Designe layout og format af en pivottabelrapport

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Når du opretter en pivottabel og tilføjer de felter, du vil analysere, kan du forbedre rapportlayoutet og -formatet til at gøre det nemmere at læse og søge efter oplysninger. Hvis du vil ændre layoutet for en pivottabel, kan du ændre pivottabelformen og den måde, felter, kolonner, rækker, subtotaler, tomme celler og linjer vises. Hvis du vil ændre formatet for pivottabellen, kan du anvende en foruddefineret typografi, striber og betinget formatering.

Hvad vil du foretage dig?

Ændre layoutformen for en pivottabel

Ændre en pivottabel til kompakt, disposition eller tabelformat

Ændre den måde, postnavne vises i en layoutform

Ændre arrangementet af felter i en pivottabel

Føje felter til en pivottabel

Kopiere felter i en pivottabel

Omarrangere felter i en pivottabel

Fjerne felter fra en pivottabel

Ændre layoutet af kolonner, rækker og subtotaler

Slå kolonne- og rækkeoverskrifter til eller fra

Vise subtotaler over eller under deres rækker

Ændre rækkefølgen af række- eller kolonneelementer

Justere kolonnebredden ved opdateringer

Flytte en kolonne til rækkeetiketområdet eller en række til kolonneetiketområdet

Flette eller ophæve fletning af celler for ydre række- og kolonneelementer

Ændre visningen af tomme celler, tomme linjer og fejl

Ændre, hvordan fejl og tomme celler vises

Vise eller skjule tomme linjer efter rækker eller elementer

Ændre visning af elementer og etiketter uden data

Ændre eller fjerne formatering

Anvende en typografi for at formatere en pivottabel

Anvende striber for at ændre formatet for en pivottabel

Fjerne en typografi eller anvendelse af striber fra en pivottabel

Benytte betinget formatering på data i en pivottabel

Ændre talformat for et felt

Medtage OLAP-serverformatering

Bibeholde eller ignorere formatering

Ændre layoutformen for en pivottabel

For at foretage betydelige layoutændringer i en pivottabel eller dens forskellige felter kan du bruge en af tre former:

 • Kompakt form    viser elementer fra forskellige rækkeområdefelter i én kolonne og bruger indrykning til at skelne mellem elementer fra forskellige felter. Rækkenavne fylder mindre i kompakt form, hvilket giver mere plads til numeriske data. Knapperne Udvid og Skjul vises, så du kan vise eller skjule detaljer i kompakt form. Kompakt form sparer plads og gør det nemmere at læse pivottabellen og er derfor angivet som standardlayoutformen til pivottabeller.

Pivottabel i komprimeret form

 • Tabelform    viser én kolonne pr. felt og giver plads til feltoverskrifter.

Pivottabel i tabuleret form

 • Dispositionsform    svarer til tabelformen, men den kan vise subtotaler øverst i hver gruppe, fordi elementer i den næste kolonne vises én række under det aktuelle element.

Pivottabel i dispositionsform

Ændre en pivottabelrapport til kompakt, dispositions- eller tabelformat

 1. Klik et sted i pivottabellen.

  Dette viser Pivottabelværktøjer, som indeholder fanerne Indstillinger og Design.

 2. Klik på Rapportlayout i gruppen Layout under fanen Design, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • For at forhindre relaterede data i at brede sig vandret ud over skærmkanten og for at minimere rulning skal du klikke på Vis i kompakt form.

   I kompakt form er felterne indeholdt i én kolonne og indrykket for at vise den indlejrede relation i kolonnen.

  • Du kan oprette en disposition for dataene i den klassiske pivottabeltypografi ved at klikke på Vis i dispositionsform.

  • For at se alle dataene i et traditionelt tabelformat og for nemt at kopiere celler til et andet regneark skal du klikke på Vis i tabelform.

Billede af båndet i excel

Toppen af siden

Ændre den måde, elementetiketter vises i en layoutform

 1. Marker det ønskede rækkefelt i pivottabellen.

Dette viser Pivottabelværktøjer, som indeholder fanerne Indstillinger og Design.

