Diagramtyper

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Diagramfunktionen i Office gør det nemt at oprette et flot diagram i Excel og føje det til dit dokument.

Bemærk: Noget af det, der står i dette emne gælder ikke for alle sprog.

Der findes mange diagramtyper, der kan hjælpe dig med at vise data på en måde, som giver mening for dit publikum. Her er nogle eksempler på de mest almindelige diagramtyper, samt hvordan de kan bruges.

diagramkolonne

Data, der er arrangeret i kolonner eller rækker i et Excel-ark, kan afbildes i et søjlediagram. I søjlediagrammer arrangeres kategorier typisk langs den vandrette akse og værdier langs den lodrette akse.

Søjlediagrammer er gode til at vise, hvordan data ændres over tid eller til at vise sammenligninger mellem elementer.

Søjlediagrammer har følgende diagramundertyper:

 • Grupperet søjlediagram     Sammenligner værdier på tværs af kategorier. Et grupperet søjlediagram viser værdier i lodrette rektangler i 2D. Et grupperet søjlediagram i et 3D-diagram viser dataene ved hjælp af etb 3D-perspektiv.

 • Stablet søjlediagram     Viser forholdet mellem individuelle elementer og helheden ved at sammenligne hvad hver enkelt værdi udgør af den samlede mængde på tværs af kategorier. Et stablet søjlediagram viser værdier i lodrette stablede rektangler i 2D. Et stablet søjlediagram i 3D viser dataene ved hjælp af 3D-perspektiv. Et 3D-perspektiv er ikke et rigtigt 3D-diagram, da der ikke anvendes en tredje værdiakse (dybdeakse).

 • 100 % stablet søjlediagram     Sammenligner den procentdel, som hver enkelt værdi bidrager med til totalen på, tværs af kategorier. Et 100 % stablet søjlediagram viser værdier i lodrette 100 % stablede rektangler i 2D. Et 100 % stablet søjlediagram i 3D viser dataene ved hjælp af 3D-perspektiv. Et 3D-perspektiv er ikke et rigtigt 3D-diagram, da der ikke anvendes en tredje værdiakse (dybdeakse).

 • 3D-søjlediagram     Anvender tre akser, som du kan redigere (en vandret akse, en lodret akse og en dybdeakse). De sammenligner datapunkter langs den vandrette akse og dybdeaksen.

diagramlinje

Data, der er arrangeret i kolonner eller rækker i et Excel-ark, kan afbildes i et kurvediagram. Kurvediagrammer kan vise sammenhængende data over tid sat op mod en fælles skala, og de er derfor ideelle til at vise tendenser i data med ens intervaller. I et kurvediagram fordeles kategoridata jævnt langs den vandrette akse, og alle dataværdier fordeles jævnt langs den lodrette akse.

Kurvediagrammer fungerer godt, hvis dine kategorietiketter er tekst og repræsenterer jævnt fordelte værdier som f.eks. måneder, kvartaler eller regnskabsår.

Kurvediagrammer har følgende diagramundertyper:

 • Kurvediagram med eller uden datamærker     Viser tendenser over tid eller kategorier, som er ordnet i rækkefølge, især hvis der er mange datapunkter, og rækkefølgen, som de præsenteres i, er vigtig. Hvis der er mange kategorier, eller værdierne er cirkaværdier, skal du bruge et kurvediagram uden datamærker.

 • Stablet kurvediagram med eller uden datamærker     Viser tendensen for bidraget af hver værdi over tid eller kategorier, som er ordnet i rækkefølge. Hvis der er mange kategorier, eller værdierne er cirkaværdier, skal du bruge et stablet kurvediagram uden datamærker.

 • Et 100 % stablet kurvediagram, der vises med eller uden datamærker     Viser tendensen for det procentvise bidrag for hver værdi over tid eller kategorier, som er ordnet i rækkefølge. Hvis der er mange kategorier, eller værdierne er cirkaværdier, skal du bruge et 100 % stablet kurvediagram uden datamærker.

 • 3D-kurvediagram     Viser hver række eller kolonne af data som et 3D-bånd. Et 3D-kurvediagram har vandrette og lodrette akser samt dybdeakser, du kan tilpasse.

cirkeldiagram

Data, der er arrangeret i én enkelt kolonne eller række i et Excel-ark, kan afbildes i et cirkeldiagram. Cirkeldiagrammer viser størrelsen på elementer i en dataserie i forhold til summen af elementerne. Datapunkterne i et cirkeldiagram vises som procentdele af hele cirklen.

