Designe en formular til fletning

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Med formularfletning kan brugerne konsolidere data fra mange forskellige formularer i én formular. Det er praktisk, hvis brugerne skal sammenligne eller opsummere data fra flere indbyrdes relaterede formularer. Det kan f.eks. være nyttigt for en leder, hvis underordnede skal udfylde ugentlige statusrapporter i formularer, at flette data fra disse formularer i en enkelt oversigtsrapport.

Denne artikel indeholder

Brugernes muligheder for at flette formularer

Designovervejelser

Flettehandlinger for felter og grupper

Definere fletteindstillinger for kontrolelementer

Brugernes muligheder for at flette formularer

Placeringen af en formular er afgørende for, hvordan en bruger kan flette den med andre formularer. På nedenstående liste angives de forskellige placeringer, hvor Microsoft Office InfoPath-formularer kan gemmes, og hvordan brugerne kan flette formularer, der er gemt disse steder:

 • Placering på en lokal harddisk eller et netværk    Brugeren skal først åbne en formular i InfoPath. Denne formular kaldes destinationsformularen, fordi de andre formularer flettes ind i denne formular. Brugeren klikker derefter på Flet formularer i menuen Filer og vælger de andre formularer, der kaldes kildeformularer, som skal flettes med destinationsformularen.

  Bemærk!: Du kan også åbne en ny tom formular og derefter benytte den samme fremgangsmåde for at flette den tomme formular med andre formularer, der er baseret på den samme formularskabelon.

 • Dokumentbibliotek på et SharePoint-websted    Formularer kan gemmes i et dokumentbibliotek på et Windows SharePoint Services 3.0-, Microsoft Office SharePoint Server 2007- eller Microsoft Office Forms Server 2007-websted. I menuen Visning i det dokumentbibliotek, hvor formularerne er gemt, kan brugeren vælge visningen Flet dokumenter og derefter vælge de formularer, der skal flettes. Når formularer flettes på denne måde, skal brugeren først åbne en destinationsformular, som det er beskrevet i ovenstående eksempel.

  Bemærk!: Når du designer en webbrowserkompatibel formularskabelon, kan brugerne udfylde formularer, der er baseret på denne formularskabelon, i en webbrowser. Fremgangsmåden for fletning af formularer i et SharePoint-bibliotek, der er baseret på browserkompatible formularskabeloner, er den samme som for fletning af formularer, som brugerne åbner og udfylder i InfoPath.

 • InfoPath-e-mailformularer i Microsoft Office Outlook 2007    En bruger kan flette flere formularer inde fra Office Outlook 2007 ved at vælge dem i visningen af den mappe, hvor formularerne er gemt, og derefter klikke på Flet formularer i menuen Handlinger.

Bemærk!: Når brugerne fletter formularer, slettes originalformularerne ikke. Dataene fra de flettede formularer føjes til destinationsformularen. Brugerne anbefales at gemme destinationsformularen med de flettede data som en ny formular, så dataene i originalformularen ikke overskrives.

Toppen af siden

Designovervejelser

Nu, hvor du ved, hvordan brugerne kan flette formularer på basis af en formulars placering, er det vigtigt at vide, hvordan du kan få bestemte kontrolelementer til at understøtte fletning, og hvordan data fra individuelle felter kombineres, når formularer flettes. Disse oplysninger er – sammen med kendskab til, hvordan brugerne ønsker at flette data – et vigtigt udgangspunkt for oprettelsen af formularskabeloner, der gør det let for brugerne at flette formularer.

Når du føjer et kontrolelement til en formularskabelon, bliver det bundet til et felt eller en gruppe i formularskabelonens datakilde. Hvis du designer en ny tom formularskabelon, oprettes datakilden for dig, når du tilføjer kontrolelementer. Hvis du designer en formularskabelon, der er baseret på en ekstern datakilde, f.eks. et XML-skema eller en webtjeneste, skal de kontrolelementer, du føjer til formularskabelonen, være bundet til felter eller grupper i denne datakilde.

Når du aktiverer fletteindstillingerne for et kontrolelement, aktiverer du i virkeligheden fletteindstillingerne for det felt eller den gruppe, som kontrolelementet er bundet til. Fletteindstillingerne varierer afhængigt af feltet eller gruppen og den tilhørende datatype. Nogle typer af felter eller grupper understøtter ikke fletning.

