langsommere, fordi alle opgaver udjævnes.

  Klik på en tidsperiode eller basis for den følsomhed, udjævningen skal registrere overallokeringer med, i feltet Se efter overallokeringer på basis af. Standard er dag. Denne indstilling angiver, hvornår udjævning skal intervenere: når du har en overallokering inden for blot et minut, en dag, en uge eller en måned.

  Manuel    Manuel udjævning (standard) udføres kun, når du klikker på Udjævn alle. Automatisk udjævning forekommer øjeblikkeligt, når du ændrer en opgave eller ressource. Brug automatisk udjævning, hvis du vil omlægge opgaver, hver gang ressourcer tildeles mere arbejde, end de har kapacitet til at udføre.

 3. Vælg at udjævne hele projektet eller blot de opgaver, der ligger inden for et bestemt tidsinterval, under Udjævningsinterval for.

 4. Vælg udjævningsrækkefølge i feltet Udjævningsrækkefølge.

  • Vælg Kun id for at udjævne opgaver i stigende rækkefølge efter deres Id-nummer, før der tages hensyn til andre kriterier.

  • Vælg Standard for at undersøge foregående opgaver afhængigheder, slæk, datoer, prioriteter og begrænsning for at undersøge, om eller hvordan opgaver skal udjævnes (dette er standard).

  • Vælg Prioritet, Standard for at kontrollere opgaveprioriteter først og derefter kun undersøge standardkriterier.

 5. Hvis du vil undgå, at slutdatoen for projektet udskydes, skal du markere afkrydsningsfeltet Udjævn kun inden for tilgængeligt slæk.

  Bemærk: Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, kan du få en fejlmeddelelse om, at Project ikke kan udjævne hele planlægningen. Årsagen kan være, at der ikke er tilstrækkeligt slæk i en plan til at omlægge tildelinger uden at løbe tør for slæktid.

 6. Markér afkrydsningsfeltet Udjævning kan tilpasse enkelte tildelinger i en opgave for at lade udjævningen foretage tilpasning, når en ressource arbejder på samme opgave.

 7. Markér afkrydsningsfeltet Udjævning kan oprette opdelinger i resterende arbejde, hvis udjævningen skal afbryde opgaver for at oprette opdelinger i det resterende arbejde på opgaver eller ressourcetildelinger. Hvis en ressource er tildelt til flere opgaver samtidig, ud over hvad ressourcens plan kan håndtere, kan en opgave, der har resterende arbejde, opdeles, og der kan udføres arbejde på den, når ressourcens plan tillader det.

 8. Markér afkrydsningsfeltet Udjævn ressourcer med den foreslåede bookingtype for at medtage foreslået ressource.

 9. Markér afkrydsningsfeltet Udjævn manuelt planlagte opgaver for at tillade, at udjævningen ændrer manuelt planlagte opgaver.

 10. Klik på Fjern udjævning, hvis du vil fjerne de tidligere udjævningsresultater, før du udjævner igen.

 11. Klik på Udjævn alle, hvis du foretager manuel udjævning. Klik på OK, hvis du foretager automatisk udjævning.

Bemærk: 

 • Klik på Fortryd udjævning for at fortryde udjævning, umiddelbart før du udfører en anden handling. Hvis du ikke fortryder udjævning, kan du også klikke på Fjern udjævning for at fjerne tidligere udjævningsresultater.

 • Hvis du udjævner opgaver i de projekter, der er planlagt fra en slutdato, anvendes der negative forskydningsværdier fra slutningen af opgaven eller tildelingen, så opgave- eller ressourcetildelingens slutdato flyttes til et tidligere tidspunkt.

 • Hvis du vil se de ændringer, som udjævningen har medført i opgaverne, skal du klikke på den nederste del af knappen Gantt-diagram i gruppen Opgavevisninger under fanen Vis og derefter klikke på Flere visninger. Klik på Udjævning - Gantt, og klik derefter på Anvend.

Toppen af siden

Angive opgaveprioriteter

Hvis du angiver opgaveprioritet, kan du angive en opgaves vigtighed og dens tilgængelighed for udjævning. Den prioritetsværdi, du angiver, er en subjektiv værdi mellem 1 og 1000, som gør det muligt at angive den grad af styring, du vil have over udjævningsprocessen. Hvis du f.eks. ikke vil, at Project skal udjævne en bestemt opgave, kan du angive prioritetsniveauet til 1000. Som standard er prioritetsværdier angivet til 500, middelniveauet for styring. Opgaver med lavere prioritet forskydes eller opdeles før opgaver med højere prioritet.

 1. Dobbeltklik på navnet på den opgave, du vil ændre prioriteten for, i feltet Opgavenavn, og klik derefter på Opgaveoplysninger.

 2. Klik på fanen Generelt, og skriv eller vælg en prioritet i feltet Prioritet.

Toppen af siden

Angive projektprioriteter

Du kan angive hele projektets tilgængelighed for udjævning ved at angive projektets prioritet. Hvis du f.eks. deler ressourcer med et andet projekt, der fungerer som en ressourcepulje, og du ikke vil udjævne opgaverne i en af de delefil, kan du angive den delte fils prioritetsniveau til 1000.

 1. Klik på fanen Projekt. Klik på Projektoplysninger i gruppen Egenskaber.

 2. Skriv eller vælg en prioritet i feltet Prioritet.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×