Overvej at bruge et cirkeldiagram, når du kun har én dataserie, du vil afbilde, når ingen af de værdier, du vil afbilde, er negative, når næsten ingen af værdierne, du vil afbilde er nulværdier, når du ikke behøver mere end syv kategorier, og når kategorierne repræsenterer dele af hele cirklen.

Cirkeldiagrammer har følgende diagramundertyper:

 • Cirkeldiagram     Viser, hvor stor en del hver enkelt værdi udgør af den samlede mængde, i 2D- eller 3D-format. Du kan trække udsnit i et cirkeldiagram ud manuelt for at fremhæve udsnittene.

 • Cirkeldiagram med cirkeludsnit eller cirkeldiagram med søjleudsnit     Viser cirkeldiagrammer med brugerdefinerede værdier, der udtrækkes fra det primære cirkeldiagram og kombineres til et sekundært cirkeldiagram eller til et stablet søjlediagram. Disse diagramtyper er nyttige, når du vil gøre det lettere at skelne mellem små udsnit i det primære cirkeldiagram.

 • Kransediagram     Ligesom et cirkeldiagram viser et kransediagram forholdet mellem dele til en helhed. Det kan dog indeholde mere end én dataserie. Hver ring i et kransediagram repræsenterer en dataserie. Viser data i ringer, hvor hver ring repræsenterer en dataserie. Hvis procent der vises i dataetiketter, samlet hver ring 100%.

  kransediagram

Diagrampanel

Data, der er arrangeret i kolonner eller rækker i et Excel-ark, kan afbildes i et liggende søjlediagram.

Brug liggende søjlediagrammer til at vise sammenligninger mellem individuelle elementer.

Liggende søjlediagrammer har følgende diagramundertyper:

 • Grupperet liggende søjle- og 3D-grupperet liggende søjlediagram     Sammenligner værdier på tværs af kategorier. I et grupperet liggende søjlediagram er kategorierne typisk organiseret langs den lodrette akse, og værdierne langs den vandrette akse. En grupperet liggende søjlediagram i 3D-diagram viser de vandrette rektangler i 3D-format. Det viser ikke dataene på tre akser.

 • Stablet liggende søjle- og 3D-stablet liggende søjlediagram     Viser forholdet mellem individuelle elementer og helheden. Et stablet liggende søjlediagram i 3D-diagram viser de vandrette rektangler i 3D-format. Det viser ikke dataene på tre akser.

 • 100 % stablet liggende søjlediagram og 100 % stablet liggende søjlediagram i 3D     Sammenligner den procentdel, som hver enkelt værdi bidrager med til totalen, på tværs af kategorier. Et 100 % stablet liggende søjlediagram i 3D viser de vandrette rektangler i 3D-format. Det viser ikke dataene på tre akser.

punktdiagram

Data, der er arrangeret i kolonner og rækker i et Excel-ark, kan afbildes i et xy-(punkt)diagram. Et punktdiagram har to værdiakser. Det viser et sæt numeriske data langs den vandrette akse (x-aksen) og et andet langs den lodrette akse (y-aksen). Det kombinerer disse værdier til enkelte datapunkter og viser dem i uregelmæssige intervaller eller klynger.

Punktdiagrammer viser forholdet mellem de numeriske værdier i flere dataserier, eller det afbilder to grupper af tal som én serie af xy-koordinater. Punktdiagrammer bruges normalt til visning og sammenligning af numeriske værdier, f.eks. videnskabelige eller statistiske data eller beregningsresultater.

Punktdiagrammer har følgende diagramundertyper:

 • Punktdiagram     Sammenligner værdipar. Brug et punktdiagram med datamærker, men uden linjer, hvis du har mange datapunkter og forbindelseslinjer ville få dataene mere svært at læse. Du kan også bruge denne diagramtype, når du ikke behøver at vise connectivity af datapunkterne.

 • Punktdiagram med jævne kurver og punktdiagram med jævne kurver og datamærker     Viser en jævn kurve, der forbinder datapunkterne. Jævne kurver kan vises med eller uden datamærker. Brug en jævn kurve uden datamærker, hvis der er mange datapunkter.

