Definere områder for søgninger

Hvis de vil målrette en søgning til bestemte placeringer eller et bestemt indhold, skal slutbrugerne vælge områder på områdelisten ved siden af boksen Søg. De kan vælge Alle websteder for at søge alle tilgængelige placeringer, eller de kan vælge et andet område for at begrænse deres søgninger til visse placeringer eller til indhold, der er markeret med bestemte egenskabsværdier. For eksempel vil en forespørgsel på området Dette websted (hvis det er tilgængeligt) fokusere en søgning på det aktuelle websted og dets underordnede websteder.

Standardområder, f.eks. Alle websteder og Personer, defineres på niveauet for udbyderen af delte tjenester. Desuden kan en administrator med tilladelser til administration af delte tjenester definere brugerdefinerede områder. Alle områder, der er defineret på niveauet for udbyderen af delte tjenester, deles mellem alle grupper af websteder. En administrator af en gruppe af websteder kan kopiere et delt område, redigere kopien eller bruge den, som den er, og tilføje brugerdefinerede områder til brug i gruppen af websteder. Områder kan efter behov indeholde andre områder. Administratoren af en gruppe af websteder opretter også visningsgrupper for området og arrangerer områder i dem, så webstedsejere kan anvende dem til at ændre forekomster af områdelisten for boksen Søg på deres sider.

Bemærk: Områdevælgeren på siden Avanceret søgning er som standard skjult. Men en administrator med tilladelse til at redigere siden Avanceret søgning kan redigere webdelen Avanceret søgning, så den viser listen over områder, og tildele en visningsgruppe til at udfylde listen med områder.

Hvad vil du foretage dig?

Planlægge områder

Få vist siden Vis områder

Definere eller redigere et område

Tilføje eller redigere områderegler

Slette et område eller områderegler

Konfigurere visningsgrupper for område

Tildele en visningsgruppe til en områdeliste

Planlægge områder

En administrator definerer områder, så brugere kan fokusere deres søgninger på bestemte placeringer og indhold. Når du angiver et område, kan du kombinere regler for placering med egenskabsregler for at begrænse søgninger efter ønske. F.eks. kan et område dirigere en forespørgsel til bestemte websteder eller til dokumenter, der er markeret med bestemte egenskabsværdier.

Bemærk: Du kan gøre egenskabsværdier tilgængelige for søgninger ved hjælp af funktionen administrerede egenskaber, som visse indholdsegenskaber er tilknyttet. Der vises en liste over de administrerede egenskaber, der kan bruges i områder, i afsnittet Egenskabsforespørgsel på siderne Opret område og Rediger område. Du kan finde yderligere oplysninger i det senere afsnit Tilføje eller redigere områderegler.

Toppen af siden

Få vist siden Vis områder

Hvis du vil have adgang til siden Vis områder for at tilføje eller ændre områder og visningsgrupper for område, skal du have administratorrettigheder til gruppen af websteder.

 1. Log på startsiden på webstedet på øverste niveau med administratorrettigheder til gruppen af websteder.

 2. Klik på menuen Webstedshandlinger, vælg Indstillinger for websted, og vælg derefter Rediger alle indstillinger for websted.

 3. Klik på Søg områder i afsnittet Administration af gruppe af websteder på siden Indstillinger for websted. Siden Vis områder vises.

 4. Klik på Nyt område for at definere et nyt område, og følg derefter trinene i næste afsnit Definere et område.

  Hvis du vil redigere reglerne for et eksisterende område, skal du klikke på linket Tilføj regler for et område og derefter følge trinnene i det senere afsnit Tilføje eller redigere områderegler.

  Hvis du vil definere en brugerdefineret gruppe og arrangere områder i den, skal du klikke på Ny visningsgruppe og derefter følge trinene i det senere afsnit Konfigurere visningsgrupper for område.

Toppen af siden

Definere eller redigere et område

Områder gør det muligt for søgninger at fokusere på bestemte placeringer eller materialer. En administrator med administratorrettigheder til en gruppe af websteder kan kopiere et delt område og redigere kopien og kan også tilføje brugerdefinerede områder til brug i gruppen af websteder.

Når du tilføjer et brugerdefineret område til en gruppe af websteder, kan det være nyttigt at starte ved at kopiere et eksisterende område, f.eks. Alle websteder, og derefter tilføje regler, der angiver placeringer, indholdstyper eller egenskabsværdier. Ved at kombinere og tilpasse flere regler, kan du designe områder for gruppen af websteder, der giver fokuserede søgninger, som er skræddersyet til behovene hos bestemte arbejdsgrupper.