Du kan også dobbeltklikke på rækkefeltet i dispositions- eller tabelformat og fortsætte med trin 3.

 1. Klik på Feltindstillinger i gruppen Aktivt felt under fanen Indstillinger.

billede af båndet i excel

 1. I dialogboksen Feltindstillinger skal du klikke på fanen Layout og udskriv og derefter under Layout gøre et af følgende:

  • Klik på Vis elementetiketter i dispositionsformat for at få vist feltelementer i dispositionsformat.

  • Klik på Vis elementetiketter i dispositionsformat, og marker derefter Vist tabelposter fra fra næste felt i samme kolonne (kompakt form) for at få vist eller skjule etiketter fra det næste felt i den samme kolonne i kompakt form.

  • Klik på Vis tabelpostetiketter i tabuleret form for at få vist feltelementer i en tabel-lignende form.

Toppen af siden

Ændre arrangementet af felter i en pivottabel

For at få det endelige layout, som du vil have det, kan du tilføje, omarrangere og fjerne felter ved hjælp af pivottabellens feltliste.

Hvis du ikke kan se pivottabellens feltliste, skal du kontrollere, at pivottabellen er markeret. Hvis du stadig ikke kan se på pivottabellens feltlist, skal du gå til fanen Indstillinger i gruppen Vis/skjul og klikke på Feltliste.

Hvis du ikke kan se de felter, du vil bruge, på pivottabellens feltliste, skal du muligvis opdatere pivottabellen for at få vist alle nye felter, beregnede felter, mål, beregnede mål eller dimensioner, som du har tilføjet siden den sidste handling. På fanen Indstillinger i gruppen Data skal du klikke på Opdater.

Du kan finde flere oplysninger om at arbejde med pivottabellens feltliste i Pivotdata i en pivottabel eller et pivotdiagram.

Føje felter til en pivottabel

Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:

 • Marker afkrydsningsfeltet ud for hvert feltnavn i feltafsnittet. Feltet er placeret i et standardområde i layoutafsnittet, men du kan omarrangere felterne, hvis du vil.

  Som standard føjes tekstfelter til området Rækkenavne, numeriske felter føjes til området Værdier, og OLAP-dato- og klokkeslætshierarkier føjes til området Kolonnenavne.

 • Højreklik på feltnavnet, og vælg derefter den relevante kommando – Føj til rapportfilter, Føj til kolonnenavn, Føj til rækkenavn og Føj til værdier– for at placere feltet i en bestemt del af layoutsektionen.

 • Du kan også klikke på og holde markøren på et feltnavn og derefter trække feltet mellem feltsektionen og et område i layoutsektionen.

Toppen af siden

Kopiere felter i en pivottabel

I en pivottabel, der er baseret på data i et Excel-regneark eller eksterne data fra en ikke-OLAP-kildedata, kan du føje det samme felt mere end en gang til området Værdier, så du kan vise forskellige beregninger ved hjælp af funktionen Vis værdier som. Du kan gøre dette, hvis du f.eks. vil sammenligne beregninger side om side, f.eks. brutto- og nettooverskudsgrad, minimum- og maksimumsalg eller kundeantal og procentdel af samlede kunder. Du kan se flere oplysninger i Vise forskellige beregninger i en pivotabels værdifelter.

 1. Klik på og hold markøren på et feltnavn i feltsektionen, og træk derefter feltet til området Værdier i layoutsektionen.

 2. Gentag trin 1 lige så mange gange, som du vil kopiere feltet.

 3. I hvert kopieret felt kan du ændre sumfunktionen eller den tilpassede beregning på den ønskede måde.

  Bemærkninger: 

  • Når du føjer to eller flere felter til området Værdier, uanset om de er kopier af det samme felt eller forskellige felter, føjer Feltlisten automatisk et Værdikolonnenavn til området Værdier. Du kan bruge dette felt til at flytte feltplaceringer op og ned i området Værdier. Du kan også flytte Værdikolonnenavnet til området Kolonnenavne eller Rækkenavne. Du kan dog ikke flytte Værdikolonnenavnet til området Rapportfiltre.