 • Punktdiagram med lige linjer og punktdiagram med lige linjer og datamærker     Viser lige forbindelseslinjer mellem datapunkterne. Lige linjer kan vises med eller uden datamærker..

 • Boblediagram eller boblediagram med 3D-effekt    Et boblediagram er en slags xy-(punkt) diagram, hvor størrelsen af boblen repræsenterer værdien af en tredje variabel. Sammenligner sæt af tre værdier i stedet for to. Den tredje værdi bestemmer den boblens størrelse. Du kan vælge at få vist bobler i 2D-format eller med en 3D-effekt.

  diagramboble

område for grafik

Data, der er arrangeret i kolonner eller rækker i et Excel-ark, kan afbildes i et områdediagram. Ved at vise summen af de afbildede værdier viser et områdediagram også forholdet mellem et udsnit og helheden.

Områdediagrammer fremhæver betydningen af ændringer over tid og kan bruges til at henlede opmærksomheden på totalværdien på tværs af en tendens. Eksempelvis kan data, der repræsenterer fortjeneste over en periode, afbildes i et områdediagram for at lægge vægt på den samlede fortjeneste.

Områdediagrammer har følgende diagramundertyper:

 • Områdediagram     Viser en tendens for værdierne over tid eller andre kategoridata. 3D-områdediagrammer anvender tre akser (vandret, lodret og dybde), som du kan ændre. Generelt bør du overveje at bruge et kurvediagram i stedet for et ikke-stablet områdediagram, da data fra én serie kan blive skjult bag data fra en anden serie.

 • Stablet områdediagram     Viser tendensen for bidraget af hver værdi over tid eller andre kategoridata. Et stablet områdediagram i 3D vises på samme måde, men bruger et 3D-perspektiv. Et 3D-perspektiv er ikke et rigtigt 3D-diagram, da der ikke anvendes en tredje værdiakse (dybdeakse).

 • 100 % stablet områdediagram     Viser tendensen for den procentdel, som hver enkelt værdi bidrager med over tid, eller andre kategoridata. Et 100 % stablet områdediagram i 3D vises på samme måde, men bruger et 3D-perspektiv. Et 3D-perspektiv er ikke et rigtigt 3D-diagram, da der ikke anvendes en tredje værdiakse (dybdeakse).

diagram over aktier

Data, der er arrangeret i kolonner eller rækker i en bestemt rækkefølge i et Excel-ark, kan afbildes i et liggende aktiediagram.

Som navnet antyder, er et aktiediagram mest anvendte til at vise udsving i aktiekurser. Men dette diagram kan også bruges til videnskabelige data. Du kan f.eks. bruge et aktiediagram til angivelse af udsving i temperaturen i løbet af dagen eller i løbet af året.

Aktiediagrammer har følgende diagramundertyper:

 • Høj-lav-slut-aktiediagram     Illustrerer aktiekurser grafisk. Det kræver tre serier af værdier i den rigtige rækkefølge: Høj, lav og derefter slut.

 • Åben-høj-lav-slut-aktiediagram     Kræver fire serier med værdier i den rigtige rækkefølge: åben, høj, lav og derefter slut.

 • Beholdning-høj-lav-slut-aktiediagram     Kræver fire serier med værdier i den rigtige rækkefølge: beholdning, høj, lav og derefter slut. Diagrammet måler beholdning ved hjælp af to værdiakser: et til de kolonner, der måler lydstyrken og et til de aktie-kurser.

 • Beholdning-åben-høj-lav-slut-aktiediagram     Kræver fire serier med værdier i den rigtige rækkefølge: beholdning, åben, høj, lav og derefter slut.

kortlæg grundflade

Data, der er arrangeret i kolonner eller rækker i et Excel-ark, kan afbildes i et liggende grundfladediagram. Ligesom på et topografisk kort angiver farver og mønstre områder, der tilhører de samme værdiintervaller.

Et grundfladediagram er nyttigt, hvis du vil finde optimale kombinationer mellem to datasæt.

