Definere og bruge navne i formler

Ved hjælp af navne kan du gøre dine formler meget lettere at forstå og vedligeholde. Du kan definere et navn på et celleområde, en funktion, en konstant eller en tabel. Når du indfører brug af navne i projektmappen, kan du nemt opdatere, overvåge og administrere disse navne.

Hvad vil du gøre?

Lære mere om, hvordan du bruger navne

Lære om syntaksregler for navne

Oprette et navn til en celle eller et celleområde i et regneark

Oprette et navn ved hjælp af en markering af celler i regnearket

Oprette et navn ved hjælp af dialogboksen Nyt navn

Administrere navne ved hjælp af dialogboksen Navnestyring

Ændre et navn

Slette et eller flere navne

Lære mere om, hvordan du bruger navne

Et navn er en kort meningsfuld udtryksmåde, der gør det lettere at forstå formålet med en cellereference, konstant, formel eller tabel, der hver især kan være vanskelig at forstå ved første øjekast. Følgende oplysninger viser almindelige eksempler på navne, og hvordan de kan sikre større tydelighed og forståelse.

Eksempeltype

Eksempel uden navn

Eksempel med navn

Reference

=SUM(C20:C30)

=SUM(SalgFørsteKvartal)

Konstant

=PRODUKT(A5;8,3)

=PRODUKT(Pris,WAMoms)

Formel

=SUM(LOPSLAG(A1,B1:F20,5,FALSK), –G5)

=SUM(Lagerbeholdning,–Ordrebeløb)

Tabel

C4:G36

=BedsteSalg06

Typer af navne

Der er flere typer af navne, du kan oprette og bruge.

Defineret navn     Et navn, der repræsenterer en celle, et celleområde en formel eller en konstantværdi. Du kan oprette dit eget definerede navn, og i visse situationer opretter Microsoft Office Excel et defineret navn, f.eks. når du angiver et udskriftsområde.

Tabelnavn     Et navn på en Excel-tabel, som er en samling af data om et bestemt emne, der er gemt i poster (rækker) og felter (kolonner). Der oprettes et standard-Excel-tabelnavn med navnet Tabel1, Tabel2 osv., hver gang du indsætter en Excel-tabel, men du kan ændre tabelnavnet, så det giver mere mening. Yderligere oplysninger om Excel-tabeller finder du under Bruge strukturerede referencer med Excel-tabeller.

Et navns område

Alle navne har et område, enten et bestemt regneark (kaldes også det lokale regnearksniveau) eller hele projektmappen (kaldes også det globale projektmappeniveau). Et navneområde er det sted, hvor navnet genkendes uden en kvalifikation. Eksempel:

 • Hvis du har defineret et navn, f.eks. Budget_RÅ08, og dets område er Ark1, genkendes navnet kun i Ark1, men ikke i andre regneark, hvis ikke det har en kvalifikation.

  Hvis du vil bruge et lokalt regnearksnavn i et andet regneark, kan du kvalificere det ved at sætte regnearksnavnet foran som vist i følgende eksempel:

  Ark1!Budget_RÅ08

 • Hvis du har defineret et navn, f.eks. Salgsafdeling_Mål, og navnets område er projektmappen, genkendes navnet af alle regneark i projektmappen, men ikke af en anden projektmappe.

Et navn skal altid være entydigt i navnets område. I Excel forhindres du i at definere et navn, der er ikke entydigt i navnets område. Du kan dog bruge det samme navn i forskellige områder. Du kan f.eks. definere et navn såsom Bruttofortjeneste for områderne Ark1, Ark2 og Ark3 i samme projektmappe. Selvom navnet er det samme, er det entydigt inden for sit eget område. Du kan gøre dette, hvis du vil sikre, at en formel, der bruger navnet, Bruttofortjeneste, altid refererer til de samme celler på det lokale regnearksniveau.