 1. Følg trinene i det forrige afsnit Få vist siden Vis områder.

 2. Klik på siden Nyt område for at få vist siden Opret område.

  Eller klik på navnet på et eksisterende område for at få vist siden Områdeegenskaber og -regler. Klik derefter på Skift områdeindstillinger for at få vist siden Rediger område.

 3. Skriv et ord, et navn, et akronym eller et kort udtryk, der skal vises på listen i Områder, i boksen Titel.

 4. Forklar formålet med området i boksen Beskrivelse. Dette er en valgfri beskrivelse til orientering for dig og webstedsejere, og den vises ikke til slutbrugere.

 5. Vælg, hvor dette område skal vises, f.eks. i Rullelisten Søg, i afsnittet Vis grupper.

 6. Vælg i afsnittet Destinationsresultatside, om resultaterne fra søgninger i dette område skal vises på standardsiden med søgeresultater eller en anden webside. Hvis du vil bruge en anden søgningsresultatside, skal du vælge Angiv en anden side til søgning i dette område og skrive webadressen til en anden eksisterende resultatside i boksen Destinationsresultatside (f.eks. http: //websted/underordnet websted/mappe/NavnetPåBrugerdefineretResultatside.aspx).

 7. Klik på OK for at gemme området og vende tilbage til siden Vis områder.

  Hvis du vil tilføje områderegler, skal du klikke på Tilføj regler ud for navnet på området, og derefter følge trinene i følgende afsnit Tilføje eller redigere områderegler.

Toppen af siden

Tilføje eller redigere områderegler

Områderegler definerer, hvilket indhold der er knyttet til området, ved at angive placeringer, egenskaber eller kilder til indhold, der enten er inkluderet i området eller udelades i området.

 1. Følg trinene i det forrige afsnit Få vist siden Vis områder.

 2. Klik på linket Tilføj regler ud for navnet på et område i kolonnen Opdateringsstatus. Siden Tilføj områderegel vises.

  Eller klik på navnet på området for at få vist siden Områdeegenskaber og -regler. Klik derefter på en eksisterende regel i afsnittet Regler for at få vist siden Rediger områderegel.

 3. Vælg en regeltype i afsnittet Områderegeltype på siden. Valgmulighederne er Webadresse, Egenskabsforespørgsel eller Alt indhold.

  • Vælg Webadresse, og indtast en placering i en af boksene for at medtage eller udelade et sted. (Hvis du vil anvende regler på flere steder, skal du definere en separat regel for hver placering).

   Hvis du skriver en sti i boksen Mappe (f.eks. http://websted/underordnet websted/mappe), gælder reglen kun elementer, der findes i den angivne mappe og dens undermapper.

   Hvis du skriver et værtsnavn i boksen værtsnavn, gælder reglen for elementer, der er placeret et vilkårligt sted på værten.

   Hvis du skriver et domænenavn i boksen Domæne eller underdomæne, gælder reglen for alle emner, der findes i dette domæne.

  • Hvis du vil medtage eller udelade indhold, der er fundet ved søgning på en værdi, der er tildelt en administreret egenskab, skal du vælge Egenskabsforespørgsel. Vælg en egenskab, og skriv en værdi. (Hvis du vil anvende regler på flere egenskaber eller værdier, skal du definere en separat regel for hver egenskabsindstilling).

   Bemærk: Administrerede egenskaber gøres tilgængelige til brug i områder af en administrator med administrationsrettigheder til delte tjenester.

  • Hvis du vil oprette et område, der indeholder alt, som gennemsøges af indholdskilden med navnet Lokale Office SharePoint Server-websteder, skal du vælge Indholdskilde under Områderegeltype og vælge Lokale Office SharePoint Server-websteder under Indholdskilde.

  • Hvis du vil anvende en regel på alt indhold fra alle websteder, der medtages i søgeindekset, skal du vælge Alt indhold.

 4. Vælg en funktionsmåde for at vælge, hvordan reglen kombineres med andre regler for at definere området. Vælg Medtag for en "ELLER"-regel eller Udelad for en "OG IKKE"-regel eller Kræv for en "OG"-regel.

 5. Klik på OK for at anvende reglen.

  Bemærk: Søgeområder og deres regler samles efter en tidsplan, der er reguleret automatisk på grundlag af hyppigheden af tidligere opdateringer. Administratoren kan også indstille områdeopdateringer til at foregå manuelt. Et nyt område vises ikke på områdelisten for en søgeboks, før det er samlet første gang.

