Bruge en pivottabel til at gøre eksterne tabeldata tilgængelig i Excel Services

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Hvis du vil arbejde med tabeldata via en ekstern dataforbindelse i Excel Services, kan du ikke bruge et eksternt dataområde (også kaldet en forespørgselstabel). Du skal oprette en pivottabel, der gør flerdimensionale, hierarkiske data flade i en tabel, som har to dimensioner. Sådan gør du:

Sammenligning af flerdimensionale data med todimensionale data

1. Konverter en flerdimensional pivottabel…

2. …til en todimensional pivottabel…

3. …så du kan se flade tabeldata i Excel Services.

Hvad vil du gøre?

Få oplysninger om, hvordan Excel Services understøtter forbindelser til eksterne datakilder

Få oplysninger om forskelle mellem pivottabeller, der har forbindelse til eksterne data, og eksterne dataområder

Oprette en todimensional pivottabel

Oprette pivottabellen og forbinde den med den eksterne datakilde

Tilføje, arrangere og arrangere felter i området rækkeetiketter

Ændre pivottabellens og felternes indstillinger

Designe pivottabellen som en todimensional tabel

Tilpasse designet af pivottabellen

Udgive projektmappen til Excel Services

Få oplysninger om, hvordan Excel Services understøtter forbindelser til eksterne datakilder

Pivottabeller er designet til at sammenlægge en masse numeriske data i summer og totaler og arbejde med multidimensionelle data, der er organiseret i et hierarki. På den anden side er eksterne dataområder todimensional tabeller struktureret som rækker og kolonner, der viser nonaggregated poster af kildedataene.

Når du bruger guiden Dataforbindelse eller Microsoft Query til at oprette forbindelse til eksterne data, oprette du normalt et eksternt dataområde. Den eneste undtagelse er, når du opretter en pivottabelrapport, der har forbindelse til eksterne data. En pivottabel i Excel opretter ikke et eksternt dataområde. Denne forskel på, forbindelser oprettes måde er vigtigt at forstå, når du publicerer en projektmappe i Excel Services, da Excel Services kun understøtter eksterne dataforbindelser, der er baseret på pivottabeller, der understøtter ikke eksterne dataområder.

Tilbage til toppen

Få oplysninger om forskelle mellem pivottabeller, der har forbindelse til eksterne data, og eksterne dataområder

Når du arbejder med en pivottabelrapport, der er forbundet til eksterne data, der er forskel på funktionsmåden for en pivottabel og et eksternt dataområde, du skal være opmærksom på, herunder følgende:

I en pivottabel inddeles data i grupper og undergrupper fra venstre mod højre

Generelt er grupperede data baseret på en sortering af data efter en eller flere kolonner. Hvis du vil se alle medarbejdere, der er grupperet efter deres afdelinger, kan du udføre en primær slags data efter afdelinger og en sekundær sortering af medarbejdere. Du kan også indlejre grupper, som produktlinje, kategori og produkt, eller Geografi, land/område, stat/provins og by. Pivottabeller er som standard automatisk sorteret i grupper og undergrupper i en venstre mod højre for at gøre det nemt at få vist relaterede data for at få vist oplysninger om overskrift og oversigt, og for at udvide eller skjule relaterede elementer.

Data grupperet efter Produktlinjeog subgrouped i hver enkelt Produktlinje efter kategori

Produktlinje

Kategori

Produkt

Motorer

Fly

Vingemonteret

Halemonteret

Booster

Bil

269 hk

454 hk

Udstødning

Personbil

Ekstremvarme

Standard

SUV

Lille

Hvis du placerer en kolonne med entydige værdier i området Rækkeetiketter til venstre, kan du automatisk gøre dataene flade.