Du kan endda definere det samme navn, Bruttofortjeneste, for det globale projektmappeniveau, men igen er området entydigt. I dette tilfælde kan der dog der være en navnekonflikt. Du kan løse denne konflikt ved som standard at bruge det navn, der er defineret for regnearket, fordi det lokale regnearksniveau tilsidesætter det globale projektmappeniveau. Hvis du vil ignorere tilsidesættelsen og bruge projektmappens navn, kan du gøre navnet entydigt ved at sætte projektmappens navn foran som vist i følgende eksempel:

Projektmappefil!Bruttofortjeneste

Du kan tilsidesætte det lokale regnearksniveau for alle regneark i projektmappen, med undtagelse af det første regneark, hvor der altid bruges det lokale navn, som ikke kan tilsættes i tilfælde af en navnekonflikt.

Definere og indtaste navne

Du kan definere et navn ved hjælp af:

 • Navnefelt på formellinjen     Det er bedst at bruge dette felt, når du skal oprette et navn på projektmappeniveau for et markeret område.

 • Oprette et navn fra et udvalg     Du kan nemt oprette navne ud fra eksisterende række- og kolonneetiketter ved hjælp af en markering af celler i regnearket.

 • Dialogboksen Nyt navn     Det er bedst at bruge denne dialogboks, når du ønsker mere fleksibilitet ved oprettelse af navne, som f.eks. ved angivelse af et område for et lokalt regnearksniveau eller ved oprettelse af en kommentar til et navn.

Bemærk: Navne bruger som standard absolutte cellereferencer.

Du kan angive et navn ved at:

 • Skrive     Skriv f.eks. navnet som et argument til en formel.

 • Bruge autofuldførelse af formel    Brug rullelisten autofuldførelse af formel, hvor gyldige navne automatisk angives for dig.

 • Vælge fra kommandoen Brug i formel    Vælg et defineret navn på en liste i kommandoen Brug i formel i gruppen Definerede navne under fanen Formel.

Overvåge navne

Du kan også oprette en liste over definerede navne i en projektmappe. Find et område med to tomme kolonner i regnearket (listen skal indeholde to kolonner, én til navnet og én til en beskrivelse af navnet). Marker en celle, der skal være det øverste venstre hjørne på listen. Klik på Brug i formel i gruppen Definerede navne på fanen Formler, klik på Sæt ind, og klik derefter på Indsæt liste i dialogboksen Indsæt navne.

Toppen af siden

Lære om syntaksregler for navne

Følgende er en liste over syntaksregler, du skal være opmærksom på, når du opretter og redigerer navne.

 • Gyldige tegn    Det første tegn i et navn skal være et bogstav, et understregningstegn (_) eller en omvendt skråstreg (\). De resterende tegn i navnet kan være bogstaver, tal, punktummer og understregningstegn.

  Du må ikke bruge bogstaverne "C", "c", "R" eller "r" som et defineret navn, fordi disse bogstaver bruges som forkortede udtryksmåder ved markering af en række eller kolonne for den aktuelt markerede celle, når du indtaster dem i tekstfeltet Navn eller Gå til.

 • Cellereferencer er ikke tilladt    Navne må ikke være det samme som en cellereference, f.eks Z$100 eller R1C1.

 • Mellemrum er ikke gyldige     Mellemrum er ikke tilladt som en del af et navn. Brug understregningstegn (_) og punktum (.), som ordadskillere, f.eks moms_i_alt eller første.kvartal.

 • Længde på navn    Et navn kan indeholde op til 255 tegn.

 • Små bogstaver    Navne kan indeholde store og små bogstaver. Excel skelner ikke mellem store og små bogstaver i navne. Har du f.eks. oprettet navnet Salg og derefter oprette et andet navn kaldet SALG i samme projektmappe, vil Excel bede dig om at vælge et entydigt navn.

Toppen af siden

Definere et navn til en celle eller et celleområde i et regneark

 1. Marker den celle, det celleområde eller de separate markeringer, der skal navngives.

 2. Klik på feltet Navn til venstre for formellinje.

  Navnefelt

  Navnefelt

 3. Skriv det navn, du vil bruge til at referere til markeringen. Et navn kan indeholde op til 255 tegn.

 4. Tryk på ENTER.

Bemærk: Du kan ikke navngive en celle, mens du ændrer indholdet af cellen.

Toppen af siden

Definere et navn ved hjælp af en markering af celler i regnearket

Du kan konvertere eksisterende række- og kolonneetiketter til navne.