Grundfladediagrammer har følgende diagramundertyper:

 • 3D-grundfladediagram     Viser tendenser i værdier på tværs af to dimensioner i en kontinuerlig kurve. Farvebånd i et grundfladediagram repræsenterer ikke dataserien. De angiver forskellen mellem værdierne. Dette diagram giver en 3D-visning af dataene, hvilket kan beskrives som et gummiark, der er strakt hen over et 3D-søjlediagram. Det bruges typisk til at vise forhold mellem store mængder data, der ellers kan være svære at se.

 • 3D-grundfladediagram med trådnet     Viser kun linjerne. Et 3D-grundfladediagram med trådnet er ikke let at læse, men denne diagramtype er praktisk til hurtigere afbildning af store datasæt.

 • Konturdiagram     Grundfladediagrammer, der vises ovenfra, svarende til 2D-topografiske kort. I et konturdiagram repræsenterer farvebånd bestemte værdiintervaller. Linjerne i et konturdiagram forbinder interpolerede punkter af samme værdi.

 • Konturdiagram uden farve     Grundfladediagram set oppefra. Uden farvebånd på overfladen og viser kun linjerne. konturdiagrammer uden farve er ikke lette at aflæse. Det kan være lettere at bruge et 3D-grundfladediagram i stedet.

kortlæg radar

I et radardiagram har hver kategori sin egen værdiakse, der går ud fra midterpunktet. Linjer forbinder alle værdierne i den samme serie.

Brug radardiagrammer til at sammenligne aggregatværdierne for flere dataserier.

Radardiagrammer har følgende diagramundertyper:

 • Radardiagram     Viser ændringerne i værdier i forhold til et midterpunkt.

 • Radardiagram med datamærker    Viser ændringerne i værdier i forhold til et midterpunkt med datamærker.

 • Udfyldt radardiagram     Viser ændringerne i værdier i forhold til et midterpunkt og udfylder det område, der dækkes af en dataserie, med farve.

Du kan bruge et kort-diagram til at sammenligne værdier og få vist kategorier på tværs af geografiske områder. Bruge den, når du har geografiske områder i dine data, som de lande/områder, stater, regioner eller postnumre.

Excel-kortdiagram med værdidata Excel-kortdiagram efter kategori

Få mere at vide under oprette et kortdiagram.

Tragtformede diagrammer viser værdier på tværs af flere faser i en proces.

Tragtdiagram der viser salgspipelinen. Faserne er angivet i første kolonne, værdierne er angivet i anden kolonne

Typisk mindske værdierne gradvist, så linjerne, så den ligner en tragt. Se oprette en tragtdiagramkan finde flere oplysninger.

Diagram med træstruktur indeholder en hierarkisk oversigt over dine data og en nem måde at sammenligne forskellige niveauer af kategorisering. Om dette diagram viser kategorier ved farve og afstand og nemt kan vise mange data, der ville være svært med andre diagramtyper. Diagrammet med træstruktur, kan afbildes, når der findes tomme (tom) celler i den hierarkiske struktur og træstrukturdiagrammer er gode til at sammenligne proportioner i hierarkiet.

Eksempel på træstrukturdiagram i Office 2016 til Windows

Der er ingen undertyper for træstrukturdiagrammer.

Få mere at vide under oprette et diagram med træstruktur.

Solstrålediagrammet er velegnet til at vise hierarkiske data og kan afbildes, når der findes tomme celler i den hierarkiske struktur. Hvert niveau i hierarkiet er repræsenteret af en ring eller cirkel med den inderste cirkel som øverst i hierarkiet. Et solstrålediagram uden hierarkiske data (ét niveau af kategorier) ligner et kransediagram. Et solstrålediagram med flere niveauer af kategorier viser, hvordan de ydre ringer er relateret til de indre ringer. Solstrålediagrammet er mest effektiv på viser, hvordan én ringetone er ødelagt i dets bidrager stykker.

Eksempel på kransediagram i Office 2016 til Windows

Der er ingen undertyper for solstrålediagrammer.

Se oprette et solstrålediagramkan finde flere oplysninger.

Et vandfaldsdiagram viser en løbende total af dit økonomiske data, som værdier er tilføjet eller trukket fra. Det er praktisk for at forstå, hvordan en startværdi påvirkes af en række positive og negative værdier. Kolonnerne er farvekodet, så du hurtigt kan se positive fra negative tal.

Eksempel på vandfaldsdiagram

Der er ingen undertyper for vandfaldsdiagrammer.