De samme Produktlinje data de ved at tilføje kolonnen ID-Num

Id-nummer

Produktlinje

Kategori

Produkt

WM-345

Motorer

Fly

Vingemonteret

TM-231

Motorer

Fly

Halemonteret

BSTR-567

Motorer

Fly

Booster

6C-734

Motorer

Bil

269 hk

8C-121

Motorer

Bil

454 hk

MF-202

Udstødning

Personbil

Ekstremvarme

MF-321

Udstødning

Personbil

Standard

MF-211

Udstødning

SUV

Lille

Hvis du ikke vil have vist kolonne, når du har tilføjet kolonnen til pivottabellen, kan du skjule kolonnen. (Vælg kolonnen, og klik derefter på fanen Startside i gruppen celler, klik på pilen ud for Format, peg på Skjul og Vis, og klik derefter på Skjul kolonner.)

Vigtigt: Hvis en pivottabelrapport registrerer to eller flere dublerede rækker af data fra datakilden, viser pivottabellen kun én række. Hvis du vil alle rækker, dubletrækker selv, vises i en pivottabel, skal du tilføje en kolonne, der indeholder entydige værdier til den tabel, forespørgsel eller visning, du importerer fra datakilden. Hvis datakilden ikke har en entydig kolonne, kan du tilføje én ad datakilden. For eksempel kan du tilføje en kolonne, der har datatypen AutoNum til en Microsoft Office Access-tabel eller en kolonne, der har datatypen identitet til en Microsoft SQL Server-tabel eller en beregnet kolonne, der viser et entydigt tal for hver post til en databaseforespørgsel eller en visning.

Redigere celledata og tilføje beregnede kolonner

Før du udgiver projektmappen til Excel Services, kan du redigere dataene i et eksternt dataområde, men pivottabeldata er altid skrivebeskyttet.

Hvis du dobbeltklikker på en celle i et eksternt dataområde, du angiver redigeringstilstanden, og du kan ændre værdien eller selv indtaste en formel. Bemærk imidlertid, at du ikke ændrer den oprindelige værdi på datakilden, og næste gang du opdaterer data, den nye værdi kan overskrives, afhængigt af indstillingen af egenskaben eksterne data område, Hvis antallet af rækker ændres ved opdatering af data.

Hvis du dobbeltklikker på en rækkenavn celle i en pivottabelrapport, cellen udvider eller skjuler elementer i pågældende rækkenavn. Når du udjævne en pivottabelrapport til en todimensional tabel, har de udjævne effekten af at gøre alle de rækkeværdier i en gruppe til venstre for cellen forsvinder eller vises igen.

Du kan tilføje beregnede kolonner overalt i en Microsoft Office Excel-tabel, der er baseret på et eksternt dataområde, eller du kan indsætte kolonner og Udfyld formler i et eksternt dataområde. Du kan ikke indsætte beregnede kolonner i en pivottabel i Excel (selvom du kan indsætte beregnede felter). Men du kan tilføje en kolonne, der udfylder ned data eller formler til det nærmeste mod venstre eller højre i pivottabellen, og i en udfyldt ned formel, du kan bruge cellereferencer i pivottabellen.

Oprette diagrammer

Hvis du vil oprette et diagram, der er baseret på dataene i pivottabellen, kan du oprette en pivotdiagramrapport, som fungerer på samme måde almindelige diagrammer, men der er nogle forskelle, herunder følgende:

Interaktivitet     Med almindelige diagrammer kan du oprette ét diagram for hver visning af de ønskede data, men visningerne er ikke interaktive. Med pivotdiagrammer kan du oprette et enkelt diagram og interaktivt få vist dataene på forskellige måder ved at ændre det layout eller de detaljer, der vises. I Excel Services kan både et almindeligt diagram og et pivotdiagram opdateres ved at arbejde interaktivt med projektmappen, men begge diagrammer vises som statiske billeder.

Diagramtyper     Standarddiagramtypen for et almindeligt diagram er et grupperet søjlediagram, der sammenligner værdier på tværs af kategorier. Standarddiagramtypen for et pivotdiagram er et stablet søjlediagram, der sammenligner hver værdis bidrag til en total på tværs af kategorier. Du kan ændre et pivotdiagram til enhver diagramtype, bortset fra XY-punktdiagram, aktiediagram eller boblediagram.