 1. Marker det område, du vil navngive, herunder række- eller kolonneetiketterne.

 2. Klik på Opret ud fra markering i gruppen Definerede navne under fanen Formler.

  Billede af båndet i Excel

 3. Angiv i dialogboksen Opret navne ud fra markeringen den placering, der indeholder etiketterne, ved at markere afkrydsningsfeltet Øverste række,Venstre kolonne, Nederste række eller Højre kolonne. Et navn, der oprettes ved hjælp af denne fremgangsmåde, refererer kun til de celler, der indeholder værdier, og omfatter ikke de eksisterende række- og kolonneetiketter.

Toppen af siden

Definere et navn ved hjælp af dialogboksen Nyt navn

 1. Klik på Definer navn i gruppen Definerede navne under fanen Formler.

  Billede af båndet i Excel

 2. Skriv det navn, du vil bruge som reference, i feltet Navn i dialogboksen Nyt navn.

  Bemærk: Navne kan fylde op til 255 tegn.

 3. Hvis du vil angive navnets område, skal du vælge Projektmappe på rullelisten Omfang eller markere navnet på et regneark i projektmappen.

 4. Skriv eventuelt en beskrivende kommentar på op til 255 tegn i feltet Kommentar.

  Bemærk: Hvis du gemmer projektmappen i Microsoft Office SharePoint Server 2007Excel Services og angiver en eller flere parametre, bruges kommentaren som værktøjstip i værktøjsruden Parametre.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder i feltet Refererer til:

  • Hvis du vil angive en cellereference, skal du indtaste cellereferencen.

   Tip: Den aktuelle markering angives som standard. Hvis du vil angive andre cellereferencer som argument, skal du klikke på Skjul dialogboks Knapflade (hvorved dialogboksen skjules midlertidigt), markere cellerne i regnearket og derefter klikke på Vis dialogboks Knapflade .

  • Hvis du vil indtaste en konstant, skal du skrive = (lighedstegn) og derefter konstantværdien.

  • Hvis du vil indtaste en formel, skal du skrive = og derefter formlen.

 6. Klik på OK for at afslutte og vende tilbage til regnearket.

Tip: Klik på og træk i håndtaget forneden for at gøre dialogboksen Nyt navn bredere eller længere.

Toppen af siden

Administrere navne ved hjælp af dialogboksen Navnestyring

Brug dialogboksen Navnestyring for at arbejde med alle de definerede navne og tabelnavne i projektmappen. Du kan f.eks. søge efter navne med fejl, bekræfte et navns værdi og reference, få vist eller redigere beskrivende kommentarer eller bestemme området. Du kan også sortere og filtrere listen over navne og let tilføje, ændre eller slette navne fra én placering.

Du kan åbne dialogboksen Navnestyring ved at klikke på Navnestyring i gruppen Definerede navne under fanen Formler.

Billede af båndet i Excel

Få vist navne

Dialogboksen Navnestyring viser følgende oplysninger om de enkelte navne på en liste:

Denne kolonne:

Viser:

Ikon og navn

Et af følgende:

 • Et defineret navn, der angives med et ikon for det definerede navn. Ikon for defineret navn

 • Et tabelnavn, der angives med et ikon for tabelnavnet. Ikon for tabelnavn

Værdi

Den aktuelle værdi for navnet, f.eks. resultatet af en formel, en strengkonstant, et celleområde, en fejl, en matrix med værdier eller en pladsholder, hvis formlen ikke kan evalueres. Følgende er repræsentative eksempler:

 • "dette er min strengkonstant"

 • 3,1459

 • {2003;12,2002;23,;2001,18}

 • #REFERENCE!

 • {...}

Refererer til

Den aktuelle reference til navnet. Følgende er repræsentative eksempler:

 • =Ark1!$A$3

 • =8,3

 • =HR!$A$1:$Z$345

 • =SUM(Ark1!A1,Ark2!B2)

Område

 • Navnet på et regneark, hvis området er det lokale regnearksniveau.

 • "Projektmappe", hvis området er det globale regnearksniveau.

Kommentar

Flere oplysninger om navnet op til 255 tegn. Følgende er repræsentative eksempler:

 • Denne værdi udløber den 2. maj 2007.