  • Du kan kun føje et felt til et af områderne Rapportfilter, Rækkenavne eller Kolonnenavne én gang, uanset om datatypen er numerisk eller ikke-numerisk. Hvis du prøver at tilføje det samme felt mere end en gang – f.eks. til områderne Rækkenavne og Kolonnenavne i layoutsektionen – fjernes feltet automatisk fra det oprindelige område og placeres i det nye område.

  • En anden måde at føje det samme felt til området Værdier er ved hjælp af en formel (kaldes også en beregnet kolonne), der bruger det samme felt i formlen.

  • Du kan ikke tilføje det samme felt mere end én gang i en pivottabel, der er baseret på en OLAP-datakilde.

Toppen af siden

Omarrangere felter i en pivottabel

Du kan omarrangere eksisterende felter eller omplacere dem ved at bruge ét af de fire områder nederst i layoutafsnittet:

Pivottabelrapport

Beskrivelse

Pivotdiagram

Beskrivelse

Værdier   

Bruges til at vise numeriske sumdata.

Værdier   

Bruges til at vise numeriske sumdata.

Rækkenavne    

Bruges til at vise felter som rækker i siden af rapporten. En lavere placeret række er indlejret i rækken umiddelbart over den.

Aksefelt (kategorier)    

Bruges til at vise felter som en akse i diagrammet.

Kolonnenavne    

Bruges til at vise felter som kolonner øverst i rapporten. En lavere placeret kolonne er indlejret i kolonnen umiddelbart over den.

Etiketter for forklaringsfelter (serie)   

Bruges til at vise felter i forklaringen i diagrammet.

Rapportfilter    

Bruges til at filtrere hele rapporten ud fra det markerede emne i rapportfilteret.

Rapportfilter    

Bruges til at filtrere hele rapporten ud fra det markerede emne i rapportfilteret.

Du kan omarrangere felter ved at klikke på feltnavnet i et af områderne og derefter vælge en af følgende kommandoer:

Vælg dette

Hvis du vil

Flytte op   

Flytte feltet én plads op i området.

Flytte ned   

Flytte feltet én plads ned i området.

Flytte til start   

Flytter feltet til starten af området.

Flytte til slutning   

Flytte feltet til slutningen af området.

Flytte til rapportfilter   

Flytte feltet til området Rapportfilter.

Flytte til rækkenavne   

Flytte feltet til området Rækkenavne.

Flytte til kolonnenavne   

Flytte feltet til området Kolonnenavne.

Flytte til værdier   

Flytter feltet til området Værdier.

Værdifeltindstillinger, Feltindstillinger   

Viser dialogboksen Feltindstillinger eller Værdifeltindstillinger. Klik på knappen Hjælp billede af knap øverst i dialogboksen for at få flere oplysninger om hver enkelt indstilling.

Du kan også klikke og holde på et feltnavn og derefter trække feltet mellem felt- og layoutafsnittene og mellem de forskellige områder.

Toppen af siden

Fjerne felter fra en pivottabel

 1. Klik på pivottabelrapporten.

Dette viser Pivottabelværktøjer, som tilføjer fanen Indstillinger og fanen Design.

 1. For at få vist pivottabellens feltliste, hvis det er nødvendigt, skal du på fanen Indstillinger i gruppen Vis klikke på Feltliste.

billede af båndet i excel

 1. Benyt følgende fremgangsmåde for at fjerne et felt fra pivottabellens feltliste:

  • Fjern markeringen af afkrydsningsfeltet ud for feltnavnet i pivottabellens feltliste.

   Bemærk: Hvis du fjerner markeringen af et afkrydsningsfelt i feltlisten, fjernes alle forekomster af feltet fra rapporten.

  • I et layoutområde skal du klikke på feltnavnet og derefter klikke på Fjern felt.

  • Du kan også klikke og holde markøren på et feltnavn i layoutsektionen og derefter trække det uden for pivottabellens feltliste.

