Brugerdefinerede egenskaber for webdelen Excel Web Access

Du kan tilpasse visse aspekter af webdelen Excel Web Access, som f.eks. layoutet og de indstillinger, der vises på værktøjslinjen. Du kan også konfigurere indstillinger, som styrer måden, hvorpå brugere kan interagere med projektmappen i webdelen, som f.eks. aktivering af parametre fra projektmappen.

Værktøjsruden i Excel Web Access indeholder to slags egenskaber: egenskaber, som er unikke for en Excel Web Access-webdel, og generelle egenskaber, som gælder for de fleste webdele. De unikke egenskaber for en Excel Web Access-webdel vises i projektmappevisning, i værktøjslinje og titellinje, samt i sektionerne til navigation og interaktivitet.

Denne artikel indeholder kun referenceoplysninger om de egenskaber, som er unikke for webdelen Excel Web Access.

Denne artikel indeholder

Egenskaber i sektionen Projektmappevisning

Egenskaber i sektionen med værktøjslinje og titellinje

Menukommandoer på værktøjslinjen 

Egenskaber i sektionen til navigation og interaktivitet

Interaktivitetsindstillinger

Egenskaber i sektionen Projektmappevisning

I sektionen Projektmappevisning skal du angive oplysninger, som identificerer projektmappen og, hvis det anvendes, det navgivne element, som webdelen EWA vil vise.

Egenskab

Beskrivelse

Projektmappe

Angiv URL-adressen eller UNC-stien på den projektmappe, du vil vise i Excel Web Access, i tekstfeltet. Du kan skrive URL-adressen i feltet eller klikke på Vælg et link Knappen Generator og derefter bruge vinduet Vælg et aktiv – websidedialogboks for at finde projektmappen.

Navngivet element

Angiv navnet på det element (et navngivet område af celler, eller navnet på et regneark, en tabel, et diagram, en pivottabel eller et pivotdiagram), som skal vises i Excel Web Access. Hvis du vil angive et navngivet element, skal projektmappens forfatter definere elementet i kildeprojektmappen i Excel og derefter gemme projektmappen på et websted. Klik på Vælg et link Knappen Generator for at redigere lange strenge, og brug vinduet Teksteditor – Websidedialogboks for at redigere strengen.

Toppen af siden

Egenskaber i sektionen med værktøjslinje og titellinje

Excel Services aktiverer automatisk disse egenskaber for dig. Hvis du vil deaktivere en eller flere af egenskaberne, skal du fjerne markeringen i det tilknyttede afkrydsningsfelt.

Egenskab

Beskrivelse

Generer automatisk webdelens titel

Markér dette afkrydsningsfelt for at få Excel Services til automatisk at oprette en titel. Excel Services genererer en titel, som kombinerer projektmappens filnavn med værdien af egenskaben Titel i sektionen Udseende for denne webdel. Hvis du fjerner markeringen fra dette afkrydsningsfelt, bruger Excel Services den aktuelle værdi fra egenskaben Titel .

Generer automatisk webdelens titel-URL-adresse

Markér dette afkrydsningsfelt for automatisk at oprette et link på webdelens titellinje, som åbner den sammenkædede projektmappe i browservinduet, når en bruger klikker på det. Hvis du fjerner markeringen fra dette afkrydsningsfelt, bruger Excel Services den aktuelle værdi fra egenskaben URL-adresse til titel i sektionen Avanceret. Hvis du vil benytte en brugerdefineret URL-adresse, skal du fjerne markeringen fra dette afkrydsningsfelt og angive den linkadresse, du ønsker at bruge, i tekstfeltet til egenskaben URL-adresse til titel.

Markér et af følgende afkrydsningsfelter for at vise eller skjule kommandoer og knapper på værktøjslinjen:

Egenskab

Beskrivelse

Fuld (standardindstilling).

EWA-værktøjslinje med knapperne Åbn, Data, Find og Hjælp Følgende illustration viser et eksempel på en EWA-webdel med en Fuld værktøjslinje. Eksemplet viser projektmappen i regnearksvisning og indeholder menuerne Åbn, Data og knappen Find Knapflade . Hvis regnearket vises i visningen Navngivet element, indeholder værktøjslinjen også rullelisten Vis.