Du kan måske bedre forstå, hvordan formularfletning fungerer, hvis du forestiller dig, at du har designet en udgiftsrapport som en formularskabelon, der indeholder en tekstboks i form af et kontrolelement, der er bundet til et ikke-gentaget felt i datakilden, der bruger en tekstdatatype. I dette felt gemmes hver brugers redegørelse for de registrerede udgifter. I dette eksempel kaldes feltet formål, og tekstboksens kontrolelement med navnet Forretningsformål bindes til feltet.

Forestil dig, at tre brugere – Erik Andersen, Pernille Halberg og Pia Lund – udfylder formularer, der er baseret på din formularskabelon. I feltet Forretningsformål skriver ErikKonference, Pernille skriver Kundebesøg og Pia skriver Forretningsrejse. Da tekstbokskontrolelementer, der bruger en tekstdatatype, som standard ikke understøtter fletning af data, kan den chef, der fletter udgiftsrapportformularerne, kun se én værdi i feltet Forretningsformål – den værdi, der allerede var indsat i destinationsformularen. Hvis Pias formular f.eks. er destinationsformularen, er det kun den værdi, som Pia har indtastet, der vises i den flettede formular for dette felt.

Hvis fletteindstillingerne for det felt eller den gruppe, som kontrolelementet er bundet til, tilpasses, kan brugerne flette feltets eller gruppens data fra flere forskellige formularer. I dette eksempel kan du tilpasse fletteindstillingerne for tekstfeltet Forretningsformål, så brugerne kan flette data fra de formularer, som indeholder feltet. Du kan tilpasse fletteindstillingerne yderligere ved at indsætte en separator mellem de flettede værdier. En separator kan være et mellemrum, et komma, et semikolon, en lodret streg, et linjeskift, et afsnitsskift eller en understregning. Hvis Erik f.eks. skriver Konference i feltet Forretningsformål, Pernille skriver Kundebesøg, og Pia skriver Forretningsrejse, og du aktiverer fletning af feltet og angiver en kommaseparator, vises de flettede data som Forretningsrejse, Kundebesøg, Konference (hvis Pias formular er destinationsformularen).

Bemærk!: Der tilføjes automatisk et mellemrum efter komma- og semikolonseparatorer.

Tilføjelsen af en separator kan gøre det nemmere at skelne mellem bestemte værdier, men du kan også angive, hvordan data skal flettes, ved at føje et entydigt præfiks til enhver værdi, der findes i et felt eller en gruppe. Hvis du tilføjer et præfiks, kan du vælge værdien i et andet felt eller indtaste en funktionen, du vil bruge som præfiks. Når du tilføjer et præfiks, kan det hjælpe brugerne med at identificere kilden med originaldataene. Du kan f.eks. få navnet på den person, der har udfyldt en formular – en værdi, der er indtastet i et andet felt – vist som præfiks for en værdi, der findes i et andet felt. Når flere formularer flettes, vil værdierne fra kildeformularen vise flettede værdier, som har identifikatorer.

Hvis du f.eks. identificerer et felt, der indeholder et brugernavn, som præfiks og opretter en sammensætningsfunktion, der tilføjer et kolon efter hver forekomst af værdien, kan brugerne nemt se, hvem der har indtastet en værdi, når flere formularer er flettet. Hvis Pia Lunds formular f.eks. er destinationsformularen, vises dataene med præfiks som Forretningsrejse, Pernille Halberg: Kundebesøg, Erik Andersen: Konference.

Bemærkninger!: 

 • Præfikset føjes ikke til destinationsformularen – Pia Lunds formular i dette eksempel – for at undgå tilføjelsen af overflødige præfiks, hvis de flettede data gemmes i formularen, og formularen derefter flettes igen.

 • Når en bruger fletter InfoPath-formularer, der er placeret på en harddisk eller et netværk, et SharePoint-websted eller InfoPath-e-mail-formularer i Office Outlook 2007, vises de flettede data i omvendt rækkefølge af den rækkefølge, som formularerne er valgt i. Hvis en bruger f.eks. vælger tre formularer og starter med Eriks, derefter vælger Pias og til sidst Pernilles, vil Pernilles data blive vist først i formularen med de flettede data, efterfulgt af Pias data og derefter Eriks.

 • Foruden tilpasning af fletteindstillinger for individuelle kontrolelementer kan du også deaktivere formularfletning for hele formularskabelonen for at forhindre brugerne i at flette formularer, der er baseret på den. Når du deaktiverer formularfletning, har de brugere, som udfylder formularen, ikke adgang til kommandoen Flet formularer i menuen Filer.