Toppen af siden

Slette et område eller områderegler

Følg trinnene i det forrige afsnit Få vist siden Vis områder for at slette områder eller områderegler. Derefter skal du gøre følgende:

Slette et område

 1. Flyt markøren hen over navnet på området på siden Vis områder, udvid den menu, der vises, og vælg Slet.

 2. Klik på OK, når du bliver bedt om at bekræfte.

Slette områderegler

 1. Flyt markøren hen over navnet på et område på siden Vis områder, udvid den menu, der vises, og vælg Rediger egenskaber og regler. Siden Områdeegenskaber og -regler vises.

 2. Sådan slettes en enkelt områderegel:

  1. Klik på navnet på reglen på siden Områdeegenskaber og -regler.

  2. Klik på Slet på bunden af siden Rediger områderegel.

 3. Sådan slettes alle regler for et område:

  1. Klik på Slet alle regler i afsnittet Regler på siden Områdeegenskaber og -regler.

Toppen af siden

Konfigurere visningsgrupper for område

Visningsgrupper bruges til at tildele områder til søgebokse. For en bestemt gruppe af websteder kan en administrator med administratorrettigheder til en gruppe af websteder oprette en ny visningsgruppe for område og arrangere områder i den eller føje områder til eksisterende visningsgrupper. En webstedsejer kan derefter føje visningsgruppen til områdelisten for alle bokse af typen Søg på webstedet, så brugerne kan foretage mere målrettede søgninger.

Oprette eller redigere visningsgrupper for område

Hvis du vil give en webstedsejer mulighed for at ændre de områder, der er tilgængelige fra områdelisten ud for en boks af typen Søg, kan en administrator af en gruppe af websteder ændre eksisterende visningsgrupper eller oprette nye visningsgrupper og arrangere områder i dem.

 1. Følg trinene i det forrige afsnit Få vist siden Vis områder.

 2. Klik på Ny visningsgruppe for at få vist siden Opret visningsgruppe for område.

  Eller klik på navnet på en eksisterende visningsgruppe for at få vist siden Rediger visningsgruppe for område.

 3. På den valgte side skal du skrive en Titel, der kan hjælpe webstedsejere til at identificere visningsgruppen.

 4. Skriv en Beskrivelse, der forklarer områderne i denne visningsgruppe, og hvor disse valg kan være nyttige. Dette er en valgfri beskrivelse til orientering for dig og webstedsejere, og den vises ikke til slutbrugere.

 5. Marker afkrydsningsfeltet ud for hvert område, der skal medtages i visningsgruppen, i afsnittet Områder.

 6. Brug Placering fra toppen til at ændre rækkefølgen af områder i visningsgruppen.

 7. På listen Standardområde skal du vælge området eller områderne, der skal vises på listen, og som skal gennemses som standard, hvis brugeren ikke vælger et andet område.

 8. Klik på OK for at afslutte oprettelsen af den nye visningsgruppe.

Medtage et område i visningsgrupper

Et område kan føjes til eksisterende visningsgrupper på siden Rediger område.

 1. Følg trinene i det forrige afsnit Få vist sidenVis områder.

 2. Klik på navnet på et område for at få vist siden Områdeegenskaber og -regler.

 3. Klik på Skift områdeindstillinger i afsnittet Områdeindstillinger på siden Områdeegenskaber og -regler.

 4. Vælg de visningsgrupper, der skal indeholde dette område, i afsnittet Visningsgruppe på siden Rediger område, og fjern markeringen i dem, der ikke skal indeholde området.

 5. Klik på OK for at gemme dine ændringer.

Toppen af siden

Tildele en visningsgruppe til en områdeliste

Føje en visningsgruppe til områdelisten for en søgeboks for at gøre området tilgængeligt for brugere af et websted.

 1. Log på startsiden på webstedet.

  Bemærk: En administrator med administratorrettigheder til samlingen af websteder kan ændre alle websteder i gruppen af websteder. En webstedsejer kan redigere alle sider på et websted.

 2. Åbn den side, der indeholder den områdeliste, du vil ændre. Udvid menuen Webstedshandlinger, og vælg Rediger side.

 3. Flytte markøren til webdelen, udvid menuen Rediger, og vælg Rediger delt webdel.

 4. Klik på plustegnet (+) i værktøjsruden Søgeboks for at udvide afsnittet Diverse.

 5. Rul til boksen Visningsgruppe for område, skriv navnet på den visningsgruppe, der indeholder områder til områdelisten, og klik derefter på Anvend.

 6. Klik på OK for at lukke værktøjsruden.

 7. Hvis din rolle giver dig mulighed for at gøre den nye visningsgruppe for område tilgængelig med det samme, skal du klikke på Udgiv. Klik på Tjek ind for at dele kladde, hvis du først vil gennemgå den ændrede webdel.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×