Toppen af siden

Ændre layoutet af kolonner, rækker og subtotaler

Hvis du vil afgrænse layoutet af pivottabellen yderligere, kan du foretage ændringer, der påvirker layoutet af kolonner, rækker og subtotaler, f.eks. visning af subtotaler over rækker eller at slå kolonneoverskrifter fra. Du kan også arrangere individuelle elementer i en række eller kolonne.

Slå kolonne- og rækkeoverskrifter til eller fra

 1. Klik på pivottabelrapporten.

Dette viser Pivottabelværktøjer, som tilføjer fanen Indstillinger og fanen Design.

 1. Du kan skift mellem at vise og skjule feltoverskrifter ved at gå til fanen Indstillinger i gruppen Vis skal du klikke på Feltoverskrifter.

  billede af båndet i excel

Toppen af siden

Vise subtotaler over eller under deres rækker

 1. Marker det rækkefelt i pivottabellen, som du vil vise subtotaler for.

Dette viser Pivottabelværktøjer, som tilføjer fanen Indstillinger og fanen Design.

Tip: Du kan også dobbeltklikke på rækkefeltet i dispositions- eller tabelformat og fortsætte med trin 3.

 1. Klik på Feltindstillinger i gruppen Aktivt felt under fanen Indstillinger.

  billede af båndet i excel

 2. I dialogboksen Feltindstillinger på fanen Subtotaler og filtre under Subtotaler skal du klikke på Automatisk eller Brugerdefineret.

  Bemærk:  Hvis Ingen er markeret, er subtotaler er slået fra.

 3. På fanen Layout og udskriv under Layout skal du klikke på Vis tabelpostetiketter i dispositionsform og derefter gøre et af følgende:

  • Hvis du vil have vist subtotaler over rækkerne med subtotaler, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis subtotaler øverst i hver gruppe. Denne indstilling er markeret som standard.

  • Hvis du vil have vist subtotaler under de rækkerne med subtotaler, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis subtotaler øverst i hver gruppe.

Toppen af siden

Ændre rækkefølgen af række- eller kolonneelementer

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • I pivottabellen skal du højreklikke på række- eller kolonnenavnet eller på et element i et navn, pege på Flyt og derefter bruge en af kommandoerne på menuen Flyt for at flytte elementet til en anden placering.

 • Du kan også markere række- eller kolonnenavneelementet, som du vil flytte, og derefter pege på cellens nederste kant. Når markøren bliver til en pil med fire spidser, skal du trække elementet til en ny placering. I følgende illustration vises, hvordan du markerer og trækker et rækkeelement for at flytte det:

  Eksempel på flytning af et element i en pivottabel

Toppen af siden

Justere kolonnebredder ved opdatering

 1. Klik et sted i pivottabellen.

Dette viser Pivottabelværktøjer, som tilføjer fanen Indstillinger og fanen Design.

 1. Klik på Indstillinger i gruppen Pivottabel under fanen Indstillinger.

  Billede af båndet i excel

 2. I dialogboksen Indstillinger for pivottabel på fanen Layout og format under Formatskal du gøre et af følgende:

  • Hvis du vil justere kolonnerne i pivottabellen, så de automatisk tilpasser sig størrelsen på den bredeste tekst eller talværdi, skal du markere afkrydsningsfeltet Tilpas automatisk kolonnebredde ved opdatering.

  • Hvis du vil beholde den aktuelle kolonnebredde i pivottabellen, skal du fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet Tilpas automatisk kolonnebredde ved opdatering.

Toppen af siden

Flytte en kolonne til rækkeetiketområdet eller en række til kolonneetiketområdet

Du kan flytte et kolonnefelt til rækkeetiketområdet eller et rækkefelt til kolonneetiketområdet for at optimere pivottabelrapportens layout og overskuelighed. Når du flytter en kolonne til en række eller en række til en kolonne, transponerer du feltets vandrette eller lodrette retning. Denne handling kaldes også "pivotering" af en række eller kolonne.

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Højreklik på et rækkefelt, peg på Flyt <feltnavn>, og klik derefter på Flyt <feltnavn> til kolonner.

