Create different types of formulas

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Bemærk!: Denne artikel er tjent sit formål, og fjernes snart. For at forhindre meddelelser om "Siden blev ikke fundet", fjerner vi de links, som vi kender til. Hvis du har oprettet links til denne side, skal du fjerne dem og sammen vi internettet tilsluttet.

Excel understøtter mange typer simple og komplekse formel kan hjælpe dig med at opnå resultatet af beregningen, du vil. Afhængigt af typen formel, som du opretter, kan en formel indeholder funktioner, cellereference, konstant og operator. Du kan bruge en enkelt funktion, indlejrede funktioner eller matrix, der beregner et eller flere resultater.

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Oprette en simpel formel ved hjælp af konstanter og beregningsoperatorer

 1. Klik på den celle, hvor du vil indtaste formlen.

 2. Skriv = (lighedstegn).

 3. Benyt følgende fremgangsmåde for at indtaste formlen:

  • Skriv de konstanter og operatorer, du vil bruge i beregningen.

Formel

Beskrivelse

=5+2

Lægger 5 og 2 sammen

=5-2

Trækker 2 fra 5

=5/2

Dividerer 5 med 2

=5*2

Multiplicerer 5 med 2

=5^2

Hæver 5 til 2. potens

 • Klik på den celle, der indeholder den værdi, du vil bruge i formlen, skriv den operator, du vil bruge, og klik derefter på en anden celle, der indeholder en værdi.

Formel

Beskrivelse iption

=A1+A2

Adderer værdierne i cellerne A1 og A2

=A1-A2

Trækker værdien i celle A2 fra værdien i A1

=A1/A2

Dividerer værdien i celle A1 med værdien i A2

=A1*A2

Multiplicerer værdien i celle A1 med værdien i A2

=A1^A2

Hæver værdien i celle A1 til eksponentialværdien, som er angivet i A2

 1. Tip!: Du kan angive så mange konstanter og operatorer i en formel, som du vil (op til 8.192 tegn), for at opnå det ønskede beregningsresultat.

 2. Tryk på Gå tilbage.

Oprette en formel ved hjælp af cellereferencer og navne

Eksempelformler i slutningen af dette afsnit indeholder relative referencer i andre celler eller relativ cellereference. Den celle, der indeholder formlen, der kaldes en underordnet celle, når dens værdi afhænger af værdier i andre celler. For eksempel er celle B2 en underordnet celle, hvis den indeholder formlen = C2.

 1. Klik på den celle, hvor du vil indtaste formlen.

 2. Skriv lighedstegn (=) i formellinje.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • For at oprette en reference, skal du markere en celle, et celleområde, en placering i et andet regneark eller en placering i en anden projektmappe. Du kan trække i kanten af cellemarkeringen for at flytte markerede eller trække i hjørnet af kanten for at udvide markeringen.

  • Peg på navnet for at angive referencen til et navn interval, i menuen Indsæt, og klik derefter på Indsæt. I feltet Indsæt navn, Vælg det navn, du ønsker, og klik på OK.

Formel

Beskrivelse

=C2

Bruger værdien i celle C2

=Ark2!B2

Bruger værdien i celle B2 på Ark2

=Aktiver-Passiver

Trækker værdien i en celle med navnet Passiver fra værdien i en celle med navnet Aktiver

 1. Tryk på Gå tilbage.

Oprette en formel ved hjælp af en funktion

 1. Klik på den celle, hvor du vil indtaste formlen.

 2. Klik på Indsæt for at starte formlen med funktionen, under fanen formler under funktionen, og vælg derefter den funktion, du vil bruge.

  Bemærk!: Klik på Reference for at gennemse de tilgængelige formler under funktionen, hvis du ikke er sikker på, hvilken funktion du skal bruge, under fanen formler.

 3. Angiv argument.

  Tip!: Hvis du vil indtaste cellereferencer som et argument, Marker cellerne i arket.

Formel

Beskrivelse

=SUM(A:A)

Lægger alle tal i kolonne A sammen

=MIDDEL(A1:B4)

Beregner gennemsnittet af alle tal i området

 1. Når du er færdig, skal du trykke på Gå tilbage.

Oprette en formel ved hjælp af indlejrede funktioner

Indlejrede funktionen bruge en funktion som et af argumenterne i en anden funktion. Du kan indlejre op til 64 niveauer af funktioner. Følgende formel summerer talsæt (G2: G5), kun, hvis gennemsnittet af et andet sæt tal (F2: F5) er større end 50. Ellers returneres 0.