Oversigt

EWA-webdelsværktøjslinje, som viser rullelisten Vis til valg af navngivne elementer Denne illustration viser et eksempel på en EWA-webdel, som indeholder værktøjslinjen Oversigt. Projektmappen for denne webdel er i visningen Navngivet element og viser menuerne Åbn, Data og rullelisten Vis. Rullelisten Vis vises i højre side af værktøjslinjen, og den indeholder de navngivne elementer, som er defineret i projektmappen. Hvis projektmappen vises i regnearksvisning, vises listen Vis ikke.

Kun navigation 

Layoutet af værktøjslinjen Kun navigation afhænger af, hvordan projektmappen vises i EWA- webdelen. Den følgende tabel indeholder en beskrivelse af disse forskelle. I regnearksvisning er det kun navigationsknapperne som vises. I visningen Navngivet element vises rullelisten Vis også.

Ingen 

Hvis du vælger værktøjslinjen Ingen, skjules værktøjslinjen af Excel Services. Dette kan være nyttigt, hvis du ikke vil have, at brugeren kan interagere med projektmappen. Når du f.eks. viser en Excel Web Access-webdel på et dashboard, kan du vælge at skjule værktøjslinjen på webdelen.

Toppen af siden

Menukommandoer på værktøjslinjen 

Excel Services aktiverer automatisk disse kommandoer. Hvis du vil deaktivere en eller flere kommandoer, skal du fjerne markeringen fra den pågældende kommandos afkrydsningsfelt.

Kommando

Beskrivelse

Åbn i Excel, Åbn snapshot i Excel

Når denne kommando er valgt, kan webdelen vise kommandoerne Åbn i Excel og Åbn Snapshot i Excel i menuen Åbn på værktøjslinjen. Hvis der er installeret Excel på en brugers computer, kan brugeren åbne projektmappen i Excel for at redigere i den. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at skjule kommandoerne Åbn i Excel og Åbn Snapshot i Excel og forhindre brugere i at åbne projektmappen i Excel.

Vigtigt:  Denne funktion påvirker kun visningen af menupunkterne Åbn. Den påvirker ikke brugertilladelserne på nogen måde. Hvis sikkerheden skal administreres, er det en administrator, som skal tildele brugertilladelser.

Opdater den markerede forbindelse, Opdater alle forbindelser

Når denne kommando er valgt, viser webdelen kommandoerne Opdater den markerede forbindelse og Opdater alle forbindelser i menuen Data på værktøjslinjen. En bruger kan derefter manuelt opdatere alle eller udvalgte forbindelser til eksterne datakilder.

 • Fjern markeringen fra dette afkrydsningsfelt for at skjule disse kommandoer i menuen Data på værktøjslinjen.

Beregn projektmappe

Når denne kommando er valgt, viser webdelen kommandoen Beregn projektmappe i menuen Data på værktøjslinjen.

 • Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at skjule kommandoen Beregn projektmappe i menuen Data på værktøjslinjen. Denne funktion påvirker kun visningen af kommandoen og har ingen indflydelse på den aktuelle beregningsindstilling i projektmappen.

Rullelisten Navngivet element

Hvis du vil bruge denne egenskab, skal den projektmappe, du vil have vist, være vist i visningen Navngivet element. Når projektmappen vises i visningen Navngivet element, og dette afkrydsningsfelt er markeret, vises rullelisten Vis på værktøjslinjen i webdelen.

 • Hvis du vil skjule rullelisten Vis på værktøjslinjen, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet. Hvis du f.eks. ønsker, at der kun vises et specifikt navngivet element i webdelen, og du ikke vil have, at en bruger kan ændre elementet, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.

Toppen af siden

Egenskaber i sektionen til navigation og interaktivitet

Excel Services aktiverer automatisk disse egenskaber for dig, medmindre andet er anført. Hvis du vil deaktivere en eller flere af egenskaberne, skal du fjerne markeringen i det tilknyttede afkrydsningsfelt.

Egenskab

Beskrivelse

Hyperlinks

Denne egenskab aktiverer hyperlinks til placeringer i projektmappen eller til filer og dokumenter uden for projektmappen. Hvis du vil aktivere hyperlinks til placeringer i projektmappen, skal du også markere afkrydsningsfeltet Projektmappenavigation. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at deaktivere hyperlinks til placeringer i projektmappen eller til filer og dokumenter uden for projektmappen.