 • For at sikre, at din formularskabelon er konfigureret korrekt til at flette andre formularer, skal du teste den ved at publicere formularskabelonen og derefter oprette og gemme mindst fem formularer baseret på formularskabelonen med eksempeldata. Når du har gemt formularerne, skal du åbne formularskabelonen i designtilstand og derefter klikke på Visstandardværktøjslinjen. Flet eksempelformularerne i eksempeltilstand. Hvis formularerne flettes korrekt, kan du publicere formularskabelonen og tillade brugerne at oprette formularer baseret på formularskabelonen.

 • Giv brugerne en vejledning til, hvordan de fletter formularer. Du kan udvikle denne fremgangsmåde, når du tester formularskabelonen til fletning.

Toppen af siden

Flettehandlinger for felter og grupper

De følgende flettehandlinger varierer afhængigt af feltets eller gruppens datatype.

Når du konfigurerer fletteindstillingerne for enhver type af felt eller gruppe, kan du enten vælge at ignorere værdierne i kildeformularerne og beholde værdierne i destinationsformularen eller vælge en brugerdefineret fletteindstilling. I tabellen nedenfor beskrives de brugerdefinerede fletteindstillinger for hver type felt eller gruppe.

Felt- eller gruppetype

Tilgængelige fletteindstillinger

Eksempler på kontrolelementer, der kan bindes til denne felttype

Ikke-gentaget felt

 • Kombinere værdien i destinationsformularen med værdierne fra kildeformularerne

  • Ignorere tomme felter

  • Tilføje en separator mellem elementer

  • Føje et præfiks til hvert element

 • Tekstfelt

 • Rulleliste

 • Kombinationsboks

Gentaget felt

 • Indsætte værdier fra kildeformularerne før eller efter værdien i destinationsformularen

  • Fjerne tomme felter

 • Punktopstillinger

 • Opstilling med tal eller bogstaver

 • Almindelig liste

 • Liste med flere valg

Ikke-gentaget XHTML-felt

 • Kombinere værdien i destinationsformularen med værdierne fra kildeformularerne

  • Ignorere tomme felter

  • Tilføje en separator mellem elementer

  • Føje et præfiks til hvert element og formatere præfikstekst

RTF-tekstfelt

Gentaget XHTML-felt

 • Indsætte værdier fra kildeformularerne før eller efter værdien i destinationsformularen

  • Fjerne tomme felter

 • Punktopstillinger

 • Opstilling med tal eller bogstaver

 • Almindelig liste

 • Gentaget tabel

Attributfelt

 • Erstat værdien i destinationsformularen med værdien fra kildeformularen

  Hvis en bruger vælger flere formularer, vil værdien fra den sidste formular, som brugeren vælger, være den værdi, der bevares på destinationsformularen. Hvis en bruger f.eks. vælger tre formularer, først Bobs, derefter Judys og til sidst Nates, vil dataene fra attributfeltet i Nates formular erstatte den oprindelige værdi i destinationsformularen.

  Bemærk!: Den bevarede værdi kan variere afhængigt af det operativsystem, som brugeren, der fletter formularer, anvender.

 • Kombinere værdien i destinationsformularen med værdierne fra kildeformularerne

  • Ignorere tomme felter

  • Tilføje en separator mellem elementer

  • Føje et præfiks til hvert element

Ethvert kontrolelement kan have en attributfelttype.

Ikke-gentagen gruppe

 • Kombinere værdien i destinationsformularen med værdierne fra kildeformularerne

 • Sektion

 • Valgfri sektion

Gentaget gruppe

 • Indsætte værdier fra kildeformularerne før eller efter værdien i destinationsformularen

  • Fjerne tomme felter

 • Punktopstillinger

 • Opstilling med tal eller bogstaver

 • Almindelig liste

 • Liste med flere valg

 • Gentaget tabel

Toppen af siden

Definere fletteindstillinger for kontrolelementer

Brug fremgangsmåderne i dette afsnit til at definere fletteindstillinger for almindelige og gentagne kontrolelementer.