 • Må ikke slettes! Vigtigt navn!

 • Baseret på ISO-certificeringseksamenstallene.

Bemærk: Hvis du gemmer projektmappen i Microsoft Office SharePoint Server 2007Excel Services og angiver en eller flere parametre, bruges kommentaren som værktøjstip i værktøjsruden Parametre.

 • Du kan ikke bruge dialogboksen Navnestyring, mens du ændrer indholdet af cellen.

 • Dialogboksen Navnestyring viser ikke navne, der er defineret i Visual Basic for Applications (VBA), eller skjulte navne (egenskaben Synlig for navnet er angivet til "Falsk").

Ændre størrelse på kolonner

 • Du kan automatisk ændre størrelsen på kolonnen, så den passer til den største værdi i kolonnen, ved at dobbeltklikke i højre side af kolonneoverskriften.

Sortere navne

 • Du kan sortere listen over navne i stigende eller faldende rækkefølge ved at klikke på kolonneoverskriften.

Filtrere navne

Brug kommandoerne på rullelisten Filter til hurtigt at få vist et undersæt af navne. Når du vælger de enkelte kommandoer, henholdsvis aktiveres og deaktiveres filtreringshandlingen, hvilket gør det nemt at kombinere eller fjerne forskellige filtreringshandlinger, så du kan opnå de ønskede resultater.

Du kan filtrere listen over navne ved at benytte en eller flere af følgende fremgangsmåder:

Vælg:

Hvis du vil:

Navne for området regneark

Have vist de navne, der kun gælder lokalt for et regneark.

Navne for området projektmappe

Have vist de navne, der kun gælder globalt for en projektmappe.

Navne med fejl

Kun have vist navne med værdier, der indeholder fejl (såsom #REFERENCE, #VÆRDI, eller #NAVN)

Navne uden fejl

Have vist kun de navne med værdier, der ikke indeholder fejl.

Definerede navne

Have vist de navne, der kun er angivet af dig eller Microsoft Excel, såsom et udskriftsområde.

Tabelnavne

Have vist kun tabelnavne.

Toppen af siden

Ændre et navn

Hvis du ændrer et defineret navn eller tabelnavn, ændres også enhver brug af dette navn i projektmappen.

 1. Klik på Navnestyring i gruppen Definerede navne under fanen Formler.

  Billede af båndet i Excel

 2. Klik i dialogboksen Navnestyring på det navn, du vil ændre, og klik derefter på Rediger.

  Tip: Du kan også dobbeltklikke på navnet.

 3. Skriv det nye navn til referencen i feltet Navn.

 4. Ret referencen i feltet Refererer til, og klik på OK.

 5. I feltet Refererer til i dialogboksen Navnestyring kan du redigere den celle, formel eller konstant, der repræsenteres af navnet.

  • Du kan annullere uønskede eller utilsigtede ændringer ved at klikke på Annuller Knappen Annuller eller trykke på ESC.

  • Du kan gemme ændringer ved at klikke på Bekræft Knappen Bekræft eller trykke på ENTER.

Knappen Luk lukker kun dialogboksen Navnestyring. Det er ikke nødvendigt at bekræfte ændringer, der allerede er foretaget.

Toppen af siden

Slette et eller flere navne

 1. Klik på Navnestyring i gruppen Definerede navne under fanen Formler.

  Billede af båndet i Excel

 2. Klik i dialogboksen Navnestyring på det navn, du vil ændre.

 3. Vælg et eller flere navne ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Markér et navn ved at klikke på det.

  • Marker flere navne i en sammenhængende gruppe ved at klikke på og trække i navnene, eller tryk på SKIFT og klikke på museknappen for hvert navn i gruppen.

  • Hvis du vil markere flere navne i en ikke-sammenhængende gruppe, skal du trykke på CTRL og klikke på museknappen for hvert navn i gruppen.

 4. Klik på Slet. Du kan også trykke på DELETE.

 5. Klik på OK for at bekræfte sletningen.

Knappen Luk lukker kun dialogboksen Navnestyring. Det er ikke nødvendigt at bekræfte ændringer, der allerede er foretaget.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×