Diagramelementer     Pivotdiagrammer indeholder de samme elementer som almindelige diagrammer, men de også indeholder felter og elementer, der kan føjes til, roteres eller fjernet, for at få vist forskellige visninger af dine data. Kategorier, serier og data i almindelige diagrammer er kategorifelter, seriefelter og værdifelter i pivotdiagrammer. Pivotdiagrammer kan også indeholde rapportfiltre. Hver af disse felter indeholder elementer, som i almindelige diagrammer vises som kategorinavne etiketter eller serie i forklaringer.

Formatering     De fleste, herunder elementer, layout og format, bevares formateringen hvornår du opdater en pivotdiagramrapport. Dog bevares tendenslinjer, dataetiketter, fejllinjer og andre ændringer til dataserier ikke. Almindelige diagrammer mister ikke denne formatering, når de anvendes.

Flytte og ændre størrelsen af elementer     I et pivotdiagram kan du ikke flytte eller ændre størrelsen af afbildningsområde, forklaringen, diagramtitlerne eller aksetitlerne, men du kan vælge en af de mange foruddefinerede placeringer af forklaringen, og du kan ændre skriftstørrelsen i titler. I et almindeligt diagram kan du flytte og ændre størrelsen af alle disse elementer.

Når du opretter en pivotdiagramrapport, hvis du foretrækker, kan du konvertere den til et almindeligt diagram. Du kan finde yderligere oplysninger i artiklen oprette eller slette en pivottabel eller et pivotdiagram-rapport.

Sammenligne egenskaber for eksterne dataområder med indstillinger for pivottabeller

Eksterne dataområder og pivottabeller har egenskaber, du kan bruge til at styre dataenes formatering, layout og opdateringsmetode.

Med både eksterne dataområder og pivottabeller kan du justere kolonnebredden og bevare kolonnesortering, filtrering, celleformater og datalayout, hvis de eksterne data opdateres.

I et eksternt dataområde har du også mulighed for at medtage række rækkenumrene som den første kolonne med data. I en pivottabelrapport er der ikke lignende muligt. Se afsnittet pivottabeller og undergruppe data i en rækkefølge, venstre mod højre, til en diskussion om at tilføje en entydig kolonne på datakilden.

Når du opdaterer et eksternt dataområde, kan du bestemme, hvad der skal ske med de eksisterende data, hvis antallet af rækker i dataområdet bliver ændret, ved at angive en af følgende indstillinger:

 • Indsætte celler til nye data, skal du slette ubrugte celler (standard)

 • Indsæt hele rækker til nye data. Ryd celler, der ikke anvendes

 • Overskriv eksisterende celler med nye data. Ryd celler, der ikke anvendes

Når du opdaterer en pivottabel, viser den kun i nye data. Men du kan være du bliver bedt om og bedt om at beslutte, om at overskrive eksisterende celler under den aktuelle rapport.

Filtrere data

Filtrering af data i et eksternt dataområde og en pivottabel er næsten ens, men der er nogle forskelle som f.eks. følgende:

 • Eksterne dataområder Brug Tekstfilteret, Talfilter og Datofilter kommandoer, mens pivottabeller bruge kommandoerne Navnefilter, Værdifilter og Datofilter.

 • Menuen til filtrering af et eksternt dataområde fjernes altid elementer, der er ikke længere gyldige, og menuen Filter omfatter aldrig nye elementer med et anvendt filter efter en opdateringshandling, men en pivottabel har indstillinger til at kontrollere denne funktionsmåde. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Indstillinger for Skift pivottabel og Feltindstillinger.

 • En pivottabel har en rapport filter funktion (ikke tilgængelig for et eksternt dataområde), der gør det muligt for brugerne at arbejde med et undersæt af data i pivottabellen.