Projektmappeinteraktivitet

Markér eller fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at aktivere eller deaktivere interaktion med projektmappen. Interaktion med projektmappen inkluderer følgende funktioner:

 • Manuel, periodisk og automatisk opdatering af eksterne data

 • Brugerindtastning af værdier til parametre, som er angivet i kildeprojektmappen

 • Sortering og filtrering

 • Udvidelse eller komprimering af en disposition

 • Udvidelse eller komprimering af data i en pivottabel

Interaktivitetsindstillinger

Disse indstillinger styrer specifikke indstillinger for interaktivitet. Hvis du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet Projektmappeinteraktivitet, deaktiverer Excel Services alle interaktvitetsindstillinger, så brugerne ikke kan vælge eller fjerne disse indstillinger.

Indstilling

Beskrivelse

Parameterændring

Markér dette afkrydsningsfelt for at få vist opgaveruden Parametre og for at gøre det muligt for brugere at indtaste værdier for parametre, som er blevet defineret i kildeprojektmappen.

 • Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at skjule opgaveruden Parametre. Dette forhindrer, at brugere kan angive parametre i projektmappen. Du kan f.eks. skjule opgaveruden Parametre, hvis du vil angive værdier for parametre ved at bruge en forbindelse til en anden webdel i stedet for ved brugerindtastning. Hvis du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet Parameterændring, deaktiveres egenskaben Vis opgaverude med parametre.

Vis opgaverude med parametre

Markér dette afkrydsningsfelt for at vise opgaveruden Parametre, hvis der er defineret parametre for projektmappen.

 • Fjern markeringen fra afkrydsningsfeltet for at skjule opgaveruden Parametre, selvom der er defineret parametre for projektmappen. Det kan f.eks. være, at du vil skjule ruden Parametre, hvis en anden webdel leverer parameterværdien i stedet for en bruger.

Sortering

Markér dette afkrydsningsfelt for at aktivere sortering af celleområder, Excel-tabeller og pivottabeller. Fjern markeringen fra dette afkrydsningsfelt for at deaktivere sortering af celleområder, Excel-tabeller og pivottabeller. Sortering, der allerede er anvendt på projektmappen, bliver dog bevaret.

Filtrering

Markér dette afkrydsningsfelt for at aktivere filtrering af celleområder, Excel-tabeller og pivottabeller, samt for at aktivere dispositioner. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at forhindre filtrering af celleområder, Excel-tabeller og pivottabeller, samt for at forhindre brug af dispositioner. Filtrering, der allerede er anvendt på projektmappen, bliver dog bevaret.

Al pivottabelinteraktivitet

Markér eller fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at aktivere eller deaktivere følgende interaktive handlinger i pivottabeller: udvidelse (flere detaljer) og komprimering (færre detaljer) af dataniveauerne, sortering og filtrering.

Opdater regelmæssigt, hvis aktiveret i projektmappe

Markér dette afkrydsningsfelt for at styre visningen af meddelelser om regelmæssige opdateringer nederst i webdelen Excel Web Access. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at forhindre en projektmappe i regelmæssigt at opdatere eksterne data og for at forhindre meddelelser om regelmæssig opdatering i at blive vist nederst i webdelen Excel Web Access.

Vis prompt for periodisk dataopdatering

Hvis du vil indstille denne egenskab, skal du også markere afkrydsningsfeltet Opdater regelmæssigt, hvis aktiveret i projektmappe. Vælg en af følgende indstillinger for at styre automatisk periodisk opdatering:

Altid    Viser prompten for periodisk opdatering uden valgmuligheden Altid. Brug denne indstilling, hvis brugeren skal kunne opdatere dataene ved hvert planlagt interval, men ikke skal kunne vælge Altid.

Valgfri    Viser prompten for periodisk opdatering med valgmuligheden Altid. Brug denne indstilling for at lade brugeren bestemme, om data skal opdateres ved hvert planlagt interval uden efterfølgende prompt.

Aldrig    Skjuler prompten for periodisk opdatering og valgmuligheden Altid. Brug denne indstilling til at aktivere opdatering af data ved hvert planlagt interval uden prompt.

Luk session, før der åbnes en ny

Markér dette afkrydsningsfelt for at lukke den aktuelle projektmappe, når du har åbnet en ny projektmappe. Du kan markere afkrydsningsfeltet for at forbedre ydeevnen, når mange brugere har den samme projektmappe åben.

 • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at holde den aktuelle projektmappe åben, når du har åbnet en ny projektmappe. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet, hvis du vil kunne åbne en ny projektmappe på samme tid, men stadig bevare indstillingerne i den aktuelle projektmappe, f.eks. filtreringer, sorteringer eller indstillinger for parameterværdier, når en anden projektmappe er åbnet.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×