Få mere at vide under oprette et vandfaldsdiagram.

Data afbildet i et histogramdiagram viser frekvenser inden for en fordeling. Hver kolonne i diagrammet kaldes en beholder, som kan ændres for at analysere dine data.

Eksempel på histogram

Typer af histogramdiagrammer

 • Histogram    Histogramdiagrammet viser fordelingen af dine data inddelt i hyppighedsbeholdere.

  Histogramdiagram i Histogramdiagramundertyper
 • Pareto-diagram    En Pareto er et sorteret histogramdiagram, der indeholder begge kolonner sorteret i faldende rækkefølge og en linje, der repræsenterer den totale, sammenlagte procent.

  Paretodiagramundertype i tilgængelige histogramdiagrammer

Flere oplysninger er tilgængelige for Histogram og Pareto- diagrammer.

En boks med hale-diagram viser fordelingen af data i kvartiler, idet middelværdien og udenforliggende værdier fremhæves. Boksene kan have linjer, der går lodret, som kaldes "haler". Disse linjer angiver variansen uden for øverste og nederste kvartil, og alle punkter uden for disse linjer eller haler anses for at være udenforliggende værdier. Brug denne diagramtype, når der er flere datasæt, der relaterer sig til hinanden.

Eksempel på kasse med hale-diagram

Få mere at vide under oprette en boks og hale-diagram.

Der findes mange diagramtyper, der kan hjælpe dig med at vise data på en måde, som giver mening for dit publikum. Her er nogle eksempler på de mest almindelige diagramtyper, samt hvordan de kan bruges.

diagramkolonne

Data, der er arrangeret i kolonner eller rækker i et Excel-ark, kan afbildes i et søjlediagram. I søjlediagrammer arrangeres kategorier typisk langs den vandrette akse og værdier langs den lodrette akse.

Søjlediagrammer er gode til at vise, hvordan data ændres over tid eller til at vise sammenligninger mellem elementer.

Søjlediagrammer har følgende diagramundertyper:

 • Grupperet søjlediagram     Sammenligner værdier på tværs af kategorier. Et grupperet søjlediagram viser værdier i lodrette rektangler i 2D. Et grupperet søjlediagram i et 3D-diagram viser dataene ved hjælp af etb 3D-perspektiv.

 • Stablet søjlediagram     Viser forholdet mellem individuelle elementer og helheden ved at sammenligne hvad hver enkelt værdi udgør af den samlede mængde på tværs af kategorier. Et stablet søjlediagram viser værdier i lodrette stablede rektangler i 2D. Et stablet søjlediagram i 3D viser dataene ved hjælp af 3D-perspektiv. Et 3D-perspektiv er ikke et rigtigt 3D-diagram, da der ikke anvendes en tredje værdiakse (dybdeakse).

 • 100 % stablet søjlediagram     Sammenligner den procentdel, som hver enkelt værdi bidrager med til totalen på, tværs af kategorier. Et 100 % stablet søjlediagram viser værdier i lodrette 100 % stablede rektangler i 2D. Et 100 % stablet søjlediagram i 3D viser dataene ved hjælp af 3D-perspektiv. Et 3D-perspektiv er ikke et rigtigt 3D-diagram, da der ikke anvendes en tredje værdiakse (dybdeakse).

 • 3D-søjlediagram     Anvender tre akser, som du kan redigere (en vandret akse, en lodret akse og en dybdeakse). De sammenligner datapunkter langs den vandrette akse og dybdeaksen.

 • Cylinder-, kegle- og pyramidediagram     Findes i de samme typer af grupperet, stablet, 100 % stablet diagram og 3D-diagramtyper, som dem der findes for rektangulære søjlediagrammer. De viser og sammenligner data på samme måde. Den eneste forskel er, at disse diagramtyper viser figurer i form af cylindere, kegler og pyramider i stedet for rektangler.

diagramlinje

Data, der er arrangeret i kolonner eller rækker i et Excel-ark, kan afbildes i et kurvediagram. Kurvediagrammer kan vise sammenhængende data over tid sat op mod en fælles skala, og de er derfor ideelle til at vise tendenser i data med ens intervaller. I et kurvediagram fordeles kategoridata jævnt langs den vandrette akse, og alle dataværdier fordeles jævnt langs den lodrette akse.