 • Højreklik på et kolonnefelt, og klik derefter på Flyt <feltnavn> til rækker.

 • Træk et række- eller kolonnefelt til et andet område. Følgende illustration viser, hvordan du flytter et kolonnefelt til området rækkenavne.

  Eksempel på ændring af layoutet for en pivottabel

  1. Klik på et kolonnefelt

  2. Træk det til rækkeområdet

  3. Sport bliver et rækkefelt ligesom Region

Toppen af siden

Flette eller ophæve fletning af celler for ydre række- og kolonneelementer

Du kan flette celler for række- og kolonneelementer for at centrere elementerne vandret og lodret eller for at ophæve fletning af cellerne, så elementerne venstrejusteres i ydre række- og kolonnefelter øverst i elementgruppen.

 1. Klik et sted i pivottabellen.

Dette viser Pivottabelværktøjer, som tilføjer fanen Indstillinger og fanen Design.

 1. Klik på Indstillinger i gruppen Pivottabel under fanen Indstillinger.

  Billede af båndet i excel

 2. I dialogboksen Indstillinger for pivottabel skal du klikke på fanen Layout og format og derefter under Layout markere eller fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet Flet og centrer celler med navne.

Bemærk:  Du kan ikke bruge afkrydsningsfeltet Flet celler under fanen Justering i en pivottabel.

Toppen af siden

Ændre visningen af tomme celler, tomme linjer og fejl

Der kan være tidspunkter, hvor dine data i pivottabellen indeholder tomme celler, tomme linjer eller fejl, og hvor du vil ændre den måde, de vises på.

Ændre visning af fejl og tomme celler

 1. Klik et sted i pivottabellen.

Dette viser Pivottabelværktøjer, som tilføjer fanen Indstillinger og fanen Design.

 1. Klik på Indstillinger i gruppen Pivottabel under fanen Indstillinger.

  Billede af båndet i excel

 2. I dialogboksen Indstillinger for pivottabel skal du klikke på fanen Layout og format og derefter under Format gøre et af følgende:

  • For at skifte visningen af fejl skal du markere afkrydsningsfeltet Vis ved fejlværdier. I feltet skal du skrive den værdi, du vil have vist i stedet for fejl. Hvis fejl skal vises som tomme celler, skal du slette eventuelle tegn i feltet.

  • Hvis du vil ændre visningen af tomme celler, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis ved tomme celler, og skriv derefter den værdi, du vil have vist i tomme celler i tekstfeltet.

   Tip: Hvis du vil have vist tomme celler, skal du slette eventuelle tegn i feltet. Hvis du vil have vist nuller, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.

Toppen af siden

Vise eller skjule tomme linjer efter rækker eller elementer

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • For rækker skal du gøre følgende:

 • Marker det ønskede rækkefelt i pivottabellen.

  Dette viser Pivottabelværktøjer, som tilføjer fanen Indstillinger og fanen Design.

  Tip: Du kan også dobbeltklikke på rækkefeltet i dispositions- eller tabelformat og fortsætte med trin 3.

 • Klik på Feltindstillinger i gruppen Aktivt felt under fanen Indstillinger.

  billede af båndet i excel

 • I dialogboksen Feltindstillinger på fanen Layout og udskriv under Layoutskal du markere eller fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet Indsæt tom linje efter hvert elementnavn.

 • For elementer skal du gøre følgende:

 • Marker det ønskede felt i pivottabellen.

  Dette viser Pivottabelværktøjer, som tilføjer fanen Indstillinger og fanen Design.

 • På fanen Design i gruppen Layout skal du klikke på Tommer rækker og derefter markere Indsæt tom linje efter hvert elementnavn eller Fjern tom linje efter hvert elementnavn.

  Billede af båndet i excel

Bemærk: Du kan anvende tegn- og celleformatering på tomme linjer, men du kan ikke indtaste data i dem.

Toppen af siden

Ændre visning af elementer og etiketter uden data

 1. Klik et sted i pivottabellen.

Dette viser Pivottabelværktøjer, som tilføjer fanen Indstillinger og fanen Design.