Sortere data

I et eksternt dataområde, du kan udføre med flere kolonner sortering af op til 64 kolonner, kan du vælge en kolonne som primær sortering og du kan vælge en af de andre kolonner som sekundær sorterer. Processer af sortering af data i en pivottabel og sortering af et eksternt dataområde er dog forskellige. I modsætning til et eksternt dataområde i en pivottabelrapport kan du kun udføre en primær sortering på kolonnen længst til venstre. Alle andre kolonner udføre sekundær sorterer baseret på kolonnen umiddelbart til venstre. Kort sagt, kan du kun udføre en primær og sekundær sortering i en rækkefølge, venstre mod højre.

Når du placerer en kolonne med entydige værdier som den første kolonne i venstre side, kan du kun sortere efter denne kolonne, fordi du i praksis opretter en primær gruppe for hver række. Alt efter dine brugeres behov kan du forudsortere dataene i Excel, udgive projektmappen til Excel Services og derefter deaktivere sortering ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Sortering i Microsoft Office Excel Web Access-værktøjsruden Webdel.

Bruge hyperlinks

I modsætning til eksterne dataområder understøttes ikke aktive hyperlinks i celler i pivottabellen. Linket behandles som tekst, men du kan følge linket til en webside eller et dokument i Excel eller Excel Services.

Tilbage til toppen

Oprette en todimensional pivottabel

Du skal udføre nogle trin for at gøre flerdimensionale data til en flad todimensional pivottabel. Du får de bedste resultater, hvis du benytter nedenstående fremgangsmåde.

Tilbage til toppen

Oprette pivottabellen og forbinde den med den eksterne datakilde

 1. Marker en tom celle.

 2. Klik på Pivottabel i gruppen Tabeller under fanen Indsæt, og klik derefter på Pivottabel.

  billede af båndet i excel

  Dialogboksen Opret pivottabel vises.

 3. Klik på Brug en ekstern datakilde.

 4. Klik på Vælg forbindelse.

  Den Der vises i dialogboksen Eksisterende forbindelser.

 5. På listen Vis øverst i dialogboksen Vælg kategorien for forbindelser, du vil vælge en forbindelse, eller vælge Alle eksisterende forbindelser (som er standard).

 6. Vælg en forbindelse på listen Vælg en forbindelse, og klik derefter på Åbn.

 7. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at angive en placering:

  • Hvis du vil placere pivottabellen i et nyt regneark med start i celle A1, skal du klikke på Nyt regneark.

  • Hvis du vil placere pivottabellen i et eksisterende regneark, skal du vælge Eksisterende regneark og derefter skrive den første celle i det område af celler, hvor du vil placere pivottabellen.

   Du kan også klikke på Skjul dialogboks Knapflade for at skjule dialogboksen midlertidigt, markere den første celle i regnearket og derefter klikke på Vis dialogboks Knapflade .

 8. Klik på OK.

Der tilføjes en tom pivottabel, hvor pivottabelfeltlisten er vist, på den placering, du har angivet.

Tilbage til toppen

Tilføje, arrangere og arrangere felter i området rækkeetiketter

Brug pivottabelfeltlisten til at tilføje, arrangere og arrangere felterne samt at sikre dig, at alle felter føjes til området rækkeetiketter.

 1. Klik på pivottabellen.

 2. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil tilføje felter i tabellen, skal du benytte en eller flere af følgende fremgangsmåder:

   • Marker afkrydsningsfeltet ud for hvert feltnavn i feltsektionen på feltlisten. Hvert felt placeres i standardområdet af layoutsektionen, men du kan omarrangere felterne.

    Som standard tilføjes ikke-numeriske felter i området Rækkeetiketter, numeriske felter i området Værdier og klokkeslæt/dato-felter i området Kolonneetiketter.

   • Hvis du vil flytte et felt til området Rækkeetiketter, skal du højreklikke på feltnavnet og derefter vælge Føj til rækkeetiketter i genvejsmenuen.

    Tip: Du kan også klikke på og holde et feltnavn og derefter trække feltet fra feltsektionen til et område i layoutsektionen.