Kurvediagrammer fungerer godt, hvis dine kategorietiketter er tekst og repræsenterer jævnt fordelte værdier som f.eks. måneder, kvartaler eller regnskabsår.

Kurvediagrammer har følgende diagramundertyper:

 • Kurvediagram med eller uden datamærker     Viser tendenser over tid eller kategorier, som er ordnet i rækkefølge, især hvis der er mange datapunkter, og rækkefølgen, som de præsenteres i, er vigtig. Hvis der er mange kategorier, eller værdierne er cirkaværdier, skal du bruge et kurvediagram uden datamærker.

 • Stablet kurvediagram med eller uden datamærker     Viser tendensen for bidraget af hver værdi over tid eller kategorier, som er ordnet i rækkefølge. Hvis der er mange kategorier, eller værdierne er cirkaværdier, skal du bruge et stablet kurvediagram uden datamærker.

 • Et 100 % stablet kurvediagram, der vises med eller uden datamærker     Viser tendensen for det procentvise bidrag for hver værdi over tid eller kategorier, som er ordnet i rækkefølge. Hvis der er mange kategorier, eller værdierne er cirkaværdier, skal du bruge et 100 % stablet kurvediagram uden datamærker.

 • 3D-kurvediagram     Viser hver række eller kolonne af data som et 3D-bånd. Et 3D-kurvediagram har vandrette og lodrette akser samt dybdeakser, du kan tilpasse.

cirkeldiagram

Data, der er arrangeret i én enkelt kolonne eller række i et Excel-ark, kan afbildes i et cirkeldiagram. Cirkeldiagrammer viser størrelsen på elementer i en dataserie i forhold til summen af elementerne. Datapunkterne i et cirkeldiagram vises som procentdele af hele cirklen.

Overvej at bruge et cirkeldiagram, når du kun har én dataserie, du vil afbilde, når ingen af de værdier, du vil afbilde, er negative, når næsten ingen af værdierne, du vil afbilde er nulværdier, når du ikke behøver mere end syv kategorier, og når kategorierne repræsenterer dele af hele cirklen.

Cirkeldiagrammer har følgende diagramundertyper:

 • Cirkeldiagram     Viser, hvor stor en del hver enkelt værdi udgør af den samlede mængde, i 2D- eller 3D-format. Du kan trække udsnit i et cirkeldiagram ud manuelt for at fremhæve udsnittene.

 • Cirkeldiagram med cirkeludsnit eller cirkeldiagram med søjleudsnit     Viser cirkeldiagrammer med brugerdefinerede værdier, der udtrækkes fra det primære cirkeldiagram og kombineres til et sekundært cirkeldiagram eller til et stablet søjlediagram. Disse diagramtyper er nyttige, når du vil gøre det lettere at skelne mellem små udsnit i det primære cirkeldiagram.

 • Adskilt cirkeldiagram     Viser, hvor stor en andel hver enkelt værdi udgør af totalen, mens enkelte værdier fremhæves. Adskilte cirkeldiagrammer kan vises i 3D-format. Du kan ændre indstillingen for adskillelse af cirkeldiagrammet for alle udsnit og enkelte udsnit. Du kan dog ikke flytte udsnit i et adskilt cirkeldiagram manuelt.

Diagrampanel

Data, der er arrangeret i kolonner eller rækker i et Excel-ark, kan afbildes i et liggende søjlediagram.

Brug liggende søjlediagrammer til at vise sammenligninger mellem individuelle elementer.

Liggende søjlediagrammer har følgende diagramundertyper:

 • Grupperet liggende søjlediagram     Sammenligner værdier på tværs af kategorier. I et grupperet liggende søjlediagram arrangeres kategorier typisk langs den lodrette akse og værdier langs den vandrette akse. Et grupperet liggende søjlediagram i 3D viser de vandrette rektangler i 3D-format. Det viser ikke dataene på tre akser.

 • Stablet liggende søjlediagram     Viser forholdet mellem individuelle elementer og helheden. Et stablet liggende søjlediagram i 3D viser de vandrette rektangler i 3D-format. Det viser ikke dataene på tre akser.

 • 100 % stablet liggende søjlediagram og 100 % stablet liggende søjlediagram i 3D     Sammenligner den procentdel, som hver enkelt værdi bidrager med til totalen, på tværs af kategorier. Et 100 % stablet liggende søjlediagram i 3D viser de vandrette rektangler i 3D-format. Det viser ikke dataene på tre akser.