 1. Klik på Indstillinger i gruppen Pivottabel under fanen Indstillinger.

  Billede af båndet i excel

 2. På fanen Skærm under Skærmskal du gøre et eller flere af følgende:

  • For at vise elementer uden data i rækker skal du markere eller fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet Vis tabelposter uden data i rækker for at få vist eller skjule rækkeelementer uden værdier.

   Bemærk: Denne indstilling er kun tilgængelig for en OLAP (Online Analytical Processing)-datakilde.

  • For at vise elementer uden data i kolonner skal du markere eller fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet Vis tabelposter uden data i kolonner for at få vist eller skjule kolonneelementer uden værdier.

   Bemærk: Denne indstilling er kun tilgængelig for en OLAP-datakilde.

  • For at få vist elementnavne, når der ikke er felter i værdiområdet, skal du markere eller fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet Vis tabelpostetiketter, når der ikke er nogen felter i værdiområdet for at få vist eller skjule elementnavne, når der ingen felter er i værdiområdet.

   Bemærk: Dette afkrydsningsfelt gælder kun for pivottabeller, der er oprettet ved hjælp af tidligere versioner af Microsoft Office Excel end Office Excel 2007.

Toppen af siden

Ændre eller fjerne formatering

Du kan vælge mellem en lang række pivottabel-typografier i galleriet. Desuden kan du styre anvendelse af striber i tabellen. Ændring af talformatet i et felt er en hurtig måde til at anvende et konsistent format i hele tabellen. Du kan også tilføje eller fjerne striber (skiftevis mørkere og lysere baggrund) for rækker og kolonner. Striber kan gøre det nemmere at læse og scanne data.

Anvende en typografi for at formatere en pivottabel

Du kan hurtigt ændre udseendet og formatet af en pivottabel ved hjælp af en af de foruddefinerede typografier for pivottabeller (eller hurtige typografier).

 1. Klik et sted i pivottabellen.

Dette viser Pivottabelværktøjer, som tilføjer fanen Indstillinger og fanen Design.

 1. På fanen Design i gruppen Typografier for pivottabel skal du gøre et af følgende:

  • Klik på en synlig pivottabeltypografi eller rul gennem galleriet for at få vist flere typografier.

  • Hvis du vil have vist alle tilgængelige typografier, skal du klikke på knappen Mere nederst i rullepanelet.

   Billede af båndet i excel

   Hvis du vil oprette dine egne brugerdefinerede pivottabeltypografier, skal du klikke på Ny pivottabeltypografi nederst i galleriet for at få vist dialogboksen Ny pivottabeltypografi.

Toppen af siden

Anvende striber for at ændre formatet for en pivottabel

 1. Klik et sted i pivottabellen.

Dette viser Pivottabelværktøjer, som tilføjer fanen Indstillinger og fanen Design.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder i gruppen Pivottabeltypografi under fanen Design:

  • Klik på Stribede rækker for at bruge skiftevis et lyst og et mørkt farveformat i hver række.

  • Klik på Stribede kolonner for at bruge skiftevis et lyst og et mørkt farveformat i hver kolonne.

  • Klik på Rækkeoverskrifter for at medtage rækkeoverskrifter i stribetypografien.

  • Klik på Kolonneoverskrifter for at medtage kolonneoverskrifter i stribetypografien.

   Billede af båndet i excel

Toppen af siden

Fjerne en typografi eller anvendelse af striber fra en pivottabelrapport

 1. Klik et sted i pivottabellen.

Dette viser Pivottabelværktøjer, som tilføjer fanen Indstillinger og fanen Design.

 1. Klik på knappen Mere på fanen Design i gruppen Pivottabeltypografi nederst på rullepanelet for at få vist alle tilgængelige typografier, og klik derefter på Ryd nederst i galleriet.