  • Du kan omarrangere felter ved at klikke på feltnavnet i et af områderne og derefter vælge en af følgende kommandoer:

Flyt op   

Flytter feltet én position op i området.

Flyt ned   

Flytter feltet én position ned i området.

Flyt til start   

Flytter feltet til starten af området.

Flyt til slutning   

Flytter feltet til slutningen af området.

Flyt til rækkeetiketter   

Flytter feltet til området Rækkeetiketter.

 • Fjerne en feltet, klik på feltet Navn på en af områderne, layout, og derefter klikke på Fjern felt, eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet ud for hvert feltnavn, du vil fjerne, i feltsektionen.

  Tip: Endelig kan du også klikke på og holde fast i et feltnavn i layoutsektionen og derefter trække feltnavnet uden for pivottabelfeltlisten.

  Bemærk: Hvis du fjerner markeringen i et afkrydsningsfelt i feltsektionen, fjernes alle forekomster af feltet fra tabellen.

Tilbage til toppen

Ændre pivottabellens og felternes indstillinger

Hvis du vil sikre dig, at en pivottabel fungerer i stil med et eksternt dataområde, skal du gøre følgende:

Ændre pivottabellens indstillinger   

 1. Klik på pivottabelrapporten.

 2. Klik på Indstillinger i gruppen Pivottabel under fanen Indstillinger.

  Dialogboksen Indstillinger for pivottabel vises.

 3. Hvis en kolonnebredde skal justeres automatisk efter en opdatering, skal du klikke på fanen Layout og format og derefter markere afkrydsningsfeltet Tilpas automatisk kolonnebredder ved opdatering i sektionen Vis.

 4. Hvis du vil bevare formateringen, hver gang dataene opdateres, skal du klikke på fanen Layout og format og derefter markere afkrydsningsfeltet Bevar celleformatering ved opdatering i sektionen Vis.

 5. Hvis du vil sikre dig, at menuen Filter fjerner elementer, der ikke længere er gyldig, efter en opdatering, skal du klikke på fanen Data og derefter vælge Ingen i boksen Antal tabelposter, der skal bevares pr. felt.

Ændre feltindstillinger   

 1. Klik på pivottabelrapporten.

 2. For at medtage nye elementer i en pivottabel med et filter, der anvendes for hvert felt, skal du højreklikke på en celle, skal du klikke på Feltindstillinger i genvejsmenuen, klik på fanen subtotaler og filtrerer og derefter markere afkrydsningsfeltet Medtag nye elementer i manuelt filter under sektionen filtre.

Tilbage til toppen

Designe pivottabellen som en todimensional tabel

Hvis du vil arrangere pivottabelrapport som en todimensional tabel, du gøre følgende:

 1. Klik på pivottabelrapporten.

 2. Klik på subtotaler under fanen Design i gruppen Layout, og klik derefter på Vis ikke subtotaler.

 3. Klik på Hovedtotaler under fanen Design i gruppen Layout, og klik derefter på deaktiveret for rækker og kolonner.

 4. Klik på Rapportlayout under fanen Design i gruppen Layout, og klik derefter på Vis i tabuleret Form.

 5. Klik på Feltoverskrifter i gruppen Vis/skjul under fanen Indstillinger.

Tilbage til toppen

Tilpasse designet af pivottabellen

Indbyggede pivottabeltypografi og indstillinger for tabeltypografi er udviklet til multidimensionelle data, ikke en todimensional tabel. Når du udjævne rapporten til en todimensional tabel, disse typografier Vis ikke cellekanter, og de Stribede rækker og Stribede kolonner afkrydsningsfelterne i gruppen Indstillinger for pivottabel typografi under fanen Design påvirker ikke formatet i celler. Du kan tilpasse en pivottabeltypografi, så hver celle har en cellekant og pivottabelrapporten bruger betinget formatering til at vise stribede rækker eller kolonner.