 • Vandret cylinder-, kegle- og pyramidediagram     Findes i samme typer af grupperet, stablet og 100 % stablet diagramtype, som dem der findes for rektangulære søjlediagrammer. De viser og sammenligner data på samme måde. Den eneste forskel er, at disse diagramtyper viser figurer i form af cylindere, kegler og pyramider i stedet for vandrette rektangler.

område for grafik

Data, der er arrangeret i kolonner eller rækker i et Excel-ark, kan afbildes i et områdediagram. Ved at vise summen af de afbildede værdier viser et områdediagram også forholdet mellem et udsnit og helheden.

Områdediagrammer fremhæver betydningen af ændringer over tid og kan bruges til at henlede opmærksomheden på totalværdien på tværs af en tendens. Eksempelvis kan data, der repræsenterer fortjeneste over en periode, afbildes i et områdediagram for at lægge vægt på den samlede fortjeneste.

Områdediagrammer har følgende diagramundertyper:

 • Områdediagram     Viser en tendens for værdierne over tid eller andre kategoridata. 3D-områdediagrammer anvender tre akser (vandret, lodret og dybde), som du kan ændre. Generelt bør du overveje at bruge et kurvediagram i stedet for et ikke-stablet områdediagram, da data fra én serie kan blive skjult bag data fra en anden serie.

 • Stablet områdediagram     Viser tendensen for bidraget af hver værdi over tid eller andre kategoridata. Et stablet områdediagram i 3D vises på samme måde, men bruger et 3D-perspektiv. Et 3D-perspektiv er ikke et rigtigt 3D-diagram, da der ikke anvendes en tredje værdiakse (dybdeakse).

 • 100 % stablet områdediagram     Viser tendensen for den procentdel, som hver enkelt værdi bidrager med over tid, eller andre kategoridata. Et 100 % stablet områdediagram i 3D vises på samme måde, men bruger et 3D-perspektiv. Et 3D-perspektiv er ikke et rigtigt 3D-diagram, da der ikke anvendes en tredje værdiakse (dybdeakse).

punktdiagram

Data, der er arrangeret i kolonner og rækker i et Excel-ark, kan afbildes i et xy-(punkt)diagram. Et punktdiagram har to værdiakser. Det viser et sæt numeriske data langs den vandrette akse (x-aksen) og et andet langs den lodrette akse (y-aksen). Det kombinerer disse værdier til enkelte datapunkter og viser dem i uregelmæssige intervaller eller klynger.

Punktdiagrammer viser forholdet mellem de numeriske værdier i flere dataserier, eller det afbilder to grupper af tal som én serie af xy-koordinater. Punktdiagrammer bruges normalt til visning og sammenligning af numeriske værdier, f.eks. videnskabelige eller statistiske data eller beregningsresultater.

Punktdiagrammer har følgende diagramundertyper:

 • Punktdiagram kun med datapunkter     Sammenligner værdipar. Brug et punktdiagram med datapunkter, men uden streger, hvis du har mange datapunkter, og hvis forbindelsesstreger ville gøre dataene mere vanskelige at læse. Du kan også bruge denne diagramtype, når du ikke behøver at vise forbindelsen mellem datapunkterne.

 • Punktdiagram med jævne kurver og punktdiagram med jævne kurver og datamærker     Viser en jævn kurve, der forbinder datapunkterne. Jævne kurver kan vises med eller uden datamærker. Brug en jævn kurve uden datamærker, hvis der er mange datapunkter.

 • Punktdiagram med lige linjer og punktdiagram med lige linjer og datamærker     Viser lige forbindelseslinjer mellem datapunkterne. Lige linjer kan vises med eller uden datamærker..

diagramboble

Et boblediagram er en slags xy-punktdiagram, hvor størrelsen af boblen repræsenterer værdien af en tredje variabel.

Boblediagrammer har følgende diagramundertyper:

 • Boblediagram eller boblediagram med 3D-effekt     Sammenligner sæt med tre værdier i stedet for to. Den tredje værdi afgør størrelsen af boblemarkøren. Du kan vælge at vise boblerne i 2D-format eller med en 3D-effekt.

diagram over aktier

Data, der er arrangeret i kolonner eller rækker i en bestemt rækkefølge i et Excel-ark, kan afbildes i et liggende aktiediagram.