Bemærk!: Når du aktiverer fletteindstillingerne for et kontrolelement, aktiverer du i virkeligheden fletteindstillingerne for det felt eller den gruppe, som kontrolelementet er bundet til. Fletteindstillingerne varierer afhængigt af feltet eller gruppen og den tilhørende datatype. Nogle typer af felter eller grupper understøtter ikke fletning. Du kan også ændre fletteindstillingerne ved at redigere egenskaberne for et felt eller en gruppe i datakilden. Hvis du vil gøre det, skal du højreklikke på et felt eller en gruppe i opgaveruden Datakilde, klikke på Egenskaber i genvejsmenuen og derefter klikke på Indstillinger for fletning under fanen Regler og fletning.

Almindelige kontrolelementer er dem, der typisk vedrører indsamling og visning af oplysninger. Disse kontrolelementer omfatter tekstbokse, lister, afkrydsningsfelter og knapper. Gentagne og valgfrie kontrolelementer omfatter listekontrolelementer, gentagne tabeller, gentagne sektioner og valgfrie sektioner. Med disse kontrolelementer kan brugerne indsætte listeelementer, rækker, postsæt og valgfrie oplysninger, når de udfylder en formular. I en udgiftsrapports formularskabelon kan du f.eks. bruge en gentaget tabel til at sætte brugerne i stand til at tilføje alle de ønskede rækker til indtastning af deres specifikke antal udgiftspunkter.

Bemærkninger!: 

 • Nogle kontrolelementer er bundet til felter, der ikke kan flettes. Værdier i datovælgere eller afkrydsningsfelter kan f.eks. ikke flettes, fordi den datatype, de indeholder, ikke kan flettes. Kontrolelementer, der indeholder digitale signaturer, kan aldrig flettes, fordi dette ville gøre den digitale signatur ugyldig.

 • Nogle kontrolelementer har flere indstillinger. Når du tilpasser fletteindstillingerne for en RTF-tekstboks, kan du f.eks. også vælge skriftformateringer.

Definere fletteindstillinger for almindelige kontrolelementer

Almindelige kontrolelementer omfatter tekstbokse, RTF-tekstbokse og kombinationsbokse. Du kan finde flere oplysninger under Flettehandlinger for felter og grupper i denne artikel.

Bemærk!: Kontrolelementer, der tilføjes inde i sektioner – med andre ord underordnede kontrolelementer i overordnede kontrolelementer – understøtter kun fletning, hvis det er aktiveret for det overordnede kontrolelement.

 1. Dobbeltklik på det kontrolelement, du vil redigere.

 2. Klik på fanen Avanceret i dialogboksen Egenskaber for kontrolelement.

 3. Klik på Indstillinger for fletning under Fletning af formularer.

 4. Klik på Kombiner værdien i destinationsformularen med værdierne fra kildeformularerne under Handling for dette felt.

 5. Hvis du vil udelade felter, der ikke indeholder data, skal du markere afkrydsningsfeltet Ignorer tomme felter (anbefales) under Kombineringsindstillinger.

 6. Vælg en separator, der skal vises mellem værdierne i det kontrolelement, der vises i destinationsformularen, på listen Adskil hvert element med.

  Tekniske detaljer

  Hvis du tilføjer en separator, kan brugerne se, hvem der har indtastet dataene, når data flettes fra flere formularer. Hvis du f.eks. vælger Komma (",") for et bestemt kontrolelement, bliver data fra dette kontrolelement adskilt af komma, når flere formularer, der er baseret på formularskabelonen, flettes.

 7. Hvis du vil indsætte et præfiks foran hver værdi, der vises i kontrolelementet, når brugerne fletter formularer, der er baseret på denne formularskabelon, skal du markere afkrydsningsfeltet Brug dette som præfiks til hvert element og derefter vælge et element, du vil basere præfikset på.

  Hvordan?

  1. Klik på Indsæt formel Knapflade .

  2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Indsæt formel:

   • Hvis du vil bruge et felt i formlen, skal du klikke på Indsæt felt eller gruppe, klikke på det ønskede felt i dialogboksen Marker et felt eller en gruppe og derefter klikke på OK.

   • Hvis du vil bruge en funktion i formlen, skal du klikke på Indsæt funktion, vælge den ønskede funktion i dialogboksen Indsæt funktion og derefter klikke på OK.

    Tip!: Hvis funktionen kræver parametre, skal du vælge funktionen i dialogboksen Indsæt funktion, klikke på OK, dobbeltklikke på den funktion, du har tilføjet, i boksen Formel i dialogboksen Indsæt formel, og derefter klikke på et felt eller en gruppe. Du kan finde hyperlinks til flere oplysninger om funktioner i afsnittet Se også.