Tilpasse pivottabeltypografien   

 1. Klik på pivottabellen.

 2. Vælg den ønskede typografi i gruppen Typografier for pivottabel under fanen Design, og benyt derefter følgende fremgangsmåde.

  1. Højreklik på en typografi, der er synlig, kan du rulle gennem galleriet eller for at se alle de tilgængelige typografier skal du klikke på flere i bunden af rullepanelet.

  2. Klik på Dupliker.

   Dialogboksen Rediger hurtig typografi for pivottabel åbnes.

  3. Skriv evt. et nyt navn i boksen Navn.

  4. Vælg Hel tabel i boksen Tabelelement, og klik derefter på Format.

   Dialogboksen Formater celler vises.

  5. Klik på fanen Kant, og opret derefter en cellekant.

  6. Du kan også klikke på fanerne udfylde og skrifttype, og foretag andre ændringer.

  7. Klik på OK to gange.

  8. Klik på knappen Mere nederst på rullepanelet, og klik derefter på den pivottabeltypografi, du lige har oprettet, i kategorien Brugerdefineret.

Vise stribede rækker eller kolonner ved hjælp af betinget formatering   

 1. Marker alle kolonnerne i pivottabellen.

 2. Klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen Type under fanen Startside, og klik på Administrer regler.

  billede af båndet i excel

  Dialogboksen Regelstyring for betinget formatering åbnes.

 3. Hvis du vil tilføje et betinget format, skal du klikke på Ny regel.

  Dialogboksen Ny formateringsregel vises.

 4. Klik på Brug en formel til at bestemme, hvilke celler der skal formateres under Vælg en regeltype.

  1. Indtast en formel i boksen Formater værdier, hvor denne formel er sand under Rediger regelbeskrivelsen.

  2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

   • Hvis du vil gøre rækker stribede, skal du indtaste følgende formel:

=AND(MOD(ROW(),2)=1,ROW()<=COUNTA(A:A))

 • Hvis du vil gøre kolonner stribede, skal du indtaste følgende formel:

=AND(MOD(COLUMN(),2)=1,COLUMN()<=COUNTA(1:1))

 • Hvis du vil gøre både kolonner og rækker stribede, skal du indtaste følgende formel:

=AND(MOD(ROW(),2)=1,ROW()<=COUNTA(A:A),MOD(COLUMN(),2)=1,COLUMN()<=COUNTA(1:1))

 1. Klik på Formatér for at få vist dialogboksen Formatér celler.

 2. Markér det format for tal, skrifttype, kant eller fyld, du vil anvende på celler med værdier, der opfylder betingelsen, og klik derefter på OK.

  Du kan vælge mere end et format. De formater, du har markeret, vises i feltet Eksempel.

Toppen af siden

Udgive projektmappen til Excel Services

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , klik på pilen ud for Udgiv, og klik Excel Services under fordel dokumentet til andre personer.

 2. Indtast stien til serveren i boksen Filnavn, og accepter forslaget til projektmappens navn, eller skriv et nyt navn efter behov.

  På en computer, der kører Windows Vista   

  • Vælg en netværksplacering på adresselinjen, som de pågældende brugere har adgang til, og klik derefter på Gem.

   På en computer, der kører Microsoft Windows XP   

  • Vælg i boksen Gem i en placering på netværket, hvor de pågældende brugere har adgang til den, og klik derefter på Gem.

   For eksempel Skriv http://server/websted/filnavn

   Bemærk: Excel kan kun udgive projektmappen til serveren i Microsoft Office Excel 2007-XML-baseret filformat (.xlsx) eller Office Excel 2007-binært filformat (.xlsb).

 3. Klik på OK.

 4. For at bekræfte, at de synlige områder i projektmappen vises korrekt i browseren, skal du markere afkrydsningsfeltet Åbn denne projektmappe i browseren, når jeg gemmer.

 5. Klik på Gem.

Få mere at vide artiklen Publicer en projektmappe i Excel Services.

Tilbage til toppen

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×