Som navnet antyder, er et aktiediagram mest anvendte til at vise udsving i aktiekurser. Men dette diagram kan også bruges til videnskabelige data. Du kan f.eks. bruge et aktiediagram til angivelse af udsving i temperaturen i løbet af dagen eller i løbet af året.

Aktiediagrammer har følgende diagramundertyper:

 • Høj-lav-slut-aktiediagram     Illustrerer aktiekurser. Det kræver tre serier af værdier i den rette rækkefølge: høj, lav og derefter slut.

 • Åben-høj-lav-slut-aktiediagram     Kræver fire serier med værdier i følgende rækkefølge: åben, høj, lav og derefter slut.

 • Beholdning-høj-lav-slut-aktiediagram     Kræver fire serier med værdier i følgende rækkefølge: beholdning, høj, lav og derefter slut. Det måler beholdningen ved hjælp af to værdiakser: En for de kolonner, der måler beholdning, og en anden for aktiekurserne.

 • Beholdning-åben-høj-lav-slut-aktiediagram     Kræver fire serier med værdier i den rette rækkefølge: beholdning, åben, høj, lav og derefter slut.

kortlæg grundflade

Data, der er arrangeret i kolonner eller rækker i et Excel-ark, kan afbildes i et liggende grundfladediagram. Ligesom på et topografisk kort angiver farver og mønstre områder, der tilhører de samme værdiintervaller.

Et grundfladediagram er nyttigt, hvis du vil finde optimale kombinationer mellem to datasæt.

Grundfladediagrammer har følgende diagramundertyper:

 • 3D-grundfladediagram     Viser tendenser i værdier på tværs af to dimensioner i en kontinuerlig kurve. Farvebånd i et grundfladediagram repræsenterer ikke dataserien. De angiver forskellen mellem værdierne. Dette diagram giver en 3D-visning af dataene, hvilket kan beskrives som et gummiark, der er strakt hen over et 3D-søjlediagram. Det bruges typisk til at vise forhold mellem store mængder data, der ellers kan være svære at se.

 • 3D-grundfladediagram med trådnet     Viser kun linjerne. Et 3D-grundfladediagram med trådnet er ikke let at læse, men denne diagramtype er praktisk til hurtigere afbildning af store datasæt.

 • Konturdiagram     Grundfladediagrammer, der vises ovenfra, svarende til 2D-topografiske kort. I et konturdiagram repræsenterer farvebånd bestemte værdiintervaller. Linjerne i et konturdiagram forbinder interpolerede punkter af samme værdi.

 • Konturdiagram uden farve     Grundfladediagram set oppefra. Uden farvebånd på overfladen og viser kun linjerne. konturdiagrammer uden farve er ikke lette at aflæse. Det kan være lettere at bruge et 3D-grundfladediagram i stedet.

kransediagram

Ligesom et cirkeldiagram viser et kransediagram forholdet til en helhed. Det kan dog indeholde mere end én dataserie. Hver ring af kransediagrammet repræsenterer en dataserie.

Kransediagrammer har følgende diagramundertyper:

 • Kransediagram     Viser data i ringe, hvor hver ring repræsenterer en dataserie. Hvis der vises procenter i dataetiketter, udgør hver ring i alt 100 %.

 • Adskilt kransediagram     Viser hvor stor en andel hver enkelt værdi udgør af totalen, mens enkelte værdier fremhæves. De kan dog indeholde mere end én dataserie.

kortlæg radar

I et radardiagram har hver kategori sin egen værdiakse, der går ud fra midterpunktet. Linjer forbinder alle værdierne i den samme serie.

Brug radardiagrammer til at sammenligne aggregatværdierne for flere dataserier.

Radardiagrammer har følgende diagramundertyper:

 • Radardiagram     Viser ændringerne i værdier i forhold til et midterpunkt.

 • Udfyldt radardiagram     Viser ændringerne i værdier i forhold til et midterpunkt og udfylder det område, der dækkes af en dataserie, med farve.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Se også

Oprette et diagram

Redigere data i et diagram

Tilføj en sekundær akse til et diagram

Oprette et organisationsdiagram

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×