   • Hvis du vil indsætte en værdi eller matematisk operator i formlen, skal du skrive værdien eller symbolet for den matematiske beregning i boksen Formel.

  Beregning

  Symbol

  Addition

  +

  Subtraktion

  -

  Multiplikation

  *

  Division

  /

  • Bemærk!: Hvis formlen indeholder divisionsoperatoren (/), skal du sørge for, at der er mellemrum før og efter operatoren. Hvis der ikke er mellemrum før og efter divisionsoperatoren, kan InfoPath muligvis fortolke "/" som separator for XPath-placeringstrin i stedet for en divisionsoperator.

  • Klik på Kontroller formel i dialogboksen Indsæt formel, hvis du vil kontrollere, om syntaksen i formlen er korrekt.

Definere fletteindstillinger for en almindelig sektion

Almindelige sektioner er beholdere til andre kontrolelementer. Sektioner kan indeholde alle de kontrolelementer, der står på listen i opgaveruden Kontrolelementer, herunder andre sektioner. Du kan finde flere oplysninger under Flettehandlinger for felter og grupper i denne artikel.

Bemærk!: Kontrolelementer, der tilføjes inde i sektioner – med andre ord underordnede kontrolelementer i overordnede kontrolelementer – understøtter kun fletning, hvis det er aktiveret for det overordnede kontrolelement.

 1. Dobbeltklik på den sektion, du vil redigere.

 2. Klik på fanen Avanceret i dialogboksen Egenskaber for sektion.

 3. Klik på Indstillinger for fletning under Fletning af formularer.

 4. Klik på Kombiner indholdet af grupperne i kilde- og destinationsformularerne (standard) under Handling for denne gruppe.

  Bemærk!: Fletteindstillingerne for hvert felt og hver gruppe i denne gruppe bestemmer, hvordan dataene flettes.

Definere fletteindstillinger for kontrolelementer og sektioner, der gentages

Kontrolelementer, der gentages, omfatter gentagne sektioner, gentagne tabeller og opstillinger med punkttegn. Du kan finde flere oplysninger under Flettehandlinger for felter og grupper i denne artikel.

Bemærk!: Kontrolelementer, der tilføjes inde i sektioner – med andre ord underordnede kontrolelementer i overordnede kontrolelementer – understøtter kun fletning, hvis det er aktiveret for det overordnede kontrolelement.

 1. Dobbeltklik på det kontrolelement, du vil redigere.

 2. Klik på fanen Avanceret i dialogboksen Egenskaber for kontrolelement.

 3. Klik på Indstillinger for fletning under Fletning af formularer.

 4. Klik på Indsæt grupperne fra kildeformularerne i destinationsformularen (standard) under Handling for denne gentagne gruppe.

 5. Hvis du vil angive, hvor grupperne fra kildeformularerne skal vises i destinationsformularen, skal du klikke på Efter grupper i destinationsformularen eller Før grupper i destinationsformularen under Indsætningsindstillinger.

 6. Hvis du vil udelade tomme værdier i de flettede formularer, skal du markere afkrydsningsfeltet Fjern tomme grupper (anbefales).

 7. Hvis du vil kombinere grupper, hvis kontrolelementer indeholder de samme værdier, så du undgår overflødige gentagelser, skal du markere afkrydsningsfeltet Kombiner grupper med samme feltværdi og derefter klikke på knappen ud for Felt, der skal sammenlignes med for at vælge de felter, der skal kombineres.

Definere fletteindstillinger for valgfrie sektioner

Valgfrie sektioner indeholder andre kontrolelementer. Brugerne kan indsætte eller fjerne valgfrie sektioner, når de udfylder formularen. Du kan finde flere oplysninger under Flettehandlinger for felter og grupper i denne artikel.

Bemærk!: Kontrolelementer, der tilføjes inde i sektioner – med andre ord underordnede kontrolelementer i overordnede kontrolelementer – understøtter kun fletning, hvis det er aktiveret for det overordnede kontrolelement.

 1. Dobbeltklik på det kontrolelement, du vil redigere.

 2. Klik på fanen Avanceret i dialogboksen Egenskaber for kontrolelement.

 3. Klik på Indstillinger for fletning under Fletning af formularer.

 4. Klik på Kombiner indholdet af grupperne i kilde- og destinationsformularerne (standard) under Handling for denne gruppe.

Toppen af siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×