 1. Klik på den celle, hvor du vil indtaste formlen.

 2. Klik på Indsæt for at starte formlen med funktionen under funktionen under fanen formler, og vælg derefter den funktion, du vil bruge.

  Bemærk!: Klik på Reference for at gennemse de tilgængelige formler under funktionen, hvis du ikke er sikker på, hvilken funktion du skal bruge, under fanenformler.

 3. For at angive argument, skal du gøre et eller flere af følgende:

  • Hvis du vil indtaste cellereferencer som et argument, Marker cellerne i arket.

  • Hvis du vil angive en anden funktion som et argument, skal du skrive funktionen i feltet argument, du vil. For eksempel kan du tilføje SUM(G2:G5) i værdi_hvis_sand redigere feltet i hvis-funktionen

  • Formlen vises under argumenter, afspejler den funktion, du valgte i det forrige trin. Eksempel: Hvis du har klikket på Hvis, vises sektionen argumenter argumenterne for funktionen Hvis.

 4. Når du er færdig, skal du trykke på Gå tilbage.

Oprette en matrixformel, der beregner et enkelt resultat

Du kan bruge en matrixformel til at udføre flere beregninger for at frembringe et enkelt resultat. Matrixformler Brug formel standardsyntaksen. De alle begynder med et lighedstegn (=), og du kan bruge en af de indbyggede Excel-funktioner i dine matrixformler. Denne type matrixformel kan forenkle en ark model ved at udskifte flere forskellige formler med en enkelt matrixformel.

 1. Klik på den celle, hvor du vil indtaste formlen.

 2. Skriv den formel, du vil bruge.

  Følgende matrixformel beregner for eksempel den samlede værdi af en matrix med aktiekurser og -antal uden at bruge en række celler til beregning og visning af de totale værdier for hver enkelt aktie.

  Når du har indtastet formlen {= SUM (B2: C2 * B3: C3)} som en matrixformel, Excel-multipla antallet af aktier efter pris for hver enkelt aktie (500 * 10 og 300 * 15) og lægger derefter resultaterne af de pågældende beregninger sammen for at få en samlet værdi for 9500.

 3. Tryk på KOMMANDO + ENTER for at angive formlen som en matrixformel.

  Excel indsætter automatisk formlen mellem {} (et par start- og slutklammeparenteser).

  Bemærkninger!: 

  • Skriver en formel klammeparenteserne manuelt kan ikke konvertere den til en matrixformel – skal du trykke på KOMMANDO + ENTER for at oprette en matrixformel.

  • Hver gang du redigerer matrixformlen, klammeparentes ({}) forsvinder fra matrixformlen og skal du trykke på KOMMANDO + retur igen for at implementere ændringerne i en matrixformel og for at tilføje de kantede parenteser.

Oprette en matrixformel, der beregner flere resultater

Nogle ark funktioner returnerer matrixer med værdier eller kræver en matrix med værdier som et argument. Hvis du vil beregne flere resultater ved hjælp af en matrixformel, skal du indtaste matrixen i et område af celler, der har samme antal rækker og kolonner som matrix argumenter.

 1. Marker det celleområde, hvor matrixformlen skal indtastes.

 2. Skriv den formel, du vil bruge.

  For eksempel bestemmer angivet en række med tre salgstal (kolonne B) for en række med tre måneder (kolonne A), de lineære værdier for salgstallene funktionen TENDENS. For at få vist alle resultatet af formlen, kan der indtastes i tre celler i kolonne C (C1: C3).

  Når du angiver formlen =tendens(B1:B3;a1:a3) som matrixformel, returnerer den tre forskellige resultater (22196, 17079 og 11962) baseret på de tre salgstal og de tre måneder.

 3. Tryk på KOMMANDO + ENTER for at angive formlen som en matrixformel.

  Excel indsætter automatisk formlen mellem {} (et par start- og slutklammeparenteser).