  Billede af båndet i excel

Toppen af siden

Benytte betinget formatering på data i en pivottabel

Brug et betinget format som en hjælp til visuelt at udforske og analysere data, finde alvorlige problemer og identificere mønstre og tendenser. Betinget formatering hjælper med at besvare specifikke spørgsmål om dine data. Der er vigtigt at forstå visse forskelle, når du bruger betinget formatering på en pivottabel:

 • Hvis du ændrer layoutet på pivottabellen ved at filtrere, skjule niveauer, skjule eller få vist niveauer eller flytte et felt, bevares den betingede formatering, hvis felterne i de underliggende data ikke fjernes.

 • Området af det betingede format for felter i området Værdier kan baseres på datahierarkiet og fastsættes af alle synlige underordnede (det næste niveau under i et hierarki) for en overordnet (næste niveau over i et hierarki) på rækker for en eller flere kolonner eller kolonner for en eller flere rækker.

  Bemærk: I datahierarkiet arver underordnede ikke betinget formatering fra den overordnede, og den overordnede arver ikke betinget formatering fra de underordnede.

 • Der er tre metoder til angivelse af felter med betinget formatering i området Værdier: via markering, via tilsvarende felt og via værdifelt.

Få mere at vide under Tilføje, redigere, finde eller rydde betingede formater.

Toppen af siden

Ændre talformat for et felt

 1. Marker det ønskede felt i pivottabelrapporten.

Dette viser Pivottabelværktøjer, som tilføjer fanen Indstillinger og fanen Design.

 1. Klik på Feltindstillinger i gruppen Aktivt felt under fanen Indstillinger.

  billede af båndet i excel

  Dialogboksen Feltindstillinger viser etiketter og rapportfiltre, og dialogboksen Værdifeltindstillinger viser værdier.

 2. Klik på Talformat nederst i dialogboksen.

 3. I dialogboksen Formater celler på listen Kategori skal du klikke på det talformat, du vil bruge.

 4. Vælg de indstillinger, du foretrækker, og klik derefter to gange på OK.

Du kan også højreklikke på et værdifelt og derefter klikke på Talformat.

Toppen af siden

Medtage OLAP-serverformatering

Hvis du er tilsluttet en Microsoft SQL Server Analysis Services Online Analytical Processing (OLAP)-database, kan du angive, hvilke OLAP-serverformater der skal hentes og vises sammen med dataene.

 1. Klik et sted i pivottabellen.

Dette viser Pivottabelværktøjer, som tilføjer fanen Indstillinger og fanen Design.

 1. Klik på Skift datakilde under fanen Indstillinger i gruppen Data, og klik derefter på Forbindelsesegenskaber.

  Billede af båndet i excel

 2. I dialogboksen Forbindelsesegenskaber på fanen Brug og derefter under afsnittet OLAP-serverformatering skal du gøre et af følgende:

  • For at aktivere eller deaktivere talformatering, f.eks. valuta, datoer og klokkeslæt, skal du markere eller fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet Talformat.

  • For at aktivere eller deaktivere typografier, f.eks. fed, kursiv, understreget og gennemstreget, skal du markere eller fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet Typografi.

  • For at aktivere eller deaktivere fyldfarver skal du markere eller fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet Fyldfarve.

  • For at aktivere eller deaktivere tekstfarver skal du markere eller fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet Tekstfarve.

Toppen af siden

Beholde eller ignorere formatering

 1. Klik et sted i pivottabellen.

Dette viser Pivottabelværktøjer, som tilføjer fanen Indstillinger og fanen Design.

 1. Klik på Indstillinger i gruppen Pivottabel under fanen Indstillinger.

  Billede af båndet i excel

 2. På fanen Layout og format under Format skal du gøre et af følgende:

  • Marker afkrydsningsfeltet Bevar celleformatering ved opdatering, hvis du vil gemme pivottabelrapportens layout og format, så det bruges hver gang, du udfører en handling i pivottabelrapporten.

  • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Bevar celleformatering ved opdatering for at ignorere pivottabelrapportens layout og format og benytte standardlayout og -format hver gang, du udfører en handling på pivottabellen.

Bemærk: Mens denne indstilling også påvirker formateringen af pivotdiagrammet, bevares tendenslinjer, datanavne, fejllinjer og andre ændringer af bestemte dataserier ikke.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×