  Bemærkninger!: 

  • Skriver en formel klammeparenteserne manuelt kan ikke konvertere den til en matrixformel – skal du trykke på KOMMANDO + ENTER for at oprette en matrixformel.

  • Hver gang du redigerer matrixformlen, klammeparentes ({}) forsvinder fra matrixformlen og skal du trykke på KOMMANDO + retur igen for at implementere ændringerne i en matrixformel og for at tilføje de kantede parenteser.

Få tip og gode råd om at oprette formler

Let ændring af referencetype

Sådan skifter du mellem relative, absolutte og blandede referencer:

 1. Marker den celle, der indeholder formlen.

 2. Markér den reference, du vil ændre i formellinjen.

 3. Klik på Skift Reference under funktionen, under fanen formler.

Bruge Autofuldførelse af formel

Bruge autofuldførelse af formel for at gøre det nemmere at oprette og redigere formler og minimere skrive- og syntaksfejl. Når du skriver et lighedstegn (=), og begyndt bogstaver (flere begyndelsesbogstaver fungere som en visningsudløser), vises der en dynamisk liste over gyldige funktioner og navne under den markerede celle. Når du har indsat funktionen eller navn i formlen ved hjælp af en indsætteudløser (at trykke på TABULATORTASTEN eller dobbeltklikke på elementet på listen), viser Excel relevante argumenter. Når du udfylder formlen, skrive et komma (,) også kan fungere som en visningsudløser – Excel kan vise flere argumenter. Du kan indsætte ekstra funktioner eller navne i formlen, og mens du skriver deres flere begyndelsesbogstaver, Excel viser en dynamisk liste, som du kan vælge igen.

Hurtigt kopiere formler

Du kan hurtigt angive den samme formel i et celleområde. Vælg det område, hvor du vil de beregnede resultater skal vises, kopiere formlen på formellinjen, og tryk derefter på CTRL + ENTER. Eksempelvis hvis du indtaster =SUM(A1:B1) i området C1:C15, og tryk derefter på CTRL + ENTER, opdateringer til Excel formlen kopieret i hver celle i området, du bruger A1 som en relativ reference.

Brug funktionen og argument indbygget hjælp

Hvis du ikke kender argumenterne for en funktion, kan du bruge funktionen Hjælp, der vises, når du skriver et lighedstegn (=), funktionens navn og en venstreparentes. Klik på funktionsnavnet til at få vist Hjælp-emnet funktionen. Du kan også klikke på argumentnavnet på en i formlen til at markere det tilsvarende argument i arket.

Undgå almindelige fejl, når du opretter formler

I følgende tabel opsummeres nogle af de mest almindelige fejl, du kan foretage ved indtastning af en formel, og hvordan fejlene:

Sørg for, at du...

Få mere at vide

Matche alle åbne og lukkede parenteser

Kontrollér, at alle parenteser er del af et matchende par. Når du opretter en formel, vises parenteserne i farve, når de indtastes.

Bruge et kolon til at angive et område

Når du refererer til et område af celler, Brug et kolon (:) til at adskille referencen til den første celle i området og referencen til den sidste celle i området. For eksempel, a1: a5.

Skrive alle påkrævede argumenter

Nogle funktioner kræver bestemte argumenter. Sørg også for, at du ikke indtaster for mange argumenter.

Du kan maksimalt indlejre 64 funktioner

Du kan maksimalt indtaste, eller indlejre, 64 funktionsniveauer i en funktion.

Sætte andre arknavne mellem enkelte anførselstegn

Hvis formlen refererer til værdier eller celler i andre regneark eller projektmapper, og navnet på den anden projektmappe eller et regneark indeholder en ikke-alfanumeriske tegn, skal du sætte navnet i enkelte anførselstegn (').

Medtage stien til eksterne projektmapper

Kontrollér, at hver enkelt eksterne reference indeholder et projektmappenavn og stien til projektmappen.

Indtaste tal uden formatering

Ikke formatere tal, som du angiver dem i formler. For eksempel, selvom den værdi, du vil angive er $1.000, angive 1000 i formlen.

Se også

Skriv en formel

Beregningsoperatorer og rækkefølgen af handlinger

Skifte mellem relative og absolutte referencer

Brug autofuldførelse ved indtastning af formler

Bruge